Урок "Дієслово. Дієслівні форми"

Українська мова

Для кого: 11 Клас

01.11.2019

5679

688

0

Опис документу:
Матеріал допоможе повторити, закріпити та поглибити знання, уміння і навички щодо дієслова і його форм; розвине навички сприймання інформації на новому рівні; уміле використання різних дієслівних форм у текстотворенні.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 15

ДАТА :

Тема:

Дієслово. Дієслівні форми.

Мета:

(формування компетентностей): предметні: повторення, закріплення та поглиблення знань, умінь і навичок щодо дієслова і його форм; ключові: уміння перебудувати, узагальнювати знання та навички; інформаційні: навички сприймання інформації на новому рівні; комунікативні: уміле використання різних дієслівних форм у текстотворенні; загальнокультурні: виховання турботливого ставлення до свого здоров'я.

Тип уроку:

повторення, закріплення і поглиблення матеріалу.

Обладнання:

дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Робота з крилатим виразом

- Прочитайте вислів про мову Олександра Олеся. Яка основна думка виражена в цих словах? Яка частина мови допомогла передати це яскраво? Запишіть речення.

Бринить-співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ 1 НАВИЧОК

Колективне завдання

- Запишіть по 3-5 дієслів і їх форми. Чи всі форми змінювані?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне запитання

- Як би ви самостійно повторили, закріпили і поглибили для себе

тему уроку?

IV. ПОВТОРЕННЯ, ЗАКРІПЛЕННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Диктант з граматичним завданням

- Запишіть речення. Які дієслівні форми в них використані?

1. Жити — значить працювати. 2. Недалеко від посивілого у віках Києва... на мальовничій, повитій зеленню горі підноситься у височінь бронзова постать поета (М. Рильський). 3. Лише рілля в степу, зберігши колір чорний, його перелива у золото колось (А. Малишко).

2. Складання діалогу

- Прочитайте текст. Складіть план його. Проведіть діалог з товаришем по парті на тему тексту.

Дієслово — це частина мови, що позначає дію або стан предмета як процес.

Предметні характеристики виражаються в кількох планах: а) статичних ознак або належності, позначуваних прикметниками і займенниками; б) кількісних і порядкових визначень, позначува-них числівниками; в) динамічних ознак, позначуваних дієсловами.

За своїм значенням дієслова протиставляються насамперед прикметникам, а також іншим іменним частинам мови як слова, що виражають ознаку в процесі становлення її, тривання або роз-гортання. Порівняйте, наприклад: білий сніг і біліє сніг; письмовий стіл і писав за столом; двоє очей і двоїться в очах; своя думка і засвоїти думку. У названих парах слів спільного кореня одні позначають сталі ознаки предмета або кількість їх, а інші виражають динамічні ознаки, пов’язані з діяльністю особи або з активністю предмета.

Особливістю дієслова є також поєднання в його парадигмі різних граматичних форм: дієвідмінюваних особових (пишу, писатиму, пиши та ін.) і родових (писав, писала, писав би і под.); відмінкових (пишучий, написаний) і незмінюваних — дієприслівникової (пи¬шучи, написавши) та інфінітивної, або неозначеної, форм (писати, написати).

Усі дієслівні форми об’єднуються в одну струнку систему на основі спільного лексичного значення процесуальності та загально дієслівних категорій виду, перехідності / неперехідності й стану, а також здатністю їх керувати іменниковою формою непрямого від-мінка та поєднуватися з обставинними словами, наприклад: їхав до батька, піду до школи, прочитала б звечора, виконаний давно, сказавши навмисне, оббігти довкола.

2. Самостійна робота

- До змінюваних дієслівних форм запишіть у дужках форму інфінітива. Назвіть морфологічні ознаки інфінітива. Який заголовок ви дали б тексту?

Гаї, заквітчані в жовті і багряні барви, вигріваються під лагідним осіннім сонцем. Небо високе і синє-синє, без жодної хмаринки, на його пречистому тлі палахкотять дерева, неначе вогнескипи.

Час від часу набіжить вітер, вдарить тугою хвилею по верховіттях, і тоді враз закружляє в повітрі золотаво-багряниста віхола, зашурхотить падолистами. Здається, що й не листя тріпоче, а жахтить живе полум’я, щоб за хвилинку згаснути, розпрощавшись з вітром і сонцем (І. Цюпа).

3. Порівняння дієслівних форм

- Запишіть коломийки. Виразно прочитайте їх. У яких формах ужиті в них дієслова? Чим вони відрізняються між собою?

1. Ой кувала зозуля, та вже не чувати:

Полетіла в гай зелений нічку ночувати.

2. Ой піду я в полонину травицю косити,

Зроблю собі коновлятко — водицю носити.

