Самоосвіта вчителя

Різне

13.08.2018

4685

196

0

Опис документу:
Матеріали для самоосвіти вчителя
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Самоосвіта вчителя –

якість викладання –

рівень знань, умінь та навичок учнів».

Зміст

  Моя мета. Моє кредо

  Методична карта

  Діагностична карта

  Завдання самоосвітньої роботи

  Алгоритм самоосвітньої роботи

  Індивідуальний творчий план

  Моя педагогічна концепція

  Конструктор уроків

  Мій відкритий урок

  Відкритий виховний захід

  Навчально- матеріальна база кабінету

  Мої досягнення

Педагогічне кредо
«Навряд чи є найвища насолода, ніж насолода творити».

                                                      М.Гоголь

Творче кредо

Ідеал у самому тобі. Перешкоди до його досягнення, знову-таки, в тобі. Твій стан - це той матеріал, із якого ти маєш створити цей ідеал.

Життєве кредо

Доводиться бігти з усіх ніг лише для того, щоб залишитися на тому самому місці. Якщо хочеш потрапити в інше місце, потрібно бігти вдвічі швидше…

Моя мета

Виховати людину нового покоління, використовуючи компетентнісно – орієнтовані педагогічні технології.

Моя методична карта

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта. Навчальний заклад,який закінчив

Спеціальність за дипломом

Категорія

Посада

Який предмет викладаю,

в яких класах

Педагогічний стаж

Рік останньої атестації

Нагороди та заохочення

Час і місце проходження курсової перепідготовки

Діагностична карта

Основні напрями

діяльності педагога

Так

Ні

Не завжди

1

Комплексне планування виховання, навчання і розвитку учнів

2

Вміння планувати урок на основі психологічних особливостей класу

3

Методи активізації пізнавальної діяльності

4

Особистісно - орієнтоване навчання

5

Оптимальний вибір типу і структури уроку

6

Розвиток творчих здібностей учнів‚ творчого мислення

7

Гуманізація стосунків з дітьми

8

Робота з обдарованими дітьми

9

Ступінь впливу вчителя на учнів

10

Нестандартні форми уроку

11

Використання принципів нових технологій

12

Науковий рівень викладання предметів.

13

Відслідковувати рефлексію учнів

14

Адекватно оцінювати результати діяльності учнів

15

Створювання проблемної ситуації і розв’язання з учнями нестандартних задач

Індивідуальний творчий план

Розділи

Зміст роботи

Підвищення фахового рівня

Опрацювання навчальної програми

Науково-методична робота з предмета. Інноваційні технології.

Вивчення додаткової літератури. Застосування інноваційних технологій на уроках

Позакласна робота

Проведення позакласних заходів. Робота з обдарованими дітьми

Вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду.

Відвідування майстер-класів та авторських семінарів вчителів початкових класів

Творча робота з класом, батьками.

Проведення відкритих уроків, заходів, виховних годин

САМОАНАЛІЗ УРОКУ

 1. Тип і вид уроку, зв'язок його з попередніми.

 2. Які головні завдання уроку, як вони враховані під час реалізації мети уроку?

 3. Чи раціонально використано час уроку?

 4. Чи раціональна структура уроку для реалізації головних завдань, досягнення мети?

 5. Які методи навчання використано для вивчення нового матеріалу?

 6. Як здійснюється контакт із класом, окремими учнями?

 7. Ефективність організації самостійної роботи.

 8. Чи були елементи самоосвіти, самовиховання?

 9. Чи використано індивідуальний і груповий підхід до навчання?

 10. Як організовано контроль і самоконтроль за активністю знань?

 11. Чи забезпечено цілеспрямованість, оптимальну розумову діяльність учнів?

 12. Запобігання розумовому перевантаженню учнів та його подолання.

 13. Створення проблемно-пошукових ситуацій для глибини засвоєння матеріалу, емоційного настрою учнів.

 14. Дотримання правил педагогічного такту, загальноприйнятої етики, норм взаємин учителя та учня.

 15. Елементи, етапи, форми, методи, які були найвдалішими.

 16. Що із запланованого не вдалося? Чому?

 17. Чи цікавив урок учнів?

 18. Як працювати над подоланням недоліків? Яка необхідна допомога?

САМОАНАЛІЗ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

 1. Найменування виховного заходу, дата, місце проведення, вік дітей, що взяли в ньому участь.

