Шаҳарнинг режавий структураси.Шаҳарларнинг ривожланиши.

Опис документу:
Шаҳар ҳудудини вазифасига кўра минтақалаш Шаҳар ҳудудини вазифасига кўра минтақалаш ҳар қандай аҳоли жойининг структурасини белгиловчи вазифаларини 5 та асосий тоифага бўлиш мумкин: йирик савдо марказлари, меҳнат маиший ишлар, жамоат ҳаёти, дам олиш, улар ўз навбатида коммуникациялар тизимига бирлашадилар.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фарғона политехника институти

ИИБ проректори

______________доц.Cулаймонов. О.Н.

______”_____________2017 йил.

НАШР ЭТИШ ТЎҒРИСИДА ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ

Фарғона политехника институти Қурилиш факультети,

(ташкилотнинг тўлиқ номи)

эксперт ҳайъати (эксперт раиси) Н.Д.Тешабоева, томонидан муаллиф Ф.И.О., материал номи, тури)

Орололди худудларидаги иссиқ ва қуруқ климатик шароитларда бетонни

коррозияга чидамлилигини ошириш”

мавзусидаги мақоласини кўриб чиқиб

95 - йўриқноманинг 3-бандида кўрсатилган маълумотлар йўқлигини __тасдиқлайди­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

(95-йўриқнома нинг 3-бандида кўрсатилган маълумотлар бор ёки йўқ)

______________________ _талаб этилмайди___ ______________

(Вазирликлар ёки бошқа юқори ташкилотлар рухсатини олиш талаб этилади ёки талаб этилмайди)

Хулоса:

Ҳайъат раиси (Эксперт бошлиғи): ___________ Ш.А.Дехқонов

(Имзо) (ф.и.о., лавозими)

Комиссия аъзолари: ___________ т.ф.д. Ё.С. Аббосов

(Имзо) (ф.и.о., лавозими)

Комиссия аъзолари: ___________ доц. Э.У. Мадалиев.

(Имзо) (ф.и.о., лавозими)

Илмий ва илмий-педагогик

кадрлар тайёрлаш бўлими

бошлиғи: ___________ проф.Эргашев С.Ф

(Имзо) (ф.и.о.)

1-бўлим бошлиғи: ___________ Сакиева С.

(Имзо) (ф.и.о.)

ОРОЛОЛДИ ХУДУДЛАРИДАГИ ИССИҚ ВА ҚУРУҚ КЛИМАТИК ШАРОИТЛАРДА БЕТОННИ КОРРОЗИЯГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ

Тешабоева Н.Д.

Фарғона политехника институти

Темирбетон ишлаб чиқаришда ГПҚ қўшилманинг бетонни бошланғич структураланишини секинлаштирувчи таъсир кўрсатишини хисобга олиш керак. Шу мақсадга асосан ГПҚ қўшилмали бетонни қуритилиши жараёнидаги иссиқ ишлов бериш режимини оптималлаштириш масалалари ҳам кўриб чиқилган.Лабаратория тадқиқотлари жараёнида бошланғич режим ТВО 2+3+6+2 с, 80-850С температура таъсири остида умумий давомийлиги 13 соатга тенг режим қабул қилинган. Бетон намуналари экспериментал усулда иссиқлик ишлов берилиши лабаратория шароитида босимсиз буғлаш камерасида, иссиқлик температурасини 0,50С аниқликда автоматик равишда бошқарилган. Бетонга оптимал қўшилма ГПҚ - ни миқдорини, оптимал намланиб иссиқ ишлов берувчи режимнинг оптималлиги тадқиқотларни математик планлаштириш усули орқали аниқланган.

