семінарського заняття з дисципліни «Політична економія» за темою «Сутність і загальні ознаки змішаної економіки »

Опис документу:
Проблема економічних систем суспільства, їх генезису, внутрішніх чинників та логіки становлення і розгортання є однією з найактуальніших. Цивілізаційний вектор сучасних економічних систем зумовлює значні трансформаційні зміни у всіх складових архітектури суспільного ладу.у

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського.

Краматорський коледж

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

семінарського заняття

дисципліна «Політична економія»

Тема заняття : «Сутність і загальні ознаки змішаної економіки »

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

спеціалізація «Економіка підприємства»

«Товарознавство і комерційна діяльність»

2018

Зміст

Передмова

1. Методика проведення семінарського заняття

1.1. План проведення заняття

1.2. Зміст проведення заняття

1.3. Методичне обґрунтування семінарського заняття

2. Література

3. Додатки.

3.1. Тестові завдання (додаток А)

3.2. Ключ та критерії оцінки тестових завдань (додаток Б, В)

3.3.Інструкційна карта до проведення семінарського заняття (додаток Г)

3.4. Критерії оцінки відповідей студентів на семінарі (додаток Д)

3.5. Оціночний лист (додаток Е)

Передмова

Ефективність функціонування національної економіки – задоволення поточних потреб суспільства, нагромадження національного багатства і стан довкілля – вирішальною мірою залежить від типу економічних системи.

Проблема економічних систем суспільства, їх генезису, внутрішніх чинників та логіки становлення і розгортання є однією з найактуальніших. Цивілізаційний вектор сучасних економічних систем зумовлює значні трансформаційні зміни у всіх складових архітектури суспільного ладу. Набуває нових вимірів демократична організація суспільства, з’являються нові ціннісні орієнтири і переосмислюються вже відомі, а справді докорінні перетворення відбуваються у вирішальній сфері функціонування соціуму – економічній діяльності та економічній системі суспільства в цілому. Це особливо актуалізує проблему людини як головного чинника економічного розвитку.

Необхідність дослідження вищевказаних проблем викликана потребами суспільної практики, а також є наслідком значного підвищення ролі етики відповідальності в умовах відкритого суспільства у 3 тисячолітті. Подібні процеси спостерігаємо і в економіці сучасної України, яка перебуває у стані ринкової трансформації. Отримані знання з теми: “ Сутність і загальні ознаки змішаної економіки ” допоможуть молодим спеціалістам усвідомити особисту відповідальність.

Семінарське заняття за темою: “ Сутність і загальні ознаки змішаної економіки ” у формі круглого столу з елементами дискусії формує у студентів вміння ефективно спілкуватися, досягати порозуміння в умовах соціального конфлікту, мислити критично, виявляти інформаційні маніпуляції та вміти відстоювати власну позицію, поважаючи іншу. Набуті навички публічних виступів допоможуть майбутнім фахівцям бути конкурентоздатними в різних життєвих ситуаціях, під час влаштування на роботу, укладання угод, у ході участі в конкурсах, розв’язанні конфліктів тощо.

Мета методичної розробки - показати методику проведення семінарського заняття у формі круглого столу з елементами дискусії.

  1. Методика проведення семінарського заняття

1.1. План проведення заняття

Дисципліна: “ Політична економія ”

Тема: “ Сутність і загальні ознаки змішаної економіки ”

Тип заняття: узагальнення і систематизація знань

Вид заняття: семінарське заняття

Форма проведення: круглий стіл з елементами дискусії

Група:

Дата проведення:

Мета заняття:

методична - удосконалити методику проведення семінарського заняття з використанням інтерактивних методів;

дидактична – систематизувати та поглибити знання студентів щодо

економічних систем як моделей господарювання;

виховна – розвивати економічне мислення, формувати уміння самостійної

роботи на заняттях, продовжити формувати логічність і послідовність

у викладенні власної думки.

Методичне забезпечення:

- Тестові завдання (додаток А)

- Ключ та критерії оцінки тестових завдань (додаток Б, В)

- Інструкційна карта до проведення семінарського заняття (додаток Г)

- Критерії оцінки відповідей студентів на семінарі (додаток Д)

- Оціночний лист (додаток Е)

Технічні засоби навчання:

- Мультимедійний проектор, ноутбук.

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна: “Історія України”

Тема : “ Україна в умовах незалежності ”

Дисципліна: “Основи філософських знань”

Тема : “ Цінності в житті людини і суспільства ”

Дисципліна: “Правознавство”

Тема : “ Громадянське право ”

Дисципліна “Соціологія”

Тема:“Суспільство як соціальна система. Його соціальна структура.”