 2. Визначення форми (жанру) заходу: етична бесіда, диспут, свято, похід-екскурсія, психологічний тренінг, урок самоврядування тощо.

 3. Конкретні педагогічні цілі й виховні завдання цього заходу (головною метою виховного заходу є зміна стосунків).

Наприклад:

  • Виховання інтересу до спорту, техніки, науки, мистецтва, політики, тощо;

  • Формування здатності до збагачення власного внутрішнього світу, самовиховання;

  • Зміна характеру міжособистісних стосунків у класному колективі (виховання в учнів поваги один до одного);

  • Зміна ставлення до якогось члена колективу (в результаті його цікавої розповіді про своє захоплення, про яке ніхто раніше в класі не знав, у нього можуть з’явитися товариші);

  • Виявлення, розвиток здібностей будь-якого із членів колективу, забезпечення зміни його ставлення до себе;

  • Вивчення учнями правил поведінки (етикету): на вечорі, танцях, банкеті тощо.

 1. Наявність плану підготовки та проведення заходу, його продуманість, доцільність, завершеність.

 2. Участь колективу вихованців у розробці планів проведення заходу і їх мотивація до активної діяльності.

 3. Хід підготовчої роботи, розподіл доручень, ставлення учасників до її виконання.

 4. Педагогічна позиція вчителя, стимулювання ініціативи, активності, самостійності учнів, залучення їх до роботи в ролі помічників.

 5. Врахування вікових особливостей, індивідуальних і колективних запитів та інтересів дітей.

 6. Позиція школярів під час проведення заходу (активність та ініціатива; байдужість і пасивність).

 7. Позитивні, найбільш вдалі моменти заходу, створення виховної ситуації, у якій учні відчувають радість, гордість за себе і товаришів. Хиби і труднощі у роботі, шляхи їх подолання.

 8. Ступінь виконання поставлених завдань.

 9. Спрямованість у майбутнє (наявність перспектив), визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані проведені заходи, системність виховної роботи у класі.

Тема. Нестандартна форма роботи на уроках в початковій школі (застосування ІКТ). Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів.

Актуальність теми

  Забезпечує умови для формування та розвитку навчально-пізнавальної активності молодших школярів

  Забезпечує умови для розвитку пам’яті, уваги, мислення, активності як показника створення особистості

  Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури уроків, де пріоритетною метою уроку є «пережити, оцінити, виразити», замість «засвоїти, повторити, закріпити»

  Можливість використовування варіативності змісту освіти, форм, методів навчання та виховання в урочній і позаурочній роботі

  Можливість реалізації інноваційних освітніх технологій, проведення уроків з використанням інтерактивних прийомів і застосування ІКТ

  Сприяє формуванню здатності учнів розвивати та розкривати свій розумовий потенціал через уроки та позакласні заходи

  Дає змогу організувати практичну діяльність учнів, застосовуючи не традиційну схему «знання – вміння – навички», а нову «знання – вміння – розвиток»

Мета

  Особистісний розвиток учнів і забезпечення їх розумового досвіду під час виконання та осмислення завдань на уроці. Створення сприятливих умов для самовдосконалення та саморозвитку дитини як особистості

  Формування діяльної особистості через загальноосвітні етапи розвитку та виховання у початковій ланці школи

  Формування навчально-пізнавальної активності молодших школярів засобами нестандартної форми роботи на уроках

  Розвиток творчого, активного, розумового та здоров’я-зберігаючого потенціалу особистості

  Виховання в учнів ціннісного ставлення до дійсності та шанобливого ставлення до історичного минулого своєї країни

  Виховання до розумової самореалізації та потреби в пізнавальній самоосвіті

Завдання

  За допомогою нестандартної форми роботи на уроках допомогти учневі зрозуміти навчальний матеріал та легко в ньому орієнтуватися

  Розвивати активну особистість через емоції, відчуття поваги, пошани, допомоги один одному, тим самим збагачувати пізнавальний досвід учня засобами компетентнісно-орієнтованого навчання та здоров’я -зберігаючих компетентностей

  Реалізовувати розумові, навчально-пізнавальні здібності на практиці, проявляти себе як особистість

  Учити нестандартно підходити до розв’язання будь-якого питання та до реалізації поставленої цілі, творчо мислити з метою самореалізації

  Виховувати цілеспрямовану, активну, творчу, здорову особистість

Педагогічне кредо

  «Навряд чи є найвища насолода, ніж насолода творити».

