• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Економіка
 • семінарського заняття з дисципліни “Економіка підприємства” за темою “Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства”

семінарського заняття з дисципліни “Економіка підприємства” за темою “Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства”

Опис документу:
У сучасних умовах підприємства діють з високим ступенем невизначеності розвитку подій і, як правило, несподіваними негативними впливами зовнішнього середовища. Тому сьогодні антикризовою можливо вважати майже всю виробничо-господарську діяльність підприємства.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського.

Краматорський коледж

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

семінарського заняття

Дисципліна “ Економіка підприємства ”

Тема заняття: “ Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства ”

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

спеціалізація «Ресторанне обслуговування»

Зміст

Передмова

1. Методика проведення семінарського заняття

1.1. План проведення заняття

1.2. Зміст проведення заняття

1.3. Методичне обґрунтування семінарського заняття

2. Література

3. Додатки.

3.1. Тестові завдання (додаток А, Б)

3.2. Ключ та критерії оцінки тестових завдань (додаток В)

3.3.Інструкційна карта до проведення семінарського заняття (додаток Г)

3.4. Критерії оцінки відповідей студентів на семінарі (додаток Д)

3.5. Оціночний лист (додаток Е)

Передмова

Розвиток економіки, інтеграція України у світовий економічний простір, процеси глобалізації та викликане цим посилення конкуренції загострюють проблему збереження економічної безпеки підприємства. Зовнішнє середовище функціонування суб’єктів господарювання стає ще більш динамічним та невизначеним, спричиняючи значну кількість ризиків, небезпек та загроз (неплатоспроможність партнерів, недобросовісна конкуренція, недружні злиття і поглинання, комерційний шпіонаж, рейдерство тощо). Все це зумовлює потребу у вдосконаленні методів та механізмів ефективного управління економічною безпекою підприємства.

У сучасних умовах підприємства діють з високим ступенем невизначеності розвитку подій і, як правило, несподіваними негативними впливами зовнішнього середовища. Тому сьогодні антикризовою можливо вважати майже всю виробничо-господарську діяльність підприємства. На сьогодні антикризове управління застосовується підприємствами в основному в тих випадках, коли криза вже настала та необхідно шукати шляхи її подолання. Однак головна місія антикризової діяльності підприємства полягає в запобіганні кризі, пом'якшенні процесу її перебігу та мінімізації наслідків в тому випадку, коли її неможливо уникнути. У зв'язку з цим виникає необхідність у підготовці кваліфікованих фахівців, що мають навички вибору оптимальної антикризової стратегії та розробки тактичних заходів щодо її реалізації. Отримані знання з теми: “ Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства ”допоможуть молодим спеціалістам розібратися в теоретичних основах управління економічною безпекою.

Семінарське заняття за темою: “ Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства ” з елементами -------- розвиває у студентів дослідницькі здібності, узагальнює знання методів оцінювання рівня економічної безпеки підприємства та систематизує вміння проводити оцінку банкрутства тощо.

Мета методичної розробки - показати методику проведення семінарського заняття з елементами------------------------------.

Методика проведення семінарського заняття

1.1. План проведення заняття

Дисципліна: “ Економіка підприємства ”

Тема: “ Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства ”

Тип заняття: узагальнення і систематизація знань

Вид заняття: семінарське заняття

Форма проведення:

Група:

Дата проведення:

Мета заняття:

методична - удосконалити методику проведення семінарського заняття з використанням ігрових методів;

дидактична – систематизувати та поглибити знання студентів щодо формування

навичок проведення оцінки економічної безпеки підприємства,

зниження ризиків ймовірності банкрутства підприємства

та розробки антикризових заходів;

виховна – виховання у студентів почуття відповідальності за правильність,

логічність, послідовність дій з оцінювання системи економічної

безпеки підприємства;

Методичне забезпечення:

- Тестові завдання (додаток А, Б)

- Ключ та критерії оцінки тестових завдань (додаток В)

- Інструкційна карта до проведення семінарського заняття (додаток Г)

- Критерії оцінки відповідей студентів на семінарі (додаток Д)

- Оціночний лист (додаток Е)

Технічні засоби навчання:

- Мультимедійний проектор, ноутбук.

