Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Урок : "Рівноприскорений рух. Прискорення."

Фізика

Для кого: 9 Клас

08.04.2020

908

6

0

Опис документу:
Урок "Рівноприскорений рух. Прискорення" - це урок-тандем вчителів фізики та математики. Одні з основних завдань уроку полягали у створенні умов трансформації отриманих знань з математики для формування ключових компетентностей з фізики ; у спонуканні учнів до виявлення інтелектуальних здібностей та комунікативних якостей особистості та показати їм реальні можливості застосування фізичних знаннь для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, дослідницької діяльності.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Антонова Г.В., учитель фізики Криворізької гімназії №95

Тема уроку: Рівноприскорений рух. Прискорення.

Мета уроку:

дидактична:

-сформувати в учнів поняття про прямолінійний рівноприскорений рух, увести характеристики рівноприскореного руху; створити умови трансформації отриманих знань з математики для формування навичок застосування формул прискорення, швидкості рівноприскореного руху для розв’язування задач , умінь будувати графіки швидкості та прискорення прямолінійного рівноприскореного руху, «читати» графіки рівноприскореного руху;

-продовжувати формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності та розраховувати значення прискорення, швидкості тіла, використовуючи графіки рівноприскореного руху;

-формувати вміння застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської, винахідницької діяльності, для ефективного вирішення життєвих проблем;

розвивальна:

- продовжити формування пізнавального інтересу учнів, продовжити розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення з використанням фізичних термінів, сприяти розвитку вмінь спілкування, формування навичок колективної роботи, продовжити роботу з розвитку уваги учнів, самостійності та цілеспрямованості;

-спонукати учнів до виявлення інтелектуальних здібностей та комунікативних якостей особистості; показати їм реальні можливості здобуття знань;

виховна: сприяти виробленню в учня позиції: «Я теж можу!», виховувати наполегливість, відповідальність та працелюбство, формувати:

 • активну позицію учня на уроці через організацію самостійної пізнавальної діяльності;

 • уміння утверджувати себе через постійну продуктивну діяльність;

 • готовність особистості до самостійного здобуття знань.

Інноваційний метод навчання «Крок за кроком»

Прийоми педагогічної техніки:

 • принцип діяльності;

 • принцип відкритості;

 • принцип науковості;

 • принцип доступності;

 • принцип свідомості та активності;

 • принцип систематичності та послідовності.

Навчальний продукт:

учні повинні характеризувати прискорення як фізичну величину; розуміти, в яких випадках прискорення розганяє та сповільнює тіло; давати означення рівноприскореного прямолінійного руху, знати, як для цього руху виглядає графік залежності аx(t); характеризувати миттєву швидкість і знати, як виглядає графік залежності vx(t) для рівноприскореного прямолінійного руху.

Тип уроку: урок формування компетентностей

Форма проведення: урок - тандем вчителів фізики та математики

Обладнання: телевізор, інтерактивна дошка, флеш-накопичувач, металевий жолоб, кулька, секундомір, штатив, лінійка, циліндр металевий з набору тіл для калориметра, скляна трубка, запаяна з одного кінця, вода. пластилінові кульки, скляна пластина, дитяча машинка.

Наскрізні змістовні лінії: « Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність»

Хід уроку

Набув знань – пристосуй до діла.

Знання без діла – тяжка ноша!

К.Ушинський

І. Організаційний момент.

У кожного учня на столах лист «Опорний маршрут теми»

ІІ. Актуалізація опорних знань.

«Асоціативне мереживо».

Вчитель фізики: Ключове слово «рух». Які виникають асоціації ? ( діти дають повні відповіді:-механічний рух;-матеріальна точка; -прямолінійний рівномірний рух; -шлях; -переміщення; -швидкість прямолінійного рівномірного руху)(вчитель розташовує на дошці аркуші з ключовими словами теми)

Дослід: візьмемо пляшку, наповнимо її олією. Досліджуємо рух пластилінових кульок у олії.