                                                      М.Гоголь

Творче кредо

  Ідеал у самому тобі. Перешкоди до його досягнення, знову-таки, в тобі. Твій стан - це той матеріал, із якого ти маєш створити цей ідеал.

Життєве кредо

  Доводиться бігти з усіх ніг лише для того, щоб залишитися на тому самому місці. Якщо хочеш потрапити в інше місце, потрібно бігти вдвічі швидше…

Моя особиста позиція

  Кожна дитина – особистість

  Становлення активної особистості – це постійна праця душі

  Навчально-пізнавальне виховання має бути засобом виховання розуму, творчості та активності дитини

  Виховати людину нового покоління, використовуючи компетентнісно - орієнтовані педагогічні технології засобами здоров’я-зберігающих компетентностей

  Перш за все сама прагну постійно розвиватися, вдосконалюватися, щоб усіляко стимулювати самостійність дитини, дотримуватися демократичного стилю навчання і виховання, не боятися неочікуваних запитань і відповідей

«…якщо я через любов свою навчу дитину жити в любові і в співчутті, то тоді вона повірить мені і взнає, що вона – Зірка, і навколо неї – Всесвіт, а вона в ньому – центр, і якщо я все це зможу, і дитина повірить мені, то тоді я – Вчитель, і я зберусь прокласти перед нею зірковий шлях до освіти, а значить, і до досконалості…»

(Золота заповідь педагога Академії Вільного Творчого Розвитку)

Перед сучасною школою стоїть дуже важлива задача – підготовка підростаючого покоління до життя в інформаційному суспільстві, яке змінюється з неймовірною швидкістю, постійно прискорюється процес появи нових знань, постійно виникає потреба в нових професіях, підвищенню освіти. І ключову роль у рішенні цих задач грає компетенція сучасної людини у використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Однією з головних задач, котра стоїть перед учителем початкової школи, являється розширення кругообігу, поглиблення знання про навколишній світ, активізація розумової діяльності дитини, розвиток мови. Використання ІКТ на різних уроках в початковій школі дає можливість розвивати вміння орієнтуватися в інформаційних потоках навколишніх новин, практично засвоювати отриману інформацію та вміти нею користуватися і обмінюватися за допомогою сучасних технічних засобів: комп’ютеру, мобільного зв’язку, мережі Інтернет, тощо.

Застосування ІКТ на уроках в початковій школі не міняє традиційні методи взаємозв’язку між учасниками навчального процесу, але дає можливість полегшити труд учителя та підвищити ефективність навчання. В результаті використання ІКТ у вчителя з’являється можливість здійснити індивідуальний підхід до кожного учня, розкрити його індивідуальність, побачити учня як особистість, отримати підтримку колективної роботи, можливість сприяти самостійній та творчій роботі учня, а у самого вчителя звільняться час для свого розвитку, самовдосконалення. Функції підтримки, мотивації, інтерпретації навчального процесу виконує сам вчитель, він стає вже не єдиним джерелом інформації, вчитель тепер – наставник, це його нова роль. Так само з’являються і нові задачі розвитку в учнях сучасних навичок – критичного мислення, ефективної комунікації під час усного та письмового спілкування, вміння працювати в групі, парі, швидко адаптуватися до змін ІКТ, а також інтелектуальних навичок для постанови проблемного питання, здійснення пошуку та систематизації отриманих знань.

Сучасні молодші школярі отримують багато інформації, знайомляться кожен день з новими поняттями, але не всі знають, як ставитися до отриманих нових знань, як їх вдало використовувати.

Для дитини комп’ютер – це можливість пограти, подивитися мультфільм, тому головна мета вчителя початкових класів підвести дитину до розуміння того, що комп’ютер - цікавий робочий інструмент, котрий при грамотному застосуванні може стати головним засобом їх діяльності.

