Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Урок з української мови за темою "Риторика як наука й мистецтво. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора".

Українська мова

Для кого: 11 Клас

31.03.2018

13472

302

0

Опис документу:
Мета: ознайомити учнів з поняттям риторики як науки й мистецтва; окреслити роль і місце риторики в античному світі; з'ясувати особливості дотримання риторичних вимог до мовця у процесі висловлювання в різних життєвих ситуаціях; пояснити поняття «імідж оратора» та «професійний імідж»; розвивати вміння володіти ораторським мистецтвом та навчати формувати професійний імідж; виховувати толерантність, самовпевненість.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема. Риторика як наука й мистецтво. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора.

Мета: ознайомити учнів з поняттям риторики як науки й мистецтва; окреслити роль і місце риторики в античному світі; з'ясувати особливості дотримання риторичних вимог до мовця у процесі висловлювання в різних життєвих ситуаціях; пояснити поняття «імідж оратора» та «професійний імідж»;за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в учнів уміння й навички брати участь у процесі комунікації і розуміти імідж оратора; розвивати вміння володіти ораторським мистецтвом та навчати формувати професійний імідж;виховувати толерантність, самовпевненість.

Очікувані результати: учні знають основні відомості про риторику як науку й мистецтво, риторичні вимоги до оратора, усвідомлюють роль риторики в самореалізації особистості, вдосконалюють практичні навички складати висловлювання та виголошувати їх;володіють невербальними засобами для реалізації мети спілкування й активізації уваги слухачів.

Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал,схеми.

Епіграф:

Мета ораторського мистецтва - не істина, а переконання.

Т.Маколей

Перебіг уроку

I. Організаційний момент.

II. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку. Мотивація навчальної діяльності

 • Оголошення епіграфа уроку і робота з ним.

Проблемні запитання.

— Ви знаєте, що риторика зародилася ще в Давній Греції. Чи не втратила вона своєї актуальності сьогодні?

— Навіщо нам потрібно знати основи риторики? Де й коли ми можемо застосувати ці знання в повсякденному спілкуванні?

IІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу в процесі практичної роботи на уроці.

1.Вступне слово вчителя. Стародавні люди вбачали у слові магічну силу, якій підкоряється все, що є у світі. Майстри слова, в першу чергу практичні оратори, які досконало володіли секретами красномовства, завжди шанувалися, мали вплив у суспільстві, досягаючи своєї мети, вигравали справу.

Уміння переконувати співрозмовника, правильно й красиво говорити, привертати увагу й здобувати довіру слухачів потрібне нам в усіх сферах життя. Володіння мистецтвом слова — одна з умов досягнення успіху в багатьох професіях.

Ораторські вміння й навички необхідні в численних випадках життя.

Риторику можна визначити і як науку, і як мистецтво. Головне її завдання — переконати слухачів у чомусь за допомогою слова, через промову донести до них певну думку, змусити перейнятися якимись почуттями. Мовою, що має переконувати, називав риторику давньоримський оратор Цицерон.

Отже,риторика (красномовність), або ораторське мистецтво, - це наука про способи переконання й ефективні форми впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей. Риторика начебто вбирає в себе з інших наук такі змістовні компоненти, які в системі визначають риторику як науку про закони ефективної мисленнєво-мовленнєвої переконувальної діяльності. Таким чином, риторика - це не просто сукупність різних змістовних компонентів, а наука, яка органічно інтегрує в собі необхідні знання.

Риторика як мистецтво передбачає вміння добре говорити, грамотно будувати висловлювання й уживати слова. Це зумовлює зв'язок риторики з такими розділами науки про мову, як стилістика, орфоепія, синтаксис та інші.

Окрім того, ораторське мистецтво — це й уміння говорити красиво, прикрашати свою мову. Цю особливість мистецтва слова відображає одна з його назв — «красномовство». Але навіть досконало володіючи мовою, оратор перш за все повинен мати що сказати, вміти добирати інформацію. Недаремно риторика на ранніх етапах свого розвитку поєднувалася з філософією, тобто слово не відділялося від думки.

