Школа для життя. Підприємливість і фінансова грамотність

НУШ

Для кого: 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас

22.08.2020

2209

150

0

Опис документу:
Робота містить методичні рекомендації щодо шляхів формування ключової компетентності «підприємливість», яка забезпечує навчання протягом усього життя та доступні вправи для навчання фінансовій грамотності дітей молодшої школи.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Лист

на участь в Обласному фестивалі педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro – 2020»

у номінації

Реалізація наскрізної змістової лінії  «Підприємливість і фінансова грамотність» як засіб інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів

Комунальний заклад освіти «Варварівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти» Варварівської сільської ради Юр`ївського району Дніпропетровської області

51325 вул. Артамонова,16 с.Варварівка Юр'ївський р-н Дніпропетровська обл.

E-mail: varvarovka.ssh@gmail.com

Шишацька Інна Володимирівна, вчитель початкових класів

«Школа для життя: підприємливість і фінансова грамотність»

Робота містить методичні рекомендації щодо шляхів формування ключової компетентності «підприємливість», яка забезпечує навчання протягом усього життя та доступні вправи для навчання фінансовій грамотності дітей молодшої школи.

Видання адресоване вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Директор школи Я.Ю. Жидкова

Комунальний заклад освіти «Варварівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти» Варварівської сільської ради Юр`ївського району Дніпропетровської області

«Школа для життя:

підприємливість і фінансова грамотність»

Шишацька Інна Володимирівна

вчитель початкових класів

2020 рік

Зміст

Вступ………………………………………………………………2

Розділ 1.

Формування підприємливості учнів початкових класів…….....4

Розділ 2.

Від теорії – до практики…………………………………………..8

Висновок…………………………………………………………20

Список використаних джерел….……………………………...21

Додатки………………………………………………………..….23

Вступ

«Час, що наближається, – це епоха інтелектуального працівника,

який, крім формальної освіти, володіє ще й практичним застосуванням знань та навичками неперервного навчання».

Петер Дракер

(американський консультант в галузі менеджменту

Донедавна завдання шкільної освіти визначалися набором знань, умінь і навичок, якими мав опанувати випускник. На сьогодні такий підхід виявляється недостатнім, соціуму не потрібні всезнайки і базіки. Сучасна Україна потребує випускників, готових долучитися до подальшої діяльності, здатних практично розв’язувати життєві та професійні проблеми, що постають перед ними.

Рівень освіченості, особливо за сучасних умов, не визначається обсягом знань, їх енциклопедичністю. Із позицій компетентнісного підходу рівень освіченості визначається здатністю розв’язувати проблеми різної складності на основі наявних знань. Компетентнісний підхід не заперечує значення знань, але він акцентує увагу на здатності використовувати здобуті знання.

Компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як:

 • особистісно орієнтований (потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі «для всіх» на суб’єктивні надбання одного учня, які можна виміряти);

 • діяльнісний (може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі використання конкретним учнем певного комплексу дій).

У переліку ключових компетентностей випускника нової української школи окреме місце посідає підприємливість, адже виховання підприємливої молоді – не лише засада економічного розвитку, а й умова виживання України як держави.

Фінансова грамотність – одна з десяти ключових компетентностей, на розвиток яких орієнтується Нова українська школа.

Змістовна лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» червоною лінією проходить через оновлені програми навчальних предметів закладів загальної освіти.

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Вона передбачає застосування:

 1. інтерактивних методів навчання, завдяки яким можна змоделювати життєві ситуації на уроках і спонукати учнів мислити, спілкуватися і діяти;

 2. проектну діяльність, яка забезпечує формування підприємницької компетентності. Саме завдяки навчальним проектам учні вчаться застосовувати набуті знання на практиці, працювати в команді над конкретним завданням, презентувати свої результати, шукати інформацію з різних джерел, порівнювати й аналізувати, переконувати і вести за собою;

 3. організацію екскурсій, що допоможе переконати учнів у сенсі навчання, мотивує і активізує до пізнання нового;

 4. звернення до досвіду учнів гарантує те, що учень стає справжнім учасником освітнього процесу, співтворцем і конструктором нових знань, винахідником і відкривачем. Сам досвід учня стає найціннішим навчальним матеріалом на уроці.

