Тест для підготовки до ЗНО

Опис документу:
Комплексний тест містить різнорівневі завдання для повторення та систематизації матеріалу з історії України за програмою ЗНО. Складається з 28 тестів різних видів: з вибором однієї правильної відповіді. встановлення відповідності. встановлення послідовності. Стане в нагоді учителям історії та учням для підготовки до успішного складання ЗНО з історії України. Бажаю успіхів!
Перегляд
матеріалу
Отримати код

1/9 Комплексний тест

1. Зміст «неолітичної революції» полягав у переході людини

А від збиральництва до мисливства

Б від привласнюючого до відтворюючого

В від відтворюючого до привласнюючого господарства

Г від землеробства до скотарства

2. Волхвами слов'яни називали

А родових старійшин Б виборних воєнних вождів

В жерців язичницьких культів Г княжих дружинників

3. Зображена картина може слугувати ілюстрацією для створення уявлення про

А хрещення киян за наказом князя Володимира

Б заснування Києва братами Києм, Щеком, Хоривом

В обрання першого митрополита русича Іларіона

Г початок будівництва Софійського собору в Києві

4. Укладення збірки норм давньоруського права «Правди Ярослава» («Руська правда») призвело до

А появи залежних верств населення

Б започаткування створення державного апарату влади

В запровадженню смертної кари

Г заміни фізичних покарань штрафами

5. Що спонукало Данила Галицького зруйнувати більшість укріплень великих міст і прикордонних фортець?

А поразка у боротьбі з монголами

Б встановлення династичних зв'язків з Литвою

В його коронація посланцями Папи Римського

Г придушення боярської опозиції

6. У результаті якої події Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

А битви на Синіх Водах Б битви на річці Ворсклі

В Вількомирської битви Г Грюнвальдської битви

7. Яка причина зумовила знелюднення у ХVVІ ст. значних територій України і утворення Дикого Поля?

А татарсько-турецькі напади

Б входження українських земель до складу Великого князівства Литовського

В польсько-католицька експансія на українські землі

Г розширення кордонів Московської держави

8. Що таке «братства»?

А об'єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV-XVI ст.

Б доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVI ст.

В об'єднання реєстрового козацтва, що здійснювали контроль за діяльністю православних церковних ієрархів у ХУ-ХУІ ст.

Г релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI-XVII ст.

9. Яка подія церковного життя пов'язана з ім'ям Петра Могили?

А визнання королівською владою вищої православної церковної ієрархії

Б утворення на українських землях греко-католицької церкви

В відновлення вищої православної церковної ієрархії

Г заснування Київської братської школи

10. Союзником Б. Хмельницького у боротьбі проти Речі Посполитої в 1648-1649 рр виступало

А Кримське ханство Б Шведське королівство

В Московське царство Г Молдавське князівство

11. У якому році гетьман Б.Хмельницький уклав з Московським царством «Березневі статті»?

А 1648 р. Б 1649 р.

В 1652 р. Г 1654 р.

12. Картосхема дає змогу характеризувати період правління гетьмана

А П. Тетері

Б І. Виговського

В Ю. Хмельницького

Г І. Брюховецького

13. Діяльність Другої Малоросійської колегії передбачала ліквідацію автономного устрою

А Гетьманщини

Б Запорозької Січі

В Слобідської України

Г Задунайської Січі

14.Діяльність Барської конфедерації стало приводом до

А гайдамацького повстання, що отримало назву Коліївщина

Б входження Буковини до складу Австрійських володінь Габсбургів

В конфлікту між гетьманом І. Мазепою і російським царем Петром І.

Г ліквідації Гетьманщини і Запорозької січі імператрицею Катериною II.

15. Що було одним із результатів Другого поділу Речі Посполитої (1793 р.)?

А утворення коронного краю «Королівство Галіціїта Лодомерії» у складі Австрії

Б розгортання Коліївщини - гайдамацького повстання на Правобережній Україні

В включення Київщини, Східної Волині, Поділля, Брацлавщини до складу Росії

Г придушення опришківського руху та селянських «холерних бунтів» в Галичині

16. Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату - це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження - невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

А «Енеїда» І. Котляревського

Б «Кобзар» Т. Шевченка

В «Сад божественних пісень» Г. Сковороди

Г «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

17. Члени гуртка «Руська трійця» своє головне завдання вбачали в

А утворення першої української політичної партії

Б піднесенні статусу української мови, розширенні сфери її вжитку

В надані галицьким українцям права обіймати державні посади

Г легалізації діяльності греко-католицької церкви

18. Кому письменник Олесь Гончар давав таку оцінку діяльності: «Всюди, де він тільки бачив гніт і безправ'я, приниження людини, хай було це на волзькому пароплаві, чи в азіатських пустелях, чи грізним стогоном докочувалося із кавказьких гір, - всюди зло і неправда викликали вибух поетового протесту, і щоразу він був готовий стати до бою з насильством і злом»?

А Т.Шевченку Б І. Котляревському

В І.Франку Г Лесі Українці

19. Земська реформа 1864 р. в Російській імперії передбачала

А запровадження інституту мирових суддів для розв'язання дрібних позовів і суперечок

Б створення міських дум і міських управ, обрання до яких, відбувалося на основі майнового цензу

В ліквідацію уставних грамот, з яких фіксувалися селянські повинності на користь поміщика

Г створення органів місцевого самоврядування для вирішення господарських і соціальних питань

20. У якому році у Львові створено перший осередок товариства «Просвіта»?

А 1849 р. Б 1868 р.

В 1875 р. Г 1892 р.

21. Володимир Антонович, Михайло Драгоманов, Павло Чубинський були активними учасниками і лідерами

А громадівського руху Б народовського руху

В декабристського руху Г кооперативного руху

22. Установіть відповідність між іменами князів і здобутками їх правління.

1 Олег

А сприяв встановленню і утвердженню династії Рюриковичів у Києві

2 Святослав

Б завдав остаточної поразки печенігам, які здійснювали грабіжницькі походи на Русь

3 Володимир Великий

В розгромив Хазарський каганат, але зазнав поразки у боротьбі з Візантією на Болгарію

4 Ярослав Мудрий

Г розширив на Захід кордони Русі, започаткував політика «шлюбної дипломатії»

Д започаткував впровадження системи «погостів» і «становищ» - центрів княжої влади на місцях

23. Установіть відповідність між станами суспільства українських земель ХУ-ХУІІ ст. та переліком історичних понять та термінів, які дають змогу їх охарактеризувати.

1 шляхта

А «реєстр», «полковник», «клейноди»

2 духовенство

Б «братства», «дума», «магістрат», «цех», «магдебурзьке право»

3 міщани

В «панщина», «закріпачення», «волок», «покозачення»

4 селяни

Г «фільварок», «сейм», «вето»

Д «унія», «ставропігія», «полемічна література»

24. Установіть відповідність між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.

1 Кирило-Мефодіївське братство

А установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави

2 «Руська трійця»

Б повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою

3 Головна руська рада

В піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

4 «Південне товариство» декабристів

Г знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов'янських республік

Д розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції - Західну (польську) та Східну (українську)

25. Установіть послідовність подій.

А__ «Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник «Основа»

Б__ «Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у якій бути головним... графу Рум'янцеву»

В__ «Тут же склався гурток із чотирьох душ... Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шевченка... Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні та все життя оддати їй...»

Г__ «...Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало обстоювати перед центральним правительством... національні потреби українців; його органом стала газета «Зоря Галицька»

26. Які воєводства існували на українських землях у складі Польського королівства

на початку XVI ст.? (3 відповіді)

  1. Чернігівське

  2. Руське

  3. Белзьке

  4. Брацлавське

  5. Підляське

  6. Подільське

  7. Волинське

27. Розташуйте заняття первісних людей, що характерні для привласнювального господарства, у логічній послідовності:

А рибальство; Б збиральництво; В мисливство.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.