4. Виразне читання та аналіз тексту

- Виразно прочитайте вірш В. Бичка «Українська мова». Яка дієслівна форма в ньому переважає? Що таке дієприкметник? Чим він відрізняється від інших дієслівних форм?

УКРАЇНСЬКА МОВА

Мово моя українська —

Батьківська, материнська,

Я тебе знаю не вивчену —

Просту, домашню, звичну,

Не з-за морів прикликану,

Не з словників насмикану.

Ти у мене із кореня —

Полем мені наговорена,

Дзвоном коси прокована,

В чистій воді смакована.

Болем очей продивлена,

Смутком багать продимлена,

З хлібом у душу всмоктана,

В поті людськім намокнута,

З кров’ю моєю змішана.

І аж до скону залишена

В серці моїм.

5. Порівняння дієприкметника й прикметника

- У поданих словосполученнях замініть дієприкметники прикметниками і запишіть паралелі. Чим відрізняються ці форми між собою?

Зразок: Занесена дорога — чиста дорога.

□ зеленіюче поле

□ застелений стіл

□ прикриті кущі

□ прибуваючий поїзд

6. Установлення зв'язків між дієслівними формами й пунктуацією

- Прочитайте речення, поясніть розділові знаки. Назвіть дієприслівники в цих реченнях.

1. Сонце спускалося до обрію, заливаючи багрянцем далекі поля й переліски (І.Цюпа). 2. За Ташанню по ярах шуміли, спадаючи, весняні води (Г. Тютюнник). 3.Не взявшись за сокиру, хати не зробиш (Нар. творчість).

7. Підбір ілюстративного матеріалу

- Прочитайте теоретичні положення. Підберіть ілюстративний матеріал. Запишіть ці речення.

Дієприслівником називається невідмінювана дієслівна форма із суфіксами -чи, -ши, яка, вказуючи на додаткову дію, пояснює в реченні основне дієслово.

Цій дієслівній формі властиві ознаки дієслова і прислівника, тому й називається вона дієприслівником.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ

1. Диктант з граматичним завданням

- Напишіть диктант. Назвіть усі дієслівні форми, що в поданому тексті використано.

Прокидаюсь на березі Десни під дубом. Сонце високо, косарі далеко, коси дзвенять, коні пасуться. Пахне в’ялою травою, квіта-ми. А на Десні краса! Лози, висип, кручі, ліс — все блищить і сяє на сонці. Стрибаю з кручі в пісок до Десни, миюся, п’ю воду. Вода ласкава, солодка. П’ю ще раз, убрівши по коліна і витягнувши шию, як лошак, потім стрибаю на кручу і гайда по сінокосу. І вже я не ходжу, а тільки літаю, ледве торкаючись лугу. Вбігаю в ліс — гриби. У лози — ожина. У кущі — горіхи. В озері воду скаламучу — риба.

Отак я раюю днів два або три, аж поки не скосять траву. Ношу дрова до куреня, розводжу огонь, чищу картоплю (О. Довженко).

2. Робота з текстом

- Прочитайте текст, визначте його тему. Як ти дбаєш про своє здоров’я?

ТВОЄ ЗДОРОВ’Я У ТВОЇХ РУКАХ

Людина кінця XXI віку особлива, бо живе в поганих екологічних умовах, дихає забрудненим повітрям, п’є нечисту воду, ще й привчилася зловживати медикаментами хімічного походження. Сучасна людина недостатньо звертає увагу на своє здоров’я.

Завдяки тому, що маємо специфічну екологічну ситуацію: крім, нітратів, гербіцидів та інших отрутохімікатів, які застосовуються в сільському господарстві, у продуктах харчування присутні ще й радіонукліди, з’явилося багато хронічних захворювань.

Американське товариство геронтологів своїм девізом має слова: «Якщо у вас є здоров’я, то у вас є все».

Щоб продовжити здоров’я, треба дотримуватися таких основних принципів: раціональне харчування, мета життя, оптимізм і вміння володіти своїми емоціями, режим праці й відпочинку, рухова активність, ходіння, біг, плавання, відмова від шкідливих звичок, нормальний сон, загартування організму.

Дотримуючись доступних і дієвих порад у поєднанні з активним способом життя, не відриваючись від ласкавої Матері-Природи, можна на багато років зберегти своє повноцінне здоров’я та активне довголіття (О. Ганич).

- Доповніть текст своїми міркуваннями. Останнє речення запи-шіть. Назвіть у ньому дієслівні форми.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Робота над тестами

1. Позначте рядок, у якому всі слова належать до дієслів. Визначте їхню дієслівну форму.

А крикніть, причини, крикливий, покрикувати;

Б переходячи, переходив би, перехідний, переходьте;

В перемігши, перемагати, переможний, переможемо;

Г учити, навчивши, учений, учіться;

Д запечений, запік би, закипаючи, запікся.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати невеликий твір (на вільну тему), використавши різні дієслівні форми.

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.