Урок на тему "ГОЛОВНІ ЧИННИКИ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ. СУЧАСНА КАРТИНА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ."

Опис документу:
Конспект уроку з географії, 10 клас, профільний рівень, курс «Регіони і країни світу», що є продовженням базової географічної освіти у профільних класах старшої школи. Він спрямований на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах і їх регіонах. джерело: http://geo-bav.at.ua, інтернет ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок №48

Дата:

ГОЛОВНІ ЧИННИКИ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ.

СУЧАСНА КАРТИНА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

ПРАКТИКУМ №21.

ПРАКТИЧНА РОБОТА «АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТ НАСЕЛЕННЯ ОСНОВНИХ РЕГІОНІВ СВІТУ».

Мета: ознайомити учнів з особливостями розселення людей на Землі; виявити причини нерівномірного заселення суходолу та найважливіші чинники природного руху населення; проаналізувати зміни кількості населення різних регіонів світу та виявити сучасні тенденції цього процесу.

Обладнання: підручник, настінна політична карта світу, карта розміщення населення світу, географічні атласи для 10 класу, контурні карти, посібники «Контурні карти із завданнями», «Експрес-контроль», мікрокалькулятори, комп'ютери, лінійки, мікрофон (або предмет, що його заміняє).

Ключові поняття: розселення населення, густота населення, ареали підвищеної густоти населення, чинники природного руху населення (природні, соціально-економічні, демографічні, політичні, культурні, психологічні, військові, юридичні, етнічні, релігійні).

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Картографічний тренінг + Експрес-контроль

Учні виконують завдання 1 на контурній карті «Населення світу» із посібника «Контурні карти із завданнями» та завдання 1, 2 і 4 тесту 4 із посібника «Експрес-контроль».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ Т А ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель нагадує значення поняття «густота населення», після чого пропонує учням визначити середню густоту населення світу. Після того як учні виконають поставлене завдання, учитель підсумовує результати та звертає увагу учнів на карту розселення людей на Землі в географічних атласах для 10 класу.

Проблемні запитання

1. Чому різні території Землі на карті мають неоднакове розфарбування?

2. Чому людство на Землі розміщене нерівномірно?

Учитель повідомляє, що для більш глибокого розуміння цього матеріалу та демографічних процесів учням потрібно ознайомитися з основними положеннями концепції демографічного переходу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Поняття «розміщення населення»; особливості розміщення населення на території Землі (усна практична робота: аналіз карти розміщення населення світу та діаграм, які його відображають).

2. Головні чинники природного руху населення (розповідь учителя).

На допомогу вчителю

Народжуваність, смертність, природний приріст населення — це біологічні процеси. Проте вирішальний вплив на них справляють соціально-економічні умови життя людей, з також відно сини між ними в суспільстві й сім'ї. Рівень смертності залежить, перш за все, від матеріальних умов життя людей: харчування, санітарно-гігієнічних умов праці й побуту, рівня розвитку охорони здоров'я. Рівень народжуваності також залежить від соціально-економічної структури суспільства, від умов життя людей. Але ця залежність с набагато складнішою, що викликає багато суперечок у науці (див. схему).

Соціально-демографічна система


На схемі представлена концептуальна графічна модель соціально-демографічної системи, побудована на узагальненні теоретико-методологічних аспектів у працях відомих учених-демографів.

Смертність і народжуваність населення — це явища-антагонізми, але вони, безумовно, залежать від стану здоров'я населення, тому здоров'я людини — це ключове поняття й основний об'єкт управління в соціально-демографічній системі. На здоров'я людини впливає низка негативних і позитивних чинників.

Негативні чинники, що впливають на стан здоров'я людини: особливі умови або наслідки трудової діяльності (шкідливі та небезпечні виробництва, виробничий травматизм, служба у збройних силах тощо); специфіка способу життя (неактивний спосіб життя, приховане голодування, нерегулярне харчування, алкоголізм, наркоманія тощо); екологічна ситуація (якість і стан навколишнього природного середовища, що виражається в наявності в повітрі, Грунті й воді шкідливих і токсичних речовин, радіаційного забруднення внаслідок аварії тощо).

Позитивні чинники, що впливають на стан здоров'я людини: система охорони здоров'я (медицина), роль якої полягає в профілактиці та лікуванні різних захворювань, які призводять як до зниження працездатності, так і зниження репродуктивності населення, і (або) навіть смерті людини; система освіти (дошкільної, середньої, вищої освіти, підвищення кваліфікації, наука в цілому), головною метою якої в контексті демографи є виховання всебічно розвиненої людини з чіткою професійною та життєвою орієнтацією, що дозволяє їй приймати правильні й адекватні соціальним змінам рішення в процесі своєї життєдіяльності, стежити за здоров'ям, підтримувати свою репродуктивну функцію; варто зазначити, що система освіти — це дзеркало всіх соціальних процесів, тому її роль є дуже великою.

