Творчий проект.Створення ситуації успіху на уроці української літератури

Опис документу:
Створення ситуації успіху на уроці - один із важливих його етапів. В основі педагогічної технології лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання. З метою створення ситуації успіху та активізації пізнавальної діяльності, я на кожному уроці застосовую елементи інноваційних технологій, творчі проблемні завдання, що забезпечують розвиток тих здібностей і якостей, які перебувають у стадії формування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Ковальчук Ганна Михайлівна

Вчитель української мови і літератури

Закладу загальної середньої освіти І-ІІІст

м. Заставна Чернівецької обл.

Створення ситуації успіху на уроці української літератури

(творчий проект)

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Актуальність теми…………………………………………………………………………….. 2

РОЗДІЛ І.

Створення ситуації успіху на уроці української літератури.

1.1.Теоретична основа ………………………………………………………………...6

1.2.Методи і форми створення ситуації успіху ……………………………8

РОЗДІЛ ІІ

Шляхи створення ситуації успіху на уроці української літератури

2.1. Оис власногог досвіду……………………………………………………………

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………………………………16

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………………18

ВСТУП

1.Актуальність теми

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини,

які породжують енергію для переборення труднощів,

бажання вчитися»

В.О. Сухомлинський

Система освіти в Україні формується як один з пріоритетних напрямів і ціннісних орієнтирів держави та суспільної свідомості. Проблеми виховання, освіти, розвитку молодого покоління набувають особливого значення, оскільки доля майбутнього людства більшою мірою залежатиме від розвитку духовної і моральної сфери суспільства. Професійна педагогічна діяльність учителя як носія духовних цінностей, спадкоємця поколінь покликана сприяти утвердженню гуманної, демократичної особистості, здатної до саморозвитку, самореалізації своїх інтересів

Більшість дослідників сходяться на думці, що гуманізація шкільної освіти передбачає створення умов для розкриття та розвитку здібностей школяра, його позитивну самореалізацію. Тонкий знавець дитячої психології В. О. Сухомлинський стверджував, що "Перша заповідь виховання – дати дітям почуття власної гідності. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися".

Державний стандарт загальної середньої освіти наголошує, що «метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій». [ 1. ]

Час зобов’язує вчителя шукати такі форми проведення уроку, які захопили б, принесли радість і задоволення. Інтерес – це основа навчання, адже оригінальна форма допомагає уникнути одноманітності, шаблонності, сприяє ширшому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння учнями нових знань та формуванню в них творчих здібностей .

Розв’язання цих сучасних проблем можливо лише на основі широкого застосування нових педагогічних технологій, однією з яких є створення ситуації успіху

В основі педагогічної технології "Створення ситуації успіху" лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання.

Ситуація успіху — це суб'єктивний психологічний стан задоволення результатом фізичного або морального напруження виконавця справи, творця явища (за О. Пєхотою).[ 15 ]

З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. Це результат продуманої та підготовленої стратегії і тактики вчителя, сім’ї.

Актуальність: У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України...», а Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань».[ 13,14,15]

Актуальним сьогодні є впровадження у навчальний процес таких засобів активізації, як системи пізнавальних і творчих завдань, застосування різних прийомів співробітництва і навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що сприяє зміцненню інтересів дітей.

З метою створення ситуації успіху та активізації пізнавальної діяльності, я на кожному уроці застосовую елементи інноваційних технологій, творчі проблемні завдання, що забезпечують розвиток тих здібностей і якостей, які перебувають у стадії формування

Тому цілком очевидною є актуальність даної роботи.

Мета роботи. Виходячи з актуальності теми, поставила перед собою мету: вивчити досвід педагогів,які використовують інноваційні технології на практиці, описати, запропонувати оптимальні інноваційні технології щодо створення ситуації успіху на уроці та розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках української мови і літератури.

Мета роботи обумовлює вирішення наступних завдань:

1. Активізувати пізнавальний інтересу учнів на уроках української мови.

2. показати шляхи використання інноваційних технологій, які б сприяли міцному засвоєнню знань і підвищенню інтересу до вивчення мови

3 .У додатках запропонувати розробки уроків та фрагменти уроків з використанням інноваційних технологій.