2..Випереджувальне завдання. Зачитування повідомлень учнями. « Виникнення і розвиток ораторського мистецтва» (Учні розповідають про зародження риторики, її розвиток у стародавніх Греції та Римі, найвидатніших ораторів тих часів.)

ЗВ’ЯЗОК РИТОРИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

3..Колективна робота з текстом. Прослухати текст. Поміркувати, чому риторика - це гуманітарна наука, наука про ораторське мистецтво.

Риторика в системі культури

Риторика є класичною гуманітарною наукою, наукою про ораторське мистецтво. З давніх часів, з моменту свого виникнення вона була присвячена проблемам ефективного усного переконливого слова в ситуації публічної комунікації. У різні часи в різних народів оратор завжди був достойною особою суспільства, користувався повагою за вміння володіти словом, мудрістю, красою та етичністю думки. Оратора вважали наставником молоді, учителем, котрий уміє говорити просто, мудро, велично, доступно виражати добрі та справедливі думки.

Риторика була частиною освіти. Вона розвивалася на стику філософії та словесності, а також деяких суміжних наук - логіки, етики, естетики, лінгвістики.

Риторика цінна тим, що вона розвиває в людині систему якостей: культуру мислення (глибину, ерудицію, швидкість мислення), культуру мови (правильність, виразність, ясність, точність), культуру поведінки (ввічливість, тактовність, коректність), культуру спілкування (увага до співрозмовника, уміння слухати та чути, відповідати за свої слова) (С.Коваленко).

Виконання завдань на основі прочитаного тексту.

 • Дати відповіді на з а п и т а н н я.

1.Що таке риторика?Кого ми називаємо оратором? Оратор (від лат. orare — говорити) вказує:1)на особу, що виголошує промову, виступає з промовою на зборах;2)красномовну людину, яка володіє даром майстерності слова

2.Якими якостями має володіти оратор?

3.Чи народжується людина оратором? Відповідь обґрунтувати.

4.Чому вважають, що саме мова є основним засобом спілкування?

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1.Робота з підручником. Вправи 166(усно),169(письмово).

2. Завдання на відповідність.

Поєднати частини крилатих висловів античних мудреців.

Ораторами стають,

життя для блага суспільства і правдивість (Піфагор).

Дві речі роблять людину богоподібною:

не тільки сказати, що треба, а й не сказати, що не треба (Цицерон).

Платон – мій друг,

без діла нікчемне й пусте (Демосфен).

Найбільше достоїнство оратора -

та істина дорожча (Аристотель).

Будь яке слово

проста (Платон).

Мова істини

поетами народжуються (Цицерон).

3.Творчий диктант. Прочитати висловлювання. Визначити стиль мовлення. Аргументувати своє твердження. Дібрати заголовок. Переказати стисло, додержуючи логіки й послідовності викладення думок.

За словником, риторика - це наука про вміння говорити красно, гарно, так, як і належить у конкретному випадку. У цьому визначенні окреслено характерну ознаку - «говорити красно», тобто образно, виразно, емоційно. Ці риси підсилюють ефективність виступу: яскрава промова викликає інтерес у слухачів, підтримує увагу до предмета розмови, здійснює вплив не лише на розум, а й на почуття, уяву слухачів.

На думку Б.Головіна, це досягається завдяки таким умовам і риторичним вимогам до мовця: самостійність мислення, діяльності автора виступу; небайдужість до того, про що він говорить; добре знання мови й виражальних можливостей; досконале володіння особливостями мовних стилів; систематичне і свідоме тренування мовленнєвих навичок; уміння контролювати своє мовлення, помічати, що в ньому виразне, а що шаблонне, сіре; свідомий намір автора говорити й писати виразно, психологічна цільова настанова на виразність (За В. Чабаненком).

 • Проаналізувати висловлену Б.Головіним думку й виписати риторичні вимога до мовця. Оформити у вигляді пам'ятки.

 • У якому значенні вживають прикметники систематичний і системний. Скласти з ними словосполучення (речення). Як називають такі слова?

Навести власні приклади.

