Тестовий контроль знань у методах і засобах особистісно-орієнтованого навчання

Опис документу:
Тест як система завдань специфічної форми і відповідного змісту є науково обґрунтованим інструментом оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів освіти, допомагає здійснювати індивідуальний контроль результатів навчання кожного з них, мобільно керувати освітнім процесом. Тестовий контроль дає можливість викладачеві упродовж досить обмеженого часу перевірити якість знань у значної кількості здобувачів освіти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Педагогічний практикум «Тестовий контроль знань у методах і засобах особистісно- орієнтованого навчання»
Слайд № 1

Педагогічний практикум «Тестовий контроль знань у методах і засобах особистісно- орієнтованого навчання»

Що означає слово «тест»? Слово «тест» прийшло із старофранцузької мови. Означає невеличку посудину з випаленої глини, що використовувалася алхіміка...
Слайд № 2

Що означає слово «тест»? Слово «тест» прийшло із старофранцузької мови. Означає невеличку посудину з випаленої глини, що використовувалася алхіміками; Тест (test) в перекладі з англійської – іспит, випробування; У сучасній українській мові слово «тест» означає «проба», «іспит», «перевірка» і вживається (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини; У 20-х роках XX ст. тести широко використовувалися в багатьох галузях суспільного життя; Хоча справа тестування для нашої країни не нова, але тільки на початку 90-х рр. XX ст. були опубліковані зразки тестів для випускних екзаменів у школах; У США створено понад 2500 тестових центрів, де спеціально готують кваліфікованих фахівців, розробка одного тесту коштує майже 200 тисяч $. Виникла ціла наука – тестологія; У світі тести застосовувалися, щоб встановити рівень здібностей обдарування, професійних уподобань дітей.

Тестування або тестовий контроль – це процедура визначення рівня підготовки фахівців у певній галузі знань, психологічного, фізичного та розумового...
Слайд № 3

Тестування або тестовий контроль – це процедура визначення рівня підготовки фахівців у певній галузі знань, психологічного, фізичного та розумового стану, професійної придатності, обдарованості та інших якостей особи за допомогою системи спеціально підготовлених знань У тестології – теорії і практиці тестування – виділяють різні види тестів, їх класифікують: за цільовими, функціональними і смисловими ознаками: за метою застосування – констатуючі, діагностуючі, прогностичні тести; тести за видом контролю: поточного, рубіжного (проводяться наприкінці семестру), підсумкового (проводяться в кінці кожного навчального року), заключного контролю (в кінці курсу навчання); за об’єктом контролю – тести, спрямовані на вимірювання рівня засвоєння мовного матеріалу, (навички); тести, спрямовані на вимірювання рівня сформованості мовленнєвих умінь; тести, орієнтовані на норми знань; тести, орієнтовані на критерій оцінки – за співвідношеннями з нормами чи критеріями; стандартизовані (тест, що пройшов апробацію на досить великій (600-1000 чоловік) кількості учасників тестування і який має стабільні і допустимі показники якості, а також специфікацію – паспорт з нормами, умовами та інструкціями для його багаторазового використання в процесі контролю за якістю знань); нестандартизовані тести (тести, складені самими викладачами для своїх студентів - за статусом контролюючої програми.

за формальними ознаками: вибіркові тести, тести з вільною конструйованою відповіддю – за структурою та способом оформлення відповіді; альтернативні...
Слайд № 4

за формальними ознаками: вибіркові тести, тести з вільною конструйованою відповіддю – за структурою та способом оформлення відповіді; альтернативні тести, тести множинного, тести перехресного вибору – за характером вибіркових відповідей; тести на швидкість, на складність – за гомогенністю завдань; тести з використанням технічних засобів навчання, тести без використання технічних засобів навчання – за способом презентації мовленнєвого стимулу; машинні, безмашинні – за використанням засобів оперативного машинного зв’язку. Тест, як правило, складається з двох частин – інформаційної та операційної. Інформаційна частина має включати чітко і просто сформульовану інструкцію (що і як слід виконувати учаснику тестування).

Тестовий контроль дає можливість викладачеві упродовж досить обмеженого часу перевірити якість знань у значної кількості студентів; за його допомог...
Слайд № 5

Тестовий контроль дає можливість викладачеві упродовж досить обмеженого часу перевірити якість знань у значної кількості студентів; за його допомогою стає можливим контроль знань, умінь, навичок на необхідному, зазделегідь запланованому рівні Правильно складені тести не повинні вимагати великих затрат часу. Вони мають бути: однозначними – не допускати вільного тлумачення тестового завдання; правильними – виключати можливість формування багатозначних відповідей; відносно короткими – вимагати стислих відповідей; інформаційними та зручними – давати змогу здійснювати швидку обробку результатів. У процесі обробки тестів слід враховувати, наскільки вони відповідають запропонованим цілям навчання.