Новизна  і  практична  значущість. 

Результати  досліджень  показали, що  ця  технологія підвищує ефективність  засвоєння  матеріалу, інтенсифікує процес  навчання, стимулює інтерес  учнів  як  до  знань, так  і  до  процесу  їх  отримання.

Створена  на  уроці  ситуація  успіху

 • змінює  в  позитивний  бік  стиль  життя  дитини; 

 • стає  точкою  відліку  для  змін  у  взаєминах  з  оточуючими; 

 • дає  поштовх  для  дальшого  руху  вгору  сходинками  розвитку  особистості; 

 • підвищує  життєву  стійкість,здатність  до  протидії; 

 • загартовує  характер;  відкриває  приховані  можливості  особистості; 

 • стимулює інтерес  до  навчального  процесу; 

 • надихає до творчої  праці; 

 • розвиває  пізнавальні  здібності;  

 •   допомагає особистості  пізнати  себе, самовизначитись  та  самореалізуватись; 

 • впливає на  результативність.

РОЗДІЛ І.

Створення ситуації успіху на уроках через

впровадження новітніх технологій

1.1.Теоретична основа

Покликана допомогти вчителю у навчанні і вихованні високоосвіченої особистості, педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» базується на працях А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та інших видатних педагогів. У своїй педагогічній діяльності А.С.Макаренко розробляв ідею "завтрашньої радості", а В.О.Сухомлинський розвинув її у створеній ним "Школі радощів".

Дослідженням  цього  питання  займається    відомий  педагог  С. Смирнов. Він  приділяє  значну  увагу  створенню  доброзичливої  атмосфери  та  взаємодопомоги  під  час  виконання  навчальних  та  інших  завдань, справедливому  рівноцінному  відношенню  до  всіх  учнів  і  оцінюванню  успіхів  у  навчальній  діяльності.

Створенню  ситуації  успіху  приділяє  значну  увагу  російський  учений 

О. Бєлкін. Він  створив  умовний  поділ  школярів на  групи  (надійні, впевнені, невпевнені, зневірені).

В основі цього  поділу  лежить  їх  ставлення  до  навчання, відповідність  результатів  витраченим  зусиллям, характер  очікування. Вчений  переконаний  у  тому,що  дитину  не  можна  позбавляти  віри  у  себе, адже  тоді  важко  сподіватись  на  її  «світле  майбутнє». Багато  наших  сучасників  висловлюють  думку  про  те, що  учень  тоді  тягнеться  до  знань, коли  переважає  потреба  в  навчанні, коли  ним  рухають  здорові  мотиви  та  інтерес, підкріплені  успіхом. Всі  науковці  відзначають, що  успіх  у  навчаннієдине джерело внутрішніх сил учня,що  народжує  енергію  для  подолання  труднощів  і  бажання  вчитися

Висновки  цих  досліджень  є  вагомими  для  розуміння  складного  процесу взаємодії учителя і учнів.  На  сучасному  етапі  розвитку  педагогічної  науки  та  практики  роль  учителя полягає  в  тому, що  він  повинен  створити  такі  умови, в  яких  учень  зможе  мислити, а значить, і  творити. Тому  педагог  має  бути  на  уроці  і  психологом, і  актором, і  режисером  одночасно.

Ісак Т.В. у методичному посібнику « Створення ситуації успіху на уроках української мови та літератури.» ,який видала у 2017 році подала психологічні аспекти розвитку творчості, а також методи та форми роботи з учнями 5-11 класів, які сприятимуть розвитку творчих здібностей на уроках через новітню технологію .Автор наводить приклади таких методів і прийомів роботи, в основу яких покладено принцип навчання у співпраці, що надає учням можливість досягнути високого рівня взаєморозуміння, а також розвивати здібності працювати і навчатися самостійно

Цікавим для педагогів є навчально-методичний посібник за редакцією

О. М. Пєхоти «Освітні технології » ,виданий у 2001 році.

Книга знайомить з сучасними підходами до організації педагогічного процесу в школі , акцентує увагу на їхньому особистісно орієнтованому характері. Автори дають коротку характеристику освітніх технологій, розкривають дидактичні можливості та особливості їх організації, розглядають вітчизняний та зарубіжний досвід використання освітніх технологій.

