Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Тема 3.1. Соціокультурна багатоманітність

Громадянська освіта

Для кого: 10 Клас

28.11.2019

2519

78

0

Опис документу:
РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ Тема 3.1. Соціокультурна багатоманітність Концепції та поняття: суспільство, соціальна структура суспільства, соціальна згуртованість, солідарність, соціальна відповідальність, соціальні цінності, гендерна різноманітність, етнічна різноманітність, конфесійна різноманітність, рівність.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Громадянська освіта

Розділ 1.

Людина в соціокультурному просторі

Тема 3. Соціокультурна багатоманітність

Автор розробки теми:

Білецька Анастасія Сергіївна,

ЗОШ №1 м. Щастя

Новоайдарського району

Луганської області

Експерти:

Старюк Наталія Олександрівна,

ЗОШ №2 м. Щастя

Новоайдарського району

Луганської області

Програма розвитку ООН (ПРООН)

2019

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Тема 3.1. Соціокультурна багатоманітність

Концепції та поняття: суспільство, соціальна структура суспільства, соціальна згуртованість, солідарність, соціальна відповідальність, соціальні цінності, гендерна різноманітність, етнічна різноманітність, конфесійна різноманітність, рівність.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць:

Знання і розуміння:

 • розуміє та пояснює зміст понять: суспільство, соціум, соціальна стратифікація, полікультурне суспільство, суспільна відповідальність, солідарність;

 • описує соціальну структуру суспільства та соціальні інститути;

 • називає основні принципи діалогу між соціальними групами в полікультурному суспільстві: принцип соціальної рівності та справедливості, принцип згуртованості, принцип соціального партнерства;

 • пояснює, що таке соціальні цінності та яку роль в житті суспільства відіграє соціальна відповідальність;

 • характеризує соціальні норми;

 • пояснює, що таке гендерна рівність та в чому полягає її значення.

Вміння і навички:

 • графічно зображує структуру сучасного суспільства;

 • розрізняє види соціальної відповідальності.

Установки і цінності:

визнає цінність культурного багатоманіття;

усвідомлює необхідність поваги та толерантного ставлення до культурних відмінностей;

проявляє відкритість до міжкультурного діалогу.

Потрібний час: 2 уроки

Матеріали:

Наочний матеріал 1. «Соціальна стратифікація постіндустріального суспільства»

Наочний матеріал 2. «Соціальна піраміда населення України»

Наочний матеріал 3. «Соціальна структура населення»

Наочний матеріал 4. «Основні порушення прав жінок в Україні»

Наочний матеріал 5. Соціальні цінності

Наочний матеріал 6. Принципи побудови відносин в полікультурному суспільстві

Вправа 1. Колективний проект «Полілог в полікультурному суспільстві».

Хід уроків № 1-2 (технологічна карта проведення уроків).

1. Познайомте учнів із назвою розділу й теми. Прочитайте визначення поняття суспільство у підручнику (§14/). Дайте можливість учням сформулювати словосполучення з цим поняттям (наприклад, суспільство складається з…, суспільство поділяється на…, первісне суспільство, капіталістичне суспільство, постіндустріальне суспільство, громадянське суспільство, ...). Прокоментуйте їхні відповіді. Поясніть зміст поняття соціум.

2. Сформуйте розуміння учнями поняття соціальна стратифікація (соціа́льна стратифіка́ція — поділ суспільства на соціальні класи та верстви населення, розташування членів суспільства згори вниз горизонтальними пластами (стратами) за ознакою нерівності в прибутках, власності, рівні освіти, обсягу влади, професійному престижі, стилі життя). Попросіть пригадати з історії приклад нестратифікованого суспільства. Наголосіть, що нестратифікованих суспільств не існувало і не існує, але нерівність може зменшуватися або збільшуватися.

3. Учням 10-го класу доцільно повідомити, що в сучасному суспільстві у високорозвинених країнах розрізнять, як правило, три класи (використайте наочний матеріал 1): вищий клас ( роботодавці, керівники, топ-менеджери, тобто усі, хто володіє виробничими потужностями чи контролює їх, має велике багатство), середній клас (кваліфіковані, найдіяльніші кадри суспільства – наукові та інженерно-технічні працівники, управлінський, адміністративний персонал, що не обіймає високих посад, інтелектуали, які працюють за наймом, дрібні власники, фермери, робітники високої кваліфікації, тобто, частина суспільства, що володіє власністю, економічною незалежністю, свободою вибору сфери діяльності, має високу якість життя, впевненість у майбутньому), нижчий клас (малокваліфіковані робітники, особи без професійної кваліфікації з невисоким і нестабільним доходом, так звані «сині комірці»).