 • Який рух ви спостерігаєте?

 • Яка швидкість кульок?

 • Графік швидкості рівномірного руху.

 • Розв’язок ОЗМ для прямолінійного рівномірного руху. Графік координати тіла.

ІІІ Проблемна ситуація:

Сьогодні нам треба зрозуміти фізичну суть явищ, описаних прислів’ях:

 • «Кинуте вгору каміння на твою ж голову впаде» (монгольське прислів’я)

 • « На півгірї вантаж не зупинити» (українське прислів’я) (вчитель розміщує на дошці)

Дослід(демонструє вчитель) скатування дитячої машинки з похилої площини.

Про який вид руху йдеться у прислів’ях ? Чи можна стверджувати, що дитяча машинка рухалась прямолінійно рівномірно?

( Вчитель оголошує тему уроку і записує на дошці)

Сьогодні на уроці ми розглянемо та вивчимо один із видів рухів- прямолінійний рівноприскорений рух .

Постановка мети уроку (учнями)

 • Ознайомитися з прямолінійним рівноприскореним рухом;

 • Вивчити характеристики прямолінійного рівноприскореного руху

 • Навчитися застосовувати набуті знання в практичній діяльності, майбутній професійній діяльності.

IV Вивчення нового матеріалу.

Скочування дитячої машинки по похилій площині - це нерівномірний рух тіла.

Нерівномірний рух – це рух, під час якого тіло за будь – які рівні проміжки часу здійснює різні переміщення, або, під час якого змінюється проекція вектора швидкості.

Під час розгляду нерівномірного руху оперувати поняттям швидкості не доцільно ,оскільки швидкість тіла постійно змінюється з плином часу. Тому використовують поняття середня швидкість.

Середня швидкість показує, чому дорівнює переміщення, яке тіло здійснює за одиницю часу:

vс= Sвсе/ tвсе

Але, ця формула дає приблизне значення швидкості. Середня швидкість визначає шлях, що проходить тіло у середньому в одиницю часу.(фізичний зміст)

А чи зможемо ми розв’язати ОЗМ , а саме: визначити положення тіла в даний момент часу? НІ! Для цього треба знати миттєву швидкість . Миттєва швидкість – це швидкість тіла в даний момент часу, або в даній точці траєкторії. Миттєва швидкість в даній точці траєкторії – це фізична величина, що дорівнює відношенню малого переміщення тіла на ділянці траєкторії, що є околом цієї точки до проміжку часу, за який це переміщення відбулося:

v̄=∆S̄/∆t̄͢͢͢ при ∆t͢͢͢ →0

Миттєва швидкість – величина векторна.

Спідометр – прилад для вимірювання миттєвої швидкості.

Інструктаж з БЖД !

Дослід (проводять учні за наданим алгоритмом) : «Визначення середньої та миттєвої швидкості руху тіла»

Мета роботи: з’ясувати у скільки разів миттєва швидкість кульки в кінці похилого жолобу більше його середньої швидкості.

Обладнання: жолоб, кулька, секундомір, вимірювальна стрічка, скло.

Вказівки до роботи:

1.Підняти край жолоба за допомогою штатива. Покласти у основі жолоба скло.

2. Визначити середню швидкість руху кульки по похилому жолобу, визначивши довжину жолоба та час руху кульки по ньому.

3. Для визначення миттєвої швидкості кульки врахуйте, що швидкість рівномірного руху по склу дорівнює миттєвій швидкості в момент переходу з похилої площини на скло.

Довжи-

на похилого жолоба,

l

Час руху кульки по похилій частині жолоба,

t1, с

Середня швид-кість кульки,

vc=l/t1

Довжина горизонтальної частини переміщення кульки

L

Час руху кульки по горизон-тальній частині,

t 2

Миттєва швидкість в кінці похилого желоба

v=L / t 2

Прискорення кульки,

а ,м/с2

Зробіть висновок. Чи рівні миттєва та середні швидкості (учні працюють з опорним конспектом) ?