Зв’язки між дисциплінами:

1. «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»

Тема:

2. «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства»

Тема:

3. «Основи охорони праці»

Тема: Організація охорони праці на підприємстві.

4. «Основи підприємництва»

Тема:

5. «Основи правознавства»

Тема: Правові питання про власність, зобов’язання і договори.

6. «Психологія та етика ділових відносин»

Тема:

7. «Технологія працевлаштування»

Тема:

Зв’язки між темами дисципліни

«Економіка підприємства»

 1. Результативність діяльності підприємства

 2. Інвестиційні ресурси

 3. Витрати підприємств ресторанного господарства.

4. Антикризова діяльність підприємства

1.2. Зміст заняття

2.1. Організаційний момент

- привітання студентів, перевірка їх наявності;

- перевірка готовності аудиторії до заняття.

2.2. Повідомлення теми, плану, цілей заняття:

Тема: «Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства»

План

1. Складові економічної безпеки підприємства.

2. Діагностика та антикризова діяльність підприємства.

3. Аналітична та графічна оцінки економічної безпеки підприємства.

4. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємства.

2.3. Мотивація навчальної діяльності студентів.

Сталий розвиток підприємства значною мірою залежить від рівня його економічної безпеки, оскільки лише за такої умови може проводитись активна взаємодія суб’єктів господарювання у зовнішньому та внутрішньому середовищах. Отже, рівень знань щодо забезпечення економічної безпеки підприємства є важливим чинником успішних інноваційно-структурних перетворень в економіці країни та розвитку ресторанного господарства України тощо.

2.4. Підготовчий етап:

- Актуалізація опорних знань студентів (тестування - додаток Б,В).

- Організація студентів та проведення заняття.

2.5. Основний етап проведення семінарського заняття.

Проводиться за інструкційною карткою (додаток Г).

2.6. Заключний етап

- Підведення підсумків заняття.

- Оцінка діяльності студентів під час заняття.

Література

Нормативна:

 1. Господарський кодекс України: Чинне законодавство зі змінами станом на 1 березня. 2005 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Паливода А.В., 2005. – 184 с.

 2. Кодекс законів про працю в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/kodeks_ukraini _pro_administrativni_pravoporushennya/statja-106-2.htm.

 4. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html.

 5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000  2121-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. № 5-6. – с. 30.

 6. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарської продукції, що виробляється особистими селянськими господарствами та реалізується через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: пояснювальна записка до проекту Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://getup.ligazakon.ua/.

 7. Про державний бюджет України на 2014 рік: Закон України від 16.01.2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/719-18.

 8. Про державну підтримку сільського господарства в Україні: Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/.

 9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011  2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – с. 314

 10. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996  236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. № 36. с.164.

 11. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994  80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. №31. – с.286.

 12. Про захист персональних даних: Закон від 01.06.2010  2297-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 34. – с. 481.

 13. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992  2657-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – №48. – с. 650.

 14. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21.12.2000 р. № 2157-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – №7. – с. 35

 15. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – с. 351.

 16. Про охоронну діяльність: Закон України від 22.03.2012 № 4616-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2 .nsf/link1/T124616.html.

Основна:

1. Амитан В. Н., Маковская Е. А. Финансовая безопасность: основные угрозы и пороговые значения индикаторов // Менеджер. — 2001. — № 2 (14). — с. 58-64.

2. Андрійчук В. Г., Власюк О. С., Мокій А. /., Титаренко В. П. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека. — К.: НІСД, 2006. — 148 с.

3. Архипов А., Городецкий А., Михайлов С. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы их обеспечения // Вопр. экономики. — 2004. — №12. —с. 34­4.

4. Афонцев С. И. Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу // Мировая экономика и междунар. отношения. — 2002. — № 10. — с. 30-39.

5. Барановський О. І. Фінансова безпека: Монографія. — К.: Фенікс 2009.— 338 с.

6. Великий А. П. Про один підхід до дослідження економічної безпеки т деякі результати його практичного застосування. — К.: Лотос, 2007. — 24 с.