Так, починаючи з початкових класів, проводять міжпредметні зв'язки у рамках реалізації змістовної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність»

Формування підприємливості учнів початкових класів

Економічна освіта набуває стратегічного значення. З огляду на це, українські вчені та педагоги-дослідники, використовуючи закордонний досвід, з’ясовують специфічні риси, шляхи та особливості виховання підприємницької компетентності учнів, починаючи з початкової школи; визначають зміст і розробляють методику економічного виховання дітей молодшого шкільного віку; вивчають особливості засвоєння дітьми основ підприємництва.

Дослідники переконані, що в молодшому шкільному віці діти здатні усвідомлювати значення підприємницької компетентності шляхом опанування таких умінь, як-от: самостійне визначення мети праці, планування й організація трудового процесу, уміння раціонально використовувати матеріали та обладнання, враховувати фактор часу в роботі, об’єктивно оцінювати результати праці, чесно й сумлінно ставитися до своїх обов’язків.

Розвиток техніко-економічного мислення учнів початкової школи забезпечується шляхом знайомства з елементарними економічними основами як домашнього господарства, так і економіки нашої країни, формування економічної ощадливості, бережливості, здатності орієнтуватись у підприємницькому середовищі, а також сприяння усвідомленню взаємозв’язку економічних та етичних процесів.

Одним із засобів формування основ підприємницької компетентності молодших школярів є підготовка і проведення комплексних навчально-економічних екскурсій на підприємства, у приватні фірми, кооперативні спілки, комерційні банки тощо. Мета їх – виробити в учнів уміння помічати й оцінювати різноманітні економічні факти і явища у взаємозв’язку, ознайомити дітей із практичними діями дорослих в умовах підприємницького середовища.

У змісті навчального матеріалу, що спрямований на підготовку учнів молодших класів до майбутньої професійної діяльності, потрібно обов’язково виокремити такі компоненти:

 «самопізнання» – знання власного особистісного потенціалу активності, творчості, інноваційної діловитості;

 «ділове спілкування» – розкриття правил, змісту й форм соціальної поведінки та спілкування в умовах ринкових відносин;

 «партнерство» – розуміння змісту, процесу й результату спільної діяльності, ролі партнерів у розв’язанні практичних підприємницьких завдань;

 «економіка» – усвідомлення системи знань, що необхідні для повсякденного життя та діяльності. Зокрема, учні мають усвідомити, що економічна поведінка підприємця відрізняється від поведінки інших працівників тим, що характеризується певними типовими рисами, а саме: енергійністю та ініціативністю; умінням бути лідером, підбирати собі «команду» і керувати нею; діловитістю і вмінням ризикувати, самостійно приймаючи рішення, тощо.

Працюючи над формуванням підприємницької компетентності учнів початкових класів, можна разом з дітьми корисно дослідити регіональні особливості економічного життя.

Тож, яким чином в учнів початкових класів сформуються уявлення про економіку свого міста, села, про професії, про продукцію, яку виготовляють на території їхнього регіону і в межах України. Також варто закріпити такі поняття, як-от:

 виробництво ( «Які ресурси використовує сільське господарство?» «Що б сталося, якби не було шахт?», «Які ресурси потрібні для виготовлення морозива);

 спеціалізація («Чим відрізняються заводи «Молочний дім» і «Павлоградзернопродукт?», «Яка різниця між фабрикою «Квітень» та Новомосковським трубним заводом?», «Знайди зайве на полицях Дніпровської взуттєвої фабрики тощо);

 трудові ресурси («Ця поважна праця слюсаря», «Назви професію», «Кому що потрібно для праці?»);

 ринок («Що таке ринок?», «Як відрізняються ринок та магазин?») та ін.

На уроках мистецтва в учнів формується економічне ставлення до світу речей, предметів матеріальної культури: «Що таке економіка?» (потреби, можливості, послуги, домашнє виробництво), «Праця та трудові відносини» (якість праці, безпека, особливості трудової діяльності), «Реклама та її роль у житті виробництва».

Важливе місце в підприємницькій освіті учнів початкових класів займає конкретизація знань основ поведінки споживача, формування уявлень про права споживачів під час купівлі товарів, наданні послуг. Цьому сприяють заняття – «ділові ігри», створення проектів,проведення ярмарок, відтворення життєвих ситуацій, виконання творчих завдань, участь у конкурсах.

