Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

Словникові диктанти. Правопис Е, И в коренях слів

Українська мова

Для кого: 10 Клас

17.09.2018

1531

14

0

Опис документу:
Словниковий диктант містить слова іншомовного походження та власне українські слова. Може бути поділений за алфавітом та вроздріб.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Анг..ліна, Ал..втина, ал..бастр, акомпан..мент, арт..лерія, арт..ріальний, акорд..он, ап..льсин, аплод..сменти, ав..ню, абор..ген, абр..кос, ас..міляція, ас..стент, асорт..мент, ан..ксувати, ан..мія, атр..бут, аз..мут, ат..роскл..роз, ап…нд..цит, ап..лювати, ал..ргія, ар..тмія; бар..тон, б..реза, бр..ніти, б..нгальський, б..рмудський, б..л..трист, б..стселер, банд..роль, б..г..мот, б..ргамот, б..тон, Бор..сфен, бут..рброд, бр..кати, бр..хати, б..нзин, б..ручкий, біс..ктриса, б..нтувати; в..делка, в..нозний, в..селка, в..шневий, в..рмішель, в..г..тативний, в..ртикаль, в..зіння, Вав..лон, в..лосипед, в..ноград, вас..левс, в..теран, в..т..р..нар, В..ргілій, в..нтиляція, в..сіти, в..рнісаж, в..сти, в..ртати; г..рбарій, Г..ннадій, гл..тати, г..моглобін, г..пард, г..кати, г..готіти, г..н..ратор, г..ографія, г..незис, гл..вкий, г..ніально, г..неалогія, г..н..рал, г..стапо, Г..ртруда, Г..д..он, г..рой, г..рбери; д..ктант, д..плом, д..пкур’єр, д..наміт, Д..тройт, дж..нджуристий, дж..гун, дж..р..ло, д..ржално, д..ректор, д..струкція, д..мократ, Д..мокріт, д..фтонг, д..зайн, д..путат, д..партам..нт, д..кларація, д..візія, д..р..жабль, д..кобраз, д..р..гент, д..кольте, д..нозавр, д..р..нчати, д..стр..б’ютор, д..фіс, д..віз, д..тонувати, д..буляти, д..витися, д..тина, д..зодорант, д..ржава, д..ркач, д..станція, д..густація, д..л..гація; енц..клоп..дичний, ел..ктричний, ел..гійний, ен..ргійний, еманс..пований; ж..брак, ж..ття, ж..раф, ж..нити, ж..боніти, ж..стикулювати, ж..ртовний; з..фір, з..мля, з..лений, З..заній, З..мфіра, з..ло, з..мовий, Зач..пилівка, заст…гати, зап..рати, зб..рати, забл..щати, заз..рати, з..рно, зап..кти, зам..рзати, задз..ркалля, зч..пити; інст..тут, інж..нер, інд..кс, інд..катор, інт..рв’ю, інв…стиція, інв…ктива, інт..рвенція, ім…нини, інт..грал, інтр..ган, імп..ратор; кор…дор, кор…гування, кл..новий, к..шеня, кр..латий, к..нтавр, к..нгуру, кор…фей, кр..слатий, кор…спондент, Кр..м..нчук, К..рило, кр..жаний, к..росин, к..сіль, к..слота, кр..сало, кр..шити, кр..голам, кр..птонім, кр..ативний, к..рмо, к..піти, к..парис, кол..ктив, кр..вавий, кр..мезний, кр..ниця, ком..ндант, комп..тенція, компл..м..нтарний; л..мон, л..вада, л..міш, л..беді, л..гіон, лінол..ум, л..генда, Л..зогуб, ліб..рал, л..таври, Л..тва, л..кційний, л..таргічний, л..гальний, л..дащо, л..ксичний, л..шайник, л..мур, л..йт..нант; м..нталітет, м..даль, м..