• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Географія
 • Урок на тему "Кількість і структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення Хмельницької області "

Урок на тему "Кількість і структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення Хмельницької області "

Опис документу:
Мета уроку: використовуючи отримані знання при вивченні теми «Населення України», ознайомити учнів із демографічною ситуацією Хмельницької області; сформувати уявлення про особливості населення і його розміщення, про трудові ресурси област Джерело: інтернет-ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 66

Тема уроку: Кількість і структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення Хмельницької області

Мета уроку: використовуючи отримані знання при вивченні теми «Населення України», ознайомити учнів із демографічною ситуацією Хмельницької області; сформувати уявлення про особливості населення і його розміщення, про трудові ресурси області; показати вплив населення на формування господарського комплексу області; продовжувати розвивати практичні навички роботи з картографічними і статистичними матеріалами; виховувати патріотичні почуття і любов до рідної землі.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: географічні карти населення України, області; статистичні матеріали, таблиці.

Опорні і базові поняття: кількість і структура населення, етнічний склад.

ЕТАПИ УРОКУ

І. ПРИВІТАННЯ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Постановка мети уроку. Вступне слово вчителя

Одним із найважливіших чинників, що впливає на формування господарського комплексу будь-якого регіону, є населення (трудові ресурси).

На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо особливості населення і його розміщення в Хмельницькій області, а також трудові ресурси регіону.

План

 1. Кількість і густота населення Хмельницької області.

 2. Природний і механічний рух населення області.

 3. Статевовіковий склад населення області.

 4. Національний та етнічний склад населення області.

 5. Система розселень і розвиток поселень в області.

 6. Трудові ресурси і зайнятість населення області.

IІІ. ОЧІКУВАННЯ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 • Що таке демографія?

 • Що таке демографічна ситуація?

 • Які чинники впливають на демографічну ситуацію в області?

 1. Практичне завдання

 • За табл. визначте, яке місце посідає ваша область за кількістю населення серед областей України.

Чисельність населення на 01.01.2016.

1301,242 тис. осіб

Щільність населення,

тис. чол. на 1 км2

63

 1. Аналіз рис.1. «Динаміка кількості населення Хмельницької області»

 • Що характерно для зміни чисельності населення в Хмельницькій області починаючи з 1970 року?

 • Чому кількість населення в Хмельницькій області зменшувалося, хоча в загальному по території України кількість населення до 90-х років зростала?

Рис.1. Динаміка кількості населення Хмельницької області

1970-2016

V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

1.Розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди

Географічний розподіл населення області має свої характерні особливості, пов’язані з розміщенням продуктивних сил. Середня густота населення в області становить (визначте!) 69 осіб на км2.

 • За картою «Густота населення України», визначте, яке місце посідає область за густотою населення серед областей України.

Показник середньої густоти населення не повністю відображає розміщення населення в області, оскільки у нас переважає міське населення. Тому значна концентрація населення зосереджена в містах обласного підпорядкування.

 • Назвіть міста обласного підпорядкування, в яких зосереджена найбільша кількість населення області.

 • За картою атласу, визначте густоту сільського населення та адміністративні райони області, де зосереджена більша частка сільських жителів.

 1. Частково-пошуковий метод

Відомо, що основними чинниками, які впливають на динаміку кількості населення є природний і механічний рух населення. Головними чинниками, що впливають на рівень народжуваності є: соціально-економічний рівень держави, санітарно-гігієнічні умови життя, рівень медичного обслуговування, традиції, релігія, тощо.

 • Які, на вашу думку, фактори вплинули на зміну чисельності населення у Хмельницькій області?

 • Користуючись додатком 4 підручника, встановіть, які коефіцієнти народжуваності і смертності характерні для області.

 • Дані додатку свідчать про від’ємний природний приріст в області, що означає переважання смертності над народжуваністю. Спробуйте з’ясувати основні причини високої смертності в області.

 • За допомогою цього ж додатка (або карти атласу «Природний приріст населення»), з’ясуйте, яке місце посідає область за величиною природного приросту серед інших областей України?

 • Як відбувається розподіл коефіцієнта природного приросту на території області (див. додатки рис.2)

 1. Розповідь-пояснення вчителя

В результаті аналізу даних можна зробити висновок про те, що на території області, як і країни в цілому, відбувається інтенсивне зменшення кількості мешканців, а отже відсутнє заміщення поколінь. (Слід пригадати, як називається це явище)

Крім природного приросту на динаміку чисельності населення в регіоні впливає і механічний рух населення (міграції).

 1. Евристична бесіда

 • Чи відбуваються переміщення населення області з місця проживання на інші території?

 • З якою метою відбуваються ці переміщення?

 • Чи впливають на кількість населення переміщення, які відбуваються в межах області?

