Тест з розділів «Топографія та картографія» та «Загальні закономірності географічної оболонки Землі»

Опис документу:
Тематичний контроль з розділів I та II «Топографія та картографія» та «Загальні закономірності географічної оболонки Землі». У тесті передбачені завдання з однією правильною відповіддю, завдання на відповідність, завдання із множинною відповіддю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тематичний контроль з розділів «Топографія та картографія» та «Загальні закономірності географічної оболонки Землі»

ПІБ:___________________________________________________________________________

Група: ___________________ Дата: ____________________

І варіант

І рівень (0,5 б.)

1.«Географія» дослівно з грецької мови перекладається:

а) земний простір

б) природа і населення

в) землеопис

г) приодний постір

2. За змістом розрізняють карти

А загальногеографічні й тематичні

Б науково-довідкові й навчальні

В стінні й настільні

Г великомасштабні й дрібномасштабні

3. До середньомасштабних карт належать:

а) карти з масштабом 1: 100000

б) карти з масштабом 1: 30000

в) карти з масштабом 1: 23000000

г) карти з масштабом 1: 300000

4. Укажіть помилкове твердження щодо найголовніших наслідків добового обертання Землі навколо своєї осі.

А зміна дня і ночі (осьове обертання дає основну одиницю часу - добу)

Б деформація форми поверхні Землі (сплющеність біля полюсів)

В відхилення тіл, що рухаються у просторі, від свого початкового напрямку

Г зміна пір року

5. Літосферу складають

А земна кора й частина мантії

Б земна кора й мантія

В ядро й мантія

Г земна кора й частина ядра

6. Укажіть, що НЕ належить до кліматичних ресурсів.

А сонячна енергія

Б енергія вітру

В енергія припливів

Г атмосферна волога

7.Укажіть, як називається площа, із якої річка збирає поверхневі та підземні води.

А вододіл

Б річковий басейн

В річкова долина

Г похил річки

8. Укажіть визначення поняття «ґрунт».

А поверхневий шар земної кори

Б тонкий поверхневий шар земної кори, головною властивістю якого є родючість

В верхня частина літосфери

Г частина біосфери, представлена рослинами

ІІ рівень (1 б.)

9. Установіть відповідність між способом зображення географічних об’єктів на карті та їх характеристиками.

1 спосіб якісного фону

А позначають зону поширення якогось явища на земній поверхні

2 спосіб ареалів

Б застосовується для зображення різних просторових переміщень, наприклад природних (морські течії, переважаючі вітри, міграція тварин)

3 спосіб лінійних знаків

В зображують явища, поширені на всій території, що картографується

4 спосіб значків руху

Г зображують об’єкти, що займають на земній поверхні незначну площу

Д зображують картографічні об’єкти лінійної протяжності, що не виражаються за своєю шириною в масштабі карти.

10. Укажіть три види діяльності, у яких широко використовуються карти.

1 геологічна розвідка

2 будівництво транспортних магістралей

3 виробництво літаків

4 вирощування городніх культур

5 прибирання вулиць

6 виробництво тканин

7 розробка родовищ корисних копалин

11.Укажіть три правильні твердження стосовно погоди.

1 у помірних широтах упродовж доби погода стабільна

2 погодою називають стан нижнього шару атмосфери в певній місцевості у визначений момент або протягом якого-небудь періоду часу

3 стан погоди впливає на роботу транспорту, будівництво та вирощування сільськогосподарських культур

4 головною причиною зміни погоди є зміна кута падіння сонячних променів

5 для прогнозування погоди використовують спеціальну топографічну карту

6 погода може змінюватися за сезонами

7 для характеристики погоди достатньо даних про температуру, вітер та опади

ІІІ рівень (2 бали)

12. Дайте визначення поняття:

Топографічна карта - _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Географічна оболонка - ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клімат - ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ІV рівень (3 бали)

13. Розкрийте роль Світового океану у формуванні системи загальної циркуляції атмосфери.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Назвіть складові біосфери. Наведіть приклади взаємодії біосфери з літосферою, гідросферою, атмосферою. _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тематичний контроль з розділів «Топографія та картографія» та «Загальні закономірності географічної оболонки Землі»

ПІБ:___________________________________________________________________________

Група: ___________________ Дата: ____________________

ІІ варіант

І рівень (0,5 б.)

1. Укажіть об’єкт дослідження географії.

А населення Землі

Б географічна оболонка

В природа Землі

Г господарська діяльність населення Землі

2. Карта із числовим масштабом 1 : 10 000 000 є

А топографічною

Б дрібномасштабною

В великомасштабною

Г середньомасштабною

3. Укажіть, що таке картографічна проекція.

А зображення поверхні земного еліпсоїда на кулі

Б процес науково обґрунтованого відбору та узагальнення об’єктів для відображення їх на карті

В математичні способи зображення поверхні земного еліпсоїда на площині

Г зображення земного еліпсоїда за допомогою ІТ-технологій

4. Укажіть особливість положення України щодо годинних поясів.

А розташована в 0-му годинному поясі, а Закарпатська область — у I-му

Б на всій території запроваджено єдиний поясний час, який відповідає II-му годинному поясу

В розташована в I-му годинному поясі, а Луганська (повністю), Харківська й Донецька (частково) — у II-му

Г уся територія розташована у II-му годинному поясу

5. Укажіть назву шару атмосфери, у якому підвищений вміст озону.

А тропосфера

Б мезосфера

В термосфера

Г стратосфера

6. Укажіть, який показник використовується для оцінювання забезпеченості суходолу поверхневими водами.

А місцевий стік

Б витрати вологи

В випаровування

Г річковий стік

7. Підземні поштовхи й коливання земної кори називають

А вулканізмом

Б магматизмом

В землетрусами

Г вулканами

8. Укажіть природні зони, які виділяють у межах помірного географічного поясу.

А ліс, лісостеп, степ, пустеля

Б ліс, тундра, савана, пустеля

В лісотундра, лісостеп, степ, пустеля

Г тайга, лісотундра, степ, пустеля

ІІ рівень (1 б.)

9. Установіть відповідність між загальними властивостями географічної оболонки та їх характеристиками.

1 кругообіг речовин та

енергії

А проявляється у взаємозв’язку і взаємодії компонентів природи

2 ритмічність

Б характеризується закономірною зміною природних комплексів і природних компонентів за широтою (від екватора до полюсів)

3 цілісність

В відбувається під дією сонячної енергії та внутрішньої енергії Землі, обумовлює безперервний розвиток географічної оболонки

4 горизонтальна зональність

Г характеризується закономірною зміною природних комплексів і природних компонентів із висотою (від підніжжя до вершини)

Д пов’язаний(-а) з існуванням явищ, які повторюються з певною періодичністю

10. Укажіть три твердження, що правильно характеризують картографічні спотворення.

1 спотворення притаманні тільки азимутальній проекції

2 картографічні спотворення — це порушення геометричних властивостей об’єктів земної поверхні під час їх зображення на карті

3 ознакою спотворення форм і площ є неоднакові форма й розмір клітинок між сусідніми паралелями та відрізками меридіанів

4 на спотворення довжини ліній і неоднаковий масштаб указують зміщення меридіанів

5 за характером спотворень розрізняють рівнодовгі, рівноширокі й довільні проекції

6 на спотворення довжини ліній і неоднаковий масштаб указують різні величини відрізків меридіанів між паралелями

7 картографічні спотворення — це різниця між дійсними розмірами географічних об’єктів і їх відображенням на карті

11. Укажіть три правильні твердження стосовно корисних копалин.

1 залежно від походження й застосування розрізняють горючі (паливні) і негорючі корисні копалини

2 до рудних корисних копалин належать боксити

3 до горючих (паливних) корисних копалин належить будівельна сировина

4 із рудних корисних копалин отримують пластмаси

5 калійні солі й фосфорити використовують для виробництва добрив

6 залежно від походження й застосування розрізняють горючі (паливні), рудні, нерудні корисні копалини

7 до рудних корисних копалин належить торф

ІІІ рівень (2 бали)

12. Дайте визначення поняття:

Масштаб - ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Геоїд - _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Природна зона - ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ІV рівень (3 бали)

13. Чим клімат відрізняється від погоди? Назвіть основні кліматотворні чинники..

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. розкрийте зміст поняття «геологічне середовище людства». __________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!