Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Урок: "Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні"

Екологія

Для кого: 11 Клас

23.03.2020

2544

241

0

Опис документу:
Розгорнутий конспект уроку з біології і екології для учнів 11 класу на тему " Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні". Рівень стандарт, за підручником В. І. Соболь. Матеріал відповідає вимогам навчальної програми.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку: Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

Мета уроку:

навчальна: ознайомити учнів із сучасними екологічними проблемами у світі та в Україні; показати сучасний вплив діяльності людини на навколишнє середовище;

розвивальна: розвивати вміння висловлювати власну думку, аргументувати її; розвивати спостережливість та допитливість;

виховна: виховувати позитивне ставлення до навколишнього середовища; небайдужість до проблем довкілля; раціональне використання природних ресурсів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання і матеріали: підручник.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Найпомітнішим впливом людини на природу є забруднення навколишнього середовища. Які найбільші екологічні проблеми світу на сьогодні?

IІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Вивчення нового матеріалу (бесіда)

1. Об'єкт та завдання науки про стан довкілля

Діяльність людини охопила біосферу, глибокі шари літосфери, стратосферу, гідросферу, вийшла за межі біосфери - в навколоземний космічний простір. Через те виникла необхідність постійного спостереження за станом навколишнього середовища, пізнання закономірностей змін довкілля під дією різних чинників і вивчення способів збереження й охорони, що стало основним завданням науки, що вже понад десятиліття активно розвивається.

СЕРЕДОВИЩЕЗНАВСТВО, або інвайронментологія (від англ. Environmental Science) - наука про стан довкілля і місце людини в ньому.

Довкілля (синонім - навколишнє середовище) – це комплекс природних, антропогенних і соціальних чинників життя людини.

Передумови становлення інвайронментології як науки:

  • Стокгольмська конференція з питань навколишнього середовища (1972) та створення Наукового комітету з проблем навколишнього середовища;

  • Генеральна Асамблея ООН та створення Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку (1982);

  • Конференція ООН з довкілля і розвитку у Ріо-де-Жанейро (1992) і декларація «Програма дій. Порядок денний на ХХІ століття» щодо поступового переходу до сталого розвитку суспільства.

Об'єкт досліджень інвайроментології є соціосфера як «самоорганізована, саморегульована планетна система, до якої належать біосфера, охоплені виробничою діяльністю геосфери та прилеглий до Землі космос, а також людське суспільство з усіма наслідками його ... Діяльності» (М. А. Голубець).

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ (інвайронменталістика) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність правових, економічних, політичних і соціальних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу діяльності людини на довкілля.

Отже, середовищезнавство й охорона довкілля є прикладними галузями знань, основою для розумного використання ресурсів довкілля, його охорони та забезпечення умов сталого розвитку суспільства.

2. Ознаки, причини та групи глобальних екологічних проблем

Одним із важливих завдань середовищезнавства є визначення глобальних екологічних проблем біосфери, що створюють загрозу для існування людства.

ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ - це зміни стану довкілля внаслідок дії масштабного техногенного впливу, що порушує організацію соціосфери.

Найбільшою мірою виникнення екологічних проблеми є сільське господарство, металургія, хімічна промисловість, транспорт і енергетика.

Ознаки глобальних екологічних проблем є:

- масштабність (стосується усіх держав світу);

- наявність тотальної загрози (загострення кризових екологічних ситуацій призводить не тільки до економічних збитків, а й уможливлює фізичне знищення людства);

- необхідність міждержавного співробітництва.

Раніше екологи визначали як найважливіші такі глобальні проблеми: 1) забруднення середовища; 2) потепління клімату; 3) кислотні опади; 4) руйнування озонового шару; 5) спустелювання територій; 6) зниження біорізноманіття.

Згідно із сучасними дослідженнями, результати яких опубліковано в доповіді ООН «Глобальна екологічна перспектива» (ГЕО-2007), актуальними екологічними загрозами людському благополуччю є:

1) зміни глобального клімату, що негативно впливають на здоров'я людини, виробництво продовольства, безпеку та доступність ресурсів;

2) стихійні лиха та екстремальні погодні умови, що все більшою мірою впливають на вразливі людські спільноти, особливо на найбідніші;

3) забруднення довкілля як усередині, так і зовні приміщень;

4) деградація земель, що зменшує продуктивність сільського господарства й загострює продовольчу безпеку;

5) скорочення об'єму чистої води, що небезпечно для здоров'я людини;

6) загроза продовольчій безпеці через різке зменшення рибних запасів, лісових ресурсів;

7) скорочення біорізноманіття й збільшення темпів вимирання видів, що через втрати загрожує генетичному фонду.

3. Сучасна екологічна ситуація в Україні

Згідно з дослідженнями українських учених найбільшої шкоди завдають довкіллю:

  • транспорт як головний забруднювач повітря, водойм і ґрунтів;

  • промисловість як основне джерело утворення відходів (підприємства гірничо-добувного, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, агропромислового комплексів, а також комунальне господарство);

  • енергетика (близько 80 % всіх шкідливих викидів у повітря, що є наслідком процесів добування, переробки й використання паливних енергоресурсів);

  • сільське господарство; призводить до виснаження родючих чорноземів, забруднення ґрунтів пестицидами й добривами.

4. Найактуальніші екологічні проблеми України

а) Скорочення об'ємів чистої води через зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних вод. В Україні 80 % населення використовує воду з поверхневих джерел, а екологічний стан цих вод з кожним роком погіршується. Недостатнє очищення стоків, неякісне очищення промислових вод, надмірна насиченість органікою призводить до того, що нині забрудненість практично всіх водойм наблизилася до ІІІ класу.

б) Забруднення повітря. Щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 млн тонн шкідливих речовин. Головними забруднювачами є промисловість й транспорт.

в) Деградація земельних ресурсів унаслідок вилучення земель під господарські потреби й забудови, через розвиток негативних процесів у ландшафтах (ерозії, підтоплення і заболочення) і зменшення родючості землі.

г) Знищення лісів. Споживацьке ведення лісового господарства призводить до того, що ліси не відновлюються і втрачають стійкість, а цінні деревні породи (дуб, бук) заміщуються малоцінними (березою, осикою).

д) Побутові відходи. Однією з найбільш серйозних екологічних проблем України є проблема утилізації і переробки відходів різних видів. У країні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 35 млрд тонн.

е) Шкідливий вплив військових об'єктів. Системи й устаткування господарського комплексу об'єктів і гарнізонів Збройних сил України застаріли, працюють зі значним перевантаженням і становлять потенційну загрозу довкіллю.

є) Радіаційне забруднення. На радіоактивних територіях сьогодні розміщено понад дві тисячі населених пунктів, в яких проживає майже півтора мільйона людей.

ж) Скорочення біорізноманіття рослинного й тваринного світу та зміни в його генофонді тощо.

ІV. Узагальнення та систематизація знань

Бесіда за питанням: Чим пояснюються зміни у природі протягом останнього століття?

V. Підбиття підсумків уроку

VІ. Домашнє завдання

Вивчити § 46. Підготувати доповідь (або презентацію), щодо екологічних проблем нашого регіону.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.