Тестові завдання мають різноманітні форми і види. У науково-педагогічній літературі вони класифікуються за різними критеріями:
Слайд № 6

Тестові завдання мають різноманітні форми і види. У науково-педагогічній літературі вони класифікуються за різними критеріями:

Під час підготовки матеріалів для тестового контролю знань обов’язково додержуємось таких правил: не включаємо відповіді, неправильність яких студе...
Слайд № 7

Під час підготовки матеріалів для тестового контролю знань обов’язково додержуємось таких правил: не включаємо відповіді, неправильність яких студент не може обґрунтувати на момент тестування; неправильні відповіді будуємо на основі попередніх типових помилок, вони мають бути досить правдоподібними; правильні відповіді серед усіх пропонованих розміщуємо у випадковому порядку; намагаємося, щоб питання не повторювали формулювання підручника або посібника; відходимо від принципу, що покладений в основу створення тестових завдань – «ідеї про визначення обсягу знань як основного мірила компетентності студентів у навчанні». Час оцінювати не кількісний показник знань студента, а здатність його самостійно здобувати, аналізувати і використовувати інформацію, вміння орієнтуватися не лише в історичному просторі, а й бути готовим до швидкої адаптації у будь-якому соціальному середовищі, вміти самореалізувати себе як особистість.

Приклади тестових завдань закритої форми з альтернативними відповідями: Наприклад (навчальна дисципліна «Основи правознавства»): Погодьтесь з насту...
Слайд № 8

Приклади тестових завдань закритої форми з альтернативними відповідями: Наприклад (навчальна дисципліна «Основи правознавства»): Погодьтесь з наступним твердження або заперечте його: Комісія з трудових спорів зобов’язана розглянути трудовий спір у триденний строк, – 1) так, 2) ні. Наприклад (навчальна дисципліна «Історія України»): Селян-кріпаків з українських земель, що брали участь у військових діях проти військ Наполеона I, указом російського імператора було звільнено від кріпацтва і переведено в козацький стан, – 1) так, 2) ні.

Приклади тестових завдань з простим вибором одноелементних відповідей: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): Спосіб обробітку землі,...
Слайд № 9

Приклади тестових завдань з простим вибором одноелементних відповідей: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): Спосіб обробітку землі, при якому її інтенсивно використовували, а потім покидали до відновлення родючості, називався: перелоговою системою; двопіллям; трипіллям. Наприклад: (навчальна дисципліна «Основи правознавства»): За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано такі засоби дисциплінарного стягнення: догана; звільнення з роботи; догана та звільнення з роботи. Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): Значні групи археологічних пам’яток, знайдені на певній території, що збігаються у часі створення і мають низку спільних ознак, називають: археологічними шарами; археологічними культурами; речовими джерелами. Наприклад: (навчальна дисципліна «Інструментознавство та інструментовка»): Назвіть стрій 4-х струнної домри пікало, транспонуючий він чи ні? ля, ре, соль, до – транспонуючий, звуки записуються на октаву нижче фактичного звучання; ля, ре, соль, до – транспонуючий, звуки записуються на октаву вище фактичного звучання; ля, ре, соль, до – не транспонуючий.

Приклади тестових завдань, у відповідях яких застосовано принцип кумуляції: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): До складу УРСР у 1...
Слайд № 10

Приклади тестових завдань, у відповідях яких застосовано принцип кумуляції: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): До складу УРСР у 1939 – 1940 рр. увійшли: Східна Галичина, Західна Волинь; Східна Галичина, Західна Волинь, Північна Буковина; Східна Галичина, Західна Волинь, Північна Буковина, частина Бессарабії. Наприклад: (навчальна дисципліна «Інструментознавство та інструментовка»): Розмір твору записується: з початку твору; на всіх сторінках партитури; з початку твору, а якщо змінюється розмір – то й в середині твору.

Приклади тестових завдань з простим вибором багатоелементних відповідей: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): За якою виборчою сист...
Слайд № 11

Приклади тестових завдань з простим вибором багатоелементних відповідей: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): За якою виборчою системою були проведені парламентські вибори 1998 р.: пропорційною; мажоритарною; мажоритарно-пропорційною (змішаною). Наприклад: (навчальна дисципліна «Сценічна мова»): Який тип дихання використовується для сценічної мови: грудний; реберний; змішано-діафрагматичний. Наприклад: (навчальна дисципліна «Математика»): Із точки – перетину діагоналей ромба ABCD (AC ≠ BD) – проведено перпендикуляр ОМ до площини ромба. Яке із тверджень правильне? Точка М рівновіддалена від вершин ромба; Точка М рівновіддалена від сторін ромба; Кут MAO дорівнює куту MBO; Пряма MB перпендикулярна до прямої BC.

Приклади тестових завдань з перехрестним вибором одноелементних відповідей: Наприклад: (навчальна дисципліна «Основи філософських знань»): Встанові...
Слайд № 12

Приклади тестових завдань з перехрестним вибором одноелементних відповідей: Наприклад: (навчальна дисципліна «Основи філософських знань»): Встановіть відповідність між прізвищами видатних мислителів та наведеними характеристиками:

Приклади тестових завдань з перехрестним вибором одноелементних відповідей:
Слайд № 13

Приклади тестових завдань з перехрестним вибором одноелементних відповідей:

Приклади тестових завдань з перехрестним вибором багатоелементних відповідей:
Слайд № 14

Приклади тестових завдань з перехрестним вибором багатоелементних відповідей:

Приклади тестових завдань на визначення причинної залежності:
Слайд № 15

Приклади тестових завдань на визначення причинної залежності:

Приклади тестових завдань відкритого типу: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): Доповніть речення. У 1997 р. з території США було з...
Слайд № 16

Приклади тестових завдань відкритого типу: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): Доповніть речення. У 1997 р. з території США було запущено космічний корабель «Колумбія» на борту якого знаходився перший космонавт незалежної України (впишіть прізвище) ________________. Наприклад: (навчальна дисципліна «Аналіз музичних творів»): Доповніть речення, впишіть необхідне. Музична та вербальна мова мають спільну ___________________ природу. Наприклад: (навчальна дисципліна «Охорона праці»): Доповніть твердження, вписавши одне слово у відповідному відмінку. На ділянці кола струм прямо пропорційний напрузі і обернено пропорційний __________________. Наприклад: (навчальна дисципліна «Основи філософських знань»): Доповніть речення, впишіть прізвище видатного філософа. Відомий афоризм англійського філософа (впишіть прізвище) __________________ – «Знання – сила» є актуальним і для сучасного розвитку суспільства.

Приклади тестових завдань відкритого типу на встановлення правильної послідовності: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): Розставте ...
Слайд № 17

Приклади тестових завдань відкритого типу на встановлення правильної послідовності: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): Розставте події в хронологічній послідовності: Бій під Крутами ___; Ультиматум РНК Центральній Раді ___; III Універсал Центральної Ради ___; Лютнева революція в Росії ___; Повстання у Києві на заводі «Арсенал» ___.

Приклади тестових завдань відкритого типу на конструювання правильної відповіді: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): Допишіть назв...
Слайд № 18

Приклади тестових завдань відкритого типу на конструювання правильної відповіді: Наприклад: (навчальна дисципліна «Історія України»): Допишіть назви держав, до складу яких у відповідний період часу входили українські землі. Українські землі в XIX – на початку XX ст. входили до складу – ________________________________________ __________________________________________________. Наприклад: (навчальна дисципліна «Сценічна мова»): Заповніть пропуски, впишіть необхідне. Основні етапи роботи читця над художнім твором: _______________________________________________; _______________________________________________; _______________________________________________;

Приклади: Підсумкового тестового контролю знань з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»; Державного екзамену з навчал...
Слайд № 19

Приклади: Підсумкового тестового контролю знань з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»; Державного екзамену з навчальної дисципліни «Стилістика ділового мовлення та редагування ділових паперів»

Приклади: Вступного екзамену з навчальної дисципліни «Історія України»
Слайд № 20

Приклади: Вступного екзамену з навчальної дисципліни «Історія України»

Висновки: Отже, виходячи з вищенаведеного можна зробити наступні висновки: результати оцінювання за допомогою тестів виявляють глибину знань здобув...
Слайд № 21

Висновки: Отже, виходячи з вищенаведеного можна зробити наступні висновки: результати оцінювання за допомогою тестів виявляють глибину знань здобувачів освіти і можуть бути використані на всіх етапах засвоєння навчального матеріалу; тематика тестових завдань випливає з програмних положень дисципліни, сприяє закріпленню знань; навчальний матеріал, викладений у тестових завданнях, має інтеграційний зв’язок з іншими дисциплінами гуманітарного та соціально-економічного, а також професійно-орієнтованого циклів.

Слайд № 22

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00