Сучасні інформаційні технології в освіті (використання методу проекту в фізиці та астрономії)

Опис документу:
Тема даної роботи була обрана в зв'язку з широким впровадженням та використанням інформаційних технологій в навчальний процес. Дана тема є актуальною, так як відбувається поступова комп'ютеризація викладання конкретних дисциплін, а основна маса викладачів-предметників ставиться до цього з деяким побоюванням, тому при розкритті даної теми покажу можливості використання комп'ютерної техніки у навчанні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

28

Сучасні інформаційні технології в освіті (використання методу проекту в фізиці та астрономії)

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………

3

РОЗДІЛ 1

Метод проектів…………………………………………………………

5

1.1. Що являє собою метод проектів?.....................................................

5

1.2. Розробка методу проектів ……………………………………….

8

Висновки до 1 розділу………………………………………….……..

13

РОЗДІЛ 2

Розробка проекту на тему «Використання математичного маятника в геології»………………………………………………………………..

15

2.1.Чому вибрана дана тема проекту?.....................................................

15

2.2. Етапи створення проекту…………………………………………...

15

Висновки до 2 розділу……………………………………………..……

22

Висновок………………………………………………………....………

23

Список використаних джерел……………………………………..……

24

ДОДАТКИ…………………………………………………………..……

25

ВСТУП

Тема даної роботи була обрана в зв'язку з широким впровадженням та використанням інформаційних технологій в навчальний процес. Дана тема є актуальною, так як відбувається поступова комп'ютеризація викладання конкретних дисциплін, а основна маса викладачів-предметників ставиться до цього з деяким побоюванням, тому при розкритті даної теми покажу можливості використання комп'ютерної техніки у навчанні.

Мета роботи

1) показати можливості використання методів проектів у професійній діяльності викладача фізики;

2озробити метод проектів з фізики на тему "Використання математичного маятника в геології".

Завдання роботи:

1) розглянути метод проектів і його роль у професійній діяльності викладача;

2) розробили інтегрований проект з фізики та астрономії на тему «Використання математичного маятника в геології» та використати його на заняттях

3) продемонструвати результати проектної діяльності студентів;

4) зробити висновки.

Об'єктом дослідження даної роботи творча навчально-пізнавальна діяльність студентів у процесі вивчення фізики та астрономії, а предметом дослідження – навчально-виховний процес в Глухівському агротехнічному інституті імені С. А. Ковпака СНАУ.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, зробити експериментальну перевірку методичних засад, методів, засобів, підтримати розвиток творчої діяльності студентів у процесі навчання фізики та астрономії використання методів проекту.

Методи:

1) опрацювання методичної літератури та ресурсів Інтернету по даній темі;

2) узагальнити та систематизувати, а також зробити аналіз;

3) експеримент, що дозволяє застосовувати метод проектів;

4) спостереження та оцінка діяльності студентів, що приймали участь в експерименті.

База: Глухівський агротехнічний інститут імені С. А. Ковпака СНАУ, група 11Ф.


Розділ 1. Метод проектів.

1.1. Що являє собою метод проектів?

На зміну традиційній системі навчання приходить особистісно орієнтоване, традиційні методи замінюються інноваційними. Вони передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток студентів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності.

Одним із найперспективніших методів навчання вважають метод проектів. Він створює умови для творчої самореалізації студентів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Студенти набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного життя, які вони проектують у навчанні.

Системне використання в навчально-виховному процесі методу проектів дає змогу подолати цей бар’єр, навчити дітей самостійно здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці.

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник у 20-ті роки минулого століття в США (його називали також методом проблем). Навчальне проектування – це комплекс пошукових, дослідницьких, розрахункових, графічних та письмових видів робіт, що виконуються дітьми самостійно (в парах, групах, індивідуально) з метою практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми. Її розв’язання передбачає використання різних методів і засобів навчання та інтегрованих знань з різних галузей науки, техніки, творчості.

Завдання проекту не тільки в тому, щоб виконати якусь корисну роботу, а й у тому, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних знань. У основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності студентів, уміння конструювати свої зання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творчі здібності. Традиційний зв’язок «викладач-студент” змінюється на «студент-викладач”. Особливого значення набуває залучення студента до процесу пошуку. Цінною є співпраця між студентами та викладачем. Важливим є не лише результат, а й процес досягнення результату.

Під час роботи над проектом викладач виконує функцію консультанта. Він допомагає студентам у пошуку інформації, координує процес роботи, підтримує. Знаючи добре свій предмет, він має бути компетентним і в інших галузях науки, розуміти своїх студентів, враховувати їхні можливості й інтереси, бути комунікабельним, толерантним, творчим.

