“ШАҲАР ҲУДУДИНИ КУКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ” ФАНИДАН МАЪРУЗА МАТНЛАРИ

Опис документу:
Шахарлар ва асосан энг катта шахарларда саноат корхоналарнинг куплиги, йул тармокларининг усиши, тураржой ва жамоа биноларнинг зинчлиги шу шахарда яшаётган ахолининг соглигига жуда куп зарар етказиши мумкин. Саноат корхоналари ишлаб чикариш жараёнида чикараётган чикиндилари билан шахар хавосини бузади. Кучаларни асфалтланган юза кисмлари ва уй деворларнинг иссикликни ва намликни саклаш фаолияти ёмонлашади, йилнинг энг иссик кунларида хоналарда яшаш шароитини ёмолаштиради.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ САМАРҚАНД ДАВЛАТ

АРХИТЕКТУРА ВА ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ

ШАҲАР ҚУРИЛИШ ВА КАДАСТР” КАФЕДРАСИ

“ШАҲАР ҲУДУДИНИ КУКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ” ФАНИДАН

МАЪРУЗА МАТНЛАРИ

5580300 – “ШАҲАР ҚУРИЛИШИ ВА ХЎЖАЛИГИ” ихтисослиги йўналишида таълим олаётган талабалар учун

Тузувчи: т.ф.н.доц. А.Худойбердиев

ассистент Н.Санаева

САМАРҚАНД-2014 йил

IV БОБ. Шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. 3

4.1. Ўсимликларнинг микроиқлимга таъсири. 37

4.2. Ўсимликлар ва ҳавонинг ифлосланиши. 44

4.3. Шовқинга қарши курашишда ўсимликларнинг аҳамияти. 45

4.4. Зангори қурилишда асосий композиция принциплари 49

ва зангори экинларини безашнинг композицион турлари. 49

4.4.1. Режалаш кўринишлари 50

4.4.2. Колорит – ранг тўғрисидаги таълимот. 51

4.4.3. Композиция маркази. Пропорционаллик. Масштаблик. 53

4.4.4. Соя ва ёруғлик ўртасидаги нисбат, контрастлик. Гуллашнинг узлуксизлиги. 54

4.4.5. Дарахт – бута ўсимликлар композицияси. 54

4.5. Ўрмон массивлари ва дарахтзорлар. 56

4.5.1. Ўтли гули ўсимликлар композицияси. 59

4.5.2. Майсазор композицияси. 62

4.5.3. Меъморий элементлар ва иншоотлар композицияси. 63

4.2. Дарахт ва буталарнинг бош биологик, экологик ва декоратив ҳусуситяларига кўра тавсифи. 64

4.2.1. Ўлчамлари 65

4.2.2. Ўсиш тезлиги 66

4.2.3. Узоқ яшаши. 68

4.2.4. Ёғоч ўсимликларнинг ташқи муҳит омилларига муносабати. 69

4.2.5. Ёруғлик. 73

4.2.6. Ҳаво. 77

4.2.7. Тупроқ. 80

4.2.8. Рельеф. 81

4.2.9. Ёғоч ўсимликларининг декоратив сифатлари. 81

4.3. Инсон ва ўсимликлар. 83

4.4. Дарахт поя (тана)сининг декоратив сифатлари 88

4.5. Чирмашувчи ёғоч ўсимликлари (лианалар). 89

4.6. Аҳоли турар жойларини кўкаламзорлаштириш системаси. 90

4.6.1. Кўк ўсимликларнинг таснифи. 92

4.6.2. Умумий фойдаланишдаги ўсимликлар. 93

4.6.3. Чекланган ҳолда фойдаланиладиган ўсимликлар. 95

4.6.4. Махсуc вазифа учун мўлжалланган экинлар. 96

1-Мавзу: Усимликларнинг шахар курилишидаги роли.

РЕЖА:

 1. Атроф-мухит тоза тутишда усимликлар роли кандай.

 2. Худуд ахолисини чанг, газ, тутун ва шовкиндан саклашда усимликларнинг роли нималардан иборат.

 3. Шахар худудини сел босишдан тупроклар, кор кучишдан саклашда усимликларни роли.

 4. Шахар, туман худудини ободонлаштиришда усумликларни роли.

Шахарлар ва асосан энг катта шахарларда саноат корхоналарнинг куплиги, йул тармокларининг усиши, тураржой ва жамоа биноларнинг зинчлиги шу шахарда яшаётган ахолининг соглигига жуда куп зарар етказиши мумкин.

