Урок на тему "МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Урок №2

Дата:

МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Мета: актуалізувати знання учнів про методи географічних досліджень, здійснити їх класифікацію; розвивати вміння обирати необхідні методи досліджень при розв'язуванні конкретних географічних задач та користуватися ними.

Обладнання: підручник, географічні атласи для 9 та 10 класів, картки із завданнями, термометр, калькулятори, контурна карта України, настінна політична карта світу.

Ключові поняття: метод досліджень, гіпотеза, теорія, класифікація.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Кілька учнів на дошці креслять підготовлені ними вдома блок-схеми структури сучасних географічних наук, після чого пояснюють їх (кожний окремо) та відповідають на запитання вчителя й учнів.

Географічний крос

1. Слово «географія» в перекладі з грецької мови означає ...

2. Сучасна географія поділяється на дві великі галузі — ...

3. Предмет вивчення науки — це ...

4. Предметом вивчення фізичної географії є ...

5. Предметом вивчення економічної і соціальної географії є ...

6. Об'єкт вивчення науки —- це ...

7. Об'єктом вивчення фізичної географії є ...

8. Об'єктом вивчення економічної і соціальної географії є ...

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступне слово вчителя

Ви вже знаєте, що отримати нову географічну інформацію можна з різних джерел. Але слід мати на увазі, що всі джерела інформації використовуються за допомогою певної методології — системи методів, тобто прийомів і способів пізнання загальних закономірностей і вивчення конкретних об'єктів. Тому дуже важливо не тільки знати, де можна дістати необхідні відомості з певного питання, а й яким чином, це зробити і як скористатися отриманою інформацією, щоб розв'язати поставлені перед собою завдання. Саме це ми і спробуємо сьогодні з'ясувати.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання

Під час розповіді вчителя заповніть схему «Методи географічних досліджень» (заготовки схеми вчитель роздає на початку уроку).

На допомогу вчителю

Економічна і соціальна географія світу використовує методи характерні як для всієї системи географічних наук, так і для інших гуманітарних наук.Основниминих наук. Оіпітними методами дослідження економічної і соціальної географи світу є: статистичний, економіко-математичний, наукової систематизації, районування, картографічний, системний, історичний, порівняльний, польових досліджень і спостережень, а також дистанційних спостережень.

Статистичний метод, який базується на аналізі даних про господарство й населення, прив'язаних до певних територій і форм економічної діяльності й житія людей, дає можливість визначити просторові взаємодії різних територіально-економічних систем. Статистика, покладена на карту, являє собою дійовий інструмент досліджень, аналізу конкретної ситуації у світовому господарстві та світових господарських зв'язках. Застосування статистичного методу означає одержання первинних статистичних матеріалів, використання статистичних довідників, особливо 00Н, міжнародних організацій і країн світу, обробку й аналіз усіх цих матеріалів згідно з поставленою метою.

Економіко-математичні методи дозволяють виразити певні кількісні співвідношення, а інколи й кількісні закономірності розміщення різних форм і типів господарства, розселення та життєдіяльності населення. Великий інтерес викликає математичне моделювання різних процесів і об'єктів.

Наукова систематизація має велике значення як у теорії, так і в практиці соціально-економічних та географічних досліджень. Вона дозволяє прослідкувати в досліджуваних явищах певний порядок, підсумувати знання про їх подібність і відмінність і разом із тим полегшує процес вивчення складних геосистем, дає можливість швидше виявити їхні внутрішні закономірності. Основними видами систематизації є класифікація, типологія та групування. Класифікація — це розбивання множини будь-яких об'єктів (елементів) на групи. Типологія — засіб наукової класифікації об'єктів за допомогою абстрактних теоретичних моделей (типів), у яких фіксуються найважливіші структурні або функціональні особливості досліджуваних об'єктів. Групування — це виділення груп у складі будь-якого соціально-економічного явища на основі певних ознак.

