Тренажер для засвоєння словникових слів з української мови

Опис документу:
Цей тренажер з української мови допоможе учням початкових класів краще запам`ятати словникові слова шляхом багаторазового вправляння. А для цього краще заламінувати ці листи та використовувати як індивідуальні картки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Словникові алфав…т

вéрсень

ч…рвоний

грóй

Батьківщна

м…дáль

завдáн… я дят…л

духм..яний

вдмідь

кúл…м

рунт

на добраніч

до побачен... я

(будь) ласка

співчуя

вýлця

ркзак

ран…ць

слова

двáн

чрвúк

чрговúй

пóмлка

мтрó

тáтр

дтúна

анок

чрнетка

дктант

пртфель

учитль

чтання

ясн

Ки…в

зага…ка

з…зуля

дз…об

удзик

(2 клас)

зáць

прдмéт

дзи…а

жа…в…ронок

ол…нь

в…разно

роно

кал...ндáр

л…нійка

пос...редині

понділок

ві…торок

срдá

чтвер

п..ятнця

суб…ота

ндíля

українс…ка

країна

Словникові

…бркос

апльсин

ч…решня

ч…ремха

астра

асальт

б…тон

возал

прздент

д…путат

космонат

д…ректор

фермр

комбан

пшниця

кукуру….а

очрет

горзонт

грміти

слова

трвога

електрка

б…нзин

вогнще

к…піти

аптит

п…ріг

крниця

колктив

комп..ютр

д…цметр

сантметр

с…кунда

хвлина

кордор

г…рмонія

м…нулий

м…тал

(що) дня

(3клас)

в…лоспед

в…рблюд

(в) вечері

(в) день

(в) ранці

(в) чора

(в) зимку

(в) літку

восни

впред

(по) перду

посрдині

(з) заду

(право) руч

іво) руч

к…лометр

г…ктар

о) побачня

удь) ласка

Словникові

 а…ропорт

(в) вéчері

(в) день

(в) зúмку вісімд…сятú (в)лі́тку

вос…нú

вп…рéд

врáнці

врівноваж..ність(в)чóра

гард…роб

д…ржáва

д…сциплі́на жит…радісний (з)зáду

т…л…грама

мізúн…ц.. міл….óн

слова

назá…

(на) пáм'ять

наполегл…вістьок…áн опт…мізм (по)пéр…ду

(по)с…рéд…ні

(правó)руч

п'ятд…сятú п'ят…сóт сімд…сятú, спіл…нота справ…дливістьт…мп…ратýра т…пéр

творч…сть тра…вáй, тро…éйбуc

пш…ниця

(4 клас)

фу…бóл

ш…рéнга, шіс…нáдцят…

шіс…д…сятú

шіс…сóт

(що)годúни

(що)тижня

пр…з…дент

інж…нер

м…ханік

ч…ремха

д…ц…метр

г…ктар

с…гнал

т…л…фон

фарту…

(юн) нат

(бу…ь) ласка

(що) ден…о

сант...мет...р

д…ц…метр

гор…зонт

ч…р…вик

г…рмонія

кр…ниця

тр…вога

електр…ка

м…нулий

кол…ктив

ас…альт

д…ректор

с…кунда

а…стра

пон…ділок

ві…торок

с…реда

ч…твер..

п…ятн…ця

су….ота

н…діля

почут…я

ле…ко

ж…ття

молодіст…ю

в…черяти

в…ч…ріє

надв…чір…я

а…(б,п)зац

кор…дор

ап…етит

л…лека

м…ята

ч…ремха

оч…рет

вогн…ще

ап…льсин

хв…лина

кр…ниця

п...рі…(г.х)

св..ято

м…тал

ни…ько

старан…о

вос…ни

прав…льно

вес…ло

в…рблюд

б…тон

агр...ном

раді…о

в…лос…пе…

пош…пки

л…сток

с…мволіка

в…сняний

скри…ка

п…люстка

л…тять

ябл…ня

дз..об

з…зуля

б…жола

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»