Поясніть:

 • Рівномірно чи нерівномірно рухалась кулька по похилому жолобу?;

 • Що буде, якщо збільшити кут нахилу жолобу до горизонтальної поверхні?

Ми маємо справу зі змінним рухом. Змінним називають рух зі змінною швидкістю. Окремим випадком змінного руху є прямолінійний рівноприскорений рух – рух, під час якого за рівні проміжки часу миттєва швидкість тіла змінюється на однакову величину і траєкторія руху є пряма лінія. Якщо за такого руху швидкість тіла збільшується, то його називають рівноприскорений, а якщо зменшується — рівносповільненим. Рівноприскореним рухом можна вважати скочування візка по похилій площині. Рівноприскореним рухом є також падіння тіла,якщо опором повітря можна знехтувати.

Однією з головних характеристик рівноприскореного руху є прискорення.

Прискорення — векторна фізична величина, яка визначається відношенням зміни миттєвої швидкості тіла до часу, протягом якого ця зміна відбулася.

Прискорення рівноприскореного руху — величина стала: a = const.

Прискорення позначають латинською літерою a, визначають за формулою:

ā =( v̄- v0̄)/ t

де a — прискорення, v — кінцева швидкість, v0— початкова швидкість, t - час.

В проекціях на вісь ОХ:

a х = v х v 0х / t

[ a] = 1м/ с2- це таке прискорення точки, що рухається прямолінійно рівноприскорено, при якому за 1 с її швидкість змінюється на 1 м/с.

Визначте прискорення кульки в вашому досліді:____________________

Прилад для вимірювання прискорення – акселерометр.

Практична значимість поняття прискорення :

Графік прискорення (з використанням інтерактивної дошки)

Прискорення тіла не змінюється з часом, тому графік прискорення являє собою пряму паралельну осі ОХ

 • Якщо прискорення напрямлене в бік руху тіла, то швидкість руху тіла збільшується;

 • Якщо прискорення напрямлене протилежно до руху тіла, то швидкість руху тіла зменшується;

 • Якщо а=0, то рух тіла рівномірний, або, якщо v=0, тіло перебуває у стані спокою.

3. Швидкість у випадку прямолінійного рівноприскореного руху

З формули прискорення отримуємо формулу миттєвої швидкісті: (учень виводить на дошці)

v = v0 +at.

Якщо напрямок прискорення збігається з напрямком початкової швидкості тіла, то залежність модуля швидкості від часу описується формулою:

vх = v0х+aх* t.

Якщо прискорення тіла спрямоване протилежно початковій швидкості тіла , то залежність модуля швидкості від часу описується формулою:

vх = v0х-aх* t.

Вчитель математики: (робота з інтерактивною дошкою)

1) Яка функція називається лінійною? (Лінійною називається функція, яку можна задати формулою виду y=kx+b, де x – незалежна змінна, k і b – деякі числа)

2)Що є графіком лінійної функції? (Графіком будь-якої лінійної функції є пряма)

3)Область визначення функції – це (Значення, яких набуває незалежна змінна)

4)Область значення функції – це ( Значення, яких набуває залежна змінна)

5)Властивості лінійної функції. (1. Область визначення функції складається з усіх чисел; 2. Область значень функції при k складається з усіх чисел; при k=0 функція набуває єдиного значення: y=b; 3. Графіком функції є пряма)

6) Алгоритм побудови графіка лінійних функцій

7)Побудувати графіки функцій в одній координатній площині та проаналізувати їх:

а) y=2x +2

б) y=-5x +3

Застосуємо знання з математики для побудови графіка залежності миттєвої швидкості від часу:( на інтерактивній дошці)

Якщо проекція прискорення є додатною( ах > 0), то графік швидкості підіймається Якщо проекція прискорення є від'ємною х <0), то графік швидкості опускається. Чим більший кут між графіком і віссю абсцис, тим більше прискорення тіла ( tgα=a).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання

1. Чи завжди збігається напрямок прискорення з напрямком швидкості? Наведіть приклади, що підтверджують вашу відповідь .