Результати проектної діяльності як творчої співпраці викладача істудентів.

Викладач:

 • підвищення професій-ної майстерності;

 • зацікавлення студентів предметом;

 • посилення інтересу до навчання;

 • залучення студентів до пошуку, дослідження;

 • відчутність реальних результатів своєї праці;

 • задоволення в інтелектуальному розвитку..

Співпраця:

 • творча самореалізація;

 • задоволення потреби в  саморозвитку та самовдосконаленні;

 • заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.

Студенти:

 • поглиблення знань;

 • розвиток навичок мислення високого рівня;

 • розвиток творчих здібностей;

 • творче застосування знань;

 • свобода вибору;

 • уміння працювати в команді;

 • підготовка до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницької діяльності.

Проект характеризується такими ознаками:

 • розв’язується певна проблема;

 • результати мають практичну, теоретичну чи пізнавальну значущість для студентів;

 • має місце самостійна діяльність студентів (індивідуальна , парна, групова);

 • діти займаються дослідницькою роботою;

 • передбачена необхідність інтегрувати знання та вміння з різних предметів.

Треба сказати, що будь-яка робота над темою чи просто групова робота не може називатися методом проектів. Проектна технологія передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій студентів із обов’язковим представленням результатів. Результати виконання проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом, комп’ютерна газета, альманах тощо).

Робота над проектом складається з таких етапів:

 1. підготовчий етап (визначення теми, мети проекту, обговорення проблеми, висунення гіпотези);

 2. планування (визначення джерел, засобів збирання, методів аналізу інформації, способів представлення результатів; установлення критеріїв оцінювання результату процесу);

 3. дослідження, спостереження, робота з інформаційними ресурсами, досліди, анкетування;

 4. аналіз інформації, підбиття підсумків, формулювання висновків;

 5. оформлення звіту (узагальнення та класифікація зібраних матеріалів, виготовлення ілюстративного матеріалу), підготовка до презентації;

 6. творчий звіт, презентація (показ результатів у формі усного звіту, звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту тощо);

 7. оцінювання результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями;

 8. післяпроектні дії (корекція, використання результатів).

1.2. Розробка методу проектів.

Основні вимоги до використання методу проектів:

1) наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми або задачі, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення;

2)практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;

3) самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; 

4) визначення кінцевих цілей спільних (індивідуальних) проектів; 

5) визначення базових знань з різних областей, необхідних для роботи над проектом;

6) структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів). 

7)використання дослідницьких методів: 

- визначення проблеми, що випливають з неї завдань дослідження; 

- висування гіпотези їх рішення, обговорення методів дослідження; 

- оформлення кінцевих результатів; 

- аналіз отриманих даних; 

- підведення підсумків, коректування, висновки (використання в ході спільного дослідження методу "мозкової атаки", "круглого столу", статистичнихметодів, творчих звітів, переглядів, тощо). 

Не володіючи досить вільно дослідними, проблемними, пошуковими методами, вмінням вести статистику, обробляти дані, не володіючи певними методами різних видів творчої діяльності, важко говорити про можливість успішної організації проектної діяльності студентів.Це так би мовити попередня умова успішної роботи за методом проектів. Крім того, необхідно володіти і технологією самого проектного методу. 

Найскладніший момент при введенні у навчальний процес дослідницьких проектів - організація цієїдіяльності, а особливо - підготовчий етап. Викладач при плануванні на навчальний рік має виділити провідну тему (розділ) або декілька тем (розділів), які будуть «винесені на проектування». Далі необхідно сформулювати 15-20 як індивідуальних, так і групових тем на групу, робота з яким вимагатиме присвоєння студентами необхідних за програмою знань і формування необхідного досвіду. Бажано диференціювати теми за ступенем складності, але це зовсім не обов'язково. Студент повинен мати можливістьвибрати темупроекту, організаційну форму його виконання (індивідуальна та групова), ступінь складності проектувальної діяльності. 

Чіткість організації проектування визначається конкретністю постановки мети, виділенням планованих результатів, констатацією вихідних даних. Вельми ефективним є застосування невеликих методичних рекомендацій або інструкцій, де вказуються необхідна і додаткова література для самоосвіти, вимоги педагога до якості проекту, форми і методи кількісної та якісної оцінки результатів. Іноді можливо виділити алгоритм проектування або інше поетапне поділ діяльності. 

Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В одних випадках ця тематика може формулюватися фахівцями органів освіти в рамках затверджених програм. В інших, висуватися викладачем з урахуванням навчальної ситуації зі свого предмета, природних професійних інтересів, інтересіві здібностей студентів. По-третє, тематика проектів може пропонуватися і самими студентами, які, природно, орієнтуються при цьому на власні інтереси, не тільки пізнавальні, а й творчі, прикладні.

Тематика проектів може стосуватися якогось теоретичного питання програми з метою поглибити знання окремих студентів з цього питання, диференціювати процес навчання. Частіше, однак, теми проектів, особливо рекомендовані органами освіти, відносяться до якогось практичного питання, актуального для практичного життя і разом з тим, що вимагає залучення знань студентів не з одного предмета, а з різних областей, їх творчого мислення, дослідницьких навичок. Таким чином, досягається цілком природна інтеграція знань. 

Основні етапи виконання проекту.

При застосуванні методу проектів для вирішення різноманітних завдань з використанням комп'ютера можна виділити 6 основних етапів. 

Етапи виконання проекту

Етап 1 - починання.

Завдання: визначення теми, уточнення цілей, вибір робочої групи .

Діяльність студентів:уточнюють інформацію, обговорюють завдання.

Діяльність викладача: мотивує студентів, пояснює мету проекту, спостерігає. 

Етап 2 –планування.

Завдання: аналіз проблеми, визначення джерел інформації, постановка завдань і вибіркритеріїв оцінки результатів, розподіл ролей у команді. 

Діяльність студентів: формує завдання, уточнюютьінформацію (джерела), вибирають і обгрунтовують свої критерії успіху.

Діяльність викладача: допомагає в аналізі та синтезі (на прохання), 
спостерігає. 

Етап 3 – прийняття рішення. 

Завдання: збір і уточнення інформації, обговорення альтернатив («мозковий штурм»), вибір оптимального варіанту, уточнення планів діяльності. 

Діяльність студентів: працюють зінформацією, проводять синтез і аналіз ідей, виконують дослідження. 

Діяльність викладача: спостерігає, консультує. 

Етап 4 – виконання.

Завдання: виконання проекту. 

Діяльність студентів: виконують дослідження і працюють над проектом, оформляють проект. 

Діяльність викладача: спостерігає, радить (на прохання).

Етап 5 – оцінка результатів.

Завдання: аналіз виконання проекту, досягнутих результатів (успіхів та невдач) і причин цього, аналіз досягнення поставленої мети. 

Діяльність студентів:беруть участь уколективномусамоаналізі проекту і самооцінці. 

Діяльність викладача: спостерігає, спрямовує процес аналізу (якщо це необхідно). 

Етап 6 - захист проекту. 

Завдання: підготовка доповіді, обгрунтування процесупроектування, пояснення отриманих результатів,колективний захист проекту,оцінка. 

Діяльність студентів:захищають проект, беруть участь у 
колективної оцінки результатів проекту. 

Діяльність викладача: бере участь у колективному аналізі та оцінці результатів проекту. 

Найскладніше для викладача в ході проектування - це роль незалежного консультанта. Але важливо в ході консультацій лише відповідати на виникаючі питання. Можливе проведення семінару-консультації для колективного і узагальненого розгляду проблеми, що виникає у значної кількості студентів

Встудентів при виконанні проекту виникають свої специфічні складності та їх подолання і є однією з провідних педагогічних цілей методу проектів. У основі проектування лежить присвоєння нової інформації, але процес цей здійснюється всфері невизначеності, і його потрібно організовувати, моделювати, так що студентам важко: 

- намічати провідні і поточні (проміжні) цілі і завдання; 

- шукати шляхи їх вирішення, вибираючи оптимальний при наявності альтернативи; 

- здійснювати і аргументувати вибір; 

- передбачити наслідки вибору; 

- діяти самостійно (без підказки); 

- порівнювати отримане з необхідним; 

-об'єктивно оцінювати процес (саму діяльність) і результат проектування.

Діяльність у робочих групах допомагає студентам навчитися працювати в «команді». При цьому відбувається формування такого конструктивного критичного мислення, якому важко навчити при звичайній «урочній» формі навчання. В студентів виробляється свій власний погляд на інформацію, і вже не діє оцінна форма: «це вірно, а це - неправильно». Студенти вільні у виборі способу і виду діяльності для досягнення поставленої мети, їм ніхто не говорить, як і що необхідно робити. 