Для формування підприємницького мислення, правомірної поведінки в бізнес-середовищі, ділових якостей вихованців, оцінки власного потенціалу у сфері економічного й соціального життя педагог пропонує дітям такі форми роботи:

 • дискусії на проблемні економічні теми: «Що вигідніше: виробити багато дешевого товару чи менше, але якісного?», «Що краще купити: нову іграшку для малюка чи нові окуляри для бабусі?», «Для чого треба берегти своє здоров’я?»;

 • роздуми: «Чому я хочу (або не хочу) бути бізнесменом?», «Що найважливіше в житті?»;

 • тестування: «Що можна купити за гроші?», «Що неможливо купити за гроші?»;

 • ділові ігри: «Меню для дитячого кафе», «Реклама дитячого кафе»;

 • тренінги: «Ми в театрі», «Я їду в автобусі», «Найбільш економна господиня», «Конвеєр», «Чи знаєш ти ціни?», «Аукціон знань» тощо. Особлива увага вчителів початкової школи має приділятися організації екскурсій на підприємства (у банк, страхову компанію, музей, магазини, на ринок), спостережень, зустрічей, тематичних бесід, у ході яких під час вирішення проблемних питань та ситуацій відбувається формування в дітей практичних навичок підприємницької поведінки: «Як взимку зберегти тепло?», «Потреби та можливості», «Потреби людини», «Потреби тварин», «Чому кажуть: «Природа – матінка»?», «Розподіл праці серед тварин: бджоли та мурашки» тощо). Учні усвідомлюють залежність людини від природи, необхідність раціонального використання природних багатств рідного краю (вугілля, сіль, крейда, вода, газ, нафта).

На уроках математики доречно практикувати проведення хвилинок «Цікава математика» на економічні теми: учні вчаться розраховувати раціональну покупку, планують та економічно вираховують витрати на ремонт квартири чи будинку, знайомляться з формуванням цін на товари, поняттям «витрати»; розв’язують задачі економічного змісту; закріплюють економічні терміни «заробітна плата», «вартість», «прибуток», «збитки», «дарунок».

На уроках української мови варто проводити лінгвістичні ігри економічної спрямованості:

 • вирішити або скласти кросворд;

 • згадати прислів’я й приказки, у яких зустрічаються економічні поняття (наприклад, «гроші», «жадібність», «праця», «багатство» та ін.);

 • скласти перелік товарів для магазину («Взуття», «Супермаркет», «Продовольчі товари» тощо);

 • вставити в тексті пропущені слова;

 • знайти помилки в реченні та виправити їх; виключити одне слово, яке виявилося зайвим та пояснити свій вибір;

 • дібрати спільнокореневі слова (праця, працелюбний; реклама, рекламіст);

 • пояснити значення прислів’я на економічну/професійну тематику;

 • розтлумачити економічний/професійний термін.

У позакласний час у ході сюжетних ігор «Рекламна агенція», «Ми – дизайнери», «Супермаркет», «Модельна агенція», «Бюро архітекторів» учні відтворюють трудові процеси дорослих і водночас навчаються основам економіки. У сюжетно-дидактичних іграх моделюються реальні життєві ситуації (операції купівлі-продажу, виробництва та збуту готової продукції тощо), що на практиці допомагає засвоювати складні економічні знання. Адже, якщо діти відчують відповідальність за свої вчинки в грі, то це допоможе їм уникати помилок у дорослому житті.

Отже, представлений матеріал переконує в тому, що хоча в Державних стандартах початкової загальної освіти до сьогодні перед учителями початкових класів не ставилося завдання формування у молодших школярів підприємницької компетентності, але здійснення відповідної віковим особливостям економічної освіти сприяє становленню основ досліджуваного феномену у свідомості та поведінці учнів початкових класів.

Від теорії – до практики

Повсякденне сімейне життя дуже насичене. Діти знають, що кожен член родини виконує певні хатні обов'язки, батьки мають професію, яка допомагає їм заробляти на життя.

Працюючи з учнями над темою « Професії», знайомлять їх зі світом професій. Діти виділяють відомі і малознайомі для них професії, ті, що властиві чоловікам або жінкам, обговорюють риси характеру, притаманні представникам різних сфер, переваги і недоліки місця роботи.