Ідея застосування ІКТ в початковій школі до мене прийшла з сучасних вимог до якості теперішньої освіти і вимог до сучасного вчителя. Я розумію, що правильне та розумне застосування ІКТ в початкових класах сприяє:

  Підвищенню учбової мотивації

  Підвищенню якості знань школярів

  Сприяє диференціації навчання

  Підвищенню об’єму виконаної роботи на уроці

  Розвитку навичок самоосвіти та самоконтролю як вчителя, так і учнів

  Раціональній організації навчального процесу

  Формуванню інформаціфно-комунікативної компетентності

  Підвищенню рівня комфортності навчання, активності та ініціативи учнів

  Підвищенню ефективності уроку

Використання ІКТ дає можливість покращити роль наочності, дає більш повну інформацію про навчальний процес, включає учнів до роботи, тим самим симулює їх навчально-пізнавальну активність. Такий спосіб викладання навчального матеріалу має переваги перед традиційними методами

  Класичне пояснення нового матеріалу поєднується з електронними малюнками, що дає можливість поширити засоби наданої інформації

  Електронні завдання для індивідуальної та групової роботи можна використовувати на будь якому етапі роботи

  Електронний матеріал можна застосовувати під час проведення контролю якості знань, що розвиває і самоконтроль учнів початкових класів, сприяє їх більшої відповідальності

  Міняється традиційний ланцюжок передачі знань від вчителя до учня. У традиційну схему «учитель – учень – підручник » вводиться нове джерело – «комп’ютер», а у шкільне усвідомлення – «комп’ютерне навчання»

  Підвищується якість навчання, а головний результат – успішність

  Учні стають більш впевненими у своїх силах

  Раціонально використовується час навчального заняття

  Учбовий процес стає більш доступним ті цікавим для дітей

Хоча і про навчальну роль підручника забувати не можна, він, все одно, має вагоме місце у навчанні і, звичайно, на уроці. Для цього треба грамотно поєднувати використання ІКТ та підручників, котрі повинні доповнювати один одного. Під час застосування ІКТ дає можливість зробити урок більш цікавим, різнобічним, економити час на уроці, та проводити його на високому естетичному та емоційному рівні. Самому учню застосування ІКТ допомагає отримати досвід самоосвітньої діяльності, самоконтролю, підвищити самооцінку й мотивацію навчально-виховної роботи.

У своїй роботі я використовую ІКТ в багатьох напрямках навчальної діяльності. Користування комп’ютером підвищує і мою самоосвітню діяльність, рівень моїх знань збільшується, які я можу передавати своїм учням. Використовую комп’ютер, як засіб навчання (тести, електронні підручники, тренувальні вправи різного характеру, мультимедійні енциклопедії, презентації, тощо) та комп’ютер, як інструмент, котрий дозволяє моделювати навчальну задачу, проводити досліди на високому творчому рівні.

У «Рекомендаціях по використанню комп’ютера у початковій школі» пропонується три підходу до використання комп’ютерної підтримки на уроці. Один з них – використання фронтальної форми навчання, для реалізації якої потрібен навчальний кабінет, в якому повинен бути один комп’ютер з аудіо системою, мультимедійним проектором, інтерактивною дошкою. Я ж проводжу уроки з використанням ІКТ у своєму кабінеті, вважаю, що це зручно. Діти залишаються у зручній та звичній для них атмосфері, коли навколишня середа їм знайома і сприяє їх віковим та фізіологічним особливостям. Комп’ютер в цьому випадку не є об’єктом навчання, а стає сучасним засобом навчання математики, мови,читанню тощо.

Учні початкових класів, як відомо, мають наглядно-образне міркування, а більшість отриманої візуальної інформації передається засобами письма на паперових носіях, цю проблему дозволяє вирішити застосування ІКТ у навчальному процесі.

Мультимедійна презентація – одна з активним форм навчання, використання комп’ютерних технологій. Її мета – донести інформацію в наглядній, легко сприймаючій формі. Активна роль при проведенні уроку-презентації відводиться вчителю. Основа уроку – розкриття та пояснення матеріалу уроку, за допомогою малюнків, схем, анімацій різного характеру та відеофільмів. Проведення мультимедійних презентацій дозволяю зробити урок більш цікавим, розширює процес сприймання як візуально, так і емоційно, допомагає учням глибше пізнати навчальний матеріал, зробити процес навчання менш нудним. Фронтальна форма навчання – сама поширена форма навчання у початкових класах. В цьому випадку використання ІКТ дає можливість поєднати роботу з презентацією та іншими формами діяльності

  Яскраво й наглядно проілюструвати навчальний матеріал на екрані

  Обговорити матеріал з класом

  Розв’язати запропоновані завдання або знайти відповіді у підручнику

  Індивідуально виконати роботу в зошиті

  Виконати завдання у парах чи групах

Наприклад, при знайомстві з деякими математичними термінами учні не лише слухають інформацію, а ще виконують завдання, запропоновані в електронному підручнику і спів ставляють з матеріалом навчального підручники, тим самим активізується їх самостійна робота, розвиваються та формуються навчально-пізнавальні навички ті вміння.