Саноат корхоналари ишлаб чикариш жараёнида чикараётган чикиндилари билан шахар хавосини бузади. Кучаларни асфалтланган юза кисмлари ва уй деворларнинг иссикликни ва намликни саклаш фаолияти ёмонлашади, йилнинг энг иссик кунларида хоналарда яшаш шароитини ёмолаштиради. Шахар шовкуни асосан узликсиз машиналар харакати куп булган кучаларда, инсон соглигига ва нерв системасига жуда катта тасир этади. Шунинг учун шахарларда яшаш шароитини яхшилаш максадидаги изланишлар бутун дунё шахарсозларнинг назарий ва амалий ишларида асосий уринлардан бирини эгаллайди.

Бундай кийинчиликларни ечишда асосий уринларидан бирини, шахарларини кукаламзорлаштириш эгаллайди.

Бутун дунё олимлари-гигенистлар, климатолиглар,биологлар, меъморлар ва мухандисларнинг изланишлари шуни, курсатадики яъни шахарларда ахолининг яшаш шароитини яхшилашда ва шахар худудларини ободонлаштиришда усимликларнинг роли жуда юкори уринларни эгаллашини.

Йилнинг хар бир фаслида оби-хавони, ёмгиргарчиликни, денгизнинг берлиги ёки йуклиги,дарё, боткоклик ва шунга боглик булган оби-хаво ва ернинг намлиги, куёш нури тасирининг узок туриши хамда шамолнинг эсиши кучи билан биргаликда танланган жойнинг, яъни шахарнинг оби-хавосини аниклайди.

Махсус текширишлар натижаси шуни курсатадики, яъни усимликлар шахар оби-хаво температурасига жуда яхши тасир этар экан, хар кандай вазиятда кукаламзорлаштирилган майдонлардаги оби-хаво температураси, курилган бинолар орасидаги температурага нисбатан анча, яъни 2-3 градус паст булишини. Дарахтлардан ва кустарниклардан тушаётган соя одамларни куёш нурининг тикка тушишидан саклайди.

Бизга маълумки усимликлар узидан кислород чикариб, одамлардан, хайвонлардан ва хар хил ёкилгилардан чиккан корбанат ангиритни кабул килади.

Чанг, тутун, газ, шовкин ва куёшдан тугри тушаётган ультра бинафша нурни анча камайтиради.

Одамлар шахар хавосини тоза тутишда усимликлар ролини текшириб чикди ва бу текширишлар натижасида куйидаги вазифалар аникланди.

 1. Шахар хавосидаги чанг, шахар ташкарисидаги чангга нисбаттан анча юкори.

 2. Кукаламзорлаштирилган жойда, уйлар ва бинолар гурухи жойлашган жойга нисбаттан чанг паст.

 3. Яшаш нохияларга нисбаттан, саноат нохияларида хаводаги чанг куп.

Илмий текширишлар натижаси чангга карши усимликлар жуда яхши катта рол уйнашини курсатади. Буни шу билан, яъни шахар кучалари ва майдонларидаги хавонинг чангишига нисбаттан шахар богида хавонинг чангиши анча пастлиги билан такослаш мумкин.

Тутун ва газдан химоя килиш учун хамма турдаги усимликлардан жуда кенг куламда фойдаланиш мумкин. Шамол йулини тусишда хам усимликлар катта рол уйнайди.

Шахар шавкинига карши курашишда хам усимликлар катта этиборга эгадир. Кузатишлар шуни курсатадики, шахар катта кучалари атрофида куп каватли уйлар булган ва узлуксиз транпорт харакатидан чиккан шовкин кукаламзорлаштирилган йулакчадан кийин шовкин куйидагича (дБ)га пасайган:

-Кукаламзорлаштирилган йулакчанинг эни 10м булганда /2 катор Лип ва 1 катор сирин / баландлиги 5,5 м булганда 76,5 дан 60 дб .га

- йулакчанинг эни 10м/ 1 катор ЛИП/ баландлиги 8м булганда 80дан 75

- йулакчанинг эни 10м/ 1 катор ЛИП ва 1 катор акарция / баландлиги 7м булганда. 83дб 75 дб га.

- йулакчанинг эни 20м/дарахит ва кустарин гурихи /баландлиги 5м булганда 73,6 дб дан 65,5 дб шовкин камайтирилган.

Шахарларни ободонлаштириш кукаламзорлаштириш энг юукори уринлардан бирини эгаллайди .

Давлатимизнинг айрим тог олди нохияларида куп кор ёккандан кийин , кучли шамол эсиши билан бурон булиб кор кучиши мумкин ва темир йулларни ,катта йулларни хамда кишлокларни кор босиши мумкин.