Дисципліна: “Статистика”

Тема :“ Статистичні спостереження ”

Дисципліна: “Регіональна економіка”

Тема :“ Населення і трудові ресурси України ”

Внутридисциплінні звязки:

“ Економічні потреби та економічні інтереси ”

1.2. Зміст заняття

1. Організаційний момент

- привітання студентів, перевірка їх наявності;

- перевірка готовності аудиторії до заняття.

2. Повідомлення теми, плану, цілей заняття:

Тема: «Сутність і загальні ознаки змішаної економіки»

План

1.Сутність та елементи економічної системи. Класифікація економічних систем в залежності від ознак або підходів.

2.Характеристика економічних систем як моделей господарювання. Національні моделі економічних систем.

3.Сутність змішаної економіки та ії риси.

4.Нова роль держави у країнах зі змішаною економікою.

3. Мотивація навчальної діяльності студентів.

Центральною проблемою сучасної економічної науки є дослідження закономірностей становлення й перспектив сучасних економічних систем, особливо у контексті посилення євро інтеграційного процесу, що має надзвичайно важливе значення для України.

Вивчення змісту економічних систем, проблем їх порівняння видається нині найбільш конструктивним на «стиках» економічної теорії з іншими суспільними науками.

4. Підготовчий етап:

- Актуалізація опорних знань студентів (тестування з теми додаток Б).

- Організація студентів та проведення заняття.

5. Основний етап проведення семінарського заняття.

Проводиться за інструкційною карткою (додаток Г).

6. Заключний етап

- Підведення підсумків заняття.

- Оцінка діяльності студентів під час заняття.

1.3. Методичне обґрунтування семінарського заняття

Семінарське заняття за темою “ Сутність і загальні ознаки змішаної економіки” проводиться у формі круглого столу з елементами дискусії.

Мета семінару - систематизація та поглиблення знань студентів щодо дослідження закономірностей становлення й перспектив сучасних економічних систем, особливо у контексті посилення євро інтеграційного процесу.

Заняття починається з організаційного моменту, в ході якого перевіряється наявність студентів, готовність аудиторії до проведення семінару. Після повідомлення теми, плану та цілей заняття, викладач проводить мотивацію пізнавальної діяльності студентів, в якій звертає увагу на те, що становлення й перспективи сучасних економічних систем мають надзвичайно важливе значення для України..

З метою активізації розумової діяльності, виявлення рівня знань базових понять та категорій теми проводиться актуалізація опорних знань студентів методом тестування (додатки А). Перевірка тестів здійснюється самими студентами за допомогою ТЗН у відповідності з ключем та критеріями оцінки тестових завдань (додаток Б, В).

В процесі підготовки до проведення семінарського заняття група поділяється на підгрупи з урахуванням індивідуальних особливостей та психологічного клімату в колективі. Кожна з підгруп отримала конкретне завдання, щодо розкриття кожного питання плану семінару. Групова робота формує навички співпраці, розвиває дисциплінованість і відповідальність за спільну справу. Обирається колегія суддів у складі трьох найбільш підготовлених студентів, які будуть оцінювати дискусію.

Основний етап проведення семінарського заняття відбувається у відповідності з інструкційною картою (додаток Г).

При розгляді першого питання слово надається студентам підгрупи які досліджували сутність та елементи економічної системи, класифікацію економічних систем в залежності від ознак або підходів. Результати своєї роботи студенти презентують у формі доповідей, рефератів. Використання таких методів сприяє формуванню у студентів цілісної системи інтегрованих знань, їх вмінь аналізувати та критично мислити, а написання доповідей ще й розвиває творчі здібності.

З другого та третього питань студенти готують презентацію економічних систем як моделей господарювання. Використання практикуму є важливим засобом підвищення пізнавальної активності студентів, допомагає набуттю навичок отримання корисної інформації необхідної для практичної діяльності в будь-якій сфері.

Дискусія за темою “ Нова роль держави у країнах зі змішаною економікою ” проводяться з четвертого питання семінару. Під час дебатів викладач виступає в ролі ведучого, слідкує за додержанням регламенту виступів. Після проголошення промов, надання аргументів, доказів, перехресних питань командами ствердження та заперечення слово надається суддям. Судді аналізують виступи, відмічають кращі, вказують на недоліки та виносять рішення — яка з команд була більш переконливою.

Застосування дискусії сприяє виконанню головного завдання освіти — підготовити інтелектуальний потенціал демократичного суспільства: ерудованих, із високою культурою, гнучким мисленням, цілеспрямованих, впевнених, вільних від стереотипів громадян, здатних до перетворювальної продуктивної діяльності.

На завершальному етапі викладач підводить підсумки роботи студентів на семінарі, виставляє та коментує оцінки (додаток Д), аналізує допущенні помилки та відповідає на питання студентів.

2.Література

Основна.

1.Господарське законодавство України. Збірник нормативних актів. / Уклад.

