Тестові завдання до теми "Орфографія"

Опис документу:
Підгтовка до ЗНО.Тестові завдання до теми "Орфографія"(вживання м'якого знака, апострофа, правопис великої літери, подвоєння, подовження та спрощення в групах приголосних). Для вибору правильної відповіді на поставлені питання потрібно залучити весь арсенал знань з даної теми. Тестові завдання скомпоновано на основі правил «Українського правопису» відповідно до програми з української мови, затвердженої Міністерством освіти України.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Орфографія

1.  У якому рядку в кожному слові після приголосного пишеться м’який знак:

А) донец…кий, Гриц…ко, сон…ця;    

Б) багат…ма, кін…чик, міл…йон;    

В) ручен…ка, джерел…це, вуз…ко;

Г) радіст…ю, корис…тю, сім…десят;

Д) різ…бяр, невіст…ці, русал…чин.

2. У якому словосполученні виділене слово пишеться без апострофа:

А) моя кар…єра;

Б) сучасний інтер…єр;

В) мій комп…ютер;                     

Г) нова грав…юра;

Д) тихе надвечір…я.

3. У якому рядку не всі слова пишуться з м’яким знаком:

А) брен…кіт, дон…ка, нян…ка;            

Б) снит..ся, косит…ся, лял…ці;

В) т…мяний, радіст…, с…міх;              

Г) ган…ба, пісен…, близ…ко;

Д) дон…ці, брин…чати, смієт…ся.

4. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом:

А) верхів…я, п…єдестал, п…юре;            

Б) Б…єлгород, Монтеск…є, Руж…є;  

В) т..м…яний, з…ясувати, роз…яснити;      

Г) бур…ян, довір…я, двох…ярусний;

Д) ад…ютант, арф…яр, з…агітувати.

5. Яке слово в родовому відмінку однини треба писати з апострофом:

А) дит…ясла;                 

Б) ф…юзеляж;

В) бур…я;   

Г) б…юро;

Д) п….юпітр. 

6.  У якій групі слів кожне з них пишеться з м’яким знаком:

А) рибал...ці, кіл...це, ручен...ки;      

Б) тіл…ки, їдален..., бал…ці;  

В) л…он, д…оготь, близ…ко;

Г) пол…с…кий, Натал…чин, Гал…ці;

Д) Уман…щина, красун…чмк, мен…ше.

7. Укажіть рядок слів, в якому відбувається подовження:

А) прол…ється, качен…я, збіж…я, колос…я,

Б) знан…я, павутин…я, подорож…ю, бов…аніти,

В) суд…я, взут…я, мудріст…ю, Керч…ю,

Г) порос…я, стат…я, навман…я, чесніст…ю,

Д) вірніст…ю, пошест…ю, швидкіст…ю, смерт…ю.

8. Укажіть рядок слів, в якому відбувається подвоєння:

А) стійкіст…ю, передміст…я, безмежніст…ю,

Б) машин…ий, остан…ій, притаман…ий,

В) без…аперечно, коноплян…ий, старан…ий,

Г) безсон…ий, вирощен…ий, числен…ий,

Д) дерев’ян…ий, олов’ян…ий, пшонян…ий.

9.Укажіть рядок, в якому в усіх словах в орудному відмінку не відбувається подовження:

А) вогкість, вихованість, зелень, сіль,

Б) молодість, область, радість, гордість,

В) даль, тінь, мідь, ніч,

Г) честь, вісь, Оболонь, мазь,

Д) наморозь, даль, вихованість, доповідь.

10. . Укажіть рядок, в словах якого спрощення не відбувається:

А) проїз…ний, студен…ський, тиж…невий, кіс…лявий,

Б) форпос…ний, балас…ний, шіс…сот, хвас…ливий,

В) зап’яс…ний, хворос…няк, парламен…ський, чес…ний,

Г) виїз…ний, кількіс…ний, президен…ський, тури…ський,

Д безвиїз…но, корис…ливий, пес..ливий, перехрес..ний.

11.  Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом:
А) з...юрмитися, миш...як, верхів...я, п...єдестал,
Б) Б...єлгород, Захар...їн, В...язьма, Р...ябко,
В) мавп...ячий, тьм...яний, з...ясувати, довір...я,
Г) голуб...я, подвір...я, бур...ян, різдв…яний,
Д) духм...яний, прислів...я, полум...я, зв...язковий,

12. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м’який знак:

А) пол...с...кий, нян...чити, держал...це, бат...ківс...кий;

Б) рибал...ство, грают...ся, чотир...ом, Коростен...щина;

В) снігурон...ці, гуцул…с...кий, лял...ці, волин...с...кий;

Г) киц…ка, рибал...ці, дівчинон...ці, гал…ченя,

Д) ніжен…ці, вишен…ці, громад...с…кіст..., воротар…

13. Укажіть рядок, в якому в усіх словах не пишеться м’який знак:

А) хустин…ці, плач…, домен…щик, сопіл…чин,

Б) русал…чин, ін…жир, кущ…, близ…кіст…,

В) конферанс…є, ател…є, батал…йон, пан…ство,

Г) Грин…чишин, Рад…чук, Хар…ків, Гор…кий,

Д) Гриц…ко, сон…ця, багат…ма, ручен…ка.

14. Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка:

А) блис…нути, сервіс...ний, шубовс…нути, гіган...ський,

Б) бряз…нути, під’їз...на, облас...ний, парламен...ський,

В) якіс…ний, хрус…нути, страс...на, заздріс...ний,

Г) їж…жу, шелес...не, пес...ливо, очис…ний,

Д) навмис…не, шіс...десятий, капус...ниця, захис..ниця.

15. Відбувається подвоєння та подовження приголосних звуків у всіх словах рядка:

А) осін...ій, об…шити, священ…ик, годин…ик,

Б) без…ахисний, від…зеркалення, воз…єднання, ір…аціональний,

В) без…астережно, від…аль, узбереж…, відкрит…ів,

Г) розкіш…ю, велич…ю, зелен…ю, совіст…ю,

Д) навман…я, старіст…ю, кволіст…ю, заздріст…ю.

16. Апостроф ставиться у всіх словах рядка:

А) ганчір…я, верб…я, ін….єкція, ад…ютант, знічев…я

Б) пред…явник, в…ються, ім…я, різдв…яний, арф…яр,

В) полум…я, св...ятковий, моркв…яний, пір…я, полум…я

Г) без...іменний, дерев…яний, обов…язок, роз…ятрити,

Д) р…явкати, нев...язкий, голуб...ятко, духм…яний.

17. Апостроф ставиться у всіх словах рядка:

А) комп…ютер, міжгір…я, тьм…яний,

Б) зав…язь, торф…яний, мавп…ячий,

В) надвечір…я, пір…їна, сер…йозний,

Г) ін…єкція, від…їзд, полум…я,

Д) різдв…яний, без…ідейний, двох…ярусний.

18. З великої літера треба писати лише перше слово у власній назві:

А) Р(р)іздвяні С(с)вята,

Б) З(з)апорозька С(с)іч,

В) В(в)ерховна Р(р)ада,

Г) О(о)рганізація О(о)б`єднаних Н(н)ацій,

Д) Є(є)вропейський С(с)оюз.

19. З великої літера треба писати лише перше слово у власній назві:

А) Б(б)улонський Л(л)іс,

Б) К(к)нязівство М(м)онако,

В) Д(д)он К(к)іхот,

Г) Ч(ч)умацький Ш(ш)лях,

Д) А(а)ндріївська Ц(ц)ерква.

20. З великої літера треба писати лише перше слово у власній назві:

А) К(к)абінет М(м)інистрів,

Б) К(к)ривий Р(р)іг,

В) У(у)країнська Н(н)ародна Р(р)еспубліка,

Г) Т(т)овариство Ч(ч)ервоного Х(х)реста,

Д) М(м)іністерство Ю(ю)стиції.

21. З великої літери треба писати прикметник словосполучення:

А) Ш(ш)евченківський стиль,

Б) Ш(ш)евченківська премія,

В) Ш(ш)евченківська земля,

Г) Ш(ш)евченківська тематика,

Д) Ш(ш)евченківська епоха.

23. Орфографічну помилку (велика - мала літера) допущено у рядку:

А) Миколин ноутбук, Одеська область,

Б) прокрустове ложе, булгаківський стиль,

В) київські дороги, Київський метрополітен,

Г) гоголівський гумор, шевченківські свята,

Д) Святогірська лавра, монастирська будівля.

24. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву):

(1)Софія Київська і (2)Золоті ворота княжого міста, (3)Видубицький монастир і (4)Києво-Печерська Лавра з (5)Успенським собором - усе це духовні символи національної історії та культури.

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5

25.Укажіть рядок, в якому в усіх словах пишеться м’який знак:

А) молот…ба, багац…ко, тонюсін…кий, т…охкати,

Б) стан…те, школяр…, винос…те, ред…ці,

В) сторін…ці, виніс…я, подорож…ю, Степан…чук,

Г) дон…чин, рибал…чин, перевір…те, тон…ший,

Д) дивуєш…ся, посун…те, люд…с…кість, міл…ярд.

26.Укажіть рядок, в якому в усіх словах пишеться м’який знак:

А) бат...ківс…кий, промін...чик, міл...йон, ос...овий,

Б) ус...мішка, Юрянс...к, різ…бяр, нян...чити,

В) черешен…ці, кул…ці,   нен…ці, дон…ці,

Г) гіл…ці, брех…ня, брен…кати, блис…тіти,

Д) ручен…ка, джерел…це, рибал...ці, кіл...це.

