Урок "Поняття про родинний бюджет"

Опис документу:
Конспект уроку з фінансової грамотності у 5 класі "Поняття про родинний бюджет". Ознайомитись із поняттями «родинний бюджет», «фінансові ресурси», «доходи», «видатки», навчитись розрізняти види доходів родини, навчитись вести й аналізувати родинний бюджет. Фінансові ресурси родини. Доходи родини та їхні види. Розподіл фінансових засобів. Бюджет: співвідношення доходів і витрат. Планування сімейного бюджету. Раціональне використання фінансових ресурсів родини.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема 4. ПОНЯТТЯ ПРО РОДИННИЙ БЮДЖЕТ

Ключові питання

1. Фінансові ресурси родини. Доходи родини та їхні види. Розподіл

фінансових засобів.

2. Бюджет: співвідношення доходів і витрат. Планування сімейного

бюджету.

3. Раціональне використання фінансових ресурсів родини.

Цілі уроку:

 ознайомитись із поняттями «родинний бюджет», «фінансові

ресурси», «доходи», «видатки»;

 навчитись розрізняти види доходів родини;

 навчитись вести й аналізувати родинний бюджет.

Потрібний час: 1–2 уроки.

Основні поняття: фінансові ресурси родини, доходи, витрати,

планування, розподіл.

І. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Нажити багато грошей – хоробрість,

зберегти їх – мудрість,

а вміло витратити – мистецтво.

Б. Авербах

1. Фінансові ресурси родини. Доходи родини та їхні види.

Розподіл фінансових засобів

Сімейний бюджет складається у формі балансу доходів і витрат

сім’ї. Слово «баланс» французьке, у перекладі – ваги. В економіці баланс

– це система показників, що характеризують будь-яке явище шляхом

зважування або зіставлення його окре-

мих частин. Баланс доходів і витрат сі-

м’ї – це розрахунок і зіставлення сімей-

них витрат з одержуваними доходами.

Усі сімейні доходи поділяють

на два види: грошові і натуральні.

Основними доходами сім’ї зазвичай

є грошові, які, у свою чергу, можна

розподілити на чотири групи. Перша

і основна група сімейних грошових

доходів – це оплата праці членів

сім’ї на підприємствах, в установах,

організаціях. Оплата праці включає основну заробітну плату, всі доплати

та винагороди за працю. Друга група грошових доходів сім’ї складається

з пенсій, допомог, стипендій та інших соціальних і страхових виплат чле-

нам сім’ї державою, підприємствами, установами та організаціями.

Третя група сімейних грошових доходів – інші доходи, до яких нале-

жать усілякі винагороди за нетрудову діяльність (за донорську допомогу,

повернення знахідки, виявлення скарбу), спадщину, отримані подарунки,

премії (за винятком премій за результатами праці), аліменти на утримання

дітей і батьків, інші виплати і компенсації за рішенням суду.

Четверта група грошових доходів сім’ї – це доходи від домогосподар-

ської та підприємницької діяльності членів сім’ї, що підрозподіляються на

чотири підгрупи:

1) доходи від реалізації сільськогосподарської продукції особистого

підсобного господарства і сімейного городництва;

2) доходи від операцій із домашнім майном (продаж і надання в оренду

земельних ділянок і приміщень, продаж і надання напрокат машин, устат-

кування, меблів та ін.);

3) отримані кредити та інші доходи від фінансово-кредитних операцій

(відсотки, дивіденди з вкладами, акціями, від продажу цінних паперів, на-

дання кредиту тощо);

4) доходи від підприємницької діяльності (індивідуального підприєм-

ництва, селянського (фермерського) господарства і від приватних підпри-

ємств членів сім’ї) (рис. 3).

Натуральні доходи сім’ї можуть бути у формі різної продукції власно-

го домогосподарства, готової продукції підприємств, які вони видають

у рахунок заробітної плати, а також різні матеріально-речові цінності,

одержувані членами сім’ї в порядку допомоги, пожертвування, дарування

і т. п. Натуральні доходи при їх додаванні до грошових доходів оцінюються

за середніми ринковими цінами в даному регіоні на дату отримання цих

натуральних доходів.

Усі підсумовані грошові і натуральні доходи також поділяють на

кілька видів залежно від ступеня повноти їх обчислення. Найповнішими є

сукупні доходи сім’ї, що являють собою суму всіх грошових і натуральних

доходів усіх членів сім’ї.