Усимликларнинг яхши турларини танлаб олиб ва уни тугри режалаштириб экилиши кор кучишига карши жуда яхши кулланилади . Сел босишга ва тупрок кушишга карши ,сув окаётган жойнинг киргокларда дарахтзорлар ташкил этиш керак .

Тупрок кучишини ва жарликлари бизга малумки халкимизда жуда куп зарар келтиради .Тог олди кирларда ва сув киргокларда тупрокнинг кучиши , уйларининг ва катта-катта иншоатларнинг бузилишига сабабчи булади.Мисол учин .Таджикистонда 1989 йулда зилзиладан кейин тупрокнинг кучиши хаммамизнинг ёдимизда.

Тупрок кучишига жарликларга карши курашада кабул килинган хар хил йуллардан бири кукаламзорлаштириш, яъни дарахтзорлаштириш хам фахирли уринларидан бирини эгаллайди. Дарахтларнинг ва кустарникларнинг айрим турларининг томирлари ер тагига жуда чукур кетиб ер тагида узак боглаб бир-бири билан богланиб кетади ва шундай дарахтлар экилсатупрокни кучишини ва жарликларнинг усишини тухташига ёрдам беради.

Меъморий-лойихалаштиришда кукаламзорлаштириш юкори уринлардан бирини эгалайди ва шахарларни режалаштирилганда усимликлар шахар чиройини, рангини ва гузаллигини курсатади.

Усимликларни шахар транспортлари ва пиёдаларни хавсизлиги учун хам кулланилади, яъни катта йулнинг уртасида транспортларнинг хавсизлиги учун ажратилган йулакча ва пиёдалар билан куча орасидаги кукаламзорлаштирилган йулакча ва бошкалар.

Усимликларни инсон хаёти учун куп киррали яхши фазилатларини хисобга олиб, шахарсозлар. Шахарларни кукаламзорлаштиришга куп эътиборларни жалб этмокда. Шу нарсани кайта айтишимиз керакки, яъни шахарларни режалаштириш лойхасида ва курилиш коидасида кукаламзорлаштириш шахар худудининг камида учдан бирини эгаллайди.

2-Мавзу: Шахарни кукаламзорлаштириш тартиби.

РЕЖА.

 1. Кукаламзорлаштириш тартиби кандай вазифаларни бажарувчи гурухларга булинада.

 2. Шахарларни кукаламзорлиштириш меъёри кандай булади.

Шахарларни кукаламзортириш тартиби хар хил вазифаларни бажарувчи гурухларга булинади. Булар ичида куйидагилар энг кераклиси хисобланади.

Биринчи гурухга хамма фойдаланиладиган усимликлар киради, яъний шахар ичидаги ва шахардан ташкаридаги истирохат боглари ,дарахтзорлар хиёбонлар,булъвар ва боглар киради.

Иккинчи гурух уз ичига маълум чекланган кишилар фойдаланиладиган усимликларни олади. Бу гурухдаги усимликлардан,биринчи гурухдаги усимликларга нисбатан бутун шахар ахолиси фойдалана олмайди, яъний мактаб ховлисидаги ва бошка укув бинолар олдидаги, богча ва касалхоналар ховлисидаги, театр,клуб, музей, кургазма заллари олдидаги виставка, махалла ва микрорайон, хамда фабрика ва завод худудидаги усимликларни уз ичига олади.

Учунчи гурухга махсус вазифаларни бажарувчи усимликлар киради, яъний саноат нохияси билан турар жой нохияси оралигидаги «Химоя йулагидаги» усимликлар, шамол эсишдан кум ва кор кучишдан сувни тоза саклаш учун экилган ва йул чеккасидаги дарахтлар киради Шахарларни кукаламзорлаштириш тартиби куйидаги меъёрдан фойдаланилади /1-жадвал/

Шахарларни кукаламзорлаштириш лойихасининг меъёри.

Усимликларни боскичлари

/категории насаждение/

Шахарда бир кишига 1м2мужалланган меъёри.