В.С.Щербина, О.В. Щербина. /– Київ, Атіка, 2001.

2.Хозяйственный кодекс Украины. – Харьков : Одиссей, 2003.

3.Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки : Підручник / За заг.ред.

О.А.Шеніна. – К.: Вища освіта, 2013. – 320с.

4.Основи економічної теорії. Посібник для студентів вищих навчальних за

кладів. За редакцією д.е.н., професора С.В.Мочерного. – К.: Видавничий

центр “Академія”, 2010. – 472с.

5. С.В.Мочерний. Основи економічних знань. Підручник. – К.: Видавничий

центр “Академія”, 2012. – 304с.

6.Політична економія: Підручник.за ред.НіколенкоЮ.В.-К.:Центр учбової

літератури.,2009,-632 с.

Додаткова .

1. Лисовицкий В.Н. История экономических учений. Учебное пособие. – Харьков, ООО «РМФ», 2002. – 320 с.

2.Горожанкіна М.Є. Політична економія. Опорний конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання.- Донецьк : Дон ДУЕТ, 2004. – 157с.

3.Політична економія. Практичні завдання з курсу для економічних спеціальностей всіх форм навчання / к.е.н., доц.. О.М. Головінов, О.О. Волобуєва, О.М. Кінько . – Донецьк : Дон ДУ-ЕТ, 2005. – 136с.

4.Жемчужникова Г.П. Політична економія : метод. рек. щодо підготовки студ. екон. спец. всіх форм навч. до поточ.модулю «Загальні засади економ.

розвитку»/ М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економ. теорії; Г.П. Жемчужникова.- Донецьк ДонНУЕТ ),2008.-72 с.

Додаток А

Тестові завдання

Варіант 1

1.Для змішаної економіки не властиві :

А) вільна ( чиста) ;

Б) ринкове регулювання ;

В) державне регулювання економіки ;

Г) планування на мікрорівні.

2.Які функції виконує інфраструктура :

А) забезпечувальну ;

Б) контрольну ;

В) регулюючу ;

Г) ризикову

3.Свобода вибору не означає, що :

А) власники економічних ресурсів можуть використовувати їх на свій розсуд

Б) працівники можуть займатися будь-яким видом діяльності

В) держава може вибирати серед виробників тих, котрі спроможні найповніше задовольняти суспільні потреби

4. Основні задачі формування змішаної економіки:

А) Формування середнього класу, насамперед через створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу.

Б) Прийняття нового податкового кодексу, – основна мета якого, створення умов для підприємницької діяльності, легонизации тіньового ринку.

В) Створення вільних економічних зон.

Г) Посилення ролі держави за виконанням прийнятих законів.

5. Виходячи із сутності інфраструктури можна виділити її функції:

А) забезпечувальну (традиційну);

Б) регулюючу.

в) стимулюючу ;

г) контролюючу.

6 Основними елементами інфраструктури сучасного ринку є:

А) кредитна система, у тому числі різні банки;

Б) біржі (товарної, фондові, валютні, нерухомості);

В) аукціони, ярмарки й інші форми організованого позабіржового

посередництва (брокери, дилери),

Г) система регулювання зайнятості населення (державні і недержавні

структури), центри зайнятості, біржі роботи;

7. В залежності від складу ринки підрозділяються на :

а) нуклеарні ;

б) егалітарні ;

в) неповні ;

г) розширені.

8. Споживча вартість товару робоча сила – це:

а) здатність до праці;

б) здатність створювати товар;

в) здатність створювати прибавочну вартість.

9. Динаміка заробітної плати обумовлена:

а) попитом та пропозицією робочої сили;

б) рівнем безробіття;

в) концентрацією капіталу;

г) національними особливостями.

10. Гроші, як міра вартості використовуються, коли:

а) купується товар;

б) виплачується зарплата;

в) видають кредит;

г) вимірюють вартість інших товарів.

Додаток Б

Ключ до тестових завдань

1. а

2. в

3. а

4. а,б

5. а,в

6.а,в

7. а,г

8. а,б

9. б,г

10. а

Додаток В

Критерії оцінки тестових завдань

Кожна відповідь — 0,5 бали

Максимальна кількість балів за вірні відповіді 5 балів

Додаток Г

Інструкційна карта

до проведення семінарського заняття № 5

1. Тема: “ Змішана економіка та її типи.”

2. Тема семінарського заняття: “Сутність і загальні ознаки змішаної економіки”

3. Мета : систематизувати та поглибити знання студентів щодо виникнення, функціонування, перспектив розвитку сім’ї та шлюбу.

