Урок на тему "Ландшафт як просторово цілісна система "

Опис документу:
Мета: узагальнити та впорядкувати знання учнів про взаємозв'язок природних компонентів на прикладі вивчення природно-територіальних комплексів України; формувати в учнів наукове поняття «ландшафт» та знання про чинники утворення й класифікацію ландшафтів; удосконалювати навички роботи учнів з тематичними картами на прикладі карти ландшафтів. Джерело: інтернет ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №37

Дата:

Ландшафт як просторово цілісна система

Мета: узагальнити та впорядкувати знання учнів про взаємозв'язок природних компонентів на прикладі вивчення природно-територіальних комплексів України; формувати в учнів наукове поняття «ландшафт» та знання про чинники утворення й класифікацію ландшафтів; удосконалювати навички роботи учнів з тематичними картами на прикладі карти ландшафтів.

Обладнання: фізична й ландшафтна карти України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні навчаться:

- називати чинники формування природних ландшафтів;

- працювати з картою ландшафтів України;

- аналізувати карту ландшафтів;

- характеризувати особливості взаємодії компонентів природи у природно територіальних комплексах;

- пояснювати особливості взаємодії компонентів природи в ландшафті;

- оцінювати природні ресурси ландшафтів.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання. Налаштування учнів на успіх.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Методичний прийом «Географічна асоціація»

На дошці записано слово «природно територіальний комплекс». Запитання до класу:

- 3 якою інформацією природно географічного змісту у вас асоціюється поняття «природно-територіальний комплекс»?

- Беручи до уваги ваші знання з попередніх курсів географії, дайте визначення поняття «природно-територіальний комплекс». Пригадайте, які компоненти природи становлять природно територіальний комплекс та взаємодіють у його межах.

- Наведіть приклади природних комплексів Землі від найменшого до найбільшого.

- Наведіть приклади змін природного комплексу людиною.

- Наведіть приклади взаємодії окремих компонентів у межах природних комплексів. Наприклад, клімату та рельєфу, ґрунтів та клімату, рослинності та клімату тощо. (Учитель складає на дошці схему.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На попередніх уроках ми вивчали різні природні компоненти території України. При цьому завжди звертали увагу на взаємозв’язок, що виникає між ними та на відмінний результат різноманітності їх поєднання. Саме ці результати і є нашим об’єктом вивчення на сьогоднішньому уроці.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Природний комплекс (лат. complexus — «зв’язок») — система окремих природних об’єктів у їхніх природних взаємозв’язках. Природними комплексами є природа загалом (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо. Найбільшим природним комплексом є географічна оболонка. У її межах виділяють менші природні комплекси — материки та океани, природні зони, тощо.

Ландшафт (нім. — «вигляд простору», «краєвид», де land — це земля, територія, простір, a schaff — суфікс, що означає взаємодію, взаємний зв’язок, образ якого формується конфігурацією місць, що займають і змінюють належні до нього елементи). Простіше кажучи — будь-який простір з характерним виглядом.

Наука, що їх вивчає, називається ландшафтознавством.

Методичний прийом «Час підручника»

За текстом підручника, визначте на які типи поділяють ландшафти. Наведіть приклади, заповніть таблицю:

Природні ландшафти

Антропогенні ландшафти

Природні чинники утворення ландшафтів

- Зональні — кліматичні (співвідношення тепла та вологи);

- азональні — тектонічні структури, рельєф, водні об’єкти.

Методичний прийом «Самостійна робота»

Застосовуючи картосхему профілю ландшафту, з’ясуйте, як у ландшафтній структурі поєднується природні комплекси місцевостей і урочищ, які природні процеси відбуваються в межах окремих ландшафтів. Проаналізуйте зв’язок між ландшафтною структурою долини та її господарським використанням.

Класифікація ландшафтів. Типові ландшафти за дрібнішими відмінностями фізико-географічних умов поділяються на менші за розмірами.

Класи виділяються за переважною формою рельєфу; підкласи — за висотою; типи і підтипи — за кліматичними компонентами, види та підвиди — за особливостями природних процесів, складом гірських порід.

Методичний прийом «Географічна лабораторія»

Клас об’єднується групи, де кожна група досліджує й описує один з ландшафтів.

Ландшафти України:

Клас рівнинних Східноєвропейських ландшафтів:

- мішано-лісовий тип;

- широколисто-лісовий тип;

- лісостеповий тип;

- степовий тип:

  • північно-степовий підтип;

  • середньостеповий підтип;

  • сухостеповий підтип;

- заплавний тип.

Клас гірських Карпатських ландшафтів:

- гірський лучно-лісовий тип:

  • широко листо лісовий підтип;

  • мішано-лісовий підтип;

  • лучний (субальпійський) підтип;

- заплавний тип.

Клас гірських Кримських ландшафтів:

- гірський лучно-лісовий тип:

  • лісостеповий підтип;

  • лучно-лісовий підтип;

  • лучний остепнений (яйлинський) підтип;

  • субсередземноморський прибережно-схиловий підтип;

- заплавний тип.