2. Як рухається тіло , якщо його миттєва швидкість залишається незмінною?

3. Як рухається тіло , якщо його прискорення дорівнює нулю?

4. Яким приладом можна виміряти прискорення?

5. Прискорення ракети під час запуску супутника дорівнює 60 м/с2. Що це означає?

6. Як , оперуючи отриманими знаннями, ви поясните наведені прислів’я на початку уроку :

«Кинуте вгору каміння на твою ж голову впаде» (монгольське прислів’я)

« На півгірї вантаж не зупинити» (українське прислів’я)?

Вчимося розв'язувати задач

1. Потяг вирушає від станції метро. За який час він досягне швидкості 72 км/год, якщо розганяється з прискоренням 1 м/с 2?

2. Літак, розганяючись перед тим, як взлетіти, упродовж певного проміжку часу рухався рівноприскорено. Яким було при цьому прискорення літака, якщо за 30 с його швидкість зросла від 10 м/с до 55 м/с?

3. Потяг через 10 с після початку руху набрав швидкість 0 ,6 м/с . Через який час після початку руху швидкість потяга дорівнюватиме 3 м/с?

4. Швидкість руху тіла змінюється згідно з рівнянням : vх = 5+2t. Охарактеризуйте рух тіла та визначте параметри цього руху.

Екологи пропонують розв’язати задачу: Під час зльоту і виходу на орбіту ракети її швидкість зростає від нуля до першої космічної швидкості(7,91км/с) за 5 хвилин. З яким прискоренням рухається ракета? Яка реакція людського організму космонавта на величину цього прискорення?

Величина прискорення

Реакція людського організму

а = 2g

Відчуття тиску всього тіла на стілець, напруження м’язів

а = (2 – 4 )g

Утруднення дихання, хворобливі відчуття від зміщення внутрішніх органів, відчуття зусиль для підтримки голови, знижується точність рухів

а = (4 – 5 )g

виникають зорові порушення(«сіра плівка»),підсилюються попередні відчуття

а >5g

Можуть виникати порушення свідомості

Завдання з межпредметним змістом: На рисунку наведено графік залежності швидкості від часу. Охарактеризуйте рух тіла , визначте параметри руху, запишіть рівняння залежності швидкості від часу. Знайдіть швидкість тіла через 6с. (самостійна робота в листах опорного маршруту)

Підведення підсумків уроку.

Учитель . Що нового ви навчились на уроці? Де можна в житті застосувати даний матеріал.

Закінчимо ми з вами наш урок деревом Ньютона, тим самим з якого впало яблуко, завдяки якому він відкрив закон природи.

На дереві немає яблук. Але ви можете повісити їх на нього:

Жовте яблуко – якщо урок не приніс ніяких відкриттів чи досягнень;

Червоне яблуко – якщо ви все знаєте і готові до нових відкриттів;

Зелене яблуко – якщо ви вважаєте, що є до чого прагнути і потрібно удосконалювати свої знання з даної теми.

 1. VIІI. Домашнє завдання

§ 28 вивчити. Вправа № 28: завдання 2, 3 — письмово. Проаналізувати розв’язання задачі 2 у пункті 5 «Учимося розв’язувати задачі» § 28.

Експериментальне завдання (для бажаючих) : визначити прискорення з яким ви скочуєтеся на санчатах з гори, маючи секундомір та вимірювальну стрічку.

Дослідницьке завдання (для бажаючих): створити банк задач з теми «Рівноприскорений рух в живій природі», користуючись додактовими інформаційними джерелами.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.