4. Надайте наочний матеріал 2 й попросіть висловити думку щодо стратифікації населення в Україні. Орієнтовні питання:

А Чи можна вважати, що за національне багатство розподілене в суспільстві рівномірно? Аргументуйте відповідь статистичними показниками.

Б Чи правильним є твердження : 65% працюючого населення в Україні відносяться до бідних, тому що це малокваліфіковані робітники й особи без кваліфікації? Аргументуйте відповідь прикладами осіб з вашого оточення.

В Спроектуйте оптимальну модель соціальної структури населення в Україні. Поясніть зміну частки окремих класів.

5. Надайте наочний матеріал 3 і попросіть визначити критерії, за якими можна в суспільстві виділити окремі соціальні групи (стать, вік, національність, регіон проживання тощо).

6. Попросіть пригадати з курсу географії (8 клас) співвідношення чоловіків і жінок в Україні і на Землі (в Україні 54% - жінки, 46% - чоловіки). Акцентуйте увагу на тому, що ці показники відображають статевий склад населення. Поясніть поняття гендер (гендер – це набір характеристик, що визначають соціальну поведінку жінок і чоловіків та стосунки між ними) і гендерна рівність. Запропонуйте кожному учню відобразити гендерну рівність (або нерівність) схематично у вигляді рисунка. Надайте можливість одному учню й одній учениці відтворити свій рисунок на поділеній навпіл дошці (аркушах паперу на фліпчарті). Обговоріть відображені на рисунках аспекти гендерної рівності. Зважте на те, чи є відмінності у відображенні сутності поняття учнем і ученицею та висловіть свою думку.

7. Надайте наочний матеріал 4 . Поставте завдання визначити, наведена в наочному матеріалі 4 інформаціям доводить чи спростовує твердження: «Жінки в Україні мають рівні права й можливості з чоловіками, було б бажання і здібності їх втілити». Якщо відповіді учнів істотно відрізняються, доцільно організувати дискусію. Підсумуйте обговорене і сформулюйте висновки щодо причин гендерної нерівності.

8. Поверніться до наочного матеріалу 3 і запропонуйте виділити соціальні групи у вашому населеному пункті за етнічною ознакою (українці, росіяни, греки, євреї, роми тощо). Запитайте, чому в окремих випадках неможливо за зовнішніми ознаками визначити національність знайомих людей – сусідів, однокласників, ін. Доведіть на прикладах вашого регіону, населеного пункту, що етнічна ознака не впливає на соціальну стратифікацію суспільства. Актуалізуйте зміст статті 30 Конвенції про права дитини.

9. Поясніть поняття «конфесійна різноманітність». Актуалізуйте знання прав людини (Стаття 35 Конституції України: Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова…»).

Надайте інформацію щодо релігійних громад вашого населеного пункту. Покажіть на прикладах, що конфесійна різноманітність вашого краю є підтвердженням дотримання прав і свобод людини.

10. Введіть поняття полікультурне суспільство (сучасне суспільство є полікультурним, бо воно складається з різних етнічних і релігійних груп; полікультурність — це гармонійне і справедливе об’єднання в суспільстві різних культур етнічних і релігійних груп, які впливають одна на одну і взаємозбагачуються).

11. Запропонуйте пофантазувати і описати монокультурне суспільство: лише одна національність, одна мова, одна релігія, однакові в кожного члена суспільства уподобання щодо матеріальної і духовної культури – житла, побуту, одягу, літератури, музики, танцю, кіно тощо. Запитайте, за яких умов це можливо в сучасному світі. Попросіть висловити власну думку щодо переваг і недоліків такого соціуму й бажання молодої людини жити ізольовано в такому суспільстві.

Попросіть узагальнити сказане й зробити висновок щодо причин полі- культурності сучасного суспільства та його переваг.

12. Зауважте на недоліки полікультурного суспільства та запропонуйте спроектувати правила співжиття членів такого суспільства:

А Спільно (за участю всіх учнів) сформулюйте і пропишіть соціальні цінності, які б визнавали всі соціальні групи в суспільстві (допомагайте учням створити блок цінностей на зразок навчального матеріалу 5);

Б Утворіть групу експертів (кількість експертів відповідає кількості груп, які будуть згодом утворені), які б забезпечували збереження цих цінностей в реальних життєвих ситуаціях;

В поділіть решту учнів на групи (кількість і чисельність груп залежить від кількості учнів у класі), розподіліть ролі, зважаючи на соціальну структуру населення вашого міста (смт, села):

І група – представники різних національностей (українці і найчисельніші національні меншини населеного пункту);

ІІ група – представники різних релігійних громад;

ІІІ група – представники різних вікових груп – підлітків, молоді, людей середнього віку, літніх людей;

IV група (як варіант, можливі інші соціальні групи) – представники різних молодіжних субкультур.

Г Поставте завдання кожній групі: домовитись про такі правила, умови діалогу (полілогу), щоб зберегти ті суспільні цінності, які були спільно вироблені.

І група – сформулювати основні принципи, на яких мають будуватися відносини між етнічними групами, національними меншинами в полікультурному суспільстві;

ІІ група – сформулювати основні принципи діалогу між релігійними громадами в полікультурному суспільстві;

ІІІ група - сформулювати основні принципи взаємодії різних вікових груп;

IV група – виробити основні правила співіснування і взаємного спілкування молодіжних неформальних організацій.

Д Надати час на роботу в групах.

Е Поставити завдання експертам розподілити відповідальність і приєднатись кожному до однієї з груп, щоб коригувати відповідність принципів (правил), які розробляє кожна група, попередньо визначеним суспільним цінностям.

Є Надати можливість кожній групі презентувати засади, на яких будуть ґрунтуватися відносини в полікультурному суспільстві (рівності, толерантності, взаємоповаги, взаєморозуміння,визнання рівноцінності кожної культури).

13. Узагальнити розроблені учнями суспільні цінності, принципи побудови відносин у полікультурному суспільстві (використайте наочний матеріал 5 та 6).

14. Запропонуйте на завершення проекту кожній групі розробити серію коміксів (як варіант – плакат) і помістити їх в інформаційному просторі школи (на сайті школи, в кабінеті тощо).

Наочний матеріал 1. Соціальна стратифікація постіндустріального суспільства

Наочний матеріал 2. Соціальна піраміда населення України

Наочний матеріал 3. Соціальна структура населення

Наочний матеріал 4. Основні порушення прав жінок в Україні

 • домашнє насильство (економічне, психологічне, фізичне, сексуальне)

Результати опитування Українського інституту соціологічних досліджень:

90% громадян, які потерпають від насильства в Україні, це жінк;

68% українок не вважають проявом насильства приниження;

лише для 49% жінок насильство – це побої, а для 56% – зґвалтування.

 • менша зарплатня

За даним Держкомстату:

жінки в Україні заробляють на 28% менше, ніж чоловіки.

 • меншість у владі

Український парламент усього на 12% складається із жінок (у країнах ЄС жінок у парламентах в середньому удвічі більше – 26%, а у Швеції, Фінляндії, Іспанії – понад 40%).

 • обмеження в кар’єрі

В Україні є заборонені для жінок професії і цивільного характеру, і в секторі безпеки й оборони. До жінок роботодавці висувають такі вимоги, як вік, зовнішні дані, хоча робота, яку вони пропонують виконувати, не потребує таких характеристик.

 • сексистські стереотипи

«Жінка-берегиня», «жінка-господарка», «для жіночого щастя потрібні лише кохання і родина» – такі стереотипи про жінку закріпилися у свідомості українців.

Наочний матеріал 5. Соціальні цінності

Олександр Македонський, що володів владою, багатством і престижем, запропонував скористатися цими цінностями філософу Діогеном Синопський. Цар попросив філософа назвати бажання, пред'явити будь-яку вимогу, яку він негайно виконає. Але Діоген не мав потреб у запропонованих цінностях і висловив єдине бажання: щоб цар відійшов і не загороджував йому сонця. Відносини пошани і вдячності, на які розраховував Македонський, не виникли, Діоген залишився незалежним, як, втім, і цар.

Наочний матеріал 6. Принципи побудови відносин в полікультурному суспільстві

1. Принцип соціальної рівності::

положення індивідів, класів і груп у соціумі, при якому всі вони мають однаковий доступ до матеріальних, культурних і соціальних благ. 

2. Принцип справедливості

є критерієм оцінки різних співвідношень у житті суспільства: між роллю окремих людей чи соціальних груп і їх реальним соціальним становищем, ступенем суспільного визнання; між працею і винагородою за неї; правами та обов'язками особи; між скоєним діянням і відплатою, злочином і покаранням.

3. Принцип згуртованості (соціальної солідарності):

наявність спільних цінностей і сильних соціальних зв'язків у суспільстві, а також згода членів спільноти виконувати свої спільні обов'язки (люди та групи людей об'єднуються заради спільної справи, ідентифікуючи себе як відповідальних членів спільноти).

4. Принцип соціального партнерства:

свобода об’єднання, рівноправність, співробітництво, добровільне прийняття зобов’язань, примирливий характер вирішення розбіжностей, що виникають у відносинах соціального партнерства.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.