Заощадливість і планування сімейного бюджету – це ще одні складові змістовної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність». Запропонуйте учням на деякий час стати маленькими кухарями і приготувати улюблену страву. Після того, як діти за допомогою міні-діалогів дізнаються один в одного що їм найбільше смакує, вони мають скласти список продуктів, необхідних для приготування цього шедевру, оглянути вміст свого холодильника і здійснити віртуальний похід до продуктового магазину. Тут уже знадобляться математичні знання, вміння вирахувати вартість покупки, решту.

Кожен з нас щоденно тримає в руках гроші, адже людям потрібне комфортне життя, прибуткова робота, кар'єрний ріст. Цього не можна досягти, коли в людині відсутня грамотна фінансова поведінка, коли вона не вміє управляти власними коштами. Ці навички дитина починає отримувати в сім`ї, з прикладу власних батьків. А як бути з тими учнями, які не мають жодного досвіду фінансової поведінки? Тут провідником стає вчитель і його завдання з допомогою відтворення різних життєвих ситуацій допомогти дитині здобути практичний досвід здійснення покупок, вміння вдало реалізувати товар і т. д.

Зараз на просторах інтернету можна знайти велику кількість ресурсів, які допомагають вчителям підготувати практичні, цікаві завдання, які дуже подобаються дітям. Вчителі з радістю діляться з колегами своїми надбаннями, полегшуючи їм підготовку до уроків. Пропоную невеликий огляд матеріалів з інтернету, які вдало використовувала для формування фінансової грамотності та підприємливості:

 1. http://vseprogroshi.com.ua/yak-navchiti-ditej-finansovoyi-gramotnosti.html

Даний ресурс містить статтю Наталії Коваль «Як навчити дітей фінансової грамотності». Авторка подає цікаві ідеї для батьків, як демонструвати дітям здорову фінансову поведінку.

1. Рутинні повсякденні завдання можуть стати прекрасним способом показати дітям, як потрібно поводитися з грошима. Візьміть дитину в продуктовий магазин, щоб навчити її розуміти планування, економію і пошук кращої вартості. Дайте їй потримати список продуктів, продемонструйте, що означає здійснювати покупки цілеспрямовано. Вкажіть на різницю в цінових структурах і брендах. Запитайте, що краще: 30 г. за 35 грн. або 60 г. за 55 грн.? Вона дізнається цінність і заодно зможе повправлятися в математиці.

Проте застерігаю від занадто частих походів по магазинах з дітьми, що може розвинути схильність до незапланованих покупок.

2. Придбайте книги або фінансові комікси, що у комедійній формі розкажуть про основи грамотної фінансової поведінки. Які саме? Можете почати з цих (чудовий подарунок під Новий рік):

 • Пес на ім'я Money | Бодо Шефер

 • Бізнес крокодила Гени | Е. Успенський

 • Дивовижні пригоди в країні Економіка | І. В. Липсиц

 • Багатий тато, бідний тато для підлітків | Роберт Т. Кийосаки, Шерон Л. Лектер

 • Прощайте, щурячі перегони! | Роберт Т. Кийосаки і Шерон Л. Лектер (комікси)

3.Запишіть дитину на курси фінансової грамотності, де всю інформацію подадуть у ігровій та повчальній формі. Саме на таких курсах, завдяки відкритій атмосфері та взаємній довірі, діти мають можливість засвоїти необхідні фінансові навики в ході практичних занять. Це один із найрезультативніших способів опанувати знання про фінанси.

 4. Дайте можливість пограти у навчально-розвиваючі ігри, адже гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для дітей. Це можуть бути настільні ігри такі як  Монополія та їм подібні. У процесі таких ігор в дітей виробляється звичка зосереджуватися, уміло спілкуватися, логічно мислити, формуються знання про певні фінансові поняття та механізми. Необхідність дотримуватися правил у грі та приймати рішення дає той досвід, який допомагає виробляти грамотну поведінку з грошима.

5. Всі діти дуже люблять дивитися мультфільми. Але діти не просто отримують задоволення від перегляду, вони ще й витягують з них уроки! Вибирайте розумні мультфільми, які справді будуть мати повчальну форму. Для початку прогляньте декілька:

 • Притча про водопровід Пабло і Бруно Грошовий потік

 • Гроші. Мультфільм про гроші

6.Розкажіть казку, завжди повчально. Роль дитячих казок не обмежується тільки приємним проведенням часу, адже, доведено, що діти, яким з раннього дитинства читалися казки, швидше починають правильно висловлюватись.