7.Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: Учеб. для вузов. — СПб. Питер, 2007. — 384 с.: ил. — (Сер. "Учебник для вузов").

8. Визир А. М. Борьба с коррупцией в Украине требует нового системно - комплексного подхода // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. — Луганськ Луган. держ. ун-т внутр. справ. — 2007. — № 2. — Ч. 1. — с. 45-48.

9.Власюк О. С. Загрози економічній безпеці України // Актуальні проблеми міжнар. відносин. — К.: ВПЦ "Київський ун-т", Ін-т міжнар. відносин. — 2001. — Вип. 26. — с. 210-212.

10. Геєць В. М. Економіка України: моделі реформування, прогноз розвитку. — К., 2009. — 254 с.

11.Соснин А.С. Менеджмент безопасности предпринимательства : учеб. пособие / А.С.Соснин, П.Я. Прыгунов. - К. : Изд-во Европ. ун-та, 2004. - 357 с.

12.Радзина Е. В. Экономическая безопасность: сущность и тенденции развития: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.01/ Радзина Е.В. - М., 2008. - 23с.

13.Что такое кадровая безопасность компании? [Електронний ресурс] / Чумарин И.Г. //Кадры предприятия. - 2003. - № 2. - Режим доступу до журн.: http : //www.poteri.net/publikatsii/kadry-predpriyatiya-2-2003 .html.

14. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово- економічної діяльності підприємства: монографія. / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексюк. - К.: КНЕУ, 2002. - 192с.

15. Шкарлет С.М. Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку: автореф. дис.докт. екон. наук: 08.00.04. / С.М. Шкарлет - К., 2007.- 24 с.

Додаткова:

 1. Геєць В. М. Економічні реформи в Україні: моделі, реалії та уроки / Банківська справа. —2006. — № 4. —с. 26-34.

2. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання. — К.: Ін-т економічного прогнозування, 2000. — 344 с.

3. Герасименко С. С. Статистика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2008. — 468 с.

4. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. — КНЕУ, 2001. — 733 с.

5. Голиков А. П., Олійник Я. Б., СтепаненкоА. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2006. — 320 с.

6. Гончарова В. О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави. — X.: ХНУ, 2001. — 195 с.

7. Горбулін В. П. Економічний розвиток та національна безпека // Стратегічна панорама. — 2009. — № 3. — с. 85.

8. Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформ. бюл. Міжнар. центру перспект. дослідж. — 2001. — № 100.

9. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. М. Г. Чумаченко. — К.: КНЕУ, 2001. —540 с.

10.Орлов А. Угрозы в социальной сфере: их диагностика и возможности упреждения // Вопр. экономики. — 2005. — № 1. — с. 107-118.

11. Основні засоби України за 2000—2002 роки / За ред. О. Г. Осауленка. — К.: Консультант, 2003.

12. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е. А. Олейникова. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел- Синтез"", 2007. — 288 с.

13.Павловський М. А Засади національної безпеки Україні на перехідному етапі // Г олос України. — 2007. — 3 квіт.

14.Павловський М. А Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. — К.: Техніка, 2009. — 336 с.

15.Паламарчук В. М. Економічні перетворення і соціальна безпека: Монографія. — К.: НІСД, 2006. — 64 с.

16.Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави: проблеми та механізм їх розв'язання // Вісн. НАНУ. — 2008. — №Ц-12. — с. 67-72.

Інформаційні ресурси

Періодичні видання з проблем економічної безпеки підприємства:

 1. http://econbez.narod.ru/index.htm - Електронний журнал «Економічна безпека» http://econbez.narod.rU/1security/1books2/3.htm - монографія «Економічна безпека»

 2. http://journals.kpi.ua/ua/22 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво»: збірник наукових праць

 3. http://nbuv.gov.ua/portal/natural/Pete/texts.html «Промислова електроенергетика та електротехніка»: збірник наукових праць

 4. http://bulletin.kpi.ua/ «Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал» http://journals.kpi.ua/ua/8 «Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал http://journals.kpi.ua/ua/29 «Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць

 5. http://visnyk-mmi.kpi.ua/ «Вісник НТУУ «КПІ». «Машинобудування»: збірник наукових праць

 6. http://probl-economy.kpi.ua/ «Актуальні проблеми економіки і управління»: збірник наукових праць

Корисні сайти з питань економічної безпеки та економіки підприємства:

 1. http://econbez.narod.ru/index.htm

 2. http : //www.info-works .com.ua/referats/menedj ment organizacii/2416. html ;

 3. http://www.economv.navka.com.ua/index.php?operation=1&iid=375;

 4. http://pidruchniki.ws/12800528/menedzhment/virobnichiy profil misiya firmi;

 5. http://librarv.if.ua/book/3/347.html;

 6. http://kis-kiev.narod.ru/plus/kom/rns men/razbivka na stranicy1.htm;

 7. http://www.google.com.ua/url

1.3. Методичне обґрунтування семінарського заняття

Семінарське заняття за темою “ Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства ” проводиться зі студентами спеціальності «Готельно-ресторанна справа» спеціалізації «Ресторанне обслуговування». Мета семінару - систематизація та поглиблення знань студентів щодо проведення оцінки економічної безпеки підприємства, зниження ризиків ймовірності банкрутства підприємства та розробки антикризових заходів.

Заняття починається з організаційного моменту, в ході якого перевіряється наявність студентів, готовність аудиторії до проведення семінару. Після повідомлення теми, плану та цілей заняття, викладач проводить мотивацію пізнавальної діяльності студентів, в якій звертає увагу на те, що рівень знань щодо забезпечення економічної безпеки підприємства є важливим чинником успішного розвитку ресторанного господарства і має глибоке практичне значення для кожної людини.

З метою активізації розумової діяльності, виявлення рівня знань базових понять та категорій теми проводиться актуалізація опорних знань студентів методом тестування (додатки А,Б). Перевірка тестів здійснюється самими студентами за допомогою ТЗН у відповідності з ключем та критеріями оцінки тестових завдань (додаток В).

В процесі підготовки до проведення семінарського заняття група поділяється на підгрупи з урахуванням індивідуальних особливостей та психологічного клімату в колективі. Кожна з підгруп отримує конкретне завдання, щодо розкриття питань плану семінару. Групова робота формує навички співпраці, розвиває дисциплінованість і відповідальність за спільну справу.

Основний етап проведення семінарського заняття відбувається у відповідності з інструкційною картою (додаток Г).

При розгляді першого питання студенти розкривають сутність та обговорюють важливість складових економічної безпеки підприємства.

З другого питання студенти готують презентації результатів досліджень у формі аналітичних доповідей. Використання соціологічного практикуму є важливим засобом підвищення пізнавальної активності студентів, допомагає набуттю навичок отримання корисної інформації необхідної для практичної діяльності в будь-якій сфері.

Сучасні умови інноваційно-структурних перетворень в економіці спонукають тісно пов’язувати теорію з практикою і підвищувати інтерес студентів до навчання, тому розгляд питань семінарського заняття: аналітична та графічна оцінки економічної безпеки підприємства, оцінювання ймовірності банкрутства підприємства проводиться у формі ділової гри. Студенти імітують ролі керівників філіалів підприємств, яким необхідно оцінити масштаби кризового стану. Викладач виконує роль генерального директора мережі ресторанів готельно-ресторанного комплексу. Ділова гра сприяє глибокому засвоєнню інформації, ерудиції та оволодінню практичними навичками.

На завершальному етапі викладач підводить підсумки роботи студентів на семінарі, виставляє та коментує оцінки (додаток Д), аналізує допущенні помилки та відповідає на питання студентів.

Інструкційна карта

до проведення семінарського заняття № 3

Тема: «Антикризова діяльність та економічна безпека підприємства »

Тема семінарського заняття: «Результативність та антикризова діяльність

підприємства»

Після вивчення теми студент повинен:

знати:

- закономірності і принципи підприємницької діяльності ;

- види та форми підприємництва;

- механізми утворення підприємницьких структур;

- державне регулювання підприємницької діяльності ;

- сутність підприємницького ризику;

вміти:

 • забезпечувати ефективність роботи робітників;

 • здійснювати правове регулювання діяльності підприємства;

 • забезпечувати використання фінансових, трудових, матеріальних ресурсів та контролювати їх виконання;

 • вести обґрунтовану практичну діяльність закладів ресторанного господарства, володіти економічним мисленням.

