Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Стаття ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ТЕСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»

Дистанційне навчання

Для кого: Дорослі

04.07.2021

69

0

0

Опис документу:
У статті висвітлені думки з приводу піднятої проблеми, в якій автор спирається на висловлювання чи пропозиції, що вже піднімалися іншими автори з цієї проблематики. Має інформаційний характер, для загальної ерудиції.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ТЕСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»

У Концепції Нової української школи визначено модель випускника закладу загальної середньої освіти, яка коротко формулюється трьома складовими: особистість (цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення), патріот (патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини), інноватор (інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя). [1, с. 6] На освіту покладається завдання, пов’язане з формуванням громадянської компетентності особистості, розвитку в неї таких якостей, як соціальна активність, відповідальність, повага до прав людини, до інших культур, підготовка молоді до ролі громадян відкритого демократичного суспільства.

З 2018/2019 навчального року в закладах загальної середньої освіти для десятикласників введено інтегрований курс «Громадянська освіта». Громадянська освіта — це навчання людей тому, як жити за умов сучасної держави, як дотримуватися її законів, але водночас і не дозволяти владі порушувати їхні права, домагатися від неї здійснення їхніх правомірних потреб, як бути громадянином демократичного суспільства. Така освіта є потужним знаряддям демократизації суспільства.

Завдання громадянської освіти націлені на створення «умов для соціального і професійного самовизначення, отримання соціального досвіду, що сприяє активній життєвій та громадянській позиції випускника/випускниці школи». [2]

Інтегрований курс «Громадянська освіта», введений на сучасному етапі в українських школах, мав багато «попередників». Розробкою методики впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти питань громадянської освіти впродовж останніх двадцяти років займаються різні групи вітчизняних педагогів, серед яких є як науковці, так і вчителі-практики: Роман Арцишевський, Олена Пометун, Ірина Баранова, Тетяна Ладиченко, Тамара Бакка, Олександр Наровлянський, Любов Марголіна, Віктор Мисан, Поліна Вербицька, Петро Кендзьор, Олександр Войтенко та інші. Цими групами на початку ХХІ століття були розроблені навчальні посібники з елективних курсів для різних вікових категорій учнів: «Вчимося бути громадянами» - для учнів 7(8) класів [3], «Ми – громадяни України» - для учнів 9(10) класів [4], «Громадянська освіта: основи демократії» - для випускників шкіл [5] та інші. На цей час у школах України використовують чотири різні підручники для 10-го класу закладів загальної середньої освіти інтегрованого курсу з громадянської освіти.

Важливість громадянської освіти старшокласників/старшокласниць зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю нашої держави в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Якісне формування громадянської ідентичності, здатність і готовність молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активна участь в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства – складові освітнього процесу для демократичного громадянства. [6, с. 185] Зміст громадянської освіти передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань та орієнтацію на розв’язання практичних проблем, а також інтегративних громадянознавчих знань. Отже, звідси випливає завдання вчителя – сформувати основні поняття, необхідні для подальшого озброєння здобувачів освіти навичками громадянських компетентностей, необхідних для участі в житті суспільства на всіх рівнях.

Програмою з громадянської освіти не передбачені уроки узагальнення і тематичного контролю. Тому вчитель на свій розсуд може планувати такі уроки. [2] Разом з тим є необхідність контролю рівня засвоєння учнями основних понять і термінів інтегрованого курсу «Громадянська освіта» шляхом застосування тестових технологій, а тести можна використовувати при змішаному навчанні.

Змішане навчання – поєднання навчання у школі із дистанційною формою – в умовах пандемії стало ефективним способом надання освітніх послуг їхнім здобувачам.

На сучасному етапі існують різноманітні способи визначення рівня навченості та підготовки учнів. Найчастіше використовуються усні та письмові опитування. В таких опитуваннях є свої переваги, але є і недоліки: при усному опитуванні — велика затрата часу уроку, але невелика кількість виставлених оцінок, при письмовому — кількість оцінок збільшується, але часу на уроці займає досить багато. Також не можна виключати в цих випадках  і суб’єктивності  оцінювання знань учнів. Тому саме тестування, як ефективний спосіб контролю за рівнем засвоєння учнями навчального матеріалу, знаходить  в школі все  більше застосування. Багаторічний досвід розвинених країн, а також власний український досвід використання тестування для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень школярів свідчить про те, що тестування є одним із надійних і об’єктивних інструментів оцінювання.  У додатку наведено приклади тестових робіт з різних тем інтегрованого курсу «Громадянська освіта», при складанні яких були використані матеріали підручників та посібників. [7, 8, 9]

Дедалі більше поширюються технології тестування з використанням комп'ютерів і спеціалізованих програм. Впровадження комп’ютерного тестування є перспективним напрямом сучасного освітнього процесу.

Найважливішою функцією поточного контролю є функція зворотного зв'язку. Зворотній зв'язок дозволяє вчителеві отримувати інформацію про хід процесу засвоєння матеріалу кожним учнем. Поточний контроль необхідний для діагностування ходу дидактичного процесу, виявлення динаміки останнього, зіставлення між реально досягнутими на окремих етапах результатами та очікуваними.  Крім того, поточний контроль обліку знань, умінь стимулює навчальний процес учнів, сприяє своєчасному виявленню прогалин в засвоєнні матеріалу, підвищенню загальної продуктивності навчального процесу. Після проведення тесту обов’язково аналізуються допущені помилки.

В умовах дистанційної та змішаної форм навчання суттєво зросла актуальність онлайнових платформ і сервісів, які сприяють взаємодії вчителя або викладача з учнями та студентами за допомогою тестів і вправ. Суттєву допомогу вчителю у цьому плані надають українські освітні проєкти «Всеосвіта» та «На урок», з яких учитель може спрямувати посилання на підготовлений тест у Google Class Room. Сервіси скорочують час на перевірку тестів (бал виставляється кожному учню/учениці за 12-бальною шкалою), а також вчитель має можливість визначити прогалини у знаннях здобувачів освіти (визначається процент правильних відповідей за кожним запитанням).

Таким чином, навчальні тести виявляють рівень набутих учнями/ученицями знань, допомагають з’ясувати незасвоєний матеріал, відкоригувати подальше навчання, а цифрові технології допомагають учителю модернізувати цей процес.


ЛІТЕРАТУРА

1. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. – МОНУ, 2016. – 34 с.

2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.

3. Вчимося бути громадянами: Навчальний посібник з громадянської освіти для 7(8) класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів. /За ред. В. Мисана, П. Вербицької, О. Войтенка. – Львів: ЗУКЦ, 2006. – 152 с.

4. Ми – громадяни України: Навчальний посібник з громадянської освіти для 9(10) класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів /О. Дем’янчук, І. Ігнатова, П. Кендзьор та ін.; За ред. О. Пометун. – Видання шосте, доповн. та виправл. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 280 с.

5. Громадянська освіта: основи демократії. 11(12) клас. Навчальний посібник /Бакка Т.В., Ладиченко Т.В., Марголіна Л.В. та ін.. – Х.: ВГ «Основа», 2009. – 207 с.

6. Суспільствознавчі предмети. 5-11 кл.: навчальні програми, методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році /Укладач Р.І. Євтушенко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 208 с.

7. Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /П.В. Вербицька, О.В. Волошенюк, Г.О. Горленко та ін. – К.: Літера ЛТД, 2018. – 224 с.

8. Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /І.Д. Васильків, В.М. Кравчук, О.А. Сливка, І.З. Танчин, Ю.В. Тимошенко, Л.М. Хлипавка. – Тернопіль: Астон, 2018. – 256 с.

9. Громадянська освіта (інтегрований курс). 10 клас. Тестовий контроль результатів навчання /Т.О. Ремех, О.І. Пометун, І.П. Бондарук. – К.: Літера ЛТД, 2018. – 144 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.