3.1. Після вивчення теми студент повинен:

Знати:

- форми власності;

- сутність,структурні елементи економічної системи суспільства, моделі

господарювання;

- фактори, рушійні сили виробництва, виробничі можливості;

- основні принципи функціонування ринкової економіки та ринкової інфра-

структури;

- сутність, функції, механізм дії ринку ;

Вміти:

- визначати принципові риси основних соціально-економічних систем,

- знаходити ефективні методи і засоби удосконалювання господарської діяльності в умовах конкуренції;

- науково передбачати тенденції в економічній діяльності.

- обирати вид діяльності та форму підприємницької діяльності.

4. План семінару:

1.Сутність та елементи економічної системи. Класифікація економічних систем в залежності від ознак або підходів.

2.Характеристика економічних систем як моделей господарювання. Національні моделі економічних систем.

3.Сутність змішаної економіки та ії риси.

4.Нова роль держави у країнах зі змішаною економікою.

5. Основні поняття та терміни: Ринок, субєкти ринку, сутність та елементи економічної системи, моделі господарювання, типи перехідної економіки, реформування економічної системи, змішана економіка, ії риси, моделі економічних систем.

6. Теми для рефератів, співдоповідей та повідомлень:

  1. Національні моделі змішаної економіки.

  2. Теорії державного регулювання.

  3. Соціальна політика держави в умовах змішаної економіки.

7. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття:

- починаючи вивчати сутність та елементи економічної системи потрібно звернути увагу на те, що вони мають міждисциплінарний характер та інтегрують досягнення таких наукових галузей як історія, культурологія, правознавство, етнографія, демографія та інших.

- класифікація економічних систем в залежності від ознак або покликана забезпечити цивілізований характер ринкових відносин, допомогти досягненню мети і задач учасників ринку.Саме це і пояснює складність економічної системи.

- характеризуючи національні моделі економічних систем важливим є: типи в залежності від складу, форми, сфери вибору, главенства, кількості учасників ринку, термінів тощо.

- розкриваючи сутність змішаної економіки та ії риси звернути увагу на зміст індивідуальних та соціальних функцій, зміну функцій з переходом від традиційного до індустріального та інформаційного суспільства.

- в питанні, щодо проблем ролі держави у країнах зі змішаною економікою звернути увагу на існування протилежних точок зору щодо майбутнього економіки, на тенденції та кризові явища в розвитку економіки, появу нових форм та умов для розвитку малого і середнього бізнесу.

Пам’ятка учаснику дебатів.

- головне в дебатах — це доводити свої аргументи і спростовувати аргументи Ваших опонентів.

- доказ — це засіб посилення аргументу.

- перехресні запитання — засіб послабити аргументи опонентів і одночасно посилити Ваші.

- головна мета учасників дебатів — переконати суддів у тому, що Ваші аргументи більш переконливі, ніж у опонентів.

- дебати — це захід на якому ми дискутуємо для того, щоб створювати нові ідеї, а не для того щоб створювати нові суперечки.

8. Зміст і послідовність розкриття питань плану семінару.

1. Сутність та елементи економічної системи. (презентація результатів досліджень щодо класифікації економічних систем в залежності від ознак або підходів у формі доповідей, рефератів).

2. Характеристика економічних систем як моделей господарювання (презентація структури та функцій національних моделей економічних систем.

3. Сутність змішаної економіки та ії риси. (презентація рис економічних систем на основі досліджень роботи українських підприємств).

4. Нова роль держави у країнах зі змішаною економікою. (круглий стіл з дебатами).

Література

  1. Гальчинский А.С., Ещенко П.С. Основи економічної теорії. – К.: «Вища школа», 2005, с.114-137, 172-184

  2. Бобрів В.Я. Основи ринкової економіки, 2011р. с.86-98

  3. Мочерний С.В. Основи економічних знань. Підручник. –К.: “Академія”, 2010, с.71 – 82, 111 – 121.

Додаток Д

Критерії оцінки відповідей студентів на семінарі

Оцінки виставляються за п’ятибальною системою згідно загальних критеріїв.

Система оцінювання наступна:

- Виступ з тезами повідомлення, реферата,— до 5 балів;

- Вірна відповідь тестових завдань — до 5 балів;

- Доповнення — до 2 балів;

- Влучне запитання — до 1 балу.

Кількість набраних балів відповідають оцінкам:

оцінка “відмінно” - від 12 до 15 балів;

оцінка “добре” - від 9 до 11 балів;

оцінка “задовільно” - від 6 до 8 балів;

оцінка “незадовільно” - від 0 до 5 балів.

Додаток Е

Оціночний лист

ПІБ

Тести

(до 5 балів)

Повідом, реферати

(до 5 балів)

Доповнення,

(до 2 балів)

Влучне запитання

(до 1 балу)

Загальна кіл-ть балів

Оцінка

Примітка

Група № 1

Група № 2

Група № 3

Учасники дебатів

Колегія суддів

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00