Сценарій диспуту « Учнівське самоврядування у контексті нової української школи»

Опис документу:
Сценарій диспуту « Учнівське самоврядування у контексті нової української школи».Методичний матеріал для педагогів-організаторів, допоможе у підготовці до різних педагогічних заходів: семінарів,тренінгів,диспутів, методичних об'єднань.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Диспут « Учнівське самоврядування у контексті нової української школи»

Мета: Пропаганда ідей учнівського самоврядування, вдосконалення учнівського самоврядування, формування чіткої структури та змістовної завершеності, поширення знань з теорії учнівського самоврядування серед педагогів-організаторів, підвищення ролі колективу у формуванні особистості.

Привітання.

Слайд 1.

Нова українська школа–це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета–створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

Слайд 2.

НУШ–це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Слайд 3

ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ

Найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, якщо не розуміє і не поділяє загальнолюдських цінностей. Нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

Ми пропонуємо вживати поняття “освіта”, “освітній процес” в їх сучасному розумінні, що охоплює навчання, виховання і розви- ток. Виховний процес буде невід’ємною складовою всього освіт- нього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соці- ально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлен- ня до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

Нова школа буде плекати українську ідентичність.Нова українська школа буде виховувати не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства.

Виховання не буде зведено лише до окремих “занять із моралі”. Виховання сильних рис характеру та чеснот здійснюватиметься через наскрізний досвід. Усе життя Нової української школи буде організовано за моделлю поваги до прав людини, демократії, під- тримки добрих ідей. У формуванні виховного середовища братиме участь увесь колек- тив школи. У закладах буде створюватися атмосфера довіри, до- брозичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки при виник- ненні труднощів у навчанні та повсякденному житті. Ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який по- кликаний зацікавити дитину. У Новій українській школі будуть виявляти індивідуальні нахили та здібності кожної дитини для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації. У цій справі Нова школа буде тісно співпрацювати з позашкільними закладами освіти. Допомагати формувати опти- мальну траєкторію розвитку кожної дитини будуть висококваліфіковані психологи та соціальні педагоги. Буде запроваджено програми із запобігання дискримінації, насиль- ства та знущанням у школі. Відносини між учнями, батьками, вчителями, керівництвом школи та іншими учасниками освітнього процесу буде побудовано на вза- ємній повазі та діалозі. Відповідно до проекту нового базового Закону «Про освіту» ключовими для Нової української школи визначено такі компетентності:

Слайд 4

  1. Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

  2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

  3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

  4. Компетентності в природничих науках і технологіях.Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

  5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

  6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

  7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

  8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

  9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

  10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Слайд 5

«Яким повинен бути лідер-випускник нової Української школи?»

Які, на Вашу думку, цінності треба закладати в НУШ?

Як Ви вважаєте, в чому полягає основна роль дорослого у НУШ?

Які риси характеру треба виховувати у дітях?

Як, на Вашу думку, в Україні має бути реалізована ідея партнерства у школі?

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Вправа "Плітка"

Вправа має на меті показати механізми створення неефективної комунікації, виявити фактори, що впливають на спотворення інформації.

Інструкція: Тренер повідомляє учасникам, що для проведення наступної вправи необхідно п'ять добровольців. Після цього пропонує добровольцям вийти з кімнати і зачекати. Тренер запрошує відгукнутись ще одного добровольця, якому демонструє малюнок абстрактного змісту. Цьому учаснику надається інструкція: "Тобі необхідно уважно роздивитися і запам'ятати цю картинку. Ти будеш розповідати про неї іншому".

Всім іншім учасникам тренер дає завдання мовчки спостерігати за ходом виконання вправи, запам'ятовувати, а можливо, і занотовувати всі деталі передачі інформації, щоб бути готовими аналізувати вправу після завершення.

Після цього учасники, які перебувають за дверима, по черзі запрошуються ведучим до аудиторії.

Кожному наступному учаснику, який зайшов в аудиторію, тренер надає інструкцію: "Потрібно уважно вислухати (називає ім'я попереднього учасника), який розповість про те, що він/вона бачив/ла на малюнку. Тобі потрібно буде як найточніше запам'ятати цю інформацію для того, щоб переповісти її наступному учаснику".

