Урок «Основні типи грунтів, закономірності їх поширення»

Опис документу:
Поет порівнює себе з землею, як сина з матір’ю. І це правда. Наша земля – наша годівниця. Найласкавіші слова в українській мові про неї – годівниця, пухка, родюча, матінка, рідненька, багатостраждальна, просто казали – не земля, а землиця. Тож сьогоднішній урок ми присвятим вивченю грунтів України.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: основні типи грунтів, закономірності їх поширення.

Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про умо­ви ґрунтоутворення та основні генетичні типи ґрунтів; удосконалити практичні навички та вміння аналізувати карту ґрунтів та знаходити закономірності поширення типів ґрунтів на рівнинних та гірських територіях, виховувати дбайливе ставлення до ґрунту.

Тип уроку:   формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: фізична карта України, карта ґрунтів України, зразки різних генетичних типів ґрунтів, ноутбук, відео сюжет, роздатковий матеріал.

ХІД УРОКУ

І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

запитання та завдання

 1. Дайте визначення озеру.

 2. Яка існує класифікація озер за походженням їхніх улоговин?

 3. Покажіть на карті слідуючі озера:

  • Найбільше прісне озеро України … (Ялпуг).

  • Наймальовничіше озеро Карпат … (Синевир).

  • Найглибше природне озеро України … (Світязь).

  • Найбільше гірське озеро в Україні … (Синевир).

  • Найвище гірське озеро України … (Бребенескул).

  • Найбільша група озер в Україні … (Шацька).

  • Найбільше солоне лиманне озеро України … (Сасик).

  • Яке озеро називають «гнилим морем»? (Сиваш)

 1. Які водні об’єкти ми відносимо до штучних водойм?

 2. Дайте визначення водосховищу.

 3. Покажіть на карті каскад Дніпровських водосховищ.

ІІІ МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вступне слово

А луг підіймає зелене

І синє шатро верховіть,

І тепла земля біля мене

Як мати із сином стоїть

Андрій Малишко

Поет порівнює себе з землею, як сина з матір’ю. І це правда. Наша земля – наша годівниця. Найласкавіші слова в українській мові про неї – годівниця, пухка, родюча, матінка, рідненька, багатостраждальна, просто казали – не земля, а землиця. Тож сьогоднішній урок ми присвятим вивченю грунтів України.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ЗАПИТАННЯ

Хто ж першим з науковців почав вивчати ґрунти?

РОЗПОВІДЬ ВЧИТЕЛЯ

Василь Докучаєв

Василь Васильович Докучаєв — російський природодослідник, професор Петербурзького університету. У своїй праці «Русский чернозем» заклав основи ґрунтознавства. Він створив учення про географічні зони, дав наукову класифікацію ґрунтів. У своїй книзі «Наши степи прежде и теперь» запропонував комплекс заходів щодо боротьби з посухами. У 1895 р. заснував першу в Росії кафедру ґрунтознавства.

Докучаєв особливу увагу приділяв вивченню чорноземних ґрунтів європейської частини Росії. Ним було складено програму досліджень. До комісії з розробки програм досліджень чорноземів увійшли відомі професори Д. Менделєєв, А. Бутлеров, О. Іностранцев.

Результатом досліджень стала наукова праця «Русский чернозем» (1883 р.), за яку Докучаєв здобув ступінь доктора Петербурзького університету. Ученим було складено класифікацію ґрунтів.

Розповідь вчителя та перегляд відео

А зараз до вашої уваги представляється відео урок, де ми з вами дізнаємося, що таке грунти, які бувають чинники ґрунтоутворення та розглянемо класифікацію грунтового покриву.

Завдання для учнів

Прийом «Картографічна лабораторія»

За допомогою карти ґрунтів України, додаткової інформації та матеріалу підручника заповніть таблицю «Грунти України», відшуковують ґрунти в атласах, позначають їх на контурних картах.

Поширення типів ґрунтів в Україні

Основні типи ґрунтів

Коротка характеристика ґрунту

Райони поширення в межах України

Дерново-підзолисті

Сірі лісові

Чорноземи типові

Чорноземи звичайні

Чорноземи південні

Каштанові

Лучні

«Дерново-підзолисті ґрунти».

Площа — 2,5 млн. га; поширення — мішані ліси Полісся, Лісостепу та передгір'я Карпат; сформу­валися на льодовикових, водно-льодовикових піщаних та супіщаних відкладах; вміст гумусу — 5—2,5 %; мають значний (до 20 см) горизонт вимивання (підзолистий горизонт), кислу реакцію розчину; безструктурні з низьким вмістом поживних речовин. Характеристика – безструктурні, розсипаються, низька вологоємкість, висока водопроникність, органічні рештки вимиваються в нижні шари горизонту, формується білуватий горизонт вимивання, слабо родючі (1-1,5% гумусу), мають кислу реакцію(росте хвощ). Для підвищення їхньої родючості ефективно вносити органічні і мінеральні добрива, застосовувати вапнування (показую вапно). Так як землі перезволожені – їх осушують.

«Сірі лісові ґрунти».

Площа - понад 5 млн. га; поширені у лісосте­пові; широколистими лісами з густим трав’яним покривом; сформувалися на лесах; вміст гумусу 5—8 %; процес ви­мивання виражений слабо; мають слабо кислу ре­акцію ґрунтового розчину, дрібно грудкувату струк­туру; виділяють три підтипи: ясно-сірі, сірі лісові і темно-сірі опідзолені.

Характеристика – більш структурні, сформувались під широколистяними лісами, вміст гумусу – 2,5-4,5%, глибина гумусового горизонту 40-55 см, реакція нейтральна, для підвищення родючості вносять органічні і мінеральні добрива.

Чорноземні ґрунти:

«Чорноземні ґрунти (чорноземи типові)».