2. Бюджет: співвідношення доходів і витрат. Планування сімейного

бюджету

Сімейний бюджет – розпис грошових доходів і витрат сім’ї, що скла-

дається зазвичай на місячний строк у формі таблиці, баланс сімейних

витрат і доходів; це фінансовий план, який підсумовує доходи і витрати

(сім’ї) за певний період часу. Іншими словами – це порівняння суми до-

ходів і витрат сім’ї. Матеріальне становище сім’ї, стан її фінансів харак-

теризуються сі мейним бюджетом, що показує величину і збалансо ваність

усіх доходів і витрат сім’ї. Бюджет – слово французьке, його букваль-

ний переклад – грошовий гаманець. Для забезпечення стабільного мате-

ріального становища сім’ї, а тим більше для підвищення її добробуту до-

цільне планування сімейного бюджету.

Першою передумовою і обов’язковою умовою планування сімейного

бюджету є облік доходів і витрат сім’ї. Облік завжди був основою ефек-

тивного ведення будь-якого господарства. Ще в «Домострої», у його 26-й

главі «Як жити людині, розмітивши своє життя», написано: «А в усякому

своєму майні: і в Лавочне, і в будь-якому товарі, і в скарбниці, і в будинках

або в дворовому усім припасом, сільському, чи ремісничому, – і в парафії, і

у витраті, і в позиках, і в боргах завжди все собі відзначати, тоді і проживеш

і майно збережеш, по приходу і витрати».

Планування сімейного бюджету – це прогнозування змін доходів і

витрат сім’ї на майбутній період, визначення організаційно-економічних

і фінансових заходів щодо збалансованості доходів і витрат, отримання та

ефективного використання сімейних накопичень.

Планування сімейного бюджету здійснюється в такому порядку:

1) прогнозування доходів сім’ї;

2) прогнозування витрат сім’ї;

3) зіставлення майбутніх доходів і витрат, їх балансування і регулю-

вання за допомогою пошуку додаткових джерел доходів і визначення захо-

дів щодо скорочення витрат сім’ї;

4) визначення і розподіл очікуваних сімейних накопичень.

Усім сім’ям в їхніх же інтересах пошуку ефективних шляхів ведення

домашнього господарства і вигідного використання родинних накопичень

рекомендується систематичне і системне ведення обліку всіх одержуваних

доходів і вироблених витрат. Для цього рекомендуємо вести щоденні записи

про доходи і витрати за формою, наведеною в табл. 1.

Аналіз і планування доходів, витрат і накопичень. У сімейній книзі

роблять аналітичні підрахунки і записи, фіксують поставлені цілі і завдання

домогосподарської діяльності, здійснюється її планування. На підставі

аналізу доходів і вират з’являється можливість відслідковувати динаміку

і структуру доходів, витрат і накопичень, вишукувати резерви економії

витрат. За допомогою обліку можна виявити прибутковість і доцільність

того чи іншого виду домогосподарської діяльності. Усе це рекомендуємо

фіксувати в цьому розділі книги в довільній формі. Саме тут записуємо

прийняті на сімейній раді принципові рішення щодо збільшення доходів

або скорочення певних видатків для вирішення того чи іншого завдання.

Якісно складений і обґрунтований плановий бюджет служить най-

важливішим інструментом прогнозування матеріального стану сім’ї та

розроблюваних нею тактики і стратегії багатогранної життєдіяльності.

В останнє десятиліття у високорозвинених країнах світу широко

практикуються розроблення і застосування програм для домашніх комп’ю-

терів, куди за цими програмами щодня вводяться всі дані про доходи

і витрати сім’ї, а комп’ютер розносить їх по статтях, групує, аналізує,

показуючи все це наочно на графіках і в таблицях. Працювати з такими

програмами у США привчають з дитинства на уроках домоводства.

Слід сподіватися, що в недалекому майбутньому зі зростанням ма-

теріального добробуту українців така практика набуде розповсюдження і

в нашій країні.

Дуже важливим показником є середньодушовий дохід, або дохід на

кожного члена родини, який визначають так:

d/n,

де d – доходи сім’ї;

n – число членів сім’ї.

За цим показником можна судити про рівень добробуту сім’ї.

Планування сімейного бюджету – одна з актуальних проблем нашого

життя. Хтось її ігнорує, вважаючи за краще думати про поточний момент,

а не про перспективу. Інші намагаються якось упорядкувати цю сферу, але

потім закидають роботу, яка повинна бути щоденною. Деякі ставлять цю

проблему на математичну основу. Планування сімейного бюджету легше

здійснювати, маючи на руках результати хоча б одного року для аналізу.