План семінару

1. Складові економічної безпеки підприємства.

2. Діагностика та антикризова діяльність підприємства.

3. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємства.

4. Аналітична та графічна оцінки економічної безпеки підприємства.

Основні поняття та терміни:

- ризики, інноваційні проекти, вартість капіталу, економічна безпека підприємства, фактори загроз, оцінювання загроз економічної безпеки, економічні інтереси, внутрішні й зовнішні загрози.

Теми рефератів

  1. Глобальні загрози економічній безпеці підприємства.

  2. Регіональні загрози економічній безпеці підприємства.

  3. Причини поглиблення кризи розвитку підприємства

  4. Розробка заходів щодо недопущення виникнення банкрутства

  5. Розробка ефективного плану виходу з кризи.

  6. Розробка заходів захисту підприємства від небезпек та загроз (неплатоспроможність партнерів, недобросовісна конкуренція, недружні злиття і поглинання, комерційний шпіонаж, рейдерство тощо)

Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття

- починаючи вивчати складові економічної безпеки підприємства потрібно звернути увагу на те, що вони визначаються двома факторами:

1. потенційним складом і структурою загроз;

2. фінансовими можливостями підприємства.

- специфіка діагностики полягає в тому, що постійне посилення дії факторів, що загрожують економічній безпеці підприємства, потребує створення системи моніторингу стану і динаміки розвитку підприємства з метою завчасного попередження небезпек та загроз і вживання необхідних заходів щодо захисту та протидії. Основні цілі моніторингу повинні бути такими: оцінювання стану та динаміки розвитку виробництва підприємства; виявлення деструктивних тенденцій і процесів розвитку потенціалу виробництва; визначення причин, джерел, характеру, інтенсивності впливу загрозливих факторів на потенціал виробництва; прогнозування наслідків дії загрозливих факторів; системно-аналітичне вивчення сформованої ситуації та тенденцій її розвитку, розробка цільових заходів захисту підприємства від загроз.

- характеризуючи антикризову діяльність підприємства треба пам’ятати, що при здійсненні моніторингу повинен діяти принцип безперервності спостереження за станом об'єкта моніторингу з урахуванням фактичного стану і тенденцій розвитку його потенціалу, а також загального розвитку економіки, політичної обстановки та дії інших загальносистемних факторів.

- аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства передбачає визначення інтегрального показника з урахуванням оцінок експертів і вагомостей кожної зі складових.

Оцінка складової економічної безпеки підприємства з урахуванням вагомості здійснюється за формулою:

Ii = Oi × Ri,

де Oi – експертна оцінка складової економічної безпеки підприємства;

Ri – ранг (вагомість складової).

Сумарна оцінка рівня економічної безпеки підприємства здійснюється за формулою:

Si = ∑ Ii

Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства здійснюється таким чином:

IN = 1 для S max – підприємство-лідер;

IN = Si / Smax – інші підприємства.

- графічний спосіб оцінки рівня економічної безпеки підприємства

полягає в побудові багатокутника економічної безпеки.

- в питанні, щодо оцінювання ймовірності банкрутства підприємства звернути увагу на те, що показником економічної безпеки підприємства є ймовірність його банкрутства

Індекс Альтмана «Z» визначається за формулою:

Z=3,3К1+0,99К2+0,6К3+1,4К4+1,2К5

де: 3,3;0,99;0,6;1,4;1,2 - коефіціенти регрессії, які характеризують міру впливу на індекс Z.

Для оцінювання ймовірності банкрутства підприємства індекс «Z» порівнюють з критичним його значенням:

значення індексу «Z» / степінь ймовірності банкрутства

1,8 та нижче - дуже висока

від 1,81 до 2,6 - висока

від 2,61 до 2,9 - достатня ймовірність

від 2,91 до 3-х та вище - дуже низька

Пам’ятка щодо підготовки презентацій результатів досліджень у формі

аналітичних доповідей.