У книзі «Загальні методи навчання» видатний педагог Григорій Ващенко наголошує на важливості розвитку в процесі навчання і виховання інтелектуальних здібностей молоді Виходячи із принципових положень сучасної педагогіки, визначає два головних завдання розумового виховання : дати учням систематичні знання, що стояли б на рівні сучасної науки та відповідали вимогам історичного поступу України; — розвинути у молоді так звані формальні здібності інтелекту — спостережливість, пам'ять, творчу уяву і логічне мислення.

1. 2.Методи і форми створення ситуації успіху

           З педагогічної точки зору, ситуація успіху – це таке цілеспрямоване організоване поєднання умов, за якого створюється можливість досягти результатів у діяльності учня на уроці.

Будь-який успіх неможливо розглядати без порушення питання: для чого?

Саме це визначає мотивацію учня. Які ж фактори визначають її?

Прагнення успіху в якій-небудь діяльності можна виразити фразою: «Я хочу це зробити». Протилежний варіант виявляється в мовчазному і бездушному сидінні на уроці ( «Я вам не заважаю, і ви мене не чіпайте»). Саме тому більшість нових технологій навчання ґрунтується на внутрішньо мотивованій діяльності.[ 2]

Технологія «Створення ситуації успіху» була зумовлено самим життям. У своїй педагогічній діяльності А. С. Макаренко розробляв ідею "завтрашньої радості", а В. О. Сухомлинський розвинув цей прийом у створеній ним «Школі радощів». Результати діяльності педагога підводять нас до усвідомлення можливостей упровадження у навчальновиховний процес сучасної школи такої педагогічної технології, яка була б націлена саме на те, як викликати у дітей почуття радощів, забезпечити успіх у навчанні.[ 1]

В основі педагогічної технології "Створення ситуації успіху" лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання. Ситуація успіху — це суб'єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичних зусиль при певній діяльності,або моральне задоволення виконавця справи, доручення. Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх. Створена ситуація успіху стає точкою відліку для змін у взаєминах з оточуючими, для дальшого розвитку особистості. [ 4].

У цій педагогічній технології умовно розділили всіх учнів на групи.

Категорія учнів "Надійні" — це школярі різного віку, які мають добрі здібності, сумлінно ставляться до своїх обов'язків, активні в громадській роботі. Ці діти привчені до самостійності, впевнені в собі.

Категорія учнів "Впевнені" — здібності таких учнів можуть бути і вищими, ніж у "надійних", але система їх роботи не настільки відлагоджена. Періоди підйому, злету змінюються розслабленням; при сумлінному ставленні до своїх обов'язків у таких учнів бувають періоди спаду. Діти дуже емоційно реагують і на досягнення, і на невдачі.

Категорія — "Невпевнені" — цілком успішні школярі, пізнавальні інтереси яких пов'язані, зазвичай, з навчанням. Мають добрі здібності і відповідально ставляться до справи. Головна їх розпізнавальна риса — невпевненість в своїх силах. Причини цього можуть бути різноманітні: занижена самооцінка, нестійкий настрій, складна психологічна атмосфера в сім'ї, епізодичні невдачі тощо

Категорія учнів "Зневірені" — це переважно діти, які мають непогану підготовку, здібності, успіхи в навчанні. Однак після відчутої колись радості сподівань, що здійснилися, з різних причин втратили її. Причини відчаю можуть бути різноманітними: серія невдач, безтактність педагога, позиція сім'ї, в якій спочатку дитина займала місце загального улюбленця, а потім потрапила в ситуацію "попелюшки". Педагогам, які працюють з категорією дітей "Зневірені", слід знати, що чим менше у дитини надії на успіх, тим скоріше вона замикається в собі і виставляє щодалі більш глибокий захист

Надія на успіх живе в кожній людині. Але, на жаль, не кожна надія справджується, тому що успіх гарантований лише для тих, хто прикладає до його здійснення власні зусилля. Для деяких учнів очікування успіху звично, для деяких епізодично, а для деяких зовсім одноразово. Це і є стан здійсненої радості. Шляхи створення такої ситуації різні та залежать від тих груп школярів, з якими працює вчитель .Д.3.

