Тематичне оцінювання УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Зразок тестових завдань до уроку історії в 9 класі. Завдання різного типу складності можуть бути використані, як для тематичного, так і для поточного оцінювання навчальних досягнень учнів. Можна застосовувати для одного або для декількох учасників.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тест: "09-08-УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.".

Завдання №1

Територія якої країни позначена на карті цифрою 2?

1)

Російської імперії;

2)

Румунії;

3)

Польщі.

4)

Австрійської імперії;

Завдання №2

Центром Східної Галичини було місто:

1)

Чернівці;

2)

Львів;

3)

Жешув;

4)

Краків.

Завдання №3

Для характеристики якого явища на західноукраїнських землях кінця ХІХ — початку ХХ ст. можна використати зображене рекламне оголошення?

1)

репатріація

2)

евакуація

3)

депортація

4)

еміграція

Завдання №4

Масова трудова міграція українців наприкінці XIX — на початку XX ст. була зумовлена

1)

стрімкою монополізацією основних галузей промисловості

2)

розгортанням широкого будівництва залізниць і порті

3)

залученням на українські землі іноземних колоністів

4)

аграрним перенаселенням українських земель

Завдання №5

Що було спільним для селянських реформ ХІХ ст. у Російській та Австрійській імперіях?

1)

надання селянам землі та громадянських прав

2)

ліквідація селянського малоземелля та безземелля

3)

упровадження в умовах революційних подій у Європі

4)

залучення селянства до парламентської діяльності

Завдання №6

«Будителем» українців Закарпаття називали

1)

М. Максимовича

2)

О. Духновича

3)

М. Шашкевича

4)

Л. Кобилицю

Завдання №7

Вагомим прикладом активної громадсько-політичної діяльності Головної руської ради в 1848-1851 рр. є

1)

заснування першого просвітницького товариства греко-католицьких священиків, видання «Русалки Дністрової»

2)

проведення Слов'янського з'їзду в Празі, започаткування «нової ери» в українсько-польських відносинах.

3)

видання «Зорі Галицької», відкриття кафедри української мови і літератури у Львівському університеті

4)

створення товариства «Просвіта» та Наукового товариства ім. Т. Шевченка

Завдання №8

У якому регіоні під впливом «весни народів» активізувався український національний рух?

1)

Слобожанщині

2)

Запорожжі

3)

Західній Волині

4)

Східній Галичині

Завдання №9

Якого віросповідання дотримувалася переважна більшість українського населення Галичини в ХІХ ст.?

1)

протестантського

2)

православного

3)

римо-католицького

4)

греко-католицького

Завдання №10

У якому році на західноукраїнських землях (Галичина, Буковина) було остаточно скасовано панщину?

1)

1861 р.

2)

1805 р.

3)

1848 р.

4)

1816 р.

Завдання №11

Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці ХІХ ст.?

1)

нерозвиненість міського життя на українських землях

2)

аграрним перенаселенням українських земель

3)

прагненням російського та австрійського урядів позбутися українського населення

4)

одвічне прагнення до нових пригод і відкриттів

Завдання №12

Позначте подію, яка відбулася в тому ж році, що і скасування кріпосного права в Російській імперії

1)

початок української еміграції до Америки

2)

створення у Львові першого кооперативу

3)

відкрито першу українську залізницю Львів - Перемишль

4)

відкрито першу українську залізницю Одеса - Балта

Завдання №13

"Народна торгівля", "Сільський господар" - це назви

1)

видань, що пропагували сільськогосподарські знання

2)

промислових підприємств

3)

українських газет

4)

селянських кооперативів

Завдання №14

Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку з історичного джерела: «Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю... Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край, далекий, але народ не зважав, не роздумував довго: утекти з неволі - це єдиний вихід»?

1)

промисловий переворот

2)

кооперативний рух

3)

аграрний переворот

4)

трудова еміграція

Завдання №15

Обмежене право користування землею, яке забезпечує іншому землекористувачу можливість користування нею з певними обмеженнями, встановленими законом або договором

1)

сервітути

2)

жовніри

3)

циркуляри

4)

кріпацтво

Завдання №16

Зображене рекламне оголошення початку XX ст. свідчить про розгортання на західноукраїнських землях

1)

промислового перевороту

2)

кооперативного руху

3)

монополізації виробництва

4)

трудової еміграції

Завдання №17

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки

1)

форсованої індустріалізації.

2)

буржуазної революції.

3)

промислового перевороту

4)

технічної реконструкції.

Завдання №18

Яка соціальна верства була домінуючою в структурі західноукраїнського суспільства наприкінці ХІХ

1)

підприємці

2)

інтелігенція

3)

пролетаріат

4)

селянство

Завдання №19

Однією з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. була

1)

нафтодобувна

2)

хімічна

3)

металургійна

4)

вугільна

Завдання №20

У другій половині ХІХ ст. Австро-Угорщина була

1)

республіка

2)

абсолютна монархія

3)

самодержавна монархія

4)

конституційна монархія

Завдання №21

Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою наприкінці ХІХ ст.?

1)

радикальна

2)

москвофільська

3)

народовська

4)

старорусинська

Завдання №22

Яку кооперативну організацію було засновано у Галичині в 1883 р. В. Нагірним?

1)

«Сільський господар»

2)

«Дністер»

3)

«Маслосоюз»

4)

«Просвіта»

Завдання №23

У якому році відбулися перші вибори до Галицького сейму як крайового органу «Королівства Галіції і Лодомерії»?

1)

1848 р.

2)

1861 р.

3)

1851 р.

4)

1867 р.

Завдання №24

«Русь Галицка, Угорска, Києвска, Московська, Тобольська і пр. под виглядом етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же самая Русь» — це точка зору:

1)

народовців

2)

радикалів

3)

хлопоманів

4)

москвофілів

Завдання №25

Із яких регіонів України в останній третині ХІХ ст. переважала трудова еміграція на Захід?

1)

Таврії, Донбасу

2)

Галичини, Закарпаття, Буковини

3)

Слобожанщини, Придніпров’я

4)

Поділля, Київщини, Волині

Завдання №26

Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерними такі погляди?«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом…»

1)

народовців

2)

хлопоманів

3)

радикалів

4)

москвофілів

Завдання №27

Який регіон України так характеризує М. Грушевський?«В останнє десятиріччя ХІХ ст., незважаючи на власні досить важкі умови національного і економічного існування, стає центром українського руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювалися і вдосконалювалися засоби національного культурного та політико-громадського відродження українського народу».

1)

Північну Буковину

2)

Правобережну Україну

3)

Лівобережну Україну

4)

Східну Галичину

Завдання №28

Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка упродовж 1897-1913 рр. очолював

1)

В.Антонович

2)

М.Грушевський

3)

О.Барвінський

4)

В.Барвінський

Завдання №29

Дуалістична Австро-Угорська імперія утворена у

1)

1872 р.

2)

1848 р.

3)

1867 р.

4)

1893 р.

Завдання №30

Коли було засновано Літературне товариство ім. Т. Шевченка?

1)

1873 р.

2)

1892 р.

3)

1868 р.

4)

1862 р.

Завдання №31

Про якого історичного діяча йдеться?«Письменник, учений, громадський і політичний діяч. У 1875 р. закінчив Дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Із 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також етнографічну комісію НТШ, редагував “Літературно-науковий вісник”. Стояв біля витоків Української радикальної партії. Свої твори почав друкувати на початку 1870-х рр. Залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину».

1)

І. Франка

2)

В. Стефаника

3)

Ю. Бачинського

4)

Ю. Романчука

Завдання №32

У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії?

1)

Закарпатті

2)

Північній Буковині

3)

Східній Галичині

4)

Наддніпрянщині

Завдання №33

Яка українська партія першою у своїй програмі визначила метою боротьби незалежність України?

1)

Революційна українська партія

2)

Українська соціал-демократична робітнича партія

3)

Русько-українська радикальна партія

4)

Українська народно-демократична партія

Завдання №34

Ініціаторами створення першої політичної партії в Галичині були:

1)

москвофіли

2)

русофіли

3)

народовці

4)

радикали

Завдання №35

Що вплинуло на процес утворення українських політичних партій у Галичині наприкінці ХІХ ст.?

1)

європейські політичні ідеї та доктрини

2)

масова еміграція українців за Океан

3)

організаторська діяльність греко-католицької церкви

4)

політизація українського руху в Наддніпрянщині

Завдання №36

Хто були засновниками й керівниками організації, уривок із програми якої наведено?«Зваживши, що теперішні економічні, політичні й культурні потреби нашого простого народу та інтелігенції такі, що обидві наші старші партії — народовська і москвофільська, — при своїх основах і цілях, не в змозі заспокоїти тих потреб — ми, руськоукраїнські радикали, порозумівшися приватно в днях 4 і 5 н. ст. жовтня 1890 р., виступаємо отсе яко нова партія під назвою РуськоУкраїнська радикальна партія…»

1)

І. Могильницький, А. Шептицький

2)

В. Антонович, М. Драгоманов

3)

І. Боберський, К. Трильовський

4)

М. Павлик, І. Франко

Завдання №37

Укажіть портрет діяча, з іменем якого пов’язано створення Русько-Української радикальної партії (РУРП).

1)

Б

2)

В

3)

Г

4)

А

Завдання №38

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали

1)

народовці

2)

хлопомани

3)

москвофіли

4)

радикали

Завдання №39

Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців, називали

1)

москвофіли

2)

народовці

3)

радикали

4)

хлопомани

Завдання №40

Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» вперше висловив

1)

пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро-Угорського Союзу

2)

переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній незалежній державі

3)

ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний коронний край

4)

ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, Угорщини, Польщі та України

Завдання №41

Вкажіть, до якої нової форми боротьби вдались селяни Західної України у другій половині ХІХ ст.:

1)

мітинги-віче

2)

втечі

3)

письмові скарги

4)

збройні виступи

Завдання №42

Назвіть найбільш розвинуту й технічно оснащену галузь промисловості Західної України у другій половині ХІХ ст.:

1)

лісопильна

2)

видобування озокериту

3)

соледобувна

4)

металургія

Завдання №43

Яка політична партія першою включила до своєї програми положення про створення незалежної Української держави?

1)

УСДП

2)

УНДП

3)

Руська рада

4)

РУРП

Завдання №44

Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою наприкінці XIX ст.?

1)

народовська

2)

москвофільська

3)

радикальна

4)

старорусинська

Завдання №45

У чиїх руках перебували найважливіші галузі промисловості на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.?

1)

Польських і єврейських промисловці

2)

Іноземних промисловців

3)

Українських промисловців

4)

Українських і польських промисловці

Завдання №46

Який регіон України М. Драгоманов оцінював як «пораненого брата»?

1)

Закарпаття

2)

Наддніпрянщина

3)

Північна Буковина

4)

Східна Галичина

Завдання №47

Установіть відповідність між характеристиками українських громадсько-політичних діячів другої половини ХІХ ст. та їхніми прізвищами

1)

Історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, профессор Львівського університету, автор «Історії України-Руси»

1)

Ю. Бачинський

2)

Поет, учений, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, співзасновник Української радикальної партії, автор повісті «Захар Беркут»

2)

М. Грушевський

3)

Заснував споживчий кооператив «Народна торгівля»

3)

В. Нагірний

4)

Публіцист, член Української радикальної та Української соціал-демократичної партій, автор праці «Україна irredenta»

4)

І. Франко

5)

М. Драгоманов

Завдання №48

Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які характеризують економічний розвиток

1)

Зростання населення й поява надлишку робочої сили в сільській місцевості

1)

Аграрне перенаселення

2)

Торгово-візницький промисел, основними товарами якого були сіль, риба, хліб

2)

Ринкові відносини

3)

Відносини, засновані на свободі господарської діяльності та продажу товарів

3)

Чумацький промисел

4)

Переселення людей за межі країни з метою пошуку роботи й вільних земель

4)

Трудова еміграція

5)

Соціальне розшарування

Завдання №49

Установіть послідовність подій. 1861, 1870, 1873, 1890

1)

Заснування Руської ради

2)

«Нова ера» в україно-польських відносинах

3)

Утворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка

4)

Перші вибори до Галицького крайового сейму

Завдання №50

Установіть послідовність подій 1868, 1873, 1890, 1892

1)

Створення Русько-української радикальної партії (РУРП)

2)

Створення у Львові товариства «Просвіта»

3)

Утворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка

4)

Перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове

Завдання №51

Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.?

1)

Зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви.

2)

Домінування поляків і німців в органах влади.

3)

Посилення впливу німецької мови та культури

4)

Нелояльне ставлення греко-католицького духовенства до імперської влади.

5)

Привілейоване положення українського населення в містах.

6)

Посилення впливу російської мови та культури.

7)

Перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності.

Завдання №52

Які положення були характерні для поглядів москвофілів у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.?

1)

«Розмови про переваги російської культури і висування положення про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами більш відсталих народів — українського, азербайджанського та ін. — є ні що інше, як спроба закріпити панування великоросійської національності»

2)

«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України…»

3)

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

4)

«Негайну дерусифікацію пролетаріату!», «…від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше»

5)

«Рішуче борючись проти пережитків російського шовінізму, партія мусить водночас боротися і проти українського шовінізму»

6)

«Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»

7)

«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

Завдання №53

Які поняття й терміни належать до історії західноукраїнських земель др. половини ХІХст.?

1)

політична партія

2)

громадівський рух

3)

москвофіли

4)

воєнні поселення

5)

кріпацтво

6)

народники

7)

сервітути

Завдання №54

Що було результатом «нової ери» в україно-польських відносинах у Галичині наприкінці ХІХ ст.?

1)

заснування Української народно-демократичної партії

2)

запровадження загального виборчого права для чоловіків

3)

розгортання українського кооперативного руху

4)

створення Головної Руської Ради

5)

створення ощадного товариства «Дністер» для українського населення

6)

перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове (НТШ)

7)

відкриття кафедри української історії у Львівському університеті

Завдання №55

Хто із зазначених провідників українського руху на західноукраїнських землях були членами Русько-української радикальної партії?

1)

І. Франко

2)

І. Боберський

3)

Є. Левицький

4)

А. Шептицький

5)

К. Трильовський

6)

Ю. Бачинський

7)

М. Павлик

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!