Природа і сутність аналітичної роботи передбачають ряд послідовних етапів:

1) Визначення мети і завдань.

2) Розробка програми (плану), в якій ставиться чітке завдання щодо об'єктів та характеру аналізу (терміни, відповідальні особи, форми, методи, техніка і т. п.).

3) Встановлення послідовності виконання.

4) Вибір і обґрунтування методів проведення.

5) Визначення та добір необхідної інформації.

6) Проведення аналізу шляхом вивчення, узагальнення вихідних даних, групування і порівняння однорідних показників; виявлення зв'язків, закономірностей, протиріч; кількісної та якісної оцінки окремих показників, врахування впливу різноспрямованих факторів.

7) Узагальнення результатів аналізу.

8) Підготовка висновків по основних напрямках аналізу, їх конкретизація.

9) Оформлення звіту (презентацій) за підсумками аналізу.

 1. Зміст і послідовність розкриття питань плану семінару.

Завдання 1. Назвати складові економічної безпеки підприємства.

Завдання 2. Представити презентації результатів досліджень у формі аналітичних доповідей на загальну тему: Діагностика та антикризова діяльність підприємства.

Ситуаційне завдання 3.

За останній рік економічна ситуація у готельно-ресторанному комплексі погіршилась. Виручка від реалізації продукції значно менша від запланованої, виробничі потужності не використовуються на 100 %, відповідно, виробнича програма не виконується. За 9 місяців поточного року окремі філіали підприємства працювали зі збитком. Не виплачена своєчасно заробітна плата робітникам, є заборгованість за енергоносії. Мають місце перевитрати електроенергії, палива, води. Готельно-ресторанний комплекс втрачає свої позиції на ринку, що підвищує ймовірність його банкрутства. Ген. директор прийняв рішення скликати термінову виробничу нараду керівників підрозділів для оцінювання ймовірності банкрутства, визначення рівня економічної безпеки підприємства та розробки антикризової стратегії.

3.1. Оцінити ймовірність банкрутства філіалів на основі даних таблиці за

п’ятифакторною моделлю Е. Альтмана.

Таблиця

Показники

1

2

3

4

5

Частка власних оборотних коштів в активах, К1

0,25

0,37

0,5

0,4

0,11

Частка кредитних коштів в структурі капітала, К2

0,13

0,16

0,35

0,3

0,05

Коефіцієнт покриття поточних зобов’язань власним капіталом, К3

0,8

0,78

0,7

0,65

0,6

Рентабельність активів, К4

0,15

0,3

0,38

0,31

0,1

Рентабельність підприємства, К5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,3

Ймовірність банкрутства

3.2. Розрахувати відносну оцінку та інтегральні показники економічної безпеки філіалів відповідно до наведених у таблиці даних

Таблиця

Оцінка економічної безпеки підприємства

Внутрішні складові економічної безпеки підприємства

Експертна оцінка

( мах 5 балів)

Ранг

(вагомість )

Рівень складової економічної безпеки з урахуванням вагомості

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.Виробнича стійкість

3,8

4,0

4,4

4,6

3,1

0,15

2.Ресурсна стійкість

3,4

3,9

4,3

3,8

3,1

0,1

3.Фінансова стійкість

3,7

3,8

4,8

3,9

3,2

0,1

4.Ринкова стійкість

3,6

4,9

3,4

3,7

3,8

0,1

5.Збутова стійкість

4,0

3,3

4,2

3,4

4,5

0,1

6.Екологічна стійкість

4,0

3,5

4,0

3,2

3,0

0,1

7.Інтелектуальна стійкість

3,9

3,2

4,0

3,3

4,8

0,05

8.Інформаційна стійкість

3,8

4,0

4,4

4,6

3,1

0,05

9.Кадрова стійкість

3,0

3,9

3,9

3,5

3,7

0,15

10.Правова стійкість

3,5

3,8

4,9

4,6

3,1

0,1

Сумарна оцінка

1,0

Відносна оцінка

Інтегральний показник економічної безпеки

3.3. Побудувати діаграму за результатами аналітичної оцінки економічної безпеки, де радіус-вектори характеризуватимуть рівні складової економічної безпеки.

3.4. Зробити висновок про стан економічної безпеки кожного з філіалів, надати рекомендації щодо підвищення рівня економічної безпеки та антикризової стратегії підприємства.

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу

1.Економічна сутність кризи розвитку підприємства.

2.Основні причини (фактори) виникнення кризових явищ.

3.Наслідки кризових явищ на підприємстві.

4.Методичні основи формування стратегії виходу підприємства з кризи в системі стратегічного управління підприємством в умовах кризи.

5.Характеристика економічної безпеки підприємства.

6.Фактори впливу на економічну безпеку підприємства.

7.Стратегія гарантування економічної безпеки підприємства.

Література

1. Шваб Л.І. Економіка підприємства с. 379-397

2. Мазаракі А.А. Економіка торгівельного підприємства с. 100-109

3. Фролова Л.В. Планування діяльності підприємства с. 66-86

Інтернет ресурси.

2.Література

3. Рекомендована література

Нормативна:

 1. Господарський кодекс України: Чинне законодавство зі змінами станом на 1 березня. 2005 р.: (відповідає офіц. текстові). – К.: Паливода А.В., 2005. – 184 с.

 2. Кодекс законів про працю в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/kodeks_ukraini _pro_administrativni_pravoporushennya/statja-106-2.htm.

 4. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html.

 5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000  2121-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. № 5-6. – с. 30.

 6. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарської продукції, що виробляється особистими селянськими господарствами та реалізується через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: пояснювальна записка до проекту Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://getup.ligazakon.ua/.

 7. Про державний бюджет України на 2014 рік: Закон України від 16.01.2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/719-18.

 8. Про державну підтримку сільського господарства в Україні: Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/.

 9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011  2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – с. 314

 10. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996  236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. № 36. с.164.

 11. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994  80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. №31. – с.286.

 12. Про захист персональних даних: Закон від 01.06.2010  2297-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 34. – с. 481.

 13. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992  2657-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – №48. – с. 650.

 14. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21.12.2000 р. № 2157-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – №7. – с. 35

 15. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – с. 351.

 16. Про охоронну діяльність: Закон України від 22.03.2012 № 4616-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2 .nsf/link1/T124616.html.

Основна:

1. Амитан В. Н., Маковская Е. А. Финансовая безопасность: основные угрозы и пороговые значения индикаторов // Менеджер. — 2001. — № 2 (14). — с. 58-64.

2. Андрійчук В. Г., Власюк О. С., Мокій А. /., Титаренко В. П. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека. — К.: НІСД, 2006. — 148 с.

3. Архипов А., Городецкий А., Михайлов С. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы их обеспечения // Вопр. экономики. — 2004. — №12. —с. 34­4.

4. Афонцев С. И. Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу // Мировая экономика и междунар. отношения. — 2002. — № 10. — с. 30-39.

5. Барановський О. І. Фінансова безпека: Монографія. — К.: Фенікс 2009.— 338 с.

6. Великий А. П. Про один підхід до дослідження економічної безпеки т деякі результати його практичного застосування. — К.: Лотос, 2007. — 24 с.

7.Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: Учеб. для вузов. — СПб. Питер, 2007. — 384 с.: ил. — (Сер. "Учебник для вузов").

8. Визир А. М. Борьба с коррупцией в Украине требует нового системно - комплексного подхода // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. — Луганськ Луган. держ. ун-т внутр. справ. — 2007. — № 2. — Ч. 1. — с. 45-48.

9.Власюк О. С. Загрози економічній безпеці України // Актуальні проблеми міжнар. відносин. — К.: ВПЦ "Київський ун-т", Ін-т міжнар. відносин. — 2001. — Вип. 26. — с. 210-212.

10. Геєць В. М. Економіка України: моделі реформування, прогноз розвитку. — К., 2009. — 254 с.

11.Соснин А.С. Менеджмент безопасности предпринимательства : учеб. пособие / А.С.Соснин, П.Я. Прыгунов. - К. : Изд-во Европ. ун-та, 2004. - 357 с.