 • Прийом «Невтручання — максимальне надання самостійності у вирішенні проблем «надійним» учням.

 • Прийом «Емоційне поглажування» — вселити дитині категорії «невпевнені» віру в себе, похвалити за будьщо, навіть незначне; усмішкою, поглядом дати зрозуміти учню, що серце, душа вчителя розкриті і готові піти на емоційний контакт.

 • Прийом «Анонсування» — спочатку обговорити з учнем, що йому потрібно буде зробити. Це мовби репетиція майбутньої події. «Невпевненим» така попередня підготовка створить психологічну установку на можливий успіх, дасть впевненість у своїх власних силах.

 • Прийом «Гидке каченя» для категорії учнів «зневірені» важливо вчасно побачити, впізнати таку дитину, створити всі можливі умови для її розквіту. Необхідно, щоб хтось повірив у неї, забажав допомогти особистості удосконалитися.

 • «Сходинки до успіху» - допомагаю  учневі підніматися сходинками знань, поступово ускладнюючи завдання від найпростіших до таких, що вимагають уміння аналізувати, порівнювати, робити узагальнення, самостійні висновки. Для цього прийому  використовую  такий алгоритм:

 •   «Психологічна атака». Суть полягає в тому, щоб подолати стан психологічного напруження, створити  умови для входження в емоційний контакт.

 «Емоційне блокування» . Моє завдання  полягає в тому, щоб локалізувати, заблокувати стан образи, розчарування, втрати віри в себе. Найголовніше – допомогти учневі переосмислити свій неуспіх, знайти його причину саме з позиції : «неуспіх – випадковість, успіх - закономірність», переорієнтувати учня з песимістичної оцінки подій на оптимістичну.

 •  «Вибір головного напряму». Смисл педагогічної дії полягає в тому, щоб не тільки встановити джерело психологічної напруги особистості, а й визначити шляхи його нейтралізації.

 •  «Стабілізація». Важливо, щоб «несподівана радість» трансформувалась у «здійснену», наперед розраховану, підготовлену.

 • «Еврика! »   активізація учнів нехай на маленьке, але власне відкриття відомих фактів, що спонукає їх мислити, відкривати для себе нове, розкривати красу процесу пізнання.

Знання завжди були одним із джерел поступу особистості. Справжній учитель, який сам переживає радість пізнання нового, завжди прагне розділити її з учнями, створити будь-якій дитині "ситуацію успіху", що дозволяє і йому відчути цю саму радість пізнання.

 «Сповідь» - правильно прогнозуючи реакцію учнів, щиро звертаюся до їх найкращих почуттів.

Одним із ефективних засобів залучення учнів до читання є гра. Використовую рольову гру «Прес-конференція», яка спонукає  учнів до уважного вивчення життєпису письменника. «Сильніший» учень виконує роль письменника, інші готують для нього запитання. Спираючись на здобуті з підручника чи інших джерел знання, «письменник» дає інтерв’ю.  Використовуючи прийом «гронування», «слабший» учень складає на дошці узагальнюючу схему з біографії письменника.

Навчання у грі покликане реалізувати, крім основної дидактичної мети, ще й комплекс цілей: вивільнення емоцій, можливість самовизначення, висловлювання власних думок.[5]

Відомий педагог - новатор і вчений Ш. Амонашвілі розробив основні установки гуманного  педагогічного процесу:

Закони вчителя – любити учня, розуміти учня, ставитися до нього з оптимізмом.

Керівні принципи вчителя – олюднення середовища навколо учня, терпіння в процесі становлення учня.

Заповіді  вчителя – віра в безмежність учня, віра в свої педагогічні здібності, віра в силу гуманного підходу до учня.

Особисті  якості вчителя – доброта, щирість, відданість.

Впровадження педагогіки оптимізму та успіху

Цю педагогічну технологію повною мірою реалізує в навчальному процесі відомий український педагог В. Шаталов. 

«Усі діти талановиті». В.Шаталов упевнений, що всі діти без винятку здатні опанувати шкільну програму. Вчитель повинен тільки допомогти учню усвідомити себе особистістю, розбудити в ньому потребу в пізнанні себе, життя,.