Районування — це процес членування території на відносно цілісні частини. Воно вимагає обробки числової інформації економічного і соціального характеру та дає можливість виявити взаємозв'язок у соціально-економічному відношенні частини країни з певною спеціалізацією.

Картографічний метод дозволяє нанести на загальногеографічні- й тематичні карти велику кількість об'єктів, показати їх взаємне розташування та зв'язки. Він використовується на всіх стадіях досліджень, від збирання вихідних даних до розробки наукових матеріалів, які, у свою чергу, стають «стартовим майданчиком» для подальших досліджень. Карти — не лише чудовий ілюстративний матеріал, містке й різнобічне джерело інформації, зручне для безпосереднього та багатоцільового використання, але й дійовий інструмент для наукових досліджень.

Системний метод базується на розгляді географічного об'єкта як складної динамічної системи. До основних системних принципів належать цілісність, структурність, взаємозалежність системи й середовища, ієрархічність тощо. Стадії системного дослідження включають: чітке формування проблеми, визначення мети та критеріїв оцінки реалізації мети; структурний аналіз досліджуваного об'єкта, розробку концепції його розвитку й пошук шляхів досягнення поставленої мети; аналіз проблеми, розробку моделі та її розв'язання, одержання варіантів рішень; синтез досліджуваної проблеми і прийняття рішень.

Історичний метод застосовується в тісному поєднанні з аналізом просторових аспектів соціально-економічного розвитку. Значення географії минулого необхідне для розуміння сучасної географії населення й господарства, а також для прогнозування їх змін на конкретній території.

Порівняльний метод не зводиться до зіставлення тих або інших однорідних географічних реалій. Він покликаний виявити найістотніші подібні й відмінні риси в господарському використанні тери торій, у географічних типах господарства та розселення в їх взаємозв'язку. В одному англійському навчальному посібнику йшлося: «Хто знає лише Англію, той не знає й Англії».

Метод польових досліджень і спостережень завжди відігравав важливу роль у географії. Нині зміцнюється міжнародна наукова співпраця, насамперед із географами Європи, здійснюються закордонні експедиції, спільні дослідні проекти. Розвиток туризму також розширює можливості безпосередніх особистих спостережень у зарубіжних країнах. У польових маршрутах і подорожах відбувається найбільш плідне вивчення особливостей господарського використання території, систем розселення, головних типів господарства й умов життя населення.

Методи дистанційних спостережень (аерофотозйомка та зйомка певних територій із космосу) дедалі ширше використовуються в дослідженнях із географії природних ресурсів, господарства й населення. Бони надають новітню та детальну інформацію про планету на великих територіях, про конкретне господарське освоєння території, характер концентрації господарства і населення, межі економічних районів та агломерацій, стан навколишнього середовища.

Найсучаснішим методом й одночасно цілим науковим напрямком сучасної науки про простір є геоінформатика — наука, що поєднує теорію, методи та традиції класичної картографії й географії з можливостями й апаратом прикладної математики, інформатики та комп'ютерної техніки.

Геоінформаційний напрямок досліджень спочатку виник як військово-прикладна технологія в 1960-х pp. у США. Він поєднав у собі розв'язання необхідних прикладних завдань із можливостями людини, обчислювальної машини й програмних засобів, що обробляють просторову інформацію й передають її споживачеві на екран монітора, друкувальний пристрій або канали зв'язку. Так спочатку виникла цифрова картографія й автоматизоване картографування, які згодом були доповнені іншими численними функціями та можливостями, що є основою будь-яких географічних інформаційних систем (ГІС). Від 1970-х pp. ГІС стають комерційним продуктом. Сучасні ГІС надають користувачам якісно нові можливості:

* оперативне реагування на ситуації, що виникають на якій-небудь території, з отриманням усієї необхідної картографічної й тематичної інформації;

* накладення різноманітної тематичної інформації на той самий просторовий контур та отримання нової інформації про територію;

* аналітичні й картометричні дослідження й аналіз з одночасною побудовою будь-яких карт, планів і схем;

* моделювання тих або інших процесів, явищ і вивчення зміни їх стану в часі;

* візуалізація просторової інформації й можливість її подання в динамічному режимі.