12.Радзина Е. В. Экономическая безопасность: сущность и тенденции развития: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.01/ Радзина Е.В. - М., 2008. - 23с.

13.Что такое кадровая безопасность компании? [Електронний ресурс] / Чумарин И.Г. //Кадры предприятия. - 2003. - № 2. - Режим доступу до журн.: http : //www.poteri.net/publikatsii/kadry-predpriyatiya-2-2003 .html.

14. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово- економічної діяльності підприємства: монографія. / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексюк. - К.: КНЕУ, 2002. - 192с.

15. Шкарлет С.М. Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку: автореф. дис.докт. екон. наук: 08.00.04. / С.М. Шкарлет - К., 2007.- 24 с.

Додаткова:

 1. Геєць В. М. Економічні реформи в Україні: моделі, реалії та уроки / Банківська справа. —2006. — № 4. —с. 26-34.

2. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання. — К.: Ін-т економічного прогнозування, 2000. — 344 с.

3. Герасименко С. С. Статистика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2008. — 468 с.

4. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. — КНЕУ, 2001. — 733 с.

5. Голиков А. П., Олійник Я. Б., СтепаненкоА. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2006. — 320 с.

6. Гончарова В. О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави. — X.: ХНУ, 2001. — 195 с.

7. Горбулін В. П. Економічний розвиток та національна безпека // Стратегічна панорама. — 2009. — № 3. — с. 85.

8. Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформ. бюл. Міжнар. центру перспект. дослідж. — 2001. — № 100.

9. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. М. Г. Чумаченко. — К.: КНЕУ, 2001. —540 с.

10.Орлов А. Угрозы в социальной сфере: их диагностика и возможности упреждения // Вопр. экономики. — 2005. — № 1. — с. 107-118.

11. Основні засоби України за 2000—2002 роки / За ред. О. Г. Осауленка. — К.: Консультант, 2003.

12. Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е. А. Олейникова. — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел- Синтез"", 2007. — 288 с.

13.Павловський М. А Засади національної безпеки Україні на перехідному етапі // Г олос України. — 2007. — 3 квіт.

14.Павловський М. А Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. — К.: Техніка, 2009. — 336 с.

15.Паламарчук В. М. Економічні перетворення і соціальна безпека: Монографія. — К.: НІСД, 2006. — 64 с.

16.Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави: проблеми та механізм їх розв'язання // Вісн. НАНУ. — 2008. — №Ц-12. — с. 67-72.

Інформаційні ресурси

Періодичні видання з проблем економічної безпеки підприємства:

 1. http://econbez.narod.ru/index.htm - Електронний журнал «Економічна безпека» http://econbez.narod.rU/1security/1books2/3.htm - монографія «Економічна безпека»

 2. http://journals.kpi.ua/ua/22 «Сучасні проблеми економіки і підприємництво»: збірник наукових праць

 3. http://nbuv.gov.ua/portal/natural/Pete/texts.html «Промислова електроенергетика та електротехніка»: збірник наукових праць

 4. http://bulletin.kpi.ua/ «Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал» http://journals.kpi.ua/ua/8 «Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал http://journals.kpi.ua/ua/29 «Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць

 5. http://visnyk-mmi.kpi.ua/ «Вісник НТУУ «КПІ». «Машинобудування»: збірник наукових праць

 6. http://probl-economy.kpi.ua/ «Актуальні проблеми економіки і управління»: збірник наукових праць

Корисні сайти з питань економічної безпеки та економіки підприємства:

 1. http://econbez.narod.ru/index.htm

 2. http : //www.info-works .com.ua/referats/menedj ment organizacii/2416. html ;

 3. http://www.economv.navka.com.ua/index.php?operation=1&iid=375;

 4. http://pidruchniki.ws/12800528/menedzhment/virobnichiy profil misiya firmi;

 5. http://librarv.if.ua/book/3/347.html;

 6. http://kis-kiev.narod.ru/plus/kom/rns men/razbivka na stranicy1.htm;

 7. http://www.google.com.ua/url

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.