Головний принцип при цьому – зняти почуття страху з душі учня, зробити його розкутим, вселяти впевненість  у своїх силах. Усі діти можуть учитися успішно, однак учитель повинен мати велике терпіння.

«Відкрита перспектива». Сприятливий мікроклімат виникає  в умовах відсутності двійок, принципу відкритих перспектив, чітких критеріїв оцінювання знань тощо.

В.Шаталов відмічає: «Кожен учень талановитий, треба уважно шукати іскри таланту і не дати їм згаснути».

«Ловіння знань». Багато «вчителів» ловлять учнів на незнанні й тим змушують учитися. Шаталов «підловлює» знання й тим самим викликає інтерес до навчання [ 7,8,9].

РОЗДІЛ ІІ

Шляхи створення ситуації успіху на уроках української літератури

2.1.Опис власного педагогічного досвіду.

В основі педагогічної технології «Створення ситуації успіху» лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання і виховання Тому,готуючись ло уроку,враховую не тільки своєрідність класу з психологічної сторони,але й вікові  особливості, потенційні  можливості  кожного  учня\ Це вимагає пошуку таких форм і методів,які  дають  учням  відчуття  самостійності  і  творчої  участі  в  процесі навчання.

Учням  подобається  працювати  в  експертних  та  перехресних  групах, у  парах, проявляючи  себе  в  таких  видах  діяльності, як  інтелектуальна  розминка, інформаційний пропуск, інтерв’ювання, «Редакційний  кошик», «Коло  ідей»,  «Мікрофон»,  «Дерево  рішень», «Займи позицію».

З  цікавістю  школярі  працюють  над  створенням  різних  типів  проектів.

Дають  позитивні  результати  для  створення  ситуації  успіху  уроки  узагальнення  й  систематизації  знань. Їх  особливість  полягає  в  тому, що  учні  не  тільки  оперують  уже  відомими  поняттями ,фактами,а й вміють дослідити щось нове,оцінити свою діяльність на уроці,допомогти іншим.

Одже ,для створення «ситуації успіху» опираюсь на нестандартні інноваційні форми проведення уроку української словесності.Наприклад;

урок-творчий звіт,урок-аукціон,урок -програма передач,урок – ярмарка,

урок – подорож та ін.[ 2]

Беручи до уваги педагогічну  технологію  «Створення  ситуації  успіху»

за  А. Бєлкіним , урок будую за структурою:

 1. Створення  емоційно - актуального  фону  уроку та формування психологічної установки на діяльність.

Установка – одна  із  найвагоміших  рушійних  сил  уроку.  Починаю  із забезпечення  емоційної  готовності, з  формування  психологічної  установки проблемного  питання, комунікативної  розминки, обміну  побажаннями  тощо.

 1. Чітке  формулювання  теми  уроку

Уже  саме  формулювання  теми  викликає  багато  запитань, спонукає  до  роздумів, пошуку, дослідження

 1. Визначення  мети  та  завдань,спрямованих  на  розвиток  

пізнавальних та творчих здібносткй.

При  визначенні  цілей  уроку  враховую  те, що  є, на  мою  думку,найголовнішою  умовою  оновлення  навчально-виховного  процесу. Це  гуманістичність. Тому  стараюся  оперувати  словами  «спонукати», «сприяти», «допомогти», «забезпечити»  тощо  (замість  звичних  «навчити», «розвивати», «формувати», «виховувати»).

 1. Методи, за  допомогою  яких  реалізуються  мета та завдання.

Основні  правила  при  доборі  методів  і прийомів;

 • Спрямовую  зусилля  на  те,щоб   кожна  дитина  відчувала  свою

  самодостатність  і  неповторність,  була  повноцінним,творчим  суб’єктом  діяльності.

 • Довіряю  учням, стимулюю  ініціативність.

 • створюю  ситуацію  успіху  для  кожного учня.

 • Виконую роль консультанта, порадника.

 • Не навчаю, а створюю ситуації

 1. Мотивація.