4.Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

 • Висловіть власні думки стосовно понять «імідж оратора» і «професійний імідж». Що в них є спільним, а що відмінним?

4.Тренувальна вправа.

Прочитайте речення, поясніть їх зміст. Оберіть один вислів як епіграф до подальшого вивчення риторики. Вмотивуйте свій вибір.

 • Риторика — цариця душ і княгиня мистецтв. (Ф. Прокопович)

 • Красномовство є мистецтво керувати розумом. (Платон)

 • Кінцева мета красномовства — переконувати людей. (Ф. Честерфілд)

 • Одних можна слухати, інших несила слухати, а третіх не можна не слухати. (Д. Меджі)

7.Творче спостереження над мовним матеріалом з елементами аналізу. Прочитати текст мовчки. Визначити його основну думку. Чи замислювалися ви коли-небудь над іміджем власним і іміджем того, хто доносить до вас якусь інформацію? Поділитися своїми спогадами.

Зовнішність є вагомим чинником успіху того, хто виступає. І тут важливо володіти собою, уміти «створювати імідж», певний образ. Недарма існує спеціальна професія - іміджмейкер, тобто людина, що допомагає створити імідж. Зачіска, охайність рук та нігтів, макіяж, стан взуття та одягу - усе це уважно фіксується і впливає на сприйняття ваших слів.

Не кожен може похвалитися, що природа дала йому високий зріст, міцну статуру й грацію жестів. Але буває, що зовні непоказна людина, коли виступає, мов магніт, притягує увагу аудиторії. За кожним її жестом уважно стежать, підкоряючись ритмові її виступу.

Інколи промовець спирається на атрибути своєї професії, які забезпечують бажаний імідж автоматично. Так, у церковному красномовстві кафедра чи амвон, блискуче тло інтер'єру, пишні ризи вже забезпечують певну увагу слухачів.

Інша справа - світське красномовство. Тут, щоб привернути до себе увагу, оратор мусить вдаватися до певних прийомів. При цьому важливо дотримуватися міри. Не варто бути ексцентричним, не личить екстравагантно одягатися, так само, як і робити незвичайну зачіску, вдаватися до особливих жестів тощо.

Вираз обличчя, хода, якою ви йдете до місця виступу, постава - випростана чи згорблена, ваша жестикуляція - створюють певне враження ще до того, як ви сказали перше слово. Симпатія чи антипатія до оратора формується саме в ці найперші хвилини.

У кожної людини є те, що називають чарівністю (або шармом, як кажуть французи). Та не кожен уміє її використовувати. Недосвідчений оратор інколи боїться аудиторії. Йому здається, що всі його сприймають критично, що його «бачать наскрізь». Але насправді кожен може змусити аудиторію слухати свій виступ. Треба тільки бути щирим і ставитися до людей з повагою. Навпаки, усяке хитрування, намагання «себе подати», якось підкреслено причепуритися можуть сприйматися як вияв комплексу неповноцінності (САбралювич).

 • Усно відтворити текст.

 • Записати кілька тез за прочитаним висловлюванням, розкриваючи поняття «імідж оратора».

V. Підсумок уроку.

1.Заключна бесіда.

 • Що є предметом вивчення риторики?

 • Чому риторику вважають одночасно і наукою, і мистецтвом?

 • В чому полягає мистецтво оратора?

 • Що спричинило необхідність відновити національні риторичні традиції?

2.Розгляд проблемних питань

3.Творча робота.

 • Складіть сенкан до слова «оратор».

4.Усна рефлексія

На уроці я..

 • дізнався..

 • зрозумів..

 • навчився..

 • на наступному уроці я …

VI. Домашнє завдання. Скласти міні-твір на одну з тем, розкриваючи основну думку висловлювання:

 1. Усе ораторське мистецтво полягає в тому, щоб бути пристрасним (Г.Мірабо).

 2. Форма, у яку одягнені думки оратора, збуджує увагу й захоплення натовпу (Ф.Честерфілд).

 3. Оратор, достойний уваги, це той, хто користується словами для думки, а думкою для істини й доброчинності (Ф.Фенелон).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.