Задача вчителя початкової школи – вдало поєднати роботу з книгою та пошуком інформації дітьми за допомогою техніки.

На уроках образотворчого мистецтва використання ІКТ (електронного підручника) - інструкційної карти, схеми, плану поступового виконання тієї чи іншої роботи – просто скарб. Це полегшує роботу і вчителю, і учням. Діти з цікавістю дивляться мультиплікаційний матеріал до уроків. Кольорова палітра, анімаційні ефекти – дозволяють утримати увагу учнів і звести до мінімуму використання крейди на дошці, прискорює процес передачі інформації.

Саме такі моделі дозволяють дітям перейти з наочно-образного мислення до абстрактного – це малюнки, схематичні малюнки, прості схеми та таблиці, які також є дуже актуальними і на уроках математики. За допомогою мультиплікаційної презентації учні краще запам’ятовують новий матеріал, розв’язують задачі, виконують завдання з геометричним матеріалом. З героями улюблених казок учні швидше вивчають таблиці додавання й віднімання, множення й ділення. У молодших школярів розвиваються вміння «читати» інформацію, котра передається за допомогою таких моделей, тим самим в них розвиваються вміння опрацьовувати отриману інформацію вже за допомогою підручника. Розвивається в них самостійність, розуміння й вміння практично виконувати завдання, знаходити відповіді на питання, робити висновки, порівнювати, групувати об’єкти, встановлювати взаємозв’язки між вивченим матеріалом.

Застосування можливостей ІКТ – це безмежна область використання інформаційних технологій на будь якому уроку, викладання будь якого матеріалу. Щоб перевірити орфографічні навички з мови на допомогу знову приходить ІКТ. Так в учнях формується зацікавленість до процесу оволодіння орфографічними вміннями й навичками, розвивається пізнавальний інтерес до процесу навчання. На уроках мови комп’ютер використовується як джерело навчальної інформації, наочності, тренажер, вправ різного виду й навантаження для закріплення навичок, засіб діагностики і контролю. Не обійтися без допомоги комп’ютера і на уроках літературного читання. Презентації про життя та творчий шлях письменників, наочний матеріал, ілюстрації казок чи зустріч з улюбленими казковими героями – знову це можливості застосування ІКТ, що відразу робить урок нестандартним і цікавим, а результат засвоєння навчальних знань більш високим.

Застосовувати ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) можливе на будь якому уроці в початкових класах, і на будь якому етапі роботи з навчальним матеріалом. Але нажаль для початкової школи якісних навчальних програм розроблено не так багато. У своїй роботі я використовую електронні підручники з математики, образотворчого мистецтва й праці. Данні програми допомагають реалізувати диференційний та індивідуальний підхід до навчання, кожен учень може працювати у зручному для нього режимі й ритмі. Матеріали цих програм я використовую на різних етапах опрацювання знань, вмінь, навичок, що значно піднімає якість самого навчання.

Одним з кращих технічних засобів взаємозв’язку між учителем і класом на сучасному уроці – є використання інтерактивної дошки, але нажаль, наш клас не має такого технічного обладнання, хоча у майбутньому ми прагнемо до його придбання.

Впровадження інформаційних технологій в процесі навчання проводиться з урахуванням санітарно-гігієничних норм, що забезпечує здоров’язберігаючий режим навчання. Індивідуальна робота з комп’ютером суворо регламентована і складає не більше 10 хвилин. Під час уроку обов’язковими є фізкультурні хвилинки, вправи для очей.

Практика використання ІКТ дає можливість мені стверджувати, що уроки, з застосуванням інформаційних технологій не лише розширюють й закріплюють отримані знання, але й значно підвищують творчий та інтелектуальний потенціал учнів, процес розуміння й запам’ятовування учбового матеріалу піднімається на більш високий рівень, а це є головна мета кожного учителя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.