Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Свідоцтво досягнень 3-4 клас НУШ (Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 )

НУШ

Для кого: 3 Клас, 4 Клас

21.10.2021

1309

268

0

Опис документу:

Надрукована і оформлена робота відповідно до Додатка №2 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти (Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”). Документ для друку у форматі А5, у вигляді книжечки.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

________________________________________________________________________________________________________________________

(назва закладу загальної середньої освіти)


СВІДОЦТВО

ДОСЯГНЕНЬ

3 – 4 клас

учня/учениці _________ класу

(Прізвище та ім’я учня/учениці)

____________________________

_____________________________

2021/2022 навчальний рік

п/п

Характеристика навчальної діяльності

˅ Сформовано

/ / Формується

1

Виявляє цілеспрямованість та інтерес до навчання, відповідально ставиться до виконання завдань.


2

Активно працює на уроках, виявляє ініціативу і творчий підхід.


3

Співпрацює з іншими дітьми, домовляється, керує емоціями.


4

Проявляє самостійність у роботі, логічно обґрунтовує свою думку.


5

Планує і контролює хід виконання навчальних завдань, оцінює результат своєї роботи.


6

Бере відповідальність за свої дії, пропонує шляхи розв’язання проблем, критично оцінює свої дії та дії інших.


7

Визначає істотні ознаки об’єктів, порівнює, об’єднує, розподіляє об’єкти за обраною ознакою/ознаками.


8

Спостерігає за об’єктом/об’єктами, формулює припущення, досліджує, доходить висновків про взаємозв’язки між об’єктами, пояснює їх.


9

Добирає до виконання завдань джерела інформації, презентує отриману інформацію у вигляді таблиць, схем, переказів.


10

Безпечно використовує цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування, співпраці.
*Відповідно до Додатка №2 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти (Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”)

** У 3-4 класах підсумкове оцінювання здійснюють вербально/рівнево (за вибором закладу загальної середньої освіти): за умов вербального оцінювання, якщо результат навчання сформовано, його позначають ˅; якщо результат ще формується, позначень не роблять/ за умов рівневого оцінювання рівень результату навчання позначають буквою В(високий)/ Д (достатній)/С (середній)/П(початковий).
п/п

Характеристика результатів навчання

˅ Сформовано

/ Формується

З МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Українська мова, мова відповідного

корінного народу/національної меншини (мова вивчення)

1

Визначає фактичний зміст, тему, основну думку, пояснює причиново –наслідкові зв’язки сприйнятого на слух висловлення, уточнює інформацію, ставить доцільні запитання.2

Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки.


3

Аналізує прочитаний текст, висловлює й обґрунтовує власне ставлення щодо прочитаного, формулює висновки.


4

Переказує усно і письмово прочитаний/прослуханий твір з дотриманням логіки викладу та з творчим доповненням.


5

Будує зв’язні висловлювання (розповідь, опис, міркування, есе, діалог) в усній формі і письмовій формах, володіє монологічною та діалогічною формами мовлення, дотримується правил культури спілкування.


6

Пише розбірливо, дотримується граматичних і орфографічних норм, перевіряє і редагує написане.


7

Досліджує мовні одиниці та явища, використовує їх для вдосконалення мовлення.


Українська мова як державна, мова відповідного

корінного народу/національної меншини (мова вивчення)

1

Аналізує сприйняте на слух висловлювання, ставить доцільні запитання.


2

Читає усвідомлено, правильно, виразно, в належному темпі вголос і мовчки.


3

Зв’язно висловлює власні думки щодо прочитаного, усно передає свої враження, вподобання.


4

Переказує та створює тексти, бере участь у діалозі.


5

Пише розбірливо, дотримується граматичних і орфографічних норм, перевіряє і редагує написане.


6

Аналізує сприйняте на слух висловлювання, ставить доцільні запитання.


Іноземна мова

1

Сприймає і розуміє іноземну мову на слух.


2

Читає з розумінням іноземною мовою.


3

Висловлюється іноземною мовою.


4

Записує слова, речення, короткі повідомлення про себе, на повсякденні теми іноземною мовою.


МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Читає, записує, утворює, порівнює числа, визначає розрядний склад числа.


2

Володіє навичками додавання і віднімання, множення і ділення чисел.


3

Читає записує математичні вирази, у тому числі зі змінною, знаходить їх значення; розв’язує рівняння, добирає розв’язок нерівності зі змінною.


4

Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, прогнозує і перевіряє розв’язок.


5

Розпізнає, будує геометричні фігури, конструює об’єкти з геометричних фігур.


6

Використовує для вимірювання величин доцільні одиниці вимірювання, оперує величинами, користується приладами для вимірювання.


ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Установлює взаємозв’язки між об’єктами неживої і живої природи, розрізняє рукотворні об’єкти, виготовлені з природних і штучних матеріалів.


2

Описує зміни, які відбуваються в природі, установлює причиново-наслідкові зв’язки між ними.


3

Обирає обладнання та досліджує об’єкт природи за власно складеним планом, робить висновки і презентує їх.


4

Орієнтується на місцевості за об’єктами природи і з допомогою компасу.


5

Знаходить і показує на карті Україну, материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального завдання.


6

Пояснює залежність життя організмів від умов існування, правила природоохоронної поведінки, дотримується цих правил.


СОЦІАЛЬНОЇ І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ

1

Пояснює на прикладах, що означає бути громадянином України; досліджує історію свого роду, села/міста, рідного краю і презентує результати.


2

Розповідає про відомі історичні події, пам’ятки природи і культури, видатних людей, у тому числі винахідників, пояснює вплив їх діяльності на життя людей/збереження довкілля.


3

Пояснює свої права і обов’язки з сім’ї, в школі, громадських місцях; аргументовано визначає перевагу добрих взаємин над конфліктами.


4

Розрізняє першочергові та другорядні потреби, пояснює важливість помірності у споживання товарів і послуг, планує конкретні дії для задоволення власнпх потреб.


5

Пояснює, від кого залежить безпека в довкіллі; описує можливі ризики на прикладах.


6

Моделює звернення про допомогу в різні служби в разі небезпечних ситуацій, пояснює можливі наслідки на свої дії.


ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Організовує робоче місце відповідно до власних потреб і визначених завдань, дотримується безпечних прийомів праці.


2

Планує послідовність виготовлення виробу за власно обраними технологіями обробки матеріалів та виготовляє його.


3

Планує та виконує трудові дії щодо самообслуговування, у тому числі ремонтує книжки, пришиває ґудзики, сервірує стіл.


ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Використовує цифрові пристрої для виконання навчальних завдань.


2

Створює інформаційні продукти (текст, графічне зображення, презентацію) в програмних середовищах.


3

Складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх опису, отримує очікуваний результат дій виконавця за складеним алгоритмом.


4

Збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв відповідно до навчальної мети, використовує онлайн середовища для спільної діяльності й обміну думками, дотримується безпечної поведінки під час онлайн-взаємодії.


МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Описує враження від сприймання творів мистецтва, словесно характеризує твір з використанням мистецької термінології.


2

Створює варіанти запропонованих художніх образів засобами образотворчого мистецтва, користується різними художніми матеріалами.


3

Співає виразно, відтворює запропоновані ритми (соло та в групі), імпровізує з ритмами.


4

Презентує власні художні образи, оцінює власну творчість, пояснює, що вдалося.


ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1

Добирає і виконує фізичні вправи з різних видів спорту, дотримуючись правил безпеки, здійснює самоконтроль самочуття у процесі виконання фізичних вправ.


2

Пояснює значення фізичного навантаження і загартування для організму та виховання силі волі.


3

Дотримуєтеся правил проведення рухливих ігор та естафет; співпереживає за результат команди.


Рішення педагогічної про переведення до наступного класу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації вчителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Учитель _________________________________________________

Побажання батьків/осіб, що їх замінюють ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Батьки/особи, що їх замінюють ___________________________________(підпис, печатка за наявністю) (ініціали, прізвище)

Керівник закладу освіти ___________________________________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.