Стаття "Особливості управління сільською школою в умовах модернізації освіти"

Опис документу:
Питання модернізації освіти, підвищення її якості особливо актуальні для сільської школи, яка часто вимушена працювати в екстремальних умовах із-за зменшення контингенту дітей, через віддаленість сіл одне від одного й від райцентру, недостатнього кадрового забезпечення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Особливості управління сільською школою

в умовах модернізації освіти

  1. Створення нової моделі сучасної сільської школи

Вчителі – це люди, які все своє життя перебувають у творчому пошуку, прагнуть зробити якомога більше. Нинішня освіта в Україні має стільки проблем, що вирішити їх можуть тільки небайдужі люди, здатні самостійно мислити і діяти в нових соціально-економічних умовах.

Питання модернізації освіти, підвищення її якості особливо актуальні для сільської школи, яка часто вимушена працювати в екстремальних умовах із-за зменшення контингенту дітей, через віддаленість сіл одне від одного й від райцентру, недостатнього кадрового забезпечення. Час вимагає нової моделі школи що розвивається і забезпечує розвиток особистості сільського учня, оволодіння учасниками навчально-виховного процесу мистецтвом життєтворчості в умовах партнерської співпраці, атмосфери поваги, довіри, успіху, створення школи розвитку, яка забезпечує своєчасне виявлення і розвиток творчого потенціалу дитини, творче навчання, що передбачає залучення до наукового пошуку й використання отриманих знань на практиці; формування навчально-виховного середовища сільської школи.

Випускники сільської школи мають стати активними громадянами з відповідною системою цінностей. Тому якість освіти є національним пріоритетом. А мережа навчальних закладів повинна задовольняти освітні потреби кожної людини відповідно до її інтересів, здібностей та потреб суспільства.

2. Творчий педагогічний колектив – вимога часу

  Для здійснення поставлених завдань необхідно змінити процес управління навчально-виховною діяльністю, та розвивальною діяльністю учнів; інтегрувати зусилля вчителів, громадськості, батьків та інших установ селища у створенні необхідної навчально-матеріальної бази для втілення програм спецкурсів, факультативів тощо. Діагностування і корекція навчально-виховного процесу психологічною службою повинні мати системний характер і забезпечувати умови для психолого-педагогічної взаємодії батьків, учнів, учителів і громадськості. Тому першочерговим завданням є формування творчого педагогічного колективу, здатного забезпечити якісну освіту відповідно до запитів, потреб школярів з урахуванням їхніх психофізичних, індивідуальних особливостей та інтелектуальних можливостей. Ні в кого не виникає сумнівів, що інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність, а саме – пошук нових моделей навчальної й управлінської діяльності, які забезпечували б колективне управління навчальним закладом, відхід від традиційних методів, упровадження інновацій в навчально-виховний процес, що сприяє подоланню консерватизму і виявленню нових творчих можливостей педагогів. В управлінській діяльності вироблена система співробітництва в роботі керівників заходу, педагогічних, громадських та учнівських органів самоврядування. Важливого значення надаємо навчанню педагогічних кадрів, створенню комфортного середовища для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку й самореалізації. Сучасна система навчання потребує охоплення керівником, вчителем, учнем, батьками

великого обсягу інформації. В умовах розширення інформаційного простору та вимог, які постають перед дорослими та дітьми в сучасному світі, необхідні зовсім інші навички: думати, осмислювати ідеї, розуміти суть речей і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію. Освічена людина має знаходити необхідну інформацію, користуватися нею, аналізувати, оцінювати її, використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Нині навчальний процес у школі спрямований на інтенсивне переосмислення цінностей, пошук нового в теорії і практиці навчання та виховання.

3. Модернізація освіти. Розвиток управлінської компетентності директора.

