і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Краснополіна М.Й., Канівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

Канівської міської ради Черкаської області

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ

ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Стаття присвячена розвитку мотивації учнів до вивчення другої іноземної мови, рекомендаціям щодо її підвищення у процесі навчання іноземних мов.

В останні роки статус іноземної мови значно змінився в українському суспільстві. Стрімке входження України у світове співтовариство, економічна і соціокультурна ситуація в країні забезпечили величезний попит на знання іноземних мов, створили потужну мотиваційну базу для їх вивчення. Володіння навичками іншомовної компетенції стало розглядатися як необхідна особистісна і професійна якість будь-якого фахівця, засіб соціалізації, засіб, що об'єднує держави і народи. Саме тому сьогодні необхідно приділяти серйозну увагу ефективності та якості процесу навчання іноземним мовам.

В Україні питанню вивчення іноземних мов наразі приділяється більше уваги. Так, з вересня 2012 року почалося опанування ІМ у загальноосвітніх навчальних закладах з першого класу. У вересні 2013 року п’ятикласники усіх шкіл країни розпочали вивчати другу іноземну мову.

Викладаючи німецьку мову в школі, часто можу почути запитання «Для чого мені вивчати ще одну іноземну мову? Адже знаючи англійську, я можу без проблем спілкуватися з іноземцями». І можливо тому, свою задачу я, як вчитель німецької мови, вбачаю в тому, щоб збудити, підтримати, зберегти інтерес до вивчення саме німецької мови, показати та переконати своїх учнів у тому, що вчити мову – це цікаво, корисно, сучасно.

Говорячи про «мотивацію», «мотиви», звичайно мають на увазі ті фактори, які спонукають людину до діяльності. Без неї усі зусилля батьків чи вчителів будуть приречені на невдачу: дитина або не вчитиметься, або вчитиметься лише для того, щоб її не карали (негативна, деструктивна мотивація), і в остан-

ньому випадку знання будуть поверхневі й швидко забуватимуться.

Існує кілька видів мотивації стосовно іноземної мови.

Це може бути широка соціальна мотивація, що пов’язана з досить гострим почуттям громадянського обов’язку перед країною, перед рідними, близькими людьми, пов’язана з думками про навчання, як про дорогу до засвоєння великих цінностей культури, як засіб, що дозволяє нести людям добро і користь, з уявою про навчання, як шлях до здійснення свого призначення в житті.

Другий різновид зовнішньої мотивації – вузькоособистісна – визначає відношення до оволодіння іноземною мовою, як способу самоствердження, а інколи як шлях до особистого благополуччя.

Безсумнівно, провідна роль в досягненні поставленої мети педагогічної діяльності належить викладачу, вчителю, наставнику. Ефективність роботи вчителя іноземної мови залежить від того, наскільки успішно він опанує ідеями модернізації сучасної освіти і чи буде він впроваджувати ці ідеї в практику викладання іноземної мови.

Викладач іноземної мови повинен розуміти, що модернізація передбачає: по-перше, зміни цілей і результату навчання, по-друге, зміну методів і технологій засвоєння змісту навчання, по-третє, індивідуалізацію процесу навчання іноземної мови.

Навчання іноземним мовам в більшості випадків носить штучно-навчальний характер, і це значно знижує потребу учнів у спілкуванні іноземною мовою. Центральним завданням кожного навчального заняття є створення умов іншомовного мовленнєвого спілкування в процесі навчання мові, максимально наближених до звичайних умов.

Багаторічна педагогічна практика свідчить про те, що протягом одного навчального року відношення учнів до різних видів мовленнєвої діяльності іноземною мовою може різко змінюватися в позитивну або негативну сторони, і це пояснюється багатьма чинниками.

У більшості випадків у навчальному процесі використовується лише підручник з його типовими, одноманітними вправами, досить часто відсутні мультимедійні засоби навчання. Все це знижує позитивні емоції учнів, їх зацікавленість до занять, і навчальна робота набуває пасивного виду діяльності.

Нині існує необхідність мотивації до вивчення іноземної мови на всіх етапах навчання. Перед учителем стоїть завдання свідомо впливати на власну активність учнів на уроках для розвитку їх мовних особистостей, які проявляють себе в мовленнєвій діяльності.

Навчаючи іноземній мові, учитель повинен знати психологічні, вікові, особистісні, індивідуальні особливості своїх учнів, щоб правильно побудувати навчальний процес.