Слід назвати також і генетичні особливості конкретної людини та генофонд нації (народу) в цілому, що впливають як безпосередньо на здоров'я людини (і позитивно, і негативно), так і безпосередньо на особливості народжуваності. Генетика, спосіб життя, трудова діяльність, екологія, медицина, освіта — усе це . чинниками прямого впливу на здоров'я людини і, відповідно, на процеси її відтворення (народження, смерть). Особливим демографічним показником є дитяча смертність, безпосередньо пов'язана зі станом здоров'я населення, у першу чергу жіночого.

На народжуваність населення особливо впливають опосередковані соціальні явища: шлюби, розлучення та аборти. Кількість шлюбів прямо пропорційно пов'язана з рівнем народжуваності і є головним визначальним чинником народжуваності. Розлучення мас різне походження, пов'язане в першу чергу з психологічними особливостями конкретних людей і соціальними стереотипами, але демографічні процеси розлучення справляють негативний вплив, знижуючи рівень народжуваності, погіршуючи стан психічного здоров'я людини. Але найспецифічнішим явищем у демографічних процесах є аборти, особливо у високо розвинених країнах. їх кількість обернено пропорційна до кількості народжених дітей, адже дуже часто аборти не тільки негативно впливають на здоров'я жінки, а й позбавляють її потенційної можливості в майбутньому мати дитину. Крім того, аборти негативним чином позначаються на демографічних процесах, тому потрібна допомога держави в розв'язанні цій проблеми.

Разом із тим, крім описаних вище демографічних чинників, слід виділити й інші чинники, які важко прогнозувати й ураховувати, — це природні та соціальні катаклізми, стихійні лиха, воєнні дії, політико-економічні колапси тощо.

Рівні народжуваності та смертності, а також міграційний приплив і (або) відплив населення формують кількість населення. Основним якісним демографічним показником є статево-вікова структура населення, що залежить від зазначених чинників і чинника часу. Вікова структура населення є функцією часу (історичних чинників) і залежить від кількісних демографічних показників (коефіцієнти народжуваності й смертності за віком, міграції). Статева структура населення залежить, насамперед, від генетичних та соціально-культурних чинників, що визначають статус жінки в суспільстві, особливості її способу життя та трудової зайнятості.

Функцією часу та наслідком формування статево-вікової структури населення, а також зміни рівнів народжуваності, смертності, зміни міграційної ситуації є динаміка кількості населення, яка в комплексі з просторовими (територіально-географічними) чинниками та специфікою господарської діяльності формують систему розселення населення (розподіл міського та сільського населення).

У свою чергу, система розселення, яка нерозривно пов'язана з господарською системою, безпосередньо впливає на формування способу життя людини, трудову діяльність населення;формує екологічну ситуацію. Такий зворотний зв'язок (у графічній моделі соціально-демографічної системи на рисунку) і є однією з головних системотвірних складових, що пов'язує соціально-економічні та демографічні процеси і, відповідно, формує базу для розуміння того, яким чином рівень життя населення, як універсальний індикатор соціально-економічного розвитку, впливає на демографічні процеси.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота «Аналіз динаміки кількості населення основних регіонів світу»

Заготовка для практичної роботи

1. Розгляньте таблицю. Обчисліть у % збільшення кількості населення кожного регіону та світу в цілому порівняно з 1750 р. Отримані дані занесіть до останньої колонки таблиці.

2. Використовуючи результати обчислень, побудуйте графіки зростання кількості населення окремих регіонів світу за період від 1750 до 2000 р .

3. Проаналізуйте графіки. Укажіть, у яких регіонах спостерігалися вищі за середньосвітові темпи зростання населення за: 1) 1750—1800 pp.; 2) 1800—1850 pp.; 3) 1850—1900 pp.; 4) 1900—1950 pp.; 5) 1950—2000 pp.

4. Укажіть назви регіонів, у яких за ті самі часові проміжки спостерігалися найвищі й найнижчі темпи зростання населення. Назвіть причини високих темпів зростання кількості населення саме цих регіонів у відповідні часові проміжки.

5. Укажіть часовий проміжок, коли населення світу зростало в цілому найшвидшими темпами. Які причини цього?

Кількість населення світу та окремих регіонів, млн осіб

Роки

Увесь світ

Регіони

Африка

Азія

Европа

Латинська Америка

Англо- Америка

Австралія й Океанія

1750

791

106

502

163

16

2

2

1800

978

107

635

203

24

7

2

1850

1262

111

809

276

38

26

2

1900

1650

133

947

408

74

82

6

1950

2519

221

398

547

167

172

13

2000

6070

795

3680

728

520

315

31

Ваші результати

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Метод «Мікрофон»

Учні, передаючи одне одному мікрофон, називають головні чинники природного руху населення (першого учня визначає вчитель).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2. Підготуйте повідомлення про теорію Т.-Мальтуса (кільком учням),

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!