Щоб забезпечувати належний рівень модернізації освіти, оновлення управління має випереджати процеси розвитку галузі, це зумовлює більш високий рівень вимог до професіоналізму керівників, потребує швидкого набуття знань і вмінь щодо управління соціальними системами. Керівник у такому вимірі є соціальним лідером. Модернізація управлінської діяльності керівника в умовах розвитку сільської загальноосвітньої школи потребує постійного вивчення й використання складової управлінської компетентності директора закладу освіти сільської місцевості. Якості ефективного керівника давно привертали увагу вчених-дослідників та практиків, але ще ніхто не зумів знайти той набір характеристик, якими повинен володіти кожен керівник. Таким чином, незважаючи на існуючий перелік якостей він залишається відкритим.
До переліку важливих рис успішного керівника, як правило, відносять:
* інтелектуальні можливості вище середнього, але не на рівні обдарованості та геніальності;
* ініціатива, яка пов'язана із здатністю до аналізу та конструктивної діяльності, енергією, життєстійкістю;
* впевненість, що спирається на здатність вірити в себе і свою діяльність, усвідомлення свого місця, бажання досягти цілей;
* здатність подивитись на ситуацію "зверху", що дає можливість панорамного бачення подій та процесів;
* фізичне та психічне здоров'я, яке створює запас енергії, необхідної для складної роботи;
* усвідомлення мети робить можливим постійний аналіз власної діяльності та мотивацію підлеглих;
* тактовність, толерантність керівника викликають з боку підлеглих повагу, яка потрібна, щоб вести за собою;
* порядність необхідна, щоб завоювати довіру;
* бажання успіху, установка на лідерство створюють позитивні умови для кар'єри;
* уміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень, виконання важливих завдань;
* здатність співпрацювати з широким колом людей;
* емоційна зрілість дозволяє управляти своїми почуттями, станами;
* установка на успіх створює передумови успішної діяльності та результатів;
Як правило, управляючи навчальним закладом , творчий керівник прагне створити інформаційну, організуючу структуру, яка б характеризувала професіоналізм, інформованість та компетентність педагогічного колективу. Вчителі повинні повною мірою орієнтуватися в нелегких завданнях, що випливають з процесів глобалізації суспільного життя. Пошук ефективних відповідей на виклики часу вимагає від керівників НЗ інформування, пояснення, окреслення шляхів модернізації освіти, об’єднання зусиль педколективу, батьків, громади села, спрямованих на практичну реалізацію ефективної освітньої політики, формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді в сучасних умовах. Однією із складових управлінського процесу є створення та діяльність сайту навчального закладу, що дає можливість без фізичних та часових затрат здійснити діагностику певного спрямування. Віртуальне діагностування потреб та запитів усіх учасників навчально-виховного процесу сприяє правильному вибору форм та методів роботи, що сприятимуть розв’язанню проблем у реалізації завдань навчально-виховного процесу. Розміщення матеріалів, опитувань, діагностик на сайті школи забезпечує не тільки швидку дію на вчителя, але мимоволі заставляє вчителя навчитись працювати з веб-ресурсами.

4. Сімейне виховання і школа

Однією із складових сучасної моделі розвитку школи є робота з батьками. Її планування здійснювалося через роботу над проектом «Сімейне виховання і школа». Враховувалося те, що більшість батьків відчувають себе психологічно непідготовленими до того, щоб забезпечити оптимальний розвиток дітей і відчувають брак досвіду для виконання цих завдань. Відсутні будь-які інформаційні центри, де батьки могли б отримати відповідні знання та розвинути свої навички. Недостатніми є знання, практичні вміння, навички батьків у сфері розвитку дітей дошкільного віку. В більшості сімей панують авторитарні методи виховання. Перевага надається догляду, а не мовленнєвому, естетичному, соціальному розвитку дітей. На низькому рівні мотиваційна сфера батьків і відповідно дітей, втрачається потяг до навчання, прогресує байдужість до результатів навчальної діяльності учнів. Розробляючи модель сучасної школи , потрібно враховувати враховували те, що одним із провідних завдань стане пошук нових форм спілкування з батьками з метою залучення їх до шкільного життя дітей та відповідальності за ефективність шкільного навчання

Анкетування показало, що їм не вистачає знань з наступних питань:

· збереження здоров'я дитини, попередження захворювань;

· розвиток навичок спілкування у дитини;

· побудова взаємин з дитиною з урахуванням її індивідуальних особливостей .

5. Успішна модернізація – запорука успіху.

Оновлення всіх сфер життя суспільства нашої країни висуває нові проблеми, нові завдання. Вагома роль у їх вирішенні належить освіті, успішне реформування якої не можливе без раціонального управління цією галуззю на всіх рівнях (загальнонаціональному, регіональному, місцевому). При цьому воно має бути спрямованим на організацію та забезпечення оптимальних умов функціонування галузі, створення системного механізму її саморегуляції, якому властиві динамізм, мобільність, гнучкість. Модернізація і розвиток освіти повинні набути випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі. Необхідно побудувати навчально-виховний процес на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття здібностей у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей. Забезпечити розвиток та функціонування української мови як державної, створення умов для вивчення іноземних мов.

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!