Існує декілька факторів, що впливають на формування стійкої позитивної мотивації до навчальної діяльності:

 • зміст навчального матеріалу;

 • організація навчальної діяльності;

 • стиль педагогічної діяльності вчителя;

 • колективні, групові форми навчальної діяльності;

 • оцінка навчальної діяльності школяра в порівняльній динаміці.

Ураховуючи ці фактори, можна підвищити мотивацію учнів до навчання іноземній мові.

Серед доступних і перевірених практикою шляхів підвищення ефективності заняття є планування та організація нестандартних уроків. Нестандартні уроки – це неординарні підходи до викладання навчальних дисциплін. Мета їх гранично проста: оживити нудне, захопити творчістю, зацікавити повсякденним, оскільки інтерес – це каталізатор всієї навчальної діяльності.

Нестандартний урок – це завжди свято, коли кожен має можливість проявити себе в атмосфері успішності, а група може стати творчим колективом. Ці уроки включають в себе все розмаїття форм і методів, особливо таких, як проблемне навчання, пошукова діяльність, міжпредметні і внутрішньопредметні зв'язки, опорні сигнали, конспекти та інше. Знімається напруга, пожвавлюється мислення, порушується і підвищується інтерес до предмету в цілому.

Найбільш поширеними видами нетрадиційних уроків з іноземної мови є: урок-гра, урок-казка, урок-змагання, урок-імітація, урок-спектакль, урок-екскурсія, інтернет-урок, відеоурок, урок-інтерв’ю, урок-свято, інтегрований урок та ін.

Яскравим прикладом ігрового заняття є лінгвокраїнознавча вікторина, яку можна запланувати на підсумковий урок по темі "Країни, мову яких ми вивчаємо", де учні активізують усі свої знання та виявлять спортивний характер та ерудованість.

Використання пісенного матеріалу на уроці іноземної мови стимулює мотивацію і тому сприяє кращому засвоєнню мовного матеріалу завдяки дії механізмів мимовільного запам'ятовування, що дозволяють збільшити обсяг і міцність запам'ятовування. Пісня може бути не просто одним з елементів уроку, але й його основою.

Навчальне відео на уроках іноземної мови розвиває навички та вміння сприй-няття і розуміння іноземної мови на слух, яке вимагає від викладача та учнів значних зусиль і часових витрат.

Іншим з існуючої безлічі шляхів і засобів, вироблених практикою, для формування стійких пізнавальних інтересів і мотивів, є застосування в учбовому і виховному процесі інформаційних технологій. Використання інформаційної технології на всіх стадіях педагогічного розвитку дозволяє не тільки скоротити час на освоєння матеріалу, підвищити глибину і міцність знань, рівень розвитку, що вчаться, зняти напругу, індивідуалізувати і диференціювати процес навчання, стимулювати пізнавальну активність і самостійність, розвиток творчих здібностей людини, прищепити навички дослідницької діяльності, формує пізнавальні і розвиваючі мотиви.

З огляду на вищевикладене можна відзначити, що діяльність учня на уроці має бути спрямована на досягнення високих результатів пізнання згідно з віковими можливостями та програмними вимогами. Учитель має створити такі умови навчання, щоб учень мав у цьому особисту зацікавленість і розумів, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності пізнання не може принести позитивних результатів і задоволення.

Я впевнена, що творчості вчителя нема перешкод, важливо тільки вміло спрямувати її на досягнення поставленої мети. Творіть і ви отримаєте той результат, який задовольнить і вас, і ваших учнів.

Список використаної літератури:

 1. Андриевская В.В. Возрастные особенности учебной деятельности старшеклассников на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 6.

 2. Барышников Н. В. Методика обучения второму иностранному языку в школе. – М.: Просвещение, 2003. – 159с.

 3. Владимирова Л.П. Интернет на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 3. – С. 39–41.

 4. Гальскова Н.Д. Сучасна методика навчання іноземних мов. – М., 2000.

 5. Коновалова Л.В. Средства повышения эффективности урока // Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. – 1990. – №4. – С.61-66.

 6. Маркова А.П. и др. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990.

 7. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. – 2-е вид., випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 8. Сажко Л.А. Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. – 2011. – №4. – C.3-7

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Стаття присвячена розвитку мотивації учнів до вивчення другої іноземної мови, рекомендаціям щодо її підвищення у процесі навчання іноземних мов.
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Німецька мова
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  868
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  5
 • Номер матеріала
  SD995989
 • Вподобань
  0
Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь