Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

ТРОП ЯК ЗАСІБ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Опис документу:
Мета: закріпити знання і навички з теми; навчити доцільно використовувати синоніми у власному мовленні;розвивати гнучкість мислення і мовлення; вихову¬вати шанобливе ставлення до слова, до мови. Обладнання: підручник, схеми-опори. Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТРОП ЯК ЗАСІБ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Мета:        закріпити знання і навички з теми; навчити доцільно використовувати синоніми у власному мовленні;розвивати гнучкість мислення і мовлення; вихову­вати шанобливе ставлення до слова, до мови.

Обладнання: підручник, схеми-опори.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I.  Організаційний момент

II.  Ознайомлення учнів із темою, метою та завданнями уроку

III.  Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

►    Що таке тропи? Яке значення вони мають?

►    Які види тропів знаєте? Охорактеризуйте їх.

Тропи вживаються майже в усіх стилях мовлення, та найчастіше — у художньому стилі. До тропів належать порівняння, епіте­ти, метафори, метонімії, синекдохи, персоні­фікація, гіпербола, алегорія.

Порівняння — слово або вислів, що містить зі­ставлення одного предмета (явища) з іншим.

Епітети — визначення, що виражає образність і емоцію, підкреслює ознаку предмета чи вражен­ня від нього.

Метафора — переносне значення слова (за схожіс­тю або контрастом).(за подібністю) :загальномовні і індивідуально-авторські.

Метонімія — троп, заміна одного слова іншим на основі зв'язку їхніх значень за суміжністю.

Синекдоха — троп, назва частини (меншого) за­мість цілого (більшого) чи навпаки.

 Алегорія — конкретне зображення предмета чи явища дійсності, що втілює абстрактне поняття чи думку.

Уособлення – перенесення властивостей живих істот но предмети, явища чи абстрактні поняття.

Персоніфікація — вид метафори: уподібнення не­живих предметів чи явищ природи людським якостям, олюднення їх (на відміну від уособлен­ня — оживлення)

Гіпербола — надмірне перебільшення характер­них властивостей чи ознак певного предмета, яви­ща або дії

Літота -  — надмірне зменшення  характер­них властивостей чи ознак певного предмета, яви­ща або дії.

-         У яких стилях мовлення вживаються?

Науковий, офіційно-діловий стилі позбав­лені тропеїчної образності. В розмовному ж та публіцистичному стилі вона використовуєть­ся досить часто. У творах художньої літерату­ри тропи є одним з основних засобів образнос­ті. Елементами образності, крім переносних значень слів є граматичні засоби. Це різно­манітні префікси, суфікси, відмінкові закін­чення іменників, дієслів, прислівники, різні види речень. Разом з ритмікою, мелодикою, звукоповторами вони здатні створювати ху­дожні образи.

V.    Закріплення і систематизація раніше вивченого матеріалу.

1.Тренувальні вправи

►           Дібрати епітети до слів

►           Утворіть порівняння зі словами

►           Підберіть метафори

2.Робота з підручником.

1).Вправа 245.

Визначте типи переносних значень.

2).Вправа 246.

Визначте використані тропи. Поясніть їх роль.

3).Вправа 248.

Визначте типи переносних значень.

3. Самостійна робота

1.Сліз поневолених людей не ріки — море розлилось, вогненне море. 2.Радіє Київ рідний мій.3. Прощавайте, сині гори, білії сніги. 4. Хтось заплутав зажурені віти в павутиння нитки золоті. 5. Дівчинонька така гарна, як зіронька. 6. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою… 7. У роки  війни Україна протягнула руку допомоги    поневоленим народам. 8. Вже поставила турбіну міцна робочого рука… 9. Мій ти єдиний, зламаний квіте… 10. Я з’їв цілу тарілку. 

11. Ноги моєї тут не буде. 12. Полетів у магазин по цукерки.

V. Закріплення нового матеріалу

►       Визначити тропи у реченнях

·         Йде сніг – сніжинки, як відомо, «ходити» не вміють;

·         Полетів у магазин по цукерки – не на літаку«полетів», а дуже швидко пішов;

·         «Троянди днів», «крило зорі» (В. Соссюра)

·         Читати Підмогильного – не сам твір, а його автор;

·         Київ прокидається – не самі люди, а місто, в якому вони перебувають.

·         Вчися шанувати копійку – на позначення всіх грошей – найменша частина грошей.

VII. Підсумок уроку

-         Серед яких частин мови найчастіше зустрічаютьсятропи?

-         Чим, по-вашому, це можна пояснити?

VIII.  Домашнє завдання (на вибір)

►    Повт. правила стор. 14-18.

►    Конспект.

►    Звдання 7 або*5.

ТЕСТОВА РОБОТА

1. В уривку

І раптом - небо... шепіт гаю...

О ні, то очі Ваші. - Я ридаю...використано

 А епітет

 Б антитезу

В гіперболу

 Гметонімію

 Д персоніфікацію

2.Прочитайте рядки.

Гомоніла Укпаїна,

Довго гомоніла.

В уривку використано...

 Асинекдоху

 Б метонімію

 В персоніфікацію

 Г оксиморон

 Д метафору

3.Прочитайте рядки.

... Тополі по волі

Стоять собі, мов сторожа,

Розмовляють з полем.

В уривку НЕМАЄ

 А епітета

 Б асонансу

 В алітерації

 Г порівняння

 Д персоніфікації

4.Гіпнотичні кобри, злототілі діви, дивний ліс - це різновид тропу

 А епітет

 Б метафора

 В синекдоха

 Г персоніфікація

 Д евфемізм

5 Як він уміє красно говорить!

Які у нього займища і луки!

Провідним тропом у цих рядках є

А анафора

 Б епітет

 В перифраза

 Г гіпербола

 Д метафора

6.Гуркнув грім. Задрижали нараз

Гір найглибші основи...

В уривку використано

 Аанафору

 Б антитезу

 В гіперболу

 Г алітерацію

 Д метонімію

7.Максим козак Залізняк,

Козак з Запарожжя,

Як поїхав на Вкраїну,

Як пишная рожа!

В уривку використано

 А порівняння

 Б алітерацію

 В асонанс

 Г епітет

 Д.алегорію

8.Чи не той то хміль,

Що коло тичин в'ється?

Ой той то Хмельницький,

Що з ляхами б/ється.

В уривку використано

 А персоніфікацію

 Б паралелізм

 В анафору

 Г метонімію

 Д оксиморон

9.В описі природи Никне трава жалощами,

а дерево з тугою к землі приклонилося використано художній засіб

 А епітет

 Б анафору

 В гіперболу

 Гперсоніфікацію

 Д метонімію

10.І потече сторіками кров у синє море...

В уривку використано

 А персоніфікацію

 Б гіперболу

 В метонімію

 Г евфемізм

 Д порівня

11. На той останній Страшний Суд

Мертвеці за правдою встають

В уривку використно

 Аоксиморон

 Б перифразу

В евфемізм

 Г метафору

 Д персоніфікацію

12. Як зачули люди, то замалим не все село вибігло з хат...

В уривку використано

А метонімію

 Б синекдоху

 В порівняння

 Г метафору

 Д перифразу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.