Энг катта

уртача

кичик

1

Шахар микиёсидаги истирохат боги ва хиёбонлар

11

6

7

2

Нохия микиёсидаги истирохат боги ва хиёбонлар

8

5

__

3

Микрорайон ва махалла боги

5

5

5

4

Кучаларда

5

4

3

Жами фойдаланилган усимликлар

29

20

15

Иккинчи гурух

1

Стадионларга /спорт боглари /

2,6

2,6

2,8

2

Богча ховлисида

1,2

1,2

1,2

3

Ясли ховлисида

0,75

0,75

0,75

4

Мактаб ховлисида

3,3

3,3

3,3

5

Олий билимгох ховлисида

0,34

0,34

0,34

6

Техникум ховлисида

0,24

0,24

0,24

7

Техник-билим юртлари ховлисида

0,34

0,34

0,34

8

Согликни саклаш ташкилотлари ховлисида

1,24

1,24

1,24

9

Маданий окартув ташкилот ховлисида/клуб, театир ва бошка ташкилот

0,79

0,79

0,79

10

Микрорайон ва махалаларда яшаш майдони 1-киши учун 13,5м2---------- 18,0м2булса

22,5

26,9

25,0

29,3

30,0

34,8

11

Саноад корхоналари худудида Жами: фойданилган усимлик яшаш майдони 1-киши учун 13,5м2--------18,0м2

8.0

41,3

45,7

8,0

43,8

48,1

8,0

48,46

53,26

Учунчи гурух

1

Тозаликни химоя килувчи «Химояйулида»

7

7

7

2

Кабристон майдонида

0,77

0,77

0,77

3

Шахардаги хар хил вазифани бажарувчи усимликлар

5

5

5

Жами:махсус экилган усимликлар сони

12,77

12.77

12,77

Шахар худудидаги жами усимликлар

1

2

3

4

5

Яшаш майдони 1-киши учун 13,5м2------------18,0м2булса

83,1

87,5

76,6

80,9

76,2

81,03

Шахар худудидан ташкарида урмон хужалиги

150:200

70:100

50:75

Микрорайон ва махалаларни режалаштирганда жадвалга курсатилган усимликлар меъёри микрорайонда жойлашган уйларни кавати неча %-ни ташкил килганига караб узгариши мумкин, лекин микрорайон худудина 40%дан купини усимликлар ташкил этиши керак.

3-ШАХАРСОЗЛИК КУКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ТАРТИБИ

РЕЖА.

 1. Шахарларни кукаламзорлаштириш тартиби кандай булади?

 2. Кукаламзорлаштириш хизмат килиш фаолиятига караб кайси гурухларга булинади?

 3. Шахар ва туман микёсидаги кукаламзорлаштирилган жойнинг меъёри кандай булади?

Кукаламзорлаштириш тартибининг ташкил топиши шахарнинг бош режасига боглик булади.

Яхши режалаштирилган шахар таркибида куламзорлаштириш уз урнини, табиий манзарани яхши курсата билиши яне шахар таркибида кукаламзорлаштириш уз уриини, табий манзарани яхши курсата билиши яне шахар режасининг асоси булиши керак.

Худудларни кукаламзорлаштириш уз таснифи (классификацияси) буйича хизмат килиш фаолиятига ва жойлашиш худудига булинади. Усимликларнинг жойлашган жойига караб, яъни шахар худудида, жамоа бионларининг олдида ва шахар ташкарисида бинолар, иншоотлар ёки дам олиш жойларида булиши мумкин. Усимликлар хизмат килиш фаолиятига караб куйдаги гурухларга булинади:

1) Хамма ахоли фойдаланадиган усимликлар, шахар ва нохия микёсидаги истирохат боглари, махсус истирохат боглари (парклар), шахар, нохия ва махалла боглари, майдонлардаги скверлар, уйлар олдидаги усимликлар йул ва кучалар оралигидаги хиёбонлар (бульвар), сув киргокларидаги пиёдалар йулакчаси атрофидаги усимликлар.

2) Чекланган кишилар фойдаланадиган усимликлар. Болалар богчаси, мактаб, техникум, олий билимгох, маданий ва майиший хизмат курсатиш, сифт иншоотлари, согликни саклаш ташкилотлари, санотория, саноат корхоналари омьорлар ва бошка ташкилотлар ховлисидаги усимликлар.

3) Махсус максадда фойдаланадиган усимликлар-магистрал куча ва йул атрофидаги, сувни химоя килиш учун шамол йулини тусуш учун, кабристондаги ва бундан ташкари шахар билан саноат корхоналари орасидаги шахарни тутун, чанг, газ ва шовкиндан химоя килиш учун мулжалланган усимликлар.

Кукаламзорлаштириш таркибини, фойдаланиш тартибига ва жойлашиш тоифасига караб тадкикот (анализ) килиниши 1-расмда

курсатилган.

1-Расм Намунавий шахарларни кукаламзорлаштириш тартиби.