 • Використовуючи схему «Види міграцій», зробіть висновок про те, які види міграцій найбільш характерні для території області.

 • Проаналізуйте карту (рис.3) і зробіть висновки про те, які райони і міста Хмельницької області характеризуються більшою величиною сальдо міграцій.

 • Використовуючи здобуті на попередніх уроках знання, схарактеризуйте основні чинники міграцій.

5. Розповідь-пояснення вчителя з використання роздаткового матеріалу

На 1000 жінок в Хмельницькій області припадає 856 чоловіків, що свідчить про переважання жінок у статевій структурі населення Хмельницької області. Хоча народжується хлопчиків завжди більше ніж дівчаток.

 • Чому чоловічого населення менше, ніж жіночого? Які чинники мають значний вплив на кількість чоловічої статі? ( вища смертність, менша стійкість організму до умов довкілля, велике фізичне навантаження, шкідливі звички тощо)

Вікова структура Хмельницької області, так як і інших областей України, виділяється переважанням людей працездатного віку над часткою дітей та пенсіонерів (58% працездатного населення, 16,7% дітей та 25,3% пенсіонерів). У розрізі адміністративно-територіальних районів вікова структура Хмельницької області має такий вигляд, як подано на діаграмі (рис.4).

Рис.2. Коефіцієнт природного приросту в Хмельницькій області

Рис.3. Міграційний приріст населення В Хмельницькій області

Населенню Хмельницької області характерна загальноукраїнська тенденція старіння населення. Кількість пенсіонерів, які проживають на території Хмельницької області, зростала до 2003 року, не дивлячись на те, що саме для людей старшого пенсійного віку характерна найвища смертність, а з 2004 року ми можемо спостерігати тенденцію до її зменшення.

Рис.4. Розподіл населення за віком в Хмельницькій області

Рис.5. Динаміка кількості пенсіонерів в Хмельницькій області, продовжте графік на 1991-2016

8. Побудова секторної діаграми за атласом

- українці 93,9%

- росіяни 3,6%

- поляки 1,6%

- інші 0,9%

- За цими даними побудувати секторну діаграму національного складу населення Хмельницької області. Зробити висновок про національний склад населення області.

9. Робота з картою

Використовуючи карту населення Хмельницької області дайте відповідь на запитання:

 • Яке співвідношення сільського і міського населення на території області?

 • Які типи міст виділяють за чисельністю населення на території області. Назвіть найбільші з них.

 • Які функції виконують міста області?

 • Населені пункти яких ще типів, крім міст, зустрічаються на території області?

 • Розкрийте демографічні проблеми сільського населення.

10. Репродуктивна бесіда

 • Пригадайте, яке населення називають трудовими ресурсами?

 • З якого віку людина має право на працю?

 • Чи все населення зайняте у трудовій діяльності?

11. Аналіз секторної діаграми

Рис.6. Структура зайнятості населення Хмельницької області 2014

 • За секторною діаграмою, з’ясувати, у яких галузях господарства зайнято найбільшу і найменшу кількість населення області.

 • Використовуючи отримані на попередніх уроках знання, вкажіть основні проблеми зайнятості населення в області.

12.Розповідь вчителя з елементами бесіди

 • Що є одним із показників, який характеризує рівень зайнятості?

Непрямим показником, що характеризує рівень зайнятості, є рівень безробіття, який в межах Хмельницької області зріс за період 2000 – 2016 рр. Це явище пояснюється скороченням загальної кількості економічно активного населення.

Крім того, до основних тенденцій безробіття в області можна віднести ще:

- міське безробітне населення кількісно переважає сільське і крім того в місті вищий рівень безробіття. Це пояснюється тим, що за методикою МОП, безробітними визнаються і ті , що зайняті веденням особистого підсобного господарства, кількість яких на селі є значною;

- рівень чоловічого безробіття є вищим у порівнянні з жіночим. Це пояснюється по-перше, тим, що багато жінок взагалі не пропонують свою працю на ринку, тобто потрапляють до категорії економічно неактивного населення, по-друге, жінки працюють здебільшого у сфері послуг (торгівля, громадське харчування тощо), де високим є рівень тіньової зайнятості.

 • Запропонуйте способи вирішення проблеми безробіття у в області.

VI. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота

Зробіть висновок про вплив населення на формування господарського комплексу Хмельницької області.

VII. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

- Оцінювання роботи учнів на уроці.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Напишіть характеристику вашого населеного пункту за таким планом:

 1. Як село розташовано (вздовж річки, яру тощо)

 2. Чому носить таку назву

 3. Коли і як виникло

 4. Скільки в ньому будинків, вулиць.

 5. Яка кількість жителів.

Накресліть план свого населеного пункту

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!