р..діан, м..моріал, м..нуле, м..дуза, м..шій, м..довий, м..тець, м..стецтво, м..лодія, м..тафора, м..тодичний, М..ланка, М..кола, М..хайло, М..кита, М..рослава, М..літополь, м..ломан, м..тавка, м..ланхолік, м..чкуватий, м..ланж, мар..ніст, мар..над, м..зозойська, м..чоносець, ман..врувати, м..ксиканець, мом..нтальний, м..мохідь, м..четь, м..тан, м..тушливий, м..тати, М..сія; н..реститися, ніс..нітниця, нів..лювати, н..біжчик, неж..ть, н..ктар, н..ткуватий, Н..рон, Н..кифор; П..тро, пр..стиж, п..лікан, привіл..йований, пр..з..нтація, п..рлина, п..люстка, п..р..скоп, прав..льний, п..р..фраз, п..р..ф..рія, п..л..нгас, п..л..хатий, п..сьменник, парлам..нт, п..рманентний, прав..дний, П..трарка, Пр..з..дент, пант..он, п..нсне, п..лікан, принц..повий, п..ріг, п..шатися, п..люшки, п..ктораль, П..лип, порц..ляна, п..рила, пл…сти (плавати), п..рсп..ктива, прот..же, прот..кторат, п..ч..ніг, п..ч..риці, п..чера, п..чінка, пол…мічний, пр..м’єра, пр…нцеса, пш..ниця, п..ктин, п..лосос, п..дагог, п..рнатий, п..дикульоз, п..сати; рар..тет, р..корд, р..нклод, р..п..тиція, р..ж..сер, р..гуляція, р..лакс, р..дати, р..готати, р..віти, р..бро, р..балка, р..піти, р..торика, р..ф..рат, р..жим, р..дактор, р..місник, р..флекс, р..зультат, р..ц..пієнт, р..цепт, р..ніт, р..мувати; С..ваш, с..рпанок, с..паратист, с..стема, сл..вовий, с..гнал, с..гмент, с..крет, с..муляція, с..мбіоз, сув..р..нітет, с..нусоїда, сп..кулянт, с..стринець, с..нтаксичний, с..к’юріті, с..мафор, с..рафим, с..нт..зувати, с..мпатичний, ст..повий, с..чати, ст…рчати, сп..тати, С..ргій, ст..лістичний, ст..хія, ст…жина, ст…хати, С..соєв, с..мфонія, с..ноніми, с..лянин, с..лач, с..р..нада, с..р..да, Сп..р..дон, Ст..пан, С..мен, с..нтим..нтальний, с..лекція, с..л..зінка, с..тро; тр..буна, т..хнічний, т..раж, т..ран, тр..вога, Т..г..ран, т..р..торія, т..рмінологія, т..мп..рам..нт, т..мп..ратура, т..тулований, тр..котаж, т..рмальний, тр..мбіта, т..л..скоп, т..тан, Т..ліженці, тр..пільський, тр..нування, тр..зуб; уч..нь, унів..рс..тет; ф..мінізм, ф..тишизм; Хр..стос, Хм..льницький, Хр..стина, Хар..тина, хр..стини, хв…лина, хв..люватися, хр..зантема, хр..стияни; ц..буля, ц..нічний, ц..ментувати, ц..клічний, ц..клон, ц..клоп, ц..гельний, ц..гарка, ц..ркач, ц..нтральний, ц..лофан, ц..люліт, ц..батий, ц..тадель, ц..толог, Ціц..рон, ц..стерна, ц..ферблат, ц..ребральний, ц..ремонія; ч..мпіон, ч..рвоний, ч..рвивий, ч..рговий, ч..сло, Ч..ркаси, Ч..рнігів, ч..р..паха, ч..решні, ч..сноти, ч..нці, ч..сати, ч..нити, вч..няти, ч..канити, ч..ркати; ш..піти, ш..л..стіти, ш..ренга, ш..рина, Ш..стопалов, ш..шкар, ш..мпанзе, ш..рина; щ..дрівка, щ..б..тати, щ..міти, щ..пати, щ..зати, Щ..кавиця; юр..дичний; ян..чари.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.