3. Раціональне використання фінансових ресурсів родини

У результаті складання звітного або планового балансу доходів і ви-

трат сім’ї виявляється дефіцит (недолік) або заощадження (надлишок) сі-

мейного бюджету.

Дефіцит сімейного бюджету – це перевищення витрат сім’ї над її

доходами, а нагромадження – навпаки, перевищення доходів над витра-

тами (рис. 4).

Утворений дефіцит сімейного бюджету вимагає додаткових коштів на

його покриття, а отримані заощадження є вільним залишком грошових

коштів, резервом наступних витрат родини.

У результаті складання звітного або планового балансу доходів і ви-

трат сім’ї виявляється дефіцит (недолік) або заощадження (надлишок) сі-

мейного бюджету.

Збалансованість сімейного бюджету, його бездефіцитність досягаються

за допомогою дотримання народної заповіді жити відповідно до коштів, а

отримання сімейних накопичень – шляхом пошуку додаткових джерел

доходів сім’ї, розумного, дбайливого використання всіх сімейних доходів,

пам’ятаючи народну мудрість: «Копійка гривню береже» або «З худої

кишені і останній гріш валиться».

Бюджет і господарство сім’ї обумовлюється тим, що від того, як

складається економічне життя сім’ї, багато в чому залежить сімейне

благополуччя. Побутова невлаштованість не сприяє підтримці «теплого

домашнього вогнища».

У кожній сім’ї є постійні статті витрат, таким чином, їх потрібно

передбачати і здійснювати планування. Контроль і облік різною мірою

в різних формах існують практично в усіх сім’ях. Вони допомагають у

веденні домашнього господарства, надаючи впевненість, що гроші «пішли

за призначенням».

Для родини першочергове завдання – це формування свого стилю

економічного життя. Якщо при плануванні витрат подружжю разом

вдається виробити єдину лінію, з цього випливає, що зменшиться кількість

внутрішньосімейних конфліктів. Від стилю життя сім’ї і пристрастей її

членів, безумовно, залежатиме багато чого. При цьому потрібні елемен-

тарні навички господарювання.

Висновки

Сімейний бюджет має форму балансу доходів і витрат. Сімейні

доходи поділяють на два види: грошові і натуральні.

Види доходів родини: винагорода за трудову діяльність, державна

до помога родині, винагорода за нетрудову діяльність (подарунки, гранти

тощо).

Натуральні доходи сім’ї можуть бути у формі різної продукції влас-

ного домогосподарства, а також різні матеріально-речові цінності, одержу-

вані членами сім’ї в порядку допомоги, пожертвування, дарування і т. п.

Матеріальне становище сім’ї, стан її фінансів характеризуються

сімейним бюджетом. Для забезпечення стабільного матеріального стано-

вища сім’ї необхідно планувати сімейний бюджет.

Для пошуку ефективних шляхів ведення домашнього господарства

рекомендується систематичне і системне ведення обліку всіх доходів

і витрат. Плановий бюджет – важл ивий інструмент прогнозування

матеріального стану сім’ї.

У результаті складання звітного або планового балансу доходів і

витрат сім’ї виявляється дефіцит (недолік) або заощадження (надлишок)

сімей ного бюджету. Збалансованість сімейного бюджету, його бездефі цит-

ність досягаються за допомогою дбайливого використання всіх сімейних

доходів.

ІІ. МЕТОДИЧНИЙ БЛОК

Актуалізація знань, мотивація

? Що ж таке бюджет сім’ї?

? Звідкіля беруться кошти в сімейному бюджеті? (мозкова

атака)

Розповідь учителя. Отже, бюджет сім’ї – це план, де враховуються

доходи і плануються витрати родини. Бюджет – у перекладі з англійської

«грошова сумка».

Слово «бюджет» широко розповсюджене. Сучасна економіка вкладає в

нього подвійний зміст. З одного боку – це розподіл доходів і витрат людини,

родини, міста, країни за певний термін. По-друге, це сума грошових коштів

у розрахунку на деякий період часу.

Кошти бюджету витрачаються для задоволення всіх потреб родини

(житло, харчування, господарські потреби тощо). У багатьох родинах

є непрацездатні, тобто ті, хто не можуть працювати з певних причин і

забезпечувати себе самостійно (діти, люди похилого віку, інваліди). Тому

економісти говорять не про особисті доходи або витрати кожної людини

окремо, а про бюджет родини.

Сімейний бюджет є стихійним, коли більше ніж 80% витрат попе-

редньо не планується. У плановому бюджеті позапланові витрати станов-

лять менш ніж 20%.

