українська мова

Опис документу:
календарне планування на 2018-2019 н.р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичний план

з української мови на 2018 – 2019

навчальний рік для 4 класу

Українська мова

119 год

На тижд.- 4 год М. Вашуленко

I семестр – 64 год Українська мова

II семестр – 55 год Київ, «Освіта» 2015 р.

На тижд. – 3 год

Скор.

Тема уроку

Дата

Прим.

Стор.

І семестр

Тема 1. МОВА І МОВЛЕННЯ (12годин)

Мова жива скарбниця історії на роду

5-7

Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі і нові слова в мові

7-8

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях

8-10

Текст. Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Інтегрування літературного читання

12-13

Тема і мета висловлювання. Заголовок

13-15

Визначення теми висловлювання, формулювання основної думки

15-16

Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлювання думки

16-19

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування

20-21

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-розповіді за сюжетним малюнком. Інтегрування основ здоров’я

Підсумкова перевірка. Перевірка мовних знань та вмінь

Вправи на порівняння художніх та науково-популярних описів. Складання художнього та науково-популярного описів

21-22

Аналіз контрольної роботи. Вправи на порівняння художніх та науково-популярних описів

22-25

Тема 2. РЕЧЕННЯ

(14 годин)

Повторення й узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання

29-30

Повторення про головні і другорядні члени речення

30-31

Встановлення зв’язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів

31-33

Визначення, за допомогою чого зв’язуються слова в реченні. Поширення речень словами та словосполученнями

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-опису. Інтегрування літературного читання

Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень

Поняття про однорідні члени речення

33-35

Головні та другорядні однорідні члени речення

Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті. Кома при однорідних членах речення

35-37

Поєднання однорідних членів речення за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення

37-38

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами. Граматичні питання до однорідних членів речення

39

Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновків

Контрольна робота. Списування

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу

Тема 3. С ЛОВО. ЗНАЧЕННЯ С ЛОВА. ЧАС ТИНИ МОВИ

( 14 години)

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про лексичне значення слова

41-42

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про морфемну будову слова

42-43

Розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форми одного з таких слів

44

Спостереження за словами, що відповідають на різні питання: іменниками, прикметниками, дієсловами; словами, які відповідають на питання де? коли? як? скільки? котрий?, а також за службовими словами

Розширення уявлення про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо)

45-47

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях

47-49

Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів

50

Змінювання іменників за числами і відмінками

51-54

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання есе про прочитаний твір

Змінювання іменників за числами і відмінками. Формування умінь ставити іменники в початкову форму

54-56

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’],[с’] перед закінченням в іменниках різного роду

57-59

Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

59-61

Контрольний диктант

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого

Тема 4. Іменник. Закінчення іменників. (17 годин)

Закінчення іменників жіночого роду на -а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж, ч, ш]

62-63

Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінченням -єю в іменниках на -ія

64-66

Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінченням -єю в іменниках на -ія

66-69

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ за самостійно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали. Інтегрування природознавства

Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ем в іменниках чоловічого роду з основою на шиплячі та на м’який приголосний, закінченням -єм в іменниках з основою на [й]

69-70

Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення -ем в іменниках чоловічого роду з основою на шиплячі та на м’який приголосний, закінченням -єм в іменниках з основою на [й]

71-73

Узагальнення вивченого матеріалу.

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на -ар, -яр

Спостереження за паралельними закінченнями іменників чоловічого роду — назв істот у давальному і місцевому відмінках однини

Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини

Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця відмінювання)

73-76

Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині

76

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання есе. Інтегрування літературного читання

Закріплення вивченого. Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках

77-79

Закріплення й узагальнення вивченого. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прикметником по

79

Підсумкова перевірка. Усний або письмовий діалог

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу

Тема 5. ПРИКМЕТНИК (7 годин)

Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті, спостереження за їх роллю у мовленні

80-82

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях

85-87

Спостереження за вживання прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому ез уживання термінів)

87-90

Змінювання прикметників за родами й числами у сполученні з іменниками

91-93

Родові закінчення прикметників.

93-95

Контрольний переказ

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за І семестр

ІІ семестр

Тема 6. Змінювання прикметників за родами, числами та відмінками

(13 годин)

Розрізнення роду і числа прикметників у сполученні з іменниками

95-97

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця відмінювання) в однині та множині

Урок розвитку зв’язного мовлення. Вибірковий переказ за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині

105-

106

Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий та м’який приголосний в однині і множині

106-

107

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних формах відмінків, введення їх у текст

108-

109

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників

103-

104

Вимова і написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький

97-99

Що таке есе? Як правильно його написати

Уживання ь перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

99-100

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записки, яка містить пояснення якогось факту. Удосконалення написаного

Підсумкова перевірка. Перевірка мовних знань та вмінь

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення у називному відмінку множини

101-

103

Тема 7. ЧИСЛІВНИК. ЗАЙМЕННИК (15 годин)

Аналіз контрольної роботи. Загальне уявлення про числівник як частину мови

110-

112

Вимова і правопис найуживаніших числівників. Уживання їх у мовленні

112-

114

Практичне засвоєння вимови і письма та відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)

114-

115

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом

Питання до кількісних і порядкових числівників (без термінів). Словесні формули на означення показників часу протягом доби

116-

118

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті

119-

121

Особові займенники.

121-

123

Займенники 1-3 особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль

123-

125

Відмінювання особових займенників

125-

128

Уживання займенників з прийменниками

128-

129

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання есе про природу

Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах

129-

131

Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах

131-

132

Контрольний диктант

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу

Тема 8. ДІЄСЛОВО (14 годин)

Повторення вивченого про дієслово

133-

135

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Спостереження за дієсловами різних семантичних груп

135-

137

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова.

137-

139

Вживання дієслів в прямому і переносному значеннях

139-

141

Урок розвитку зв’язного мовлення. Самостійне складання письмового висловлювання про епізод переглянутого фільму

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру

Неозначена форма дієслова (початкова форма)

141-

142

Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях. Побудова порад, інструкцій

Часи дієслів. Змінювання дієслів за часами і числами

143-

145

Змінювання дієслів за часами і числами

145-

147

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту за самостійно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали

Дієслова на -ся. Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті. Утворення (за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх у реченнях, мовленні

160-

162

Підсумкова перевірка. Перевірка мовних знань та вмінь

Аналіз контрольної роботи

162-

164

Тема 9. ПРИСЛІВНИК (7 годин)

Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами).

165-

166

Незмінюваність основна граматична ознака прислівників

166-

167

Прислівники, близькі і протилежні за значенням

167-

168

Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір

Поширення речень прислівниками. Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

169-

170

Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого матеріалу Спостереження за роллю прислівників у тексті. Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання

177-

178

Тема 10. ПОВТОРЕННЯ

(6 годин)

Повторення теми «Мова і мовлення» і «Речення»

170-

172

Контрольна робота. Списування

Повторення теми «Текст»

Повторення теми «Слово»

182-

183

Контрольний диктант

183-

185

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за рік

186-

187

Слова, значення, вимову і написання яких учні протягом навчального року мають запам’ятати:

аеропорт, ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, врівноваженість, вчóра, гардероб, держáва, дисциплі́на, життєрадісний, ззáду, кіломéтр, лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, наполегливість, океáн, оптимізм, попéреду, посерéдині, правóруч, п'ятдесятú, п'ятсóт, сімдесятú, спільнота, справедливість, температýра, тепéр, творчість, трамвáй, тролéйбус, футбóл, шерéнга, шістнадцять

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.