Навіть невдало виконаний проект також має велике позитивне педагогічне значення. На етапі самоаналізу, а потім захисту викладач і студентинайдетальнішим чином аналізують логіку, обрану проектувальниками, причини невдач, наслідки діяльності,  розуміння помилок створює мотивацію до повторної діяльності, формує особистий інтерес до нового знання, так як саме невдало підібрана інформація створила ситуацію «неуспіху».

Подібна рефлексія дозволяє сформувати адекватну оцінку (самооцінку) навколишнього світу і себе в цьому світі. 

Висновок до 1 розділу.

У цьому розділі були розглянуті таке питання як, метод проектів, розробка та їх використання в навчальному процесі. 

Таким чином, з усього вище написаного можна зробити наступні висновки. У сучасний навчальний процес впроваджуються нові методи навчання, які відроджують досягнення експериментальної педагогіки минулого століття, які побудовані на принципі саморозвитку, активності особистості. У першу чергу до такого методу відносять проектне навчання.

Проектне навчання допомагає сформувати так званий проектувальний стиль мислення, який з'єднує в єдину систему теоретичні та практичні складові діяльності людини, дозволяє розкрити, розвинути, реалізувати творчий потенціал особистості. Але, не дивлячись на всі плюси, даного методу він не дуже поширений. Його тільки починають вводити в навчальний процес і, як правило, використовують його на факультативних заняттях або в експериментальних класах. 

Розділ 2. Розробка проекту на тему «Використання математичного маятника в геології».

2.1. Чому вибрана дана тема проекту?

Проект «Використання математичного маятника в геології» розрахований на студентів 1 курсу. Участь у проекті дозволяє студентам сформувати експериментальні навички, розвинути їх креативне мислення, розширити знання з обраної теми, розвинути пізнавальний інтерес до вивчення фізики, сформувати навички використання різноманітних комп’ютерних програм для уявлення результатів роботи над проектом.

Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовуються під час реалізації проекту: фізика, астрономія, інформатика, географія.

Ідея проекта - через залучення студентів до експериментальної діяльності та представлення результатів фізичних дослідів з обраної теми у вигляді сучасних інформаційних ресурсів, зацікавити студентів вивченням фізики та астрономії, розвинути пізнавальний інтерес до цих наук, удосконалити експериментальні навички та навички використання сучасних інформаційних-комунікаційних засобів у навчальній діяльності.

2.2. Етапи створення проекту.

Тема проекту: «Використання математичного маятника в геології».

Мета: удосконалити і доповнити знання студентів з теми «Механічні коливання», «Математичний маятник» та «Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері».

Завдання:знайти практичним і теоретичним способом прискорення вільного падіння, порівняти ці значення та зробити висновки.

Гіпотеза: Чи є в ґрунті досліджуваної місцевості корисні копалини важких металів?

Цілі проекту:

  • удосконалити і доповнити знання учнів з теми «Механічні коливання», «Математичний маятник», «Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері»;

  • формувати організаторські здібності студентів;

  • організація колективного пошуку спрямованого на запитання: «Чи є в нашій місцевості корисні копалини?»

  • продовжувати вдосконалювати навички роботи з ПК;

Тип проекту: колективний.

Учасники проекту: студенти Глухівського агротехнічного інституту імені С. А. Ковпака Сумського НАУ.

Керівник проекту: викладач фізики та астрономії Середа Наталія Анатоліївна.

Очікувані результати:

  • оволодіння знаннями, вміннями, навичками самостійної дослідницької роботи;

  • вдосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

  • створення презентації, публікації, газети;

  • розвиток уміння працювати в команді;

Епіграф:

«Мої учні дізнаватимуться про нове не від мене; вони відкриватимуть це нове самостійно. Моє основне завдання – допомогти їм розкритися».

М. Пісталоцці

Актуальність вибраної теми проекту говорить про те, що пошук відповіді на ключове запитання спонукає студентів розмірковувати над тим, що завдяки математичному маятнику можна визначити корисні копалини в даній місцевості, за допомогою Полярної зорі і монограми можна розрахувати географічну широту.

Перший етап реалізації проекту

Тема: «Використання математичного маятника в геології».

Мета: ознайомити студентів з проектною технологію; поділ дітей на групи; повторити та удосконалити знання з тем: «Коливання», «Прискорення вільного падіння», «Математичний маятник», «Небесна сфера»; закріпити навички роботи з математичним маятником, розвивати вміння працювати самостійно, проводити спостереження та досліди; розвивати творче мислення; виховувати наполегливість; виховування уміння працювати в команді.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 • Як ви гадаєте, чи є в нашій місцевості корисні копалини?

ІІІ. Повідомлення теми і мети урок.:

Отже, сьогодні на уроці ми почнемо створювати проект, який має назву «Використання математичного маятника в геології». Ми з’ясуємо як залежить прискорення вільного падіння від географічної широти. Ми дослідимо різницю між практичним і теоретичним прискоренням вільного падіння. Під час роботи над проектом користуватимемося математичним маятником, комп’ютером.

IV. Розповідь викладача.

Математичний маятник використовують для вимірювання прискорення вільного падіння g. З переміщенням від екватора до полюсів на поверхні Землі вага тіла, а відповідно і прискорення вільного падіння збільшуються. Ці зміни найкраще виявляють математичним маятником. Крім того, земна кора в різних місцях має неоднаковий склад, тому в місцях, де кора має більшу густину, прискорення вільного падіння збільшується. Вимірюючи його математичним маятником, розвідують корисні копалини.

Відомо, що в різних точках земної кулі прискорення вільного падіння різне. Воно залежить на тільки від форми Землі, але й від наявності в її надрах важких (метали) або легких (газ, нафта) речовин. А отже, й період коливань математичного маятника в різних точках буде різний.

V. Робота в групах.

Клас поділений на три підгрупи.

І підгрупа.

Завдання:

- відповісти на ключове питання: «Чи є в ґрунті досліджуваної місцевості корисні копалини важких металів?»

- тематичні питання:

 • Що таке математичний маятник?

 • Як визначити географічну широту за допомогою Полярної зірки?

Створити презентацію в програмі PowerPoint.

В презентації висвітлити такі запитання:

 • Що таке географічні координати?

 • Як визначити географічну широту за допомогою Полярної зірки?

 • Схематичне визначення широти і довготи.

Завдання:

1) визначити прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника;

2) розрахувати географічну широту за допомогою Полярної зірки;

3) знайти теоретичнезначення прискорення вільного падіння,

4)порівняти теоретичне і практичне значення;

5) порівняти значення тарозрахувати похибки;

6) на основі даних похибок зробити висновки;

7) результати досліджень показати в презентації;

8)Створити бюлетень в програмі Publischer.

ІІ підгрупа.

Завдання:

- відповісти на ключове питання: «Чи є в ґрунті досліджуваної місцевості корисні копалини важких металів?»

- тематичні питання:

 • Що таке математичний маятник?

 • Що таке висота над рівнем моря?

Створити презентацію в програмі PowerPoint.

В презентації висвітлити такі запитання:

 • Що таке прискорення вільного падіння?

 • Розрахунки практичного і теоретичного прискорення вільного падіння.

Завдання:

1) визначити прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника;

2)за допомогою Інтернету знайти географічну широту та висоту над рівнем моря для нашої місцевості;

3) знайти теоретичне значення прискорення вільного падіння,

4) порівняти теоретичне і практичне значення;

5) порівняти значення та розрахувати похибки;

6) на основі даних похибок зробити висновки;

7) результати досліджень показати в презентації.

ІІІ група.

Завдання:

- відповісти на ключове питання: «Чи є в ґрунті досліджуваної місцевості корисні копалини важких металів?»

- тематичні питання:

 • Що таке математичний маятник?

 • Як визначити географічну широту за допомогою монограми?

Створити презентацію в програмі PowerPoint.

В презентації висвітлити такі запитання:

 • Що таке прискорення вільного падіння?

 • Як визначити географічну широту за допомогою монограми?

 • Схематичне визначення широти і довготи.

Завдання:

1) визначити прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника;

2) розрахувати географічну широту за допомогою монограми;

3) знайти теоретичне значення прискорення вільного падіння,

4) порівняти теоретичне і практичне значення;

5) порівняти значення та розрахувати похибки;

6) на основі даних похибок зробити висновки;

7) результати досліджень показати в презентації;

8)Створити бюлетень в програмі Publischer.

VI. Підсумок уроку.

VII. Домашнє завдання:

 • Збір інформації;

 • Засідання творчих груп;

 • Опрацювання літератури з даної теми;

Другий етап створення проекту

Творча робота студентів в групах. Консультація викладачів фізики та інформатики:

 • провести практичні дослідження,

 • створення презентацій та бюлетенів;

 • розробка плану створення проекту кожної групи.

Третій етап(продовження)

Захист власних проектів підгрупами:

Мета:узагальнити і систематизувати зібрані матеріали у вигляді презентації, публікації; формувати знання використання комп’ютерних програм для створення проектів; вчити знаходити шляхи подолання певних труднощів; формувати вміння уміння захищати свій проект перед одногрупниками; виховувати любов до навколишнього середовища.