Площа — 7,7 млн. га; поширені в лісостепу під лучно-степовою рослинністю; сформувалися на ле­сах і лесоподібних суглинках; потужність гумусового горизонту - 65-150 см; вміст гумусу — 3,5-7 %; структура зернисто-грудкувата; високо родючі ґрун­ти, широко використовуються в землеробстві.

«Чорноземні ґрунти (чорноземи звичайні)».

Площа — 10,9 млн. га; поширені у північному Степу, сформувалися під степовою рослинністю в умовах обмеженої вологості; ґрунтоутворююча по­рода - лесоподібні суглинки і леси; гумусовий го­ризонт—40—60см; вміст гумусу — 4,3—6 %; ґрунти сприятливі для росту і розвитку сільськогоспо­дарських культур.

«Чорноземні ґрунти (чорноземи південні)».

Площа — 3,3 млн. га; поширені у південній час­тині Степу; утворилися на лесах і лесоподібних суг­линках під трав'яною рослинністю в умовах посуш­ливого клімату; гумусовий горизонт — 64- 68 см; вміст гумусу — 1,6—3,4 %.

«Каштанові ґрунти».

Площа - 1,2 млн. га; поширені в сухому Степу Приазов'я і Причорномор'я на знижених рівнинах під порівняно бідною трав'янистою рослинністю; сфор­мувалися на лесових породах; потужність гумусового горизонту до 40 см; вміст гумусу — 2,5-3,6 %; струк­тура грудкувата; подекуди проявляються ознаки со­лонцюватості. Утворились на засолених ґрунтоутворюючих породах під ковила - типчаково-полиновими степами в умовах посушливого клімату, безструктурні, відносно родючі, вміст гумусу – до 4%, гумусовий горизонт становить 40-50 см, солонцюваті, мають лужну реакцію, тому ці ґрунти гіпсують(показую гіпс). Так як клімат посушливий, ці землі зрошують.

Лучні ґрунти.

Сформувались у заплавах річок, мають краще виявлену зернисту структуру, 40см гумусовий горизонт, вміст гумусу 3-6%, реакція ґрунтового розчину нейтральна, родючі.

Обговорення результатів заповнення таблиці та показ різних типів грунтів на карті біля дошки.

Розповідь вчителя

Ґрунт є найдорожчим багатством людства. Чорноземні ґрунти, найродючіші в світі, вкривають дві третини території України. Сільськогосподарські угіддя тут становлять 71 %, а орні 56 % усієї площі країни. Земельні ресурси не належать до категорії невичерпних. Через великий розвиток промисловості, зростання міст площа сільськогосподарських угідь зменшується за рахунок відведення земельних ділянок для промислового і житлового будівництва, гірничих розробок тощо. В Україні спостерігається зменшення земель внаслідок ерозійних процесів, повторного засолення, забруднення промисловими відходами. Чорноземи втратили третину гумусу.

Прийом «Творча лабораторія»

Учні об’єднуються в пари та працюють над питанням «Розробка заходів раціонального використання й охорони земельних ресурсів України». Учні за допомогою матеріалу підручника мають запропонувати по одній пропозиції щодо раціонального використання й охорони земельних ресурсів України. Після підготовки усі пропозиції записуються на дошці.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Отже ми сьогодні з’ясували, які умо­ви ґрунтоутворення існують, які основні генетичні типи ґрунтів поширені в межах України, які закономірності поширення типів ґрунтів існують на рівнинних та гірських територіях.. Тож давайте перевіримо наскільки плідно ми попрацювали.

Експрес-тест”

 1. Чим спричинена зміна ґрунтів на рівнинах?

а) висотною поясністю б) широтною зональністю в) довготною зональністю

 1. Серед ґрунтів України найбільшу родючість мають:

а) каштанові б) чорноземи в) сірі лісові

 1. Як називається гірська порода, на якій утворюється грунт?

а) материнська б) рідна в) осадова

 1. Найбільша кількість перегною утворюється під рослинністю:

а) трав’янистою б) широколистими лісами в) хвойними лісами

 1. Засновник вчення про ґрунти:

а) О. Воєйков б) В. Докучаєв в) В. Вернадський

 1. Типові ґрунти Полісся – це

а) бурі гірські б) сірі лісові в) дерново- підзолисті

 1. Для Південного берега Криму характерні ґрунти:

а) чорноземи б) коричневі в) підзолисті

 1. Чорноземи найбільше поширення мають:

а) у степу б) на Поліссі в) на Південному березі Криму

 1. Що таке грунт?

а) шар землі, на якому ростуть рослини

б) верхній пухкий шар землі, що має родючість

в) гірські породи та мінерали

 1. Чим відрізняється грунт від гірської породи?

а) родючістю

б) географією поширення

в) умовами залягання

11) Гумус – це:

а) материнська ґрунтоутворююча порода

б) неорганічна частина ґрунту

в) основна органічна речовина ґрунту, що містить поживні речовини, необхідні для росту вищих рослин

12. До складу ґрунтів входить:

а) 45 різних елементів

б) 65 різних елементів

в) 30 різних елементів

Робота з картою

1. Назвіть послідовно з півночі на південь типи ґрунтів, що сформувалися на рівнинній частині України.

2. Які ґрунти найбільш розповсюджені в Україні?

3. Встановіть, які ґрунти вкривають територію Херсонської області.

VІ. Підсумок уроку.

Виставлення оцінок та їх аргументація.

VІІ. РЕФЛЕКСІЯ

Давайте з’ясуємо чого ми навчилися?

Де ви зможете застосувати одержані знання?

Який головний результат моєї роботи сьогодні на уроці?

Що мені вдалося?

Що не вдалося?

Які мої найбільші труднощі?

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»