ГІС-технології поєднані з іншою потужною системою отримання й подання географічної інформації — даними дистанційного зондування Землі з космосу, літаків і будь-яких інших літальних апаратів. Космічна інформація в сучасному світі стає більш різноманітною й точною, а можливість її отримання та відновлення — більш легкою й доступною. Десятки орбітальних систем передають високоточні космічні знімки будь-якої території нашої планети. За кордоном і в Росії вже сформовані архіви й банки даних таких цифрових знімків.

Інший важливий напрямок розвитку ГІС — спільне й усебічне використання даних високоточного глобального позиціювання (місця визначення) будь-якого об'єкта на воді або суходолі, отриманих за допомогою американських систем Global positional System (GPS) або аналогічних російських — ГЛОНАСС. Ці системи, особливо GPS, уже сьогодні широко використовуються в морській навігації, повітроплаванні, геодезії, військовій справі та інших галузях людської діяльності. У поєднанні з ГІС та дистанційним зондуванням вони створюють потужну тріаду високоточної, актуальної (аж до реального режиму часу), постійно оновлюваної, об'єктивної інформації про будь-яку територію, яку можна буде використати практично скрізь.

Ще один напрямок розвитку ГІС пов'язаний з удосконаленням системи телекомунікацій, у першу чергу міжнародної мережі Інтернет, і масовим використанням глобальних міжнародних інформаційних ресурсів.

Завдання

Користуючись складеною схемою, назвіть традиційні та сучасні методи географічних досліджень. (У разі потреби інші учні класу під час обговорення вносять необхідні доповнення.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

Сучасна система географічних знань дуже багатогранна. Вона включає окремі факти, загальні й конкретні поняття, уявлення, теоретичні знання, а також знання про способи діяльності та характер протікання географічних процесів. Останні можуть мати інтегральний характер, тобто ґрунтуватися на поняттях і фактах, вивчених у різних географічних курсах чи навіть отриманих при вивченні інших шкільних., навчальних дисциплін. Система географічних знань продовжує розвиватися. З огляду на подальший розвиток географії перед дослідниками-теоретиками постає низка важливих завдань загального характеру. Найважливішими з них є створення нових класифікацій, розробка нових теорій, формування нових гіпотез. Розв'язати поставлені завдання можна лише на методологічній основі, тобто з використанням певних методів географічних досліджень.

Спробуємо й ми побувати в ролі дослідників-теоретиків. Для цього виконаємо кілька завдань, використовуючи вивчені сьогодні методи досліджень. Ви .маєте не тільки знайти правильні відповіді на поставлені запитання, а й назвати методи географічних досліджень, які ви при цьому використовували.

Робота в групах (із картками)

Картка № 1. Визначте температуру повітря та відносну вологість в класі, атмосферний тиск та хмарність у даний момент.

Картка № 2. Визначте, на скільки років вистачить залізної руди в родовищі, запаси якого становлять 960 млн тонн і з якого щорічно видобувають 8 млн тонн руди.

Картка № 3. Визначте приблизну кількість населення Африки у 2000 p., яктцо відомо, що в 1990 р. тут проживало близько 650 млн осіб, а у 2009 р. — уже приблизно 1 млрд осіб.

Картка № 4. Використовуючи атлас, виділіть на контурній карті три металургійні райони України, попередньо позначивши розташування найбільших її центрів: Алчевська, Дніпродзержинська, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Кривого Рогу, Макіївки, Маріуполя, Нікополя.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Уміння використовувати різні джерела географічних знань дуже важливі. Володіння методами географічних досліджень суттєво допомагає засвоювати географічну інформацію, отримувати її самостійно та сприяє глибокому її розумінню.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте §2 підручника.

2. Використовуючи складену під час уроку схему «Методи географічних досліджень», побудуйте схему поділу методів географічних досліджень на загал'ьнонаукові та географічні.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація інклюзивного середовища в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн