Тема уроку: "Поняття інформаційного суспільства"

Опис документу:
формування предметної компетентності: ввести поняття інформаційного суспільства, інформаційної культури, інформаційна грамотність, ІКТ-компетентність; розглянути етапи становлення інформаційних технологій та класифікацію інформаційних технологій. Тип уроку: засвоєння нових знань. Хід уроку

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема : Поняття інформаційного суспільства. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Етапи становлення інформаційних технологій. Класифікація інформаційних технологій.

Мета: формування ключових компетентностей:

вміння вчитися впродовж життя- розуміти мету навчальної діяльності, уміння виділяти головне, аналізувати, використовувати на практиці, формувати вміння виявляти допитливість, сприяти усвідомленню відповідальності за власне життя;

соціальна- уміння адаптуватись і визначати особисті цілі в соціумі;

загальнокультурна – дотримуватись норм мовленнєвої культури, висловлюватися в контексті змісту самостійно опрацьованого матеріалу;

здоров’язабезпечувальну – знати правила безпечної роботи за ПК, формувати режим роботи;

інформаційно-комунікаційна – уміння раціонально використовувати ПК для пошуку та опрацювання інформації, уміння спостерігати та робити логічні висновки;

спілкування державною мовою – формувати вміння висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних ІТ з використанням відповідної термінології;

формування предметної компетентності: ввести поняття інформаційного суспільства, інформаційної культури, інформаційна грамотність, ІКТ-компетентність; розглянути етапи становлення інформаційних технологій та класифікацію інформаційних технологій.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання

 • перевірка присутніх

 • перевірка готовності учнів до уроку

Повторення правил поведінки в кабінеті інформатики

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Інформація це…

 2. Які Ви знаєте інформаційні процеси?

 3. Технологія – це… Навести приклади інформаційних технологій.

 4. Які Ви знаєте етапи передавання, опрацювання та зберігання повідомлень?

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

На протязі всього свого життя людина спілкується певним чином: надсилає повідомлення, розмовляє і т. п. При цьому в своїй діяльності вона використовує різні допоміжні засоби. Наприклад, папір, Інтернет. Але з розвитком технологій все частіше люди зіштовхуються з проблемою правильного розуміння і об’єктивного аналізу даних отриманих з Інтернету. Ось тут і приходить на допомогу наука - цариця технологій – Інформатика.

Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу

Інформатика — це наука, що вивчає структуру й загальні властивості даних, а також методи й засоби їх створення, пошуку, збереження, опрацювання, передавання та використання в різних сферах діяльності людини.

Напрямки розвитку інформатики:

 • Теоретична (покликана розвивати загальні теорії пошуку, опрацювання та зберігання даних, виявлення закономірностей створення й перетворення даних, використання сучасних інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності, вивчення взаємозв’язку «людина — електронний пристрій», розвиток інформаційних технологій);

 • Технічна (розглядає автоматизовані системи опрацювання даних, створення нового покоління обчислювальної техніки, гнучких технологічних систем, роботів, штучного інтелекту);

 • Прикладна(створює бази знань, розробляє раціональні методи автоматизації виробництва, створює теоретичні основи проектування, слугує для зв’язку науки з виробництвом та забезпечує запити інформаційного суспільства) .

Цивілізація в процесі свого розвитку пройшла кілька етапів, на кожному з яких рівень життєдіяльності як окремих людей, так і спільнот залежав від їхньої поінформованості та здатності ефективно опрацьовувати дані. Етапи створення нових засобів і методів опрацювання даних, що спричинили суттєві зміни в суспільстві, тобто змінили спосіб виробництва, стиль життя, систему цінностей, називають інформаційними революціями. Інформаційні революції спричинили поетапний перехід від аграрного суспільства до інформаційного, де інтелект і знання є засобом і продуктом виробництва .

Основа — розвиток технологій отримання, збереження, накопичення, опрацювання, обміну та продажу даних

Інформаційне суспільство — нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є дані й знання.

Під терміном «інформаційне» («комп’ютеризоване») суспільство розумітимемо таке, в усі сфери життєдіяльності членів якого включені комп’ютер, інформаційні системи та послуги, що задовольняють інформаційним потребам користувача, а також інші засоби інформатики як знаряддя інтелектуальної праці.

Інформаційне суспільство ще називають суспільством знань чи суспільством глобальної компетентності, оскільки до основних вимог суспільства ХХІ ст. щодо підготовки конкурентоздатних спеціалістів належать:

 • здатність до критичного мислення;

 • універсальні, системні знання;

 • ключові компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

 • здатність до прийняття рішень;

 • уміння управляти динамічними процесами;

 • уміння працювати в колективі (команді);

 • навички плідного спілкування.

Ці навички були сформульовані двадцятьма провідними компаніями світу, які займаються прогнозуванням розвитку економіки на майбутнє та розробкою відповідних засобів і технологій для ефективної реалізації різних процесів: економічних, соціальних, освітніх, — й отримали назву навичок ХХІ ст.

В інформаційному суспільстві набуття ключових базових знань і навичок, до яких належить, зокрема, знання можливостей використання сучасних комп’ютерних систем і вміння застосовувати їх на практиці, є запорукою успішності та творчої реалізації кожної людини. Саме це викликало появу нової категорії культури — інформаційної.

Інформаційна культура — уміння цілеспрямовано працювати з даними й використовувати інформаційно-комунікаційні технології, сучасні технічні засоби та методи для їх отримання, опрацювання й передавання.

Інформаційна культура проявляється в людини:

 • у конкретних навичках використання різних технічних пристроїв — від телефону до персонального комп’ютера та мережевих пристроїв;

 • у здатності використовувати у своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології;

 • в умінні отримувати дані з різних джерел — від періодичних друкованих джерел до електронних комунікацій;

 • в умінні подавати інформацію в зрозумілому вигляді та ефективно її використовувати;

 • у знаннях аналітичних методів опрацювання даних;

 • в уміннях працювати з повідомленнями різних видів.

Інформаційна культура включає набагато більше, ніж простий набір навичок технічного опрацювання даних за допомогою комп’ютера й телекомунікаційних засобів. Інформаційна культура має стати частиною загальнолюдської культури. Культурна (у широкому сенсі) людина повинна вміти оцінювати отримані відомості якісно, розуміти їх корисність, достовірність тощо.

Істотний елемент інформаційної культури — уміння приймати колективне рішення. Уміння ефективно взаємодіяти з іншими людьми — важлива ознака людини інформаційного суспільства.

Для ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності в кожної людини має бути сформована інформатична компетентність, яка передбачає здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, оперувати даними на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до потреб ринку праці для ефективного виконання професійних обов’язків. Для учнів інформатична компетентність може означати сформовані вміння ефективно використовувати ІКТ для навчання.

Для ефективного опрацювання різноманітних даних сучасного інформаційно насиченого середовища, що надзвичайно стрімко змінюється, і прийняття на основі отриманих результатів своєчасних і правильних рішень, необхідні нові знання та вміння, а точніше — опанування технологій.

Технологія — це сукупність методів і засобів реалізації людьми конкретного складного процесу шляхом поділу його на систему послідовних взаємопов’язаних процедур та операцій, які виконуються більш або менш однозначно й мають на меті досягнення високої ефективності певного виду діяльності.

Загальний рівень розвинутості та сукупність створених і використаних технологій є важливою складовою культури суспільства, що істотно впливає на сталість розвитку економіки, а відтак є однією з найхарактерніших ознак цивілізації.

Інформаційна технологія (ІТ) — сукупність методів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення й використання різноманітних даних задля інтересів та потреб користувачів.

Інформаційна технологія відображає сучасне уявлення про процеси перетворення даних в інформаційному суспільстві. Вона становить сукупність чітких цілеспрямованих дій щодо опрацювання даних за допомогою комп’ютера.

У сучасному інформаційному суспільстві основним технічним засобом опрацювання різноманітних даних є комп’ютери різних видів. Для реалізації методів опрацювання даних використовують програми. Поєднання ж інформаційних і сучасних комунікаційних технологій, що забезпечують передавання повідомлень і даних різними засобами (комп’ютерні мережі, телефон, факс, телебачення, супутниковий зв’язок тощо), докорінно змінило рівень і форми ділової та соціальної активності людей.

Інформаційні технології у своєму розвитку пройшли етапи:

Робота з підручником: § 1.

V. Фізкультхвилинка

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Вправа 1.

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

 1. Що Вам сподобалось на уроці?

 2. Які проблеми виникали під час уроку?

 3. Про що Ви можете цікавого розповісти своїм батькам?

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 1 п.1- 3.

ІХ. Оцінювання роботи учнів

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
4
міс.
0
3
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!