Мета  цього  етапу  уроку – сфокусувати  увагу  на  проблемі  й викликати  інтерес  до  теми

6 Підбиття  підсумків, оцінювання  результатів  уроку.

Рефлексія – найважливіший  етап  особистісно  орієнтованого  уроку. Учні  запитують, інтерпретують, застосовують, сперечаються, змінюють  та  поширюють  набуті  знання, роблять  огляд  ідей, що  були  відкриті  ними. Найчастіше  на  цьому  етапі  використовую  методи  «Мікрофон», «Прес», «Незакінчене  речення».

У  своїй  роботі  намагаюся  дотримуватися  педагогічного  кредо: справжній  педагог  повинен  любити  те, чого  навчає, і  тих, кого  навчає.

ВИСНОВКИ

Більшість науковців - дослідників сходяться на думці, що гуманізація шкільної освіти передбачає створення умов для розкриття та розвитку здібностей школяра, його позитивну самореалізацію. Головна мета діяльності вчителя – створити умови для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили. В основі цього підходу знання і розуміння дитини, віра, любов і повага до неї, бережливе, чуйне ставлення до фізичного, психічного і духовного розвитку, підтримка почуття гідності.

Тонкий знавець дитячої психології В. О. Сухомлинський стверджував, що "Перша заповідь виховання – дати дітям почуття власної гідності. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися".

З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. Це результат продуманої та підготовленої стратегії і тактики вчителя, сім’ї.

Організація процесу, заснованого на гуманістичних позиціях, буде результативною за умови співпраці між вчителями й учнями. Радість і її очікування повинні пронизувати все життя й діяльність дитини. Отже, співробітництво є необхідною передумовою для особистісного самовизначення учнів. Воно сприяє відкриттю перед учнем перспективи його зростання, допомагає домагатися радості успіху. Співробітництво вчителя і учнів, засноване на любові до дітей, прийняття їх як особистостей, передбачає створення процесу ситуацій переживання успіху.

Тому надійним шляхом створення ситуацій успіху є диференційований підхід до визначення змісту діяльності та характеру допомоги учням при її здійсненні. Природними в цьому випадку повинні бути і словесні заохочення, підбадьорюючі учня, що викликають у нього впевненість у своїх силах, прагнення відповідати оцінці вчителя.

Дати дітям відчути радості праці, щастя успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття власної гідності — ось найперше завдання вчителя, бо успіх у навчанні - єдине джерело внутрішніх сил дитини, що породжує енергію для боротьби з труднощами, бажання вчитися.{ 1,2.10 ]

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори. В 5 - ти т. Т.3.– К: Рад. школа, 1976. – С.7.-279.

2. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. – Х.: Вид. група ”Основа“, 2011. – С.101 – 102.

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. - К. : Академвидав, 2004. – С. 56–78.

4. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / Укладач О.І.Когут. – Тернопіль: Астон, 2005. – С. 4–20.

5. Освітні технології: навч. - метод, посіб. / О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти – К. : А.С.К., 2002. – С. 7–26.

6.Омельчук, Сергій Аркадійович. Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синтаксису : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / — Київ : Б.в., 2003 . — 20 с.

7. Кратасюк, Людмила Миколаївна. Інтерактивні методи в навчанні учнів 5-6 класів створювати тексти різних типів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. М. Кратасюк; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 c. — укp.

8. Новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури. Автор — Ковальчук Тамара Василівна, учитель української мови та літератури СЗШ № 285 Оболонського району м.Києва.

9. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури. Автор — Луценко Тетяна Анатоліївна, Мар'янівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів, П’ятихатський район Дніпропетровської області.

10. Пехота О.М. Особистісно орієнтована освіта і технології / Неперервна професійна освіта" проблеми, пошуки, корективи. — К., 2000.

11. Ю.Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. — К.: Партнер, 1997. — 193 с

12. Костюк Г. С, Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К., 1989

13. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]/ Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392// веб-сайт Верховної Ради України. – 2013. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011- %Do%BF#n9

14. Закон України «Про освіту» №1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/

15. Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій Електронна онлайн бібліотека [WWW document] http://ualib. com.ua/br_6601.html

16. Офіційний веб сайт МОН України http://www.mon.gov.ua

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!