Обладнання: комп’ютери.

І. Організаційний момент.

Налаштовування студентів на продуктивну роботу;

Критерії оцінювання роботи:

 • Оцінювання роботи групи відбувається за двома шляхами: студенти групи оцінюють роботу кожного члена групи; а також експерт (викладач), який оцінює роботу в цілому.

Інструктаж з ТБ під час роботи з комп’ютером та електрообладнанням;

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Розповідь учителя: Сьогодні ми підводимо підсумок наших досліджень. І пригадаємо, з чого все розпочалось.

Показ презентації вчителя [Додаток В1]

ІІІ. Захист проектів.

 • Виступ 1 групи[Додаток В2]

 • Виступ 2 групи.[Додаток В3]

 • Виступ 3 групи.[Додаток В4]

 • Захист публікації.[Додаток В5]

IV. Підведення підсумку уроку:

 • Що нового ви дізнались, виконуючи цей проект;

 • Які завдання викликали труднощі при виконанні;

 • Який проект і на яку теми ви хотіли створити?

Оцінювання роботи учнів експертами.

V. Домашнє завдання

Продемонструвати проект батькам.

Висновки до 2 розділу.

Таким чином, основна мета: розробити метод проектів з фізики на тему "Використання математичного маятника в геології" була досягнута, були продемонстровані результати проектної діяльності студентів, які приймали участь у створенні даного проекту.

Розробили методичні матеріали з допомогою Microsoft Word, MS Excel і Microsoft Publisher, MicrosoftPowerPoint.

 Висновок

Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації студентів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Студенти набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні.

Впровадження методу проектів - це важка, але цікава робота. Для досягнення результатів потрібна значна кількість часу, а також серйозна самостійна робота кожного члена колективу.

Розробили інтегрований проект з фізики та астрономії на тему «Використання математичного маятника в геології». При розробці його проекту біли використані наступні теми дисциплін «прискорення вільного падіння», «Математичний маятник», «Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері». Студенти провели теоретичне і практичне завдання, що включало в себе визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника, розрахували географічну широту за допомогою полярної зірки та монограм, за допомогою Інтернет ресурсів знайшли географічну широті і висоту над рівнем моря ля нашої місцевості. Розрахували прискорення вільного падіння теоретичним і практичним способом.

На проведених заняттях студенти продемонстрували результати своєї проектної діяльності, тобто розробили презентації та бюлетень на теми «Визначення прискорення вільно падіння» та «Методи визначення географічної широти». Зробили висновок, що в досліджуваній місцевості корисних копалин немає.

На основі всього вище викладеного можна сказати, що поставлені цілі і завдання вирішені в повному обсязі. 

Список використаних джерел

1. Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 11 кл. серед. загальноосв. шк../С. У. Гончаренко, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко.- К.: Освіта, 2002. – 319 с.

2. Климишин І. А. Астрономія: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ І. А. Климишин, І. П. Крячко.-К.: Знання України. 2002.-192 с.

3. оршак Є. В.Фізика. 11 кл.: Підруч. для загальноосвіт.навч. закл./Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко,В.Ф.Савченко. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун»

4. Уроки астрономії в 11 класі. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 112 с.

5. Цвєткова М.С. Сторіччя проектного навчання. / / Інформатика (щотижневий додаток до газети «Перше вересня»). 2002. № 20. - С. 1-2. 

6. Чечель І. Метод проектів, або Спроба позбавити вчителя обов'язків всезнаючого оракула / / Директор школи. 1998. № 3. - С. 11-17. 

7. Шилова О.М., Лебедєва М.Б., Як розробляти ефективний навчально-методичний пакет засобами інформаційних технологій: Методична лабораторія програми intel. -М.: 2006 р. - 150с. 

8. http://informatyka179.blox.ua/2010/10/Urok-1Vstup-Metod-proektiv-Osnovni-oznaki.html.

9. http://vesna-books.com.ua/articles/metod-proektiv-metod-tsilisnogo-rozv-yazannya-uchnem-zhittyevo-znachushhoyi-problemi/.

10.http://pidruchniki.ws/11570718/informatika/metod_proektiv_tehnologiya_navchannya.

11. http://osvita.ua/school/technol/1415

ДОДАТКИ

Додаток А

Ім’я____________________

Дайте відповіді на питання про математичний маятника та прискорення вільного падіння

Що таке математичний маятник? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Що таке прискорення вільного падіння? ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Від чого залежить період коливання математичного маятника? __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Чому дорівнює прискорення вільного падіння?