27. Укажіть рядок, в якому в усіх словах пишеться м’який знак:

А) син…ого, слиз…кість, різ…блення, стан…мо,

Б) куз…ня, вітал…ня, мен…ше, козац…кий,

В) т…охкати, лял…ці, насін...я, у жмен…ці,

Г) дівчинон...ці, кущ…, парасол…ка,з ат…марився

Д) емал…, памороз…, Натал…чин, вуз…ко, тон…ший

28.Укажіть рядок, у словах якого ставиться апостроф:

А) ганчір…я, верб…я, ін….єкція, над…яр…я,

Б) тьм…яний, пред…явник, в…ються, ім…я,

В) полум…я, без...іменний, дерев…яний, обов…язок,

Г) знічев…я, возз…єднання, полум…я, різдв…яний,

Д) без…ядерний, кр....ючок, пор...ядок, сурм…яний.

29. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з буквосполученням ьо:

А) л...н, л...довик, тр...х, л…тчик, Мурав...в

Б) син...го, кол...ру, сер...зно, бад...рий, с...годні

В) вол...вий, лиц...вий, пол...вий, га...вий, ма...ріти

Г) верхн...го, л..х, тін...вий, д...готь, л...дяник

Д) кол…ровий, л…х, л...тчик, ра...н, ма...р

30. Укажіть рядок слів, в якому відбувається подвоєння:

А) здорове…ий, священ…ий, непримирен…ий, нездолан…ий,

Б) шален…ий, жарен…ий, тварин…ий, рослин…ий,

В) сказан…ий, нескінчен…ий, від…дзеркален…ий, нужден…ий,

Г) вирощен…ий, ячмін…ий, стін…ий, осін…ій,

Д) вивершен…ий, вихован...ий, безвин…ий, закон…ий.

31. Укажіть рядок слів, в якому відбувається подовження та подвоєння:

А) стат…ей, ір…аціональний, фальш…ю, більшіст…ю,

Б) без…ахисний, від…зеркалення, об…шити, годин…ик,

В) без…астережно, від…аль, узбереж…, відкрит…ів,

Г) розкіш…ю, велич…ю, зелен…ю, совіст…ю,

Д) мит…ю, віс…ю, подорож…ю, Рос…ю.

32. Укажіть рядок слів, в якому відбувається подвоєння:

А) бездон…ий, півден…ий, невин…ий, варен…ий,

Б) сон…ий, закон…ий, ячмін…ий, щоден...ий,

В) корін…ий, чавун…ий, рослин…ий, смажен…ий,

Г) тварин…ий, туман…ий, печен…ий, жарен…ий,

Д) спечен…ий, пооран…ий, зван…ий, дан…ий.

33.Укажіть рядок, в якому в усіх словах не пишеться м’який знак:

А) емал…ований, Парас...чин, різ…ба, стан...мо,

Б) безбат…ченко, спіз...нілий, Наддніпрян...щина, камін…чик,

В) електропаял…ник, астрахан...ці, щонаймен…ший, нян...чити,

Г) зненац...ка, куз...ня, різ…бяр, цвірін…кати,

Д) ідеологіч…ний, естон…с…кий, задовол...няти, екваторіал...ний.

34.Укажіть рядок, в якому в усіх словах не пишеться м’який знак:

А) здійс...нювати, повір…те, тюр…ма, аквалан…гіст,

Б) німец...кий, доч...ці, арал…с…кий, л...одохід,

В) мор…с...кий, обкл…овувати, єврейс...ка, їдал...ня,

Г) сниш...ся, україн…с…кий, велетен...с…кий, ремін...чик,

Д) рум'янец..., артіл..., щавел..., Н…ютон.

35. Укажіть рядок слів, в якому відбувається подовження:

А) гран…ю, мудріст…ю, без…межніст…ю, зіл…я,

Б) священ…ик, суд…я,стат…я, взут…я,

В) сміт…я, узбіч…я, вил…ється, качен..я,

Г) совіст…ю, ясніст…ю, ріл…я, спросон…я

Д) молодіст…ю, област…ю, радіст…ю, гордіст…ю.

36. Відбувається подвоєння приголосних звуків у всіх словах рядка:

А) безгомін…ий, неодмін…ий, безбережн…ий, бездоган...ий,

Б) балон…ий, парадн…ий, бензин…ий, чекан…ий,

В) касетн…ий, монотон…ий, вин…ий, недоладн…ий,

Г) безцін…ий, неоцінен..ий, незамін…ий, безімен…ий,

Д) жадан…ий, вирощен…ий, священ…ий, жарен…ий.