Актив экспериментал тадқиқотлар ва лабаратория натижаларини статистик ишлов бериш натижасида бетон иссиқ- нам ишлов берилганидан сўнги мустахкамлик кўрсатгичларини математик модели яратган қуйидаги параметрларга нисбатан: ГПҚ-2, ГПҚ-3 ва ГПҚ-4-лар учун. Бетонга термик –нам ишлов бериш жараёнини бетон мустахкамлигига самарадорлиги даражасиини қуйидаги камайиб борувчи қатор орқали белгилаймиз.ГПҚ3 > ГПҚ-2 > ГПҚ-4. Иссиқ ишлов бериш давомийлиги 14 соат, режими 4+3+5+2,соат, 800С температура остида энг оптимал жараён хисобланади.ГПҚ- қўшилма пластификациялаш таъсири натижасида цементлаш системасига махсус специфик холатга эга бўлиб, дисперция фазасини табиатидан келиб чиқиши аниқланган.ГПҚ- қўшилманинг самарадорлиги сезиларли даражада ортиши, компонентларни пластификациялаш таъсири билан бирга, бир томондан катта юзавий активлик билан тушунтирилса иккинчи томондан АЦФ смолаларни қўшилувчанлиги билан ҳам белгиланади.

Иккинчи асосланувчи омил бу бетон қоришмасига таъсир этувчи сувда эрувчан тузлардан хосил бўлган юқори молекуляр ёғли кислоталарни таъсир механизми хисобланади. Булардан ташқари ГПҚ қўшилма асосида цемент системасининг силжишидаги кучланиш чегараси камаяди, ҳамда бир вақтнинг ўзида бетон қоришмасининг седиментацион холати сусаяди, қайсики тадқиқот асосида қўшилманинг сув ажралувчанлиги, қатламланиши ва қулай ётқизилувчанлигига мухитни юқори температура таъсирида ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Қўшилмаларни таъсир даражасига нисбатан айтилган хусусиятларга биноан қуйидаги камаювчи қатор тарзида кўринади. .ГПҚ-4 > ГПҚ-3 > ГПҚ-2 бетон қоришмасининг қўзғалувчанлиги ортади, хусусан қуйидагича: ОК- 2 см дан то 2- 18 см гача; 6-12 ва 5-7 см. Бунда ГПҚ-2 бетон қоришмасини қалинлигига яхши таъсир этади. ГПҚ-3 ва ГПҚ-4 эса заррачаларни

“ ёғланишига” таъсир этиб, пластификацияланиш қобилиятини сезиларли даражада оширади. Шуларга ҳам қарамасдан бетон қоришмасининг тебратилиб формаллашув хусусияти ҳам юқори температурали мухитда анча яхшиланади. Эталон тариқасида олинган қоришма ўзининг қўзғалувчанлигини 15 минутда йўқотса,қўшилмали қоришма 45- минутгача сақлаб қолиши кузатилиб, (ГПҚ-2),60 (ГПҚ-3) ва (ГПДҚ3 > ГПҚ-2 > ГПҚ-4) ва (ГПҚ-4) 75 минутгача сақлаб қолиши кузатилди.

Қўшилманинг пластификацияловчи хусусиятининг самарадорлиги сув истемолининг камаювчанлиги билан белгиланиб, цемент сарфига нисбати қуйидагича бўлади 7-8, 13-14 ва 16-18% гача. Қўшилма ГПҚ- янги хосил бўлган цемент тошининг дисперциясини оширади, тўлдирувчилар билан боғланувчанлигини оширади ва бетон қоришмасининг сув истеъмолини камайтириб, 1,5-2 марта бетонни қуриш жараёнидаги хажмий деформациялаш (усадкани) камайтириш билан бирга бетонни мустахкамлик кўрсаткичларини оширишга хизмат қилади. Масалан бетонни кубик мустахкамлиги ГПҚ-2 қўшилма қўшилганда 9-10 % га,ГПҚ-3 да 20-28%- га, ГПҚ-4 да 28-36% га призма мустахкамлиги ва эгилишдаги чўзилувчи зонанинг мустахкамлик кўрсатгичлари. Ҳар бир холат учун 10-12 %,26-39% га ва 40-59 % кузатилган ва 40-59% гача ортиши кузатилиб, бунда қонуний равишда призма мустахкамлигини коэфициенти ортиши кузатилган 0,7-0,73 дан то 0,72- 0,75 гача, 0,7- 0,79 дан токи 0,78-0,82 гача.