Казка допомагає формувати основи поведінки і відношення до речей, втому числі і до грошей. Зрозуміло, що в рамках виховання фінансової грамотності, казка має бути особлива, але навіть відома казка «Троє поросят» навчить вашу дитину основам фінансової грамотності! Адже кожен з поросят уособлює собою образ звичайної людини. Кожен побудований будиночок — ФІНАНСОВИЙ будинок. Раптово з'явився злий вовк – ФІНАНСОВА криза.  Головне ж, подати інформацію в правильному ракурсі.

 1. https://naurok.com.ua/post/finansova-gramotnist-naymolodshih-shkolyariv

Доступні вправи для навчання фінансовій грамотності дітей молодшої школи

Вчіть визначати різницю між потребами та бажанням

Дорослі часто не розрізняють речі, які вони хочуть, та які їм потрібні. А що вже говорити про дітей, у яких превалює безапеляційне «хочу»? Почніть дискусію про те, що відрізняє потреби від бажань.

Вправа: Попросіть записати три бажання та три потреби кожного. Дайте час обдумати відповідь, у процесі роботи намалюйте Т-графік, кожна з колонок якого підписана як «Потреби» та «Бажання». Через декілька хвилин бажаючі зможуть озвучити свої списки, а клас прокоментує, у яку колонку варто записати кожен пункт. Усі учні можуть самостійно виконати умови завдання.

Допоможіть визначити речі, які роблять дітей щасливим

Запитайте у учнів, що для них є важливим. Їм подобається ходити в кіно, цирк, у різні затишні заклади? А може, їх радує колекціонування?

Вправа: Створіть карту серця. Для цього необхідно окреслити контур серця на шматкові паперу чи картону. Разом розділіть малюнок на декілька секцій різного розміру. Попросіть дітей заповнити кожну секцію своїми бажаннями, які роблять їх щасливими.

З'ясуйте, які бажання вимагають наявності грошей, які ні. Як правило, люди витрачають гроші на те, що їм дуже потрібно. Чи співпадає з цим твердженням дитяче уявлення?

Розгляньте справжню вартість речей

Розуміння справжньої вартості товарів – основа постановки реальних фінансових цілей. Підготуйте презентацію із зображеннями, що показують найпопулярніші товари, за які люди залюбки віддають гроші. Можна розбити їх на групи за категоріями: товари для дому (пральний порошок, пакети для сміття), їжа, відпочинок (походи в кіно, на футбольні матчі), товари широкого вжитку (одяг, книги) та послуги (інтернет, телефонний зв'язок, візит до стоматолога).

Вправа: Демонструючи кожен слайд, просіть озвучити скільки може коштувати той чи інший предмет. А потім показуйте реальну вартість товару, підтверджуючи сказане цінником, чеком чи їх знімком.

Впроваджуйте практику прийняття рішень

Щоденно ми приймаємо сотні рішень, в тому числі й ті, що стосуються фінансів. У час, коли на новорічні свята дітям подарували гроші, варто поспілкуватися на цю тему. Що вони робитимуть з грошима? Витратять одразу, відкладатимуть на велику покупку, чи трохи витратять, а решту відправлять у скарбничку?

На Урок радить:

Розробіть гру з правилами, типу «Монополія». Розділіть клас на дві-три групи (в залежності від кількості учнів). Завдання кожної з груп побудувати уявне місто, де будуть житлові будинки, школа, лікарня, магазини (список можна продовжити). Вартість цих установ має бути різною (магазини найдешевші, лікарні найдорожчі, наприклад).

Попередньо підготуйте питання, що стосуються теми певного уроку чи загальної ерудиції, та символічні гроші. Правильна відповідь передбачає «оплату» на певну суму. У ході гри, у процесі «заробляння» грошей, учні мають купувати будівлі та облаштовувати своє місто.

Що вони оберуть першим? Придбають найдешевші магазини, чи збиратимуть гроші на більш дорогі установи? Попросіть обґрунтувати кожне прийняте рішення.

Поясніть відповідальність за прийняті рішення

Вирішення фінансових питань може мати наслідки. Ймовірно, у дітей у вашому класі обмежений запас коштів, як і у більшості людей. Варто бути готовим до того, що витрати на одне можуть стати причиною того, що на інше не вистачить грошей.

Вправа: Запропонуйте учням поміркувати про пріоритети. Проаналізуйте гру з попереднього пункту, поговоріть про відповідальність: Що краще, місто, де багато дешевих магазинів, чи одна дорога лікарня? А може, спробувати все збалансувати?

