Українська мова 9 клас. Повторення вивченого у 8 класі

Опис документу:
Тести складені для контрольної перевірки знань учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Українська мова 9 клас

Тема №1. «Повторення вивченого у 8 класі»

1. Який з розділів граматики вивчає словосполучення, речення?

А) морфологія

Б) орфографія

В) орфоепія

Г) синтаксис

Д) лексика

Ж) фонетика

Відповідь : Г

2. Доповніть визначення «Загальноприйняті умовні позначення, які вживаються на письмі для членування тексту відповідно до синтаксичної будови, змісту та інтонації – це......»

Відповідь: розділові знаки

3. Доповніть визначення «Синтаксична одиниця, що утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів (головного і залежного) на основі підрядного зв’язку – це ........»

Відповідь : словосполучення

4. Доповніть визначення «Граматична основа речення – це......»

Відповідь – підмет і присудок

5. Чи може граматична основа речення мати один головний член (присудок або підмет)?

А) так Б) ні

Відповідь : А

6. Скільки основних груп розрізняють в односкладних реченнях?

А) одна Б) дві В) три Г) чотири

Відповідь: Б

7. Які основні ознаки речення? Назвіть одну чи декілька правильних відповідей.

А) інтонаційна завершеність

Б) має граматичну основу

В) смислова завершеність

Г) складається з двох повнозначних слів

Д) складається з кількох повнозначних слів

Відповідь: А, Б, В

8. Встановіть відповідність між видом речення та ознакою :

1. Односкладне та двоскладне

2. Просте і складне

3. Поширене і непоширене

4. Розповідні, питальні, спонукальні

5. Окличне, неокличне

А) За метою висловлювання

Б) За емоційністю

В) За будовою

Г) За наявністю головних ченів

Д) За наявністю другоряних членів

Відповідь: 1- Г, 2 - В, 3 – Д, 4 - А

9. Визначте яке з перелічених тверджень неправильне:

А) Підмет відповідає на питання хто? що?

Б) Додаток відповідає на питання який? яка? яке? які?

В) Присудок відповідає на питання де? куди? як?

Г) Означення відповідає на питання непрямих відмінків.

Д) Обставина відповідає на питання що робить підмет? який він?

Відповідь: Б, В, Г, Д

10. Прочитайте прислів’я. Визначте які з них виражені простими реченнями:

А) Закінчивши вчитися, людина перестає жити.

Б) Зрубав дерево – посади два.

В) Будь чесний і матимеш спокій.

Г) Треба й з лиха добро здобувати.

Д) Лихо сій – лихо й вродить.

Відповідь: А, В, Г

11. Прочитайте уважно прислів’я. Визначте просте речення, ускладнене дієприслівниковим зворотом.

А) Закінчивши вчитися, людина перестає жити.

Б) Зрубав дерево – посади два.

В) Будь чесний і матимеш спокій.

Г) Треба й з лиха добро здобувати.

Д) Лихо сій – лихо й вродить.

Відповідь: А

12. Прочитайте уважно прислів’я. Визначте просте речення, в якому присудок за типом складений дієслівний.

А) Закінчивши вчитися, людина перестає жити.

Б) Зрубав дерево – посади два.

В) Будь чесний і матимеш спокій.

Г) Треба й з лиха добро здобувати.

Д) Лихо сій – лихо й вродить.

Відповідь: А, Г

13. Чи правильним є запропонований синонімічний ряд:

Граматична основа – підмет і присудок – головні члени речення

А) Так Б) Ні.

Відповідь: А

14. Встановіть відповідність між типом присудка та способом вираження

1. Простий дієслівний

2. Складений дієслівний

3. Складений іменний

А) дієслово дійсного способу

Б) прислівник та дієслово-зв’язка

В) дієслово в неозначеній формі та допоміжне

Г) іменник у родовому відмінку

Відповідь: 1 – А 2 – В 3 – Б

15. Прочитайте уважно прислів’я. Визначте якими реченнями вони виражені.

1. Дарованому коню в зуби не дивляться.

2. На чужий коровай очей не поривай.

3. Добрий товар знайде купця.

4. Від добра добра не шукають.

5. День у жнива рік годує.

6. Не святі горшки ліплять.

А) односкладні Б) двоскладні

Відповідь: А – 1, 2, 4 Б – 3, 5, 6

16. Прочитай рядки з поезії Т.Г. Шевченка, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку?

А) За горами гори хмарою повиті,

Засіяні горем, кровію политі.

Б) Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко)

В) А поки що течуть ріки,

Кривавії ріки!

Г) Нам тільки плакать, плакать, плакать

І хліб насущний замісить

Кривавим потом і сльозами.

Відповідь: А

17. Прочитай уважно рядки з поезії. В якому реченні кома ставиться між однорідними додатками, з'єднаними повторюваним сполучником?

А) За горами гори хмарою повиті,

Засіяні горем, кровію политі.

Б) Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко)

В) А поки що течуть ріки,

Кривавії ріки!

Г) Нам тільки плакать, плакать, плакать

І хліб насущний замісить

Кривавим потом і сльозами.

Відповідь: Б

18. Визначте пропущене слово у твердженні:

Ускладненими вважаються такі речення, до складу яких належать ........, відокремлені члени речення, звертання, порівняння,дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти, вставні й вставлені компоненти.

А) дієприслівники

Б) другорядні члени речення

В) однорідні члени речення

Г) головні члени речення

Д) узгодження

Відповідь: В

19. Прочитайте рядки поеми «Гамалія» Т.Г. Шевченка. Визначте, чим ускладнені прості речення.

1. Ой нема ні вітру, ні хвилі із нашої України!

2. Неначе птахи чорні в гаї,

Козацтво сміливе літає.

3. Реве, лютує Візантія,

Руками берег достає.

  1. Тільки у Скутарі, в склепу, не дрімають козаки сердеги.

5. О милий боже України,

Не дай пропасти на чужині,

В неволі вольним козакам!

А) звертання

Б) однорідні присудки

В) порівняння

Г) уточнювальні члени речення

Д) однорідні додатки

Ж) відокремлені означення

Відповідь: 1 - Д, 2 - В, 3 – Б, 4 – Г, 5 – А

20. Визначте порядок синтаксичного аналізу речення.

А) Ускладнене речення чи ні, якщо ускладнене то чим?

Б) Порядок слів, логічний наголос.

В) Граматична основа.

Г) Пояснити розділові знаки.

Д) За метою висловлювання.

Ж) За наявністю головних членів.

З) За інтонацією.

Е) За наявністю другорядних членів

Відповідь: 1 - В, 2 – Д, 3 – З, 4 – Ж, 5 – Е, 6 – А, 7 – Б, 8 – Г

21. Перестав правильно букви і прочитай назву типу односкладного речення

ОЕБЗОБЕСОВ

Відповідь : БЕЗОСОБОВЕ

22. Переставивши правильно букви дізнаєшся, чим може бути виражений присудок у безособовому реченні.

ФИНІВІТІН

Відповідь: ІНФІНІТИВ

23. Прочитай, переставивши букви в правильному порядку.

НОЯЛЕНСОЛЛВЧНЯО

Відповідь : СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

24. За даними схемами визначте просте речення з однорідними членами.

Відповідь: 2, 5

25. Подивіться уважно на схеми речень та встановіть відповідність їх характеристиці

А) просте , двоскладне, поширене, питальне.

Б) складне, прості речення непоширені.

В) просте, ускладнене однорідними обставинами.

Г) просте, непоширене, ускладнене однорідними присудками.

Д) складне, прості речення поширені.

Відповідь: 1 – Б 2 –Г 3 – Д 4 – А 5 – В

26. Визначте з перелічених, якими сполучниками з’єднуються однорідні члени речення?

А – єднальні

Б – означальні

В – місця

Г – протиставні

Д – умовні

Ж – розділові

Відповідь А, Г, Ж

27. Прочитайте уважно речення та визначте речення, в якому звертання поширене неузгодженим означенням? (Розділові знаки пропущено)

1. То дарма що йде до тебе осінь
Ще тобі матусю не старіти.
2. Це ж у тебе певно на волоссі
Павутиння бабиного літа... (Василь Колодій).

3. Рідна мати моя ти ночей не доспала
Ти водила мене у поля край села
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала
І рушник вишиваний на щастя дала (А.Малишко).

4. Матусенько Мої вже старости
Заводять нині про сумне й веселе.
5. Пливуть згадки. 6. І хтось говорить: "Леле
Невже це справді посивіла ти?"(Василь Діденко).

Відповідь: 3

28. Прослухайте «Пісню про матір» на слова Бориса Олійника та запишіть почуті звертання

https://www.youtube.com/watch?v=9npfS1nb79U

Відповідь: мамо, бабусю, діти, матусю

29. Дайте відповідь на поставлене питання, проаналізувавши зображене на малюнку:

1 – означено- особове

2 – неозначено-особове

3 – узагальнено-особове

4 – безособове

5 – називне

Відповідь : 2

30. Складіть словничок традиційних українських звертань до рідних та близьких вам людей (не менше 10 слів). Завдання типу есе.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн
395 грн