Обговорення. Чи важливо планувати родинний бюджет?

Виконайте завдання 2 у робочому зошиті учня.

Продовжіть речення, визначивши вид доходу:

Письменник, адвокат, актор одержують (гонорар)

Робітник, учитель, лікар одержують (заробітну плату)

За заповітом люди одержують (спадщину).

За продаж продукції присадибного господарства одержують (підпри-

ємницький дохід).

На день народження від друзів школяр отримав (подарунок).

Дохід власників облігацій називається (дивіденди).

Є доходи, що заборонені законом. Це (азартні ігри, контрабанда,

хабарі й таке інше).

Виконайте завдання 3 у робочому зошиті учня

Родина складається з батька (зарплата 5 000 грн), мами (зарплата

2 000 грн), бабусі (пенсія 1 000 грн), сина-студента (стипендія 750 грн). У

родини є депозит – 10 000 грн. Банк виплачує за депозитами 20% річних.

Визначіть річний дохід кожного члена родини в цілому. Обговоріть:

чи достаній такий рівень доходу для забезпечення потреб родини?

Рішення. Підрахуємо доходи за рік:

Батько: 5 000 Ч 12 = 60 000 грн.

Мама: 2 000 Ч 12 = 24 000 грн.

Бабуся: 1000 Ч 12 = 12 000 грн.

Студент: 750 Ч 12 = 9 000 грн.

Внесок: 0.2 Ч 10 000 = 2 000 грн.

Усього за рік: 107 000 грн, річний дохід на одного члена родини –

26 750 грн, дохід на одного члена родини на місяць – 2 229,17 грн.

Виконайте завдання 4.

На магнітній дошці розміщено два плакати:

1) витрати родини;

2) джерела сімейних доходів.

Завдання: розмістіть отримані картки на відповідних плакатах.

Учням роздають картки із зазначенням таких понятійних кате-

горій:

–спадок –виграш у лотерею

–ко мунальніпо слуги –лі кування

– відпочинок – одяг, взуття

– доходи від домашнього господарства – навчання

– першочергові потреби – стипендія

– новий автомобіль – пенсія

– державна допомога – субсидія

– заробітна плата

Вправа «Збалансований бюджет»

Учитель об’єднує учнів у три «групи-сім’ї», кожна з них обирає

конверт із завданням (див. далі). Отримавши завдання, учні підраховують

бюджет своєї сім’ї. На дошці розміщені терези (демонстраційний матеріал

1), які символізують вид родинного бюджету: збалансований, дефіцитний

і надлишковий.

Завдання для груп. Родини Тесляренків, Мажоренків і Лінивченків

вирішили підрахувати свої витрати і доходи за місяць, щоб дізнатися,

чи вистачить їм грошових коштів до наступної зарплатні. Допоможіть

їм зробити ці підрахунки і визначіть, яким є їхній бюджет. Визначте вид

бюджету, прикріпіть фото «вашої» сім’ї до тих терезів, які відповідають

їхньому бюджету.

Родина Тесляренків

Доходи. Заробітна плата батьків – 10 000 грн, виграш у лото «Забава»

– 50 грн, стипендія сина – 750 грн, проценти за вкладами – 400 грн, доходи

від оренди житла – 1 500 грн, премія мами – 300 грн, пенсія дідуся – 1 200

грн (14 200 грн).

Витрати. Купівля взуття – 500 грн, плата за комунальні послуги –

800 грн, плата за ремонт телевізора – 400 грн, витрати на харчування –

4 500 грн, транспортні видатки – 300 грн, купівля комп’ютера – 5 000 грн,

відвідування театру – 300 грн (11 800 грн).

Родина Мажоренків

Доходи. Заробітна плата батьків – 4 000 грн, доходи від домашнього

господарства – 1 000 грн, проценти за вкладами – 200 грн, доходи від

оренди трактора – 800 грн, пенсії бабусі та дідуся – 3 000 грн (9 000 грн).

Витрати. Купівля одягу – 1 000 грн, плата за комунальні послуги –

1 200 грн, плата за ремонт холодильника – 200 грн, витрати на харчування

– 4 000 грн, транспортні видатки – 800 грн, оплата навчання дітей – 1 800

грн (9 000 грн).

Родина Лінивченків

Доходи. Заробітна плата батьків – 15 000 грн, доходи від бізнесу –

5 000 грн, проценти за вкладами – 1 000 грн, пенсія бабусі –1 300 грн

(22 300 грн).