Створіть бюджет

Допоможіть студентам зрозуміти, що бюджет – це план, який ви робите для того, аби мати гроші для здійснення бажань. Навчіть школярів стежити за тим, скільки грошей вони «заробляють» (подарунки, кишенькові гроші), скільки витрачають і чого діти потребують.

Вправа: Практикуйтесь у створенні бюджету за такою схемою: визначайте мету, окресліть суму для її здійснення, вкажіть шляхи надходження коштів, фіксуйте основні та супутні витрати.

Практикуйтесь, коли буде час, на різних уроках, адже чим раніше учні розвинуть звичку до свідомого управління коштами, тим краще.

Влаштуйте мозковий штурм

Якщо ви хочете витрачати більше, необхідно заробляти більше – це простий секрет життя. Але молодші школярі мають розуміти, що гроші не просто так з'являються в гаманцях їх батьків.

Вправа: Попросіть учнів у форматі «мозковий штурм» скласти список шляхів, які допоможуть заробити гроші. На уроках математики можна вирішувати прості фінансові задачі типу: скільки грошей можна заробити, якщо працювати певну кількість годин за певну зарплату.

 1. https://www.creativeschool.com.ua/financial_literacy_kmds/

Чи можна вивчати фінансову грамотність цікаво, продуктивно та весело? Ще й як! Не вірите? Ознайомтеся з порадами від фахівця з профорієнтації та викладача фінансової грамотності у КМДШ_Київ, сертифікованого тренера «Академії інноваційного розвитку освіти», спікера проекту School Angels Ukraine – В’ячеслава Зражевського.

Коли краще починати вивчати фінансову грамотність

Вивчення фінансової грамотності у дитячому віці (найкраще – з 7 років) формує правильну фінансову поведінку та правильні фінансові звички: ✓ починаючи з того, що варто перераховувати решту в магазині; ✓ закінчуючи детальним вивченням будь-яких фінансових документів, під якими вже підліток буде ставити свій підпис.

Автор пропонує цікаві приклади інтеграції фінансової грамотності з іншими дисциплінами

У цьому питанні не існує обмежень. Можна вдало інтегруватися і в гуманітарний блок дисциплін, і в природознавчий, і в точні науки.

З математикою

При складанні бюджету не обійтися без математичних розрахунків. Алгебраїчне розкладання складного на просте – те, що лежить в основі вдалого фінансового планування.

З музикою

Дуже незвичний та вдалий приклад інтеграції з уроками музики. Після складних завдань, обмежених часом, можна робити п’ятихвилинки – із закритими очима слухати легку музику. Це дає неймовірний ефект, діти одразу отримують заряд енергії та сил. А в кінці говоримо про вплив музики на мозкову діяльність.

З іноземною мовою

Можна поставити завдання створити програму перебування дитячих груп у Лондоні та скласти бюджет.

 1. https://childdevelop.com.ua/

Сайт «Розвиток дитини» пропонує практичні завдання на виконання Держстандарту початкової освіти

Плануємо покупки: хлібний відділ

Це завдання допоможе дитині навчитися орієнтуватися у хлібному відділі магазину, планувати витрати й розвинути навички додавання. Дитині дається таблиця зі списком товарів (сухарі, бублики, батон, чорний хліб). Графу з цінами дитина повинна заповнити самостійно, відвідавши магазин і дізнавшись реальні ціни на товари. Потім пропонується підрахувати загальну суму покупок і записати відповідне число. Таким чином дитина вчитиметься застосовувати математичні навички на практиці, розвиватиме спостережливість і логічне мислення.

Плануємо покупки: кондитерський відділ

Це завдання допоможе дитині навчитися орієнтуватися в кондитерському відділі магазину, планувати витрати й розвинути навички додавання. Дитині дається таблиця зі списком товарів (чорний шоколад, молочний шоколад, печиво, цукерки). Графу з цінами дитина повинна заповнити самостійно, відвідавши магазин і дізнавшись реальні ціни на товари. Потім пропонується підрахувати загальну суму покупок і записати відповідне число. Таким чином дитина вчитиметься застосовувати математичні навички на практиці, розвиватиме спостережливість і логічне мислення.