Назва ландшафту є нібито дуже складною, але в ній відображені основні особливості характерних форм рельєфу, типів ґрунтів, рослинних угруповань, впливу діяльності людини.

Карта ландшафтів

Методичний прийом «Картографічний практикум»

Аналізуємо карту ландшафтів. Учні працюють із картою атласу «Ландшафти».

Завдання. Уважно розгляньте легенду карти та дайте відповіді на запитання.

- Які основні види природних ландшафтів виділяють на території України?

- Порівняйте карту «Ландшафти» з картою «Природно-географічне районування». Чи простежується широтна зональність у зміні природних зон та ландшафтів на території України?

- Які ландшафти поширені в нашій місцевості?

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Бесіда»

- Дайте визначення поняття «ландшафт».

- Назвіть чинники утворення ландшафтів.

- Назвіть класи та типи ландшафтів України.

- Поясніть, яка закономірність територіального розташування рівнинних та гірських типів ландшафтів.

- За картою в атласі назвіть ландшафти на території нашої області.

- За назвою ландшафтів спробуйте пояснити їхні особливості, відмінності один від одного. Назвіть ландшафти, утворені внаслідок використання природних ресурсів людиною.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Яку нову, вперше почуту інформацію, ви дізнались на уроці? Де ви застосовуватимете здобуті знання?

Поєднання взаємопов’язаних компонентів природи на певній території утворює природно-територіальні комплекси. Територія України лежить у межах помірного географічного поясу. На рівнинній частині з півночі на південь змінюється природні зони мішаних лісів, лісостепова і степова. Південний берег Криму має ознаки субтропічного клімату. Висотна поясність характерна для гірських систем —- Українських Карпат і кримських гір. Природні зони, у свою чергу, поділяються на природно територіальні комплекси менших розмірів: під зони, провінції, області, місцевості й урочища. Природні комплекси, змінені людиною, називають антропогенними.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати § 30 підручника.

- Випереджальне завдання: підготувати повідомлення про дослідження П.Тутковського та К.Геренчука.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Павло Тутковський — український географ, геолог, педагог. Один з фундаторів географії України, дійсний член Українського (з 1919 року) і білоруського (з 1928 року) академій наук та Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Жертва сталінського терору.

Павло Аполлонович народився 1858 року в Липовці Вінницької області. Закінчив природничий факультет Київського університету. Від 1884 до 1902 рр. проводив геологічні дослідження за дорученням Київського товариства дослідників природи в Київській, Волинській, Подільській, Катеринославській, Мінській, Гродненській, Херсонській і Таврійській губерніях. Від 1900 року є членом-співробітником геологічного комітету, за дорученням якого провів геологічні дослідження уздовж Києво-Ковельської залізниці та систематичне й детальне детальне геологічне дослідження площі 16-го листка загальної 10-верстної карти європейської частини Росії. Надрукував понад 70 наукових робіт і статей із геології, мінералогії, палеонтології, гідрології та фізичної географії, підручник описової мінералогії для студентів і безліч популярних статей.

Найголовніші з результатів його наукових праць:

- установлення деяких горизонтів артезіанських вод (наприклад, під юрськими глинами) у Південно-Західному краї;

- констатування й опис оригінальних самобутніх артезіанських ключів (поліських «вікон») у зв’язку з дислокаційними явищами;

- установлення нової теорії утворення лісу в Європі й Північній Америці;

- відкриття й дослідження ланцюга кінцевих морен, а також слідів пустель (барханів і пірамідальних валунів) у південному Поліссі;

- установлення нового кордону поширення льодовикових відкладень у Поліссі;

- установлення послідовності лесового, зандрового, звичайно-моренного й моренного ландшафтів у Поліссі та ін.

2007 року Національною Академією наук України була заснована Премія НАН України імені П.А.Тутковсьского, яка вручається Відділенням наук про Землю НАН України за видатні наукові роботи в галузі геології, географії, геоекології, кліматології та метеорології.

Каленик Геренчук — український фізико-географ, геоморфолог, ландшафтознавець, докор географічних наук, професор.

Каленик Іванович народився 1904 року в селі Біла, нині Чемеровецького району Хмельницької області. Закінчив 1925 року Кам’янець-Подільський інститут народної освіти (нині Кам’янець-Подільський національний університет). Викладав у Кам’янець-Подільському учительському інституті (1932-1938). 1945-1954 роках працював у Чернівецькому університеті. Завідував кафедрою фізичної географії. Від 1954 року працював у Львівському університеті: 1954-1974 рр. — завідувач кафедри фізичної географії, від 1979 р. — професор.

Головні наукові доробки та праці присвячені:

- питанням розвитку рельєфу;

- проблемам ландшафтознавства;

- проблемам фізико-географічного районування території України;

- природоохоронним проблемам;

- загальним і регіональним питанням фізичної географії та геоморфології.

Автор підручника та кількох навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів і вчителів. Співавтор (редактор) восьми монографій, присвячених природі західних областей України. Очолював Львівський відділ Географічного товариства УРСР. Почесний член Географічного товариства СРСР (від 1970 року).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00