Після того, як учасник розповість про зміст картинки, педагог-тренер ставить запитання учаснику, який слухав: "Ти готовий розповідати наступному?" Після стверджувальної відповіді той, хто розповідав, сідає у коло, а тренер запрошує наступного.

Останньому учаснику тренер надає інструкцію: "Почуту інформацію ти маєш зобразити в малюнку, тобто все, що тобі розкажуть, намалювати на плакаті" (малюнок може бути схематичним).

Після того, як учасник закінчить малюнок, тренер дякує всім за активну роботу та пропонує всій групі поаплодувати добровольцям, що брали участь в проведенні цієї вправи, і показує всім малюнок-оригінал.

Тренер пропонує висловитись кожному учаснику-добровольцю. Інструкція: "Необхідно двома-трьома реченнями розповісти про те, що ви відчували, коли виконували поставлене завдання."

Далі тренер проводить обговорення вправи, залучаючи всю групу.

На початку обговорення тренер зазначає, що в цій вправі зображене на малюнку було інформацією, яку учасники передавали один одному.

Обговорення: - Що відбувалося з інформацією, яка передавалася учасниками в ході вправи? - Що в кінцевому результаті відбулося з інформацією? - Чи відчували ви відповідальність за достовірність інформації, яку передавали? - Як ви думаєте, чому інформація спотворювалась? - Які фактори впливали на процес передачі інформації? Що впливало на процес передачі інформації? - До чого може призвести така ситуація у реальному житті? (плітки, конфлікти).

Інформаційне повідомлення "Прийоми ефективного спілкування"

Ефективне спілкування - що це? Можна сказати, що це спілкування, яке дає змогу продуктивно обмінюватись інформацією, допомагає досягати поставленої мети і є приємним та комфортним.

Дитина у новій українській школі – центр. Але роль вчителя надзвичайно велика. Бо йому впроваджувати всі ці зміни. Тому вчитель,у  першу чергу, повинен розуміти суть реформи. Не ставитися формально, а інакше підходити до подачі матеріалу, давати дітям більше свободи для руху, для власного мислення. Також велика роль відводиться батькам, їх взаємодії з учителем. Батьки також повинні зрозуміти суть і підтримувати вчителя, діяти з ним по один бік. Задача школи – навчити дітей комунікації, але в нас так часто буває, що самі дорослі не ставлять здатність чути інших, враховувати їх інтереси, взаєморозуміння, партнерство, співдію, командність і взаємоповагу в пріоритет у нашому суспільстві нині популярна установка «моя дитина най-най-най». Самі батьки сприяють ранжуванню:  вчать дитину, що вона краще, вище інших. І вимагають від дитини перфектності в усьому: танці спорт, навчання. Все має бути на 12 балів: хоч математика, хоч малювання, хоч читання. Цим самим тільки «заганяють» власних дітей, вимагають від них надзвичайного прикладення зусиль, забирають частину дитинства. У Швеції шестирічні діти бавляться з козенятами і кроленятами у фермерському господарстві, годують їх, і які вони з того щасливі. Їм для цього щастя не потрібен репетитор з англійської тричі на тиждень. Без співпраці батьків і вчителя реформа не вдасться.

Найголовніше для навчального закладу — створити для вихованця ситуацію успіху, допомогти учню повірити в себе і навчити, як сходити до вершин у обраній сфері життя, як упередити ризики падіння і як піднятися, коли довелося впасти,

Вітчизняній акмеології немає ще й 10 років акмеології — науці, що вивчає закони вершинних досягнень. В освітній сфері йдеться про досягнення в особистісному розвитку людини найвищої точки розвитку, а саме шляхом саморозвитку індивідуальності, яка спроможна до самореалізації.

Характерною ознакою досягнення успіху лідери учнівського самоврядування вважають постійну роботу над собою. Головний закон успіху — принцип вдалого спілкування

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
2
міс.
2
3
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!