Бетон қоришмага қўшилган қўшилма ўзининг эрта ёшида (3-7 сутка) унинг мустахкамлигини ортиши анча секин бўлади, нормал шароитдагига нисбатан 24-34% (ГПҚ-2) да 13-20% (ГПҚ-3) да ва 20-24% (ГПҚ-4) да қолган даврда эса (28 суткадан то бир йилгача) қўшилма қўшилган бетонни мустахкамлигини ортиб бориши кузатилган қуйидаги кўрсаткичларга биноан: 9-18%, 20-48% ва 26-62% хар бир турдаги қўшма учун тўғри келувчи миқдор, қайсики бетоннинг жуда юқори структурасининг бир хиллиги ва нуқсонларининг камлиги ҳамда клинкер фондининг мавжудлиги орқали тушинтирилади. Масалан: гидрофобзлашган бетон, ГПҚ-2 қўшилма билан намуна 15 йил сақланганда ҳам ўзининг мустахкамлиги кўрсатгичини ортганлигини кўрсатади.

Амалий тадқиқотларда аниқланишича гидрофобзлашган намуналарни қоришма қисмидаги бетон мустахкамлиги 3-8 ни ташкил этса, эталон намуналарда 1,2 МПа га тенг бўлган. Амалий татқиқотларда аниқланишида бетонга қўшилма қўшилганда уни бикрлиги камайиб, деформацияланиш хусусиятлари яхшиланади, бу холатни келиб яиқиши учун қўшилмани пластификациялаш хусусияти хизмат қилади. Бунда бетонни эластиклик модули, қўшилмалар қўшилганда 18-24 %-гача камаяди, Пуассон коэффициенти эса қуйидаги кўрсатгичлар миқдорига қадар ортади: 0,208-0,232 ва 0,212- 0,249 – бу холатни оқибати бетонни чарчаш мустахкамлигининг юқорилиги пульцияли динамик юклар таъсирида ҳам, хамда бетонни ёриқлар хосил бўлишига бардошининг ортганлиги хизмат қилади. Масалан, В30 –синфдаги бетон шуни кўрсатдики унинг – чарчаш мустахкамлигининг коэффициенти, бетонга ГПҚ қўшилмалар қўшилганда 11-24 % га нисбатан баланд, эталон намуна билан солиштирилганда ГПҚ қўшилма ўзининг қоришмани пластификациялаш ва заррачаларни ўзаро деформациялаштирувчи хусусиятлари хисобига ишораси ўзгарувчан юклар таъсиридан ҳам бетонни ички зўриқишларини камайтиради.

Шуни хисобига билвосита намуналарни ёриқлар хосил бўлишига бардошлилигини оширади, хатто намлаб ёки қуритиб, иситиб ва совутилиб синовлар бажарилганда ҳам бетонни қуриши натижасидаги капиляр хажмий торайиш ( капиляр усадка) қўшма қўшилганда нормал мухит температурасида ёриқбардошлик коэффициентини ортишига олиб келиши кузатилган. Бу кўрсатгични сонли қиймати нормал температура шароитида 0,67- 0,7 дан то 0,79 – 1,01 гача, қуруқ иссиқ об-хаво шароитида 0,5 дан то 0,67- 0,9 гача ва циклик ўзгарувчан температура таъсирида 0,76- 0,8 дан то 0,86- 1,04 эгалиги амалий натижалар сифатида аниқланган.

Адабиётлар

1.Тешабаев Р. Д. Новая гидрофобно- пластифицирующая добавка для бетона. Наука и образование Южного Казахстана. Республиканский научный журнал, серия « Строительство и строительные материалы» Чимкент, 1997, № 4, с 63-68.

2.Тешабаев Р. Д, Ахмедов Ж. Д. Учет сухого жаркого климата в методике вычисления коэффициента трещиностойкости.Фергана, Научно- технический журнал- №2, 2016-18.

3.Миронов С. А., Малинский В. И. Основы технологии бетона в условиях сухого жаркого климата. –М, Стройиздат, 1985. c 72-76.

2017 йил.ноябрдаги Архитектура кафедрасида конференцияга

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
7
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!