Плануємо покупки: відділ молочних продуктів

Це завдання допоможе дитині навчитися орієнтуватися у відділі молочних продуктів, планувати витрати й розвинути навички додавання. Дитині дається таблиця зі списком товарів (молоко, твердий сир, йогурт, масло, сметана). Графу з цінами дитина повинна заповнити самостійно, відвідавши магазин і дізнавшись реальні ціни на товари. Потім пропонується підрахувати загальну суму покупок і записати відповідне число. Таким чином дитина вчитиметься застосовувати математичні навички на практиці, розвиватиме спостережливість і логічне мислення.

Плануємо покупки: м’ясний відділ

Це завдання допоможе дитині навчитися орієнтуватися в м’ясному відділі, планувати витрати й розвинути навички додавання. Дитині дається таблиця зі списком товарів (ковбаса, сосиски, балик, куряче філе, яловичина). Графу з цінами дитина повинна заповнити самостійно, відвідавши магазин і дізнавшись реальні ціни на товари. Потім пропонується підрахувати загальну суму покупок і записати відповідне число. Таким чином дитина вчитиметься застосовувати математичні навички на практиці, розвиватиме спостережливість і логічне мислення.

Плануємо покупки: магазин іграшок

Це завдання допоможе дитині навчитися орієнтуватися в магазині іграшок, планувати витрати й розвинути навички додавання. Дитині дається таблиця зі списком товарів (лялька, конструктор, пазл, м’яч, іграшковий пістолет, плюшевий ведмедик). Графу з цінами дитина повинна заповнити самостійно, відвідавши магазин і дізнавшись реальні ціни на товари. Потім пропонується підрахувати загальну суму покупок і записати відповідне число. Таким чином дитина вчитиметься застосовувати математичні навички на практиці, розвиватиме спостережливість і логічне мислення.

Плануємо покупки: аптека

Це завдання допоможе дитині навчитися орієнтуватися в аптеці, планувати витрати й розвинути навички додавання. Дитині дається таблиця зі списком товарів (зубна щітка, шампунь, пластир, вушні палички, зубна паста, туалетний папір). Графу з цінами дитина повинна заповнити самостійно, відвідавши аптеку і дізнавшись реальні ціни на товари. Потім пропонується підрахувати загальну суму покупок і записати відповідне число. Таким чином дитина вчитиметься застосовувати математичні навички на практиці, розвиватиме спостережливість і логічне мислення.

Плануємо покупки: магазин спорттоварів

Це завдання допоможе дитині навчитися орієнтуватися у магазині спорттоварів, планувати витрати й розвинути навички додавання. Дитині дається таблиця зі списком товарів (скакалка, спортивний костюм, велосипед, футбольний м’яч, спортивний обруч, лижі, ролики, ковзани). Графу з цінами дитина повинна заповнити самостійно, відвідавши магазин і дізнавшись реальні ціни на товари. Потім пропонується підрахувати загальну суму покупок і записати відповідне число. Таким чином дитина вчитиметься застосовувати математичні навички на практиці, розвиватиме спостережливість і логічне мислення.

Плануємо покупки: магазин одягу

Це завдання допоможе дитині навчитися орієнтуватися у магазині одягу, планувати витрати й розвинути навички додавання. Дитині дається таблиця зі списком товарів (футболка, шорти, джинси, шкарпетки, шарф, зимова й літня куртки та головні убори). Графу з цінами дитина повинна заповнити самостійно, відвідавши магазин і дізнавшись реальні ціни на товари. Потім пропонується підрахувати загальну суму покупок і записати відповідне число. Таким чином дитина вчитиметься застосовувати математичні навички на практиці, розвиватиме спостережливість і логічне мислення.

ВИСНОВКИ

Підприємливість і фінансова грамотність – одні з ключових компетентностей Нової української школи. А прийняття самостійних рішень, вміння брати на себе відповідальність, критично мислити – здобутки, притаманні маленьким здобувачам освіти.

Бачення ближчої до життя школи є конкретною і реальною метою освітньої політики. Щоб навчальна діяльність мала сенс, школа повинна готувати до життя. Життєвий успіх учнів залежить від того, чи навчимо ми їх виконувати суспільні ролі, чи здобуватимуть вони ключові компетентності в дії. Навчання за допомогою інтерактивних методів, наприклад, методом проекту, породжує в молоді потребу ініціативності та підприємливості, а в майбутньому – активної участі в громадському житті. Вчитися, щоб діяти, – це один з найважливіших постулатів Євросоюзу і визначник якості роботи сучасної школи. Компетентнісний підхід є інструментом у прямуванні до цієї мети.