37. Визначте рядок, у якому в усіх словах відбулося спрощення:

А) радіс..ний, безсовіс..ний, ус..но, учас.. ник,

Б) піс..ний, благовіс..ник, хвас..ливий, якіс..ний,

В) шіс..надцять, шелес..нути, облас..ний, тиж..невий,

Г) проїз..ний, контрас..ний, пристрас..ний, хвас..нути,

Д) форпос…ний, пропагандис…ький, навмис…не, бряз…нути.

38. Позначте рядок, у якому порушено правила спрощення в групах приголосних.

А) ремісник, абстрактний, пискнути, рідкісний,

Б) якістно, участник, туриський, пестливий,

В) кістлявий, пристрасний, дилетантський, пропускний,

Г) комендантський, буревісник, баяністці, шістнадцять,

Д) виїзний, компостний, аванпостний, вісник.

39. Позначте рядок, у якому спрощення приголосних в усіх словах передається на письмі:

А) артис...ці, зап’яс…ний, тис…нути, злощас...ний,

Б) кореспонден...ський, швидкіс...ний, аванпост...ний, кіс...лявий,

В) дріж...жовий, ях...смен, жаліс...ний, інтеліген...ський,

Г) проїз...ний, свис...нути, чес...ний, сер…цевина,

Д) балас…ний, корис…ний, щас...ливий, депутат…ський.

40.У якому рядку у всіх словах слід писати м’який знак:

А) ласун...чик, дівчин...ці, Ігор..., тон...ший, різ...бяр,

Б) стан...те, винос…ся, т...мяніти, ател..є, зозул...ці,

В) кур..йоз, чотир..ох, нен..чин, ковал...с...кий, п’ят...сот,

Г) бджіл..ництво, біл..шіст…, стеблин...ці, калинон...ці,

Д міл…йон, камін..чик, дев’ят...сот, борот...ба, посун...ся,

41. У якому рядку всі слова пишуться без м’якого знака:

А) сторін...ці, долон...ці, нен…ці, бал...ці, кізон...ці,

Б) жін...ці, жмен...ці, авос…ці, Марин...ці, скрин...ці,

В) сопіл...ці, стеблин…ці, хатин..ці, оболон...ці, гол...ці,

Г) зозул...ці, лял...ці, зірон...ці, кофтин…ці, сторін...ці,

Д) долен…ці, тополен...ці, стежин...ці, дон…ці, Ірин...ці.

42. У словах якого рядка спрощення на письмі не позначається:

А) капус...няк, капус...ний, кіс...лявий, щотиж...ня,

Б) шіс...десят, шіс...десятники, хвас...ливий, закарпа...ський,

В) безвиїз...ний, полезахис...ний, захис...ник, стис...нути,

Г) улес...ливо, підлес...ливість, ус..но, учас...ник,

Д) кількіс...ний, влас...ник, пес...ливий, контрас...ий.

43. Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка:

А) облас…ний, безкорис...ливий, хрус...нути, тиж…невик,

Б) баскетболіс...ці, кіс…лявий, блис…нути, натщесер…це,

В) швидкіс..ний, влас...ник, благовіс...ний, контрас…ний,

Г) зап’яс...ний, випус...ний, заздріс…ний, радіс...ний,

Д) щас..ливий, пес..ливий, президен...ський, захис...ник.

44. Укажіть рядок, в якому в усіх словах відбувається спрощення приголосних:

А) блис…нути, сутніс…ний, благовіс…ний, благочес…ний,

Б) проїз…на, безжаліс…но, гіган…ська, ряс…ний,

В) доблес…ний, цінніс…ний, захис…ник, студен…ський,

Г) форпос…ний, пропагандис…ький, навмис…не, бряз…нути,

Д) якіс..ний, ціліс..ний, хвас..ливий, тиж..невий, ус..ний.

45. Правил уживання великої літери дотримано в рядку:

А) Державний музей Українського образотворчого мистецтва,

Б) Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

В) національний університет "Києво-Могилянська академія",

Г) парк Культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького,

Д) Національний Академічний драматичний театр імені І.Франка.

46.Правил уживання великої літери дотримано в рядку:

А) Міністерство оборони України, Президент України,

Б) Декларація прав людини, орден Княгині Ольги,

В) Українська православна церква, вербна неділя,

Г) Конституційний Суд України, день медичного працівника,

Д) Голова Верховної ради України, епоха Бароко.

47.Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку:

А) вулиця "Маяковського", станція метро "Лісова",

Б) вулиця Ярославів вал, Генеральний прокурор України,

В) Палац урочистих подій, Національний Банк України,

Г) Інститут української мови, Південно-Західна залізниця,

Д) газета "Україна молода", будинок Дитячої творчості.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
2
9
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!