Витрати. Купівля одягу та взуття – 4 000 грн, плата за комунальні

послуги – 1 200 грн, установка програмного забезпечення на комп’ютер

– 100 грн, витрати на харчування – 3 000 грн, транспортні видатки –

1 200 грн, оплата навчання дітей – 2 000 грн, купівля туристичної путівки –

12 000 грн (23 500 грн).

Обговорення інтерактивної вправи.

1. Який вид бюджету, на ваш погляд, є кращим? Збалансований, адже

ми можемо задовольнити свої потреби і при цьому не відчувати

гострої нестачі у грошових коштах.

2. Як домогтися, щоб сімейний бюджет був збалансованим? Потрібно

намагатися планувати витрати і зіставляти їх із можливими

джерелами отримання доходів.

3. Хто повинен слідкувати за витратами сімейного бюджету? За

витратами сімейного бюджету повинні слідкувати всі члени

родини, адже кожен з них витрачає грошові кошти і кожен повинен

усвідомлювати цінність грошових надходжень, наприклад, діти

повинні усвідомлювати, як тяжко заробляють гроші їхні батьки.

4. Яку роль відіграєте саме ви у формуванні сімейного бюджету? Кож-

ній дитині батьки дають кишенькові гроші, за допомогою яких

дитина купує бажані блага – здійснюються витрати сімейного

бюджету; у дорослому віці діти можуть отримувати самостійний

дрібний заробіток – формуються доходи сімейного бюджету.

Виконайте завдання 5 у робочому зошиті учня.

Складіть вірш-синквейн. Синквейн – це не звичайний вірш, а вірш,

написаний відповідно до певних правил. У кожному рядку задається набір

слів, який треба відобразити у вірщі.

1-й рядок – заголовок, у який винесено ключове слово, поняття, тема

синквейну, виражене у формі іменника; 2-й рядок – два прикметники; 3-й

рядок – три дієслова; 4-й рядок – фраза, що несе певний зміст; 5-й рядок –

висновок, одне слово (може бути два), іменник.

Вигадування синквейнів є своєрідним інструментом для синтезуван ня

отриманої інформації.

Приклад синквейну

1. Ключове слово – Бюджет.

2. Lва іменники – Гроші, витрати, доходи.

3. Три прикметники – Збалансований, дефіцитний, надлишковий.

4. Чотири слова – Будьте ощадливими, поповнюйте бюджет.

5. Підсумок – Сімейний.

ЦЕ ЦІКАВО!

Ще у XIX столітті німецький статистик Ернест Энгель досліджував й описав

залеж ність, яку на його честь назвали зако ном Енгеля. Найшвидше людство

досягає задо волення своїх потреб у харчуванні (як по жар тував один економіст.

«Наші потреби в їжі завжди обмежені стінками нашого шлунка»). Тому при

зростанні доходів частка витрат на харчування починає знижуватися першою.

Потім наступає черга витрат на одяг, хоча тут процес «насичення» іде повіль-

ніше. Причина проста: потреби такого роду увесь час перебувають під впливом

такого потужного інструменту, як мода.

Найважче людям задовольнити свої потреби в житлі. Люди прагнуть

мати житло не тільки заради зручності й безпеки, а й щоб підкреслити своє

суспільне становище.

Виконайте завдання 6 у робочому зошиті учня.

Задачі на фінансову кмітливість

Двоє людей знайшли скарб – коробку, повну золотих монет, годин-

ників, ложок тощо. Вони захотіли поділити між собою те, що знайшли.

Запропонуйте чесний спосіб поділу.

Чесний спосіб може бути таким:

Одна людина ділить те, що знайдено, на дві частини.

Друга людина вибирає одну із частин (цар Соломон використав

такий спосіб у подібній ситуації).

Рефлексія

Обговорення. Чи знаєте ви, що…

 Більшість родин не витрачає час на ведення сімейного бюджету,

тому часто позичають кошти в банку.

 Ті люди, які слідкують за своїми фінансами, частіше стають

багатими, ніж ті, що не слідкують.

Домашнє завдання

Користуючись даними таблиці, порівняйте розподіл витрат за

статтями середньої американської та української родин з огляду на закон

Енгеля.

В економіці існує «золоте правило» стабільності сімейного бюджету:

для вирішення перспективних завдань або проблем, що виникли, варто

від 10 до 50% доходів (залежно від можливостей) переводити в «режим»

заощаджень або інвестувань. Запитайте батьків, чи дотримуються вони

цього правила. Що може перешкоджати створенню заощаджень? Запро-

понуйте варіанти збільшення доходів родини і зменшення витрат.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
1
4
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!