Перш за все слід пам’ятати, що методи навчання є тільки інструментами, що служать для реалізації свідомо визначених цілей. Тому ми повинні мати чітку картину того, куди ми прямуємо, чого ми хочемо досягти, чого ми хочемо навчати, які цінності передаємо, які знання і вміння повинен мати сучасний випускник.

Пропагування і поширення підприємницької тематики і формування підприємницьких позицій та підприємливого способу мислення – важливий крок до успішної України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Драйден Г. Революция в обучении: перевод с англ. / Гордон Драйден, Джаннетт Вос. – М. : ООО «ПАРВИНЭ», 2003. – 672 с.

2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

3. Кроуфорд А. Технології критичного мислення / А. Кроуфорд, В.Саул та ін. – К. : Вид-во «Плеяди», 2006. – 220 с.

4. Назаренко Г.А. Формування підприємницької компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до вимог нових державних стандартів: [метод. посібник] / Г.А. Назаренко. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. – 68 с.

5. Педагогічна Конституція Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arpue.org/index.php/ru/hlavnaia/104-pedagogicheskaya-konstitutsiya-evropy/141-pedahohichna-konstytutsiia-yevropy-1.

6. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с.

7. Підласий І.П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя / І.П. Підласий. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 360 с. – (Серія «Настільна книга»).

8. Поташник М. Требования к современному уроку: [методическое пособие] / М. Поташник. – М. : Центр педагогического образования, 2007. – 272 с.

9. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І.В. Родигіна. – Х. : «Основа», 2008. – 112 с. : іл. – (Серія «Адміністратору школи»).

10. Уроки з підприємницьким тлом : [навчальні матеріали] / за заг. ред. Е. Бобінської, Р. Шияна, М. Товкало. – Варшава : Сова, 2014. – 398 с.

11. Чернецька Т.І. Сучасний урок: теорія і практика моделювання : [навч. посібник] / Т.І.Чернецька. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. – 352 с.

12. Як стати майстерним педагогом: [навчально-методичний посібник] / кол. авт. : В.Ш. Ковальчук, Л.М. Сергеєва та ін. За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К., 2007. – 184 с.

13.Як навчити дітей фінансовій грамотності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vseprogroshi.com.ua/yak-navchiti-ditej-finansovoyi-gramotnosti.html

14. Доступні вправи для навчання фінансовій грамотності дітей молодшої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/finansova-gramotnist-naymolodshih-shkolyariv

15. Коли краще починати вивчати фінансову грамотність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.creativeschool.com.ua/financial_literacy_kmds/

16. Розвиток дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/

17. Гельбак А.М. Формування підприємливості учня як ключової компетентності для життя : [методичні рекомендації] / А.М. Гельбак. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 24 с.

18. Фінансова поведінка. 4 клас: навчально – методичний посібник для вчителя / О.Б.Рябова, Л.Я. Криховець – Хом'як, Л.І.Чарторинська, Г.Ф.Древаль; за заг. ред. д-ра екон. наук проф. Т.С.Смовженко – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016.

ДОДАТКИ

Перші кроки до підприємливості…

Запрошуємо на ярмарок!

Враження та емоції зашкалюють. Першокласники вперше тримають в руках чесно зароблені «нушики». Разом з батьками організували ярмарку, де можна витратити свої гроші. Діти побували в ролі продавців, покупців. Отримали поради від працівників торгівлі, як краще прорекламувати свій товар і отримати гарні прибутки.

Кожна дитина отримала цінний досвід. Рештки товару розпродали друзям, працівникам школи і на вилучені кошти купили кольоровий папір для уроків мистецтва. Треба було тільки бачити радість в очах дітей і вдячних батьків!

І на десерт «підслухані» фрази дітей:

Христина: Мої чесно зароблені «нушики»

Як приємно тратити власні гроші!

Ангеліна: Оце скупилася! Тепер у мами просити не треба.

Даніїл: І я зараз посмакую…

Анастасія: Мамо, я добре вчилася, тому купила все, що хотіла!

На ярмарок завітали гості, поділилися досвідом торгівлі

Так-так! Продавчині підраховують свої доходи

Все! Майже спродалися!!! Ого, скільки у нас грошей!

29

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.