__________________________________________________________________

Чи на всій поверхні Землі прискорення вільного падіння однакове?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Як впливає географічна широта на прискорення вільного падіння?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Чому ваша група обрала саме цю проблему?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Додаток Б1

План навчального проекту

Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції і починайте набирати свій текст

Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Середа Наталія Анатоліївна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Глухівський коледж ім. С. А. Ковпака Сумського НАУ

Місце проживання автора проекту:

м. Глухів

Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

ТакНі

Опис проекту

Назва проекту:

Використання математичного маятника в геології

Основні питання:

Ключове питання:

Як розходиться в підрахунках прискорення вільно падіння теоретичним і практичним методом?

Тематичні питання:

Як визначити географічну широту?

Змістові питання:

 1. Що таке математичний маятник?

 2. Що називають прискоренням вільного падіння?

Стислий опис:

Потрібно визначити прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника. Визначати потрібно теоретично і практично.

Теоретичне визначення прискорення вільного падіння декількома способами.

Студенти трьома способами будуть визначати практичне і теоретичне значення прискорення вільного падіння.

Процес триватиме два тижня.

Дослідницька діяльність проходить у малих групах.

Студенти будуть визначати географічну широту трьома способами.

Навчальні предмет(и):відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

Основи економіки

Українська мова і література

Зарубіжна література

Музика, образотворче мистецтво

Інформатика

Всесвітня історія

Іноземна мова

Людина і суспільство/Основи філософії

Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

Фізика, астрономія

Математика

Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

Біологія

Географія

Хімія

Історія України

Основи правознавства

Трудове навчання

Інше: 

Інше: 

інше: 

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

1–4

5-7

Інше: 

8-9

10-11

Інше: 

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

 1. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття);

 2. Національна концепція розвитку освіти в Україні;

 3. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної середньої освіти (Загальна частина)

Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів; особистісно-орієнтований підхід здійснюється через варіативність методик організації навчання залежно від пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.

Фізична компонента освітньої галузі

Механічні коливання. Математичний маятник. Прискорення вільного падіння. Небесна сфера.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність студентів:

Студент повинен

характеризувати :

 • Математичний маятник;

 • Визначення географічної широти;

пояснювати:

 • Залежність між теоретичним і практичним значенням прискорення вільного падіння;

обґрунтовувати:

 • взаємозв'язок між практичним і теоретичним значення прискорення вільного падіння;

застосовувати знання:

 • Для пояснення фізичних процесів по визначенню прискорення математичного маятника.

Студенти повинні зробити висновок:

розходження практичного і теоретичного прискорення вільного падіння

Студенти повинні самостійно знайти географічну широту

В ході виконання проекту студенти будуть використовувати дидактичні матеріали для глибшого розуміння, систематизації знань, що дасть змогу виконати проект більш якісно.

Студенти виконують пошук інформації в мережі Інтернет, створюють у графічному редакторі малюнки для експерименту та презентації.

Запланований експеримент надає змогу студентам зробити висновок щодо визначення прискорення вільного падіння.

Крім того, під час виконання проекту студенти детальніше ознайомлюються з інформаційними технологіями, вміло використовують інформаційні ресурси у своїй навчальній діяльності

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

3 тижні

Вхідні знання та навички:

Елементарні вміння користуватися комп’ютером

Знання з фізики, математики, інформатики, географії, астрономії

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):

Фотоапарат

Принтер

Цифровий фотоапарат

Програвач DVD-дисків

Засоби для зв’язку з Інтернетом

Лазерний диск

Відеокамера

Проектор

Сканер

Телевізор

Комп’ютер(и)

Відеомагнітофон

Обладнання для проведення відеоконференцій

Інше: 

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

Бази даних

Табличний процесор

Видавничі системи

Програми для підтримки роботи з електронною поштою

Енциклопедія на компакт-диску

Програми опрацювання зображень

Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

Програми для створення мультимедійних презентацій

Програми для створення веб-сайтів

Текстовий редактор

Програми для створення публікацій

Архіватори

Інше:

Додаток Б2

Планування реалізації проекту

«Використання математичного маятника в геології»

п/п

Що потрібно зробити перед початком проекту?

Хто це зробить або допоможе зробити?

Коли це слід зробити?

Позичити необхідні пристрої, (камера, проектор)

Рудко Анна

За тиждень до проекту

Знайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть використовуватись у вашому Проекті

Рудь Крістіна

За тиждень до проекту

Встановитидо папки Вибране закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті

Шелеміна Ольга

За три дні до проекту

Провести додаткове заняття з групою

викладач

За три дні до проекту

Призначити спеціальний урочистий вечір для демонстрації закінчених студентських робіт

викладач

За три дні до проекту

Розмістити статтю у газеті «Студентський меридіан»

викладача

За тиждень до проекту

Розіслати інформаційний бюлетень чи статтю, в якій розміщено інформацію про майбутній проект, батькам з проханням про допомогу

Шовікова Катерина

За два тижні до проекту

Запросити фахівців з даної теми для зустрічі з учасниками проекту

викладач

За два тижні до проекту

Запросити директора коледжу, представників місцевої газети для ознайомлення з роботою студентів

Цибіна Анна

За тиждень до проекту

Запросити батьків для допомоги

Рудь Крістіна

За тиждень до проекту

Розподілити час роботи на комп’ютерах/визначити час роботи по змінах

Рудко Анна

За тиждень до проекту

Розмістити на веб-сервері в Інтернеті учительський веб-сайт для використання учнями протягом виконання проекту

Полевик Нікіта

За день до проекту

Перевірити URL-адреси, які будуть використовувати студенти. Оновити папку Вибране

Полевик Нікіта

За три дні до проекту

Визначити порядок зберігання студентських файлів на кабінетному комп’ютері та можливості доступу до них студентам

Гавриленко Вікторія

За три дні до проекту

Переконатися, що студенти попередньо мають відповідні навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має

Рудь Крістіна

За два тижні до проекту

Підготувати нагороди

Цибіна Анна

За два тижні до проекту

Що потрібно зробити протягом проекту?

Хто це зробить або допоможе зробити?

Коли це слід зробити?

Ознайомити студентів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті

викладач

В перший день проекту

Проглянути разом із студентами відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи

викладач

В перший день проекту

Організувати самостійну роботу студентів в проекті

викладач

В перший день проекту

Обговорити зі студентами майбутню форму подання результатів проекту

викладач

В перший день проекту

Запросити фахівців за кілька днів до того, як вони мають прийти до школи

Гавриленко Вікторія

За тиждень до проекту

Призначити студентські конференції, присвячені проекту

Рудко Анна

На першому тижні

Оцінити студентські проекти

Вчителі фізики, інформатики, географії

В останній день

Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був

Викладачі

В останній день

Що потрібно зробити по завершенні проекту?

Хто це зробить або допоможе зробити?

Коли це слід зробити?

Розіслати листи подяки фахівцям, батькам/особам, що допомогли у реалізації проекту своєю роботою та фінансуванням

Гавриленко Вікторія

На наступний день

Очистити, видалити вміст папки Вибране та видалити допоміжні файли на комп’ютері (комп’ютерах)

Дедіщева Аліна

На наступному тижні

Повернути обладнання, книги, приладдя

Томін Юлія

На наступному тижні

Включити результати цього проекту в наступні заняття свого навчального предмету, для яких ці Ключове та Тематичні питання є також важливими

викладач

На наступному тижні

Вручити нагороди та відзнаки студентам

Директор коледжу, викладач

В останній день

Подумати про наступний проект, в якому можна ефективно застосувати комп’ютерні технології

Викладачі, студенти

На наступному тижні

Додаток Б3

Використання математичного маятника в геології

Оцінювання презентації

Основні частини

Критерії

Оцінка

Викладача

Батьків

Самооцінка

Зміст

Науковість матеріалу

Зв’язок змісту з тематичним запитанням

Влучність заголовків

Правдивість фактів

Обґрунтованість висновків

Оформ-лення

Оригінальність оформлення

Наочність та ілюстративність матеріалу

Наявність підписів та пояснень

Сприйнятливість переходів між елементами презентації (між сторінками)

Сприйнятливість кольорової гами

Мова

Грамотність

Зрозумілість і легкість висловлювань

Лаконічність

Правильність побудови речень

Правильність оформлення списку використаних джерел

Робота команди

Розподіл ролей в команді

Підтримка одне одного

Чітке виконання свого завдання кожним членом команди

Виконання завдання вчасно

Однаковий внесок кожного члена команди в реалізацію проекту

Загальна кількість балів

Середня кількість балів

Максимальна кількість балів - 100

Коментар

Додаток В1

Презентація викладача (електронний носій).

Додаток В2

Презентація 1 групи (електронний носій).

Додаток В3

Презентація 2 групи (електронний носій).

Додаток В4

Презентація 3 групи (електронний носій).

Додаток В5

Презентація публікації (електронний носій).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.