1- истирохат боги; 2- сквер; 3- хиёбон(бульвар); 4- нохия боги; 5- микрорайон боги; 6- турар жой худудидаги усимликлар; 7- богча, мактаб ховлисидаги усимликлар; 8- жамоа бинолари олдидаги усимликлар; 9- спорт иншоотлари олдидаги усимликлар; 10- саноат корхоналари олдидаги усимликлар; 11- химоя килувчи усимликлар; 12- кабристон; 13- (питомник) усимлик уржитиш жойи; 14- (садовотство) сабзавотлар устириш жойи; 15- ботаника боги; зоопарк.

Шахар атроф мухитини согломлаштириш максадида ва ахолининг яхши дам олиши ва хордик чикариши учун улкан ва катта замонавий шахарларда шахарсозлик талабларидан бири 500-1000 га атрофида усимликлар массивини ташкил килинса тулик талабга жавоб беради. Аммо шахар курилиши учун ажратилган ер майдонинг танкислиги сабабли бу талабни амалда хамма вакт бажариб булмайди.

Шахарда усимликлар массивини катталаштириб ташкил этиб, шахар худудининг 10-40% ни усимликлар массиви килиб режалаштириш тавсия этилади.

Кукаламзорлаштирилган массив таркибидаги хамма элементлар табиатни мухофаза килиш, эстетик, санитар-гигиеник, табийи иклимни, (микроклиматни) ва шахарсозлик талабига фаолият курсатиши керак.

Усимликлар канчалик куп фаолият курсатса шахарларни кукаламзорлаштириш шунчалик фойдали булади.

1-жадвал

Шахар ва нохия микиесидаги айрим кукаламзорлаштирилган жойларнинг курсаткичлари ва вазифаси.

Кукаламзорлаштирилган жойларнинг тури

Майдони ГА

Хизмат килиш доираси

Шахар-район истирохат боги

Спорт истирохат боги

Болалар истирохат боги

Зоология ва ботаника боги

Шахардан ташкаридаги урмон хужалиги (лесопарк)

Микрорайон боги ва махалла боги

50 гача

30 гача

620

610

100100

3 гача

Шахар учун 2.03.0 км

Нохия учун 0.81.2 км

Инобатга олинмайди

Бир кисм нохия паркидан фойдаланмаганларга хизмат килади.

Инобатга олинмайди

Катта шахарларда 1-1.5 соатда, колганларида 30 мин да бориш назарда тутилади

300-500 м.

4- мавзу: КУКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ЛОЙИХАСИНИНГ АСОСИЙ МЕЪЁРИ.

РЕЖА:

 1. ШНК да кукаламзорлаштириш даражасининг фоиз курсаткичлари.

 2. Чекланган кишилар фойдаланадиган ва махсус максад учун мулжалланган усимликлар меъёри.

Шахар ва поселка ахолисининг дам олиши талабига, меъморий- режалаштириш, ва санитар гигиеник талабларга тулик жавоб бериши учун маълум микдорда усимликлар билан таминланиши керак.

Шахар худудига усимликларнинг умумий майдонини хисоблашда куйидаги курсаткичлар яъни, шахар худудида кукаламзорлаштириш даражаси ва бир киши учун кукаламзорлаштирилган майдоннинг меъёри хисобга олишади.

Бу курсаткичлар шахарсозликнинг асосий хужжати ШНК да кайд этилган.

Шахар курилишида ШНК да кукаламзорлаштиришни юкори даражада белгилаган, яъни шахар тураржой худуднинг 50 % ни, тураржой нохиясининг

55-58 % ни, микрорайон худудининг 65-70 % ни ва саноат нохияси худудининг 15 % да усимликлар булиши курсатилган.

Шахар ва поселкаларнинг лойихаси режалаштираетганда жахон ва ватанамизда ортилган тажрибалардан фойдаланиб кукаламзорлаштириш меъери куйидагича кабул килинади. 2-жадвал

Бир киши учун кукаламзорлаштирилган майдон меъери, м2.

Кукаламзорлаштирилган жойнинг тури

Улкан ва катта шахарлар

Урта шахар-лар

Кичик шахар-лар

Курорт шахар-лар

Поселка ва кишлок-лар

Шахар ва поселка микёсида

1-урин

5

4

7

12

10

Хисоб вактида

7

6

7

15

12

Тураржой нохиясида

1-урин

7

5

16

Хисоб вактида

11

8

20

ЖАМИ

1-урин

12

9

7

28

10

Хисоб вактида

21

14

7

35

12

Эслатма: Бу юкоридаги меъёррии курсаткичлар республикамизнинг чул зоналарида 20 % га ошириш мумкин.

Махсус максадда фойдаладиган усимликлар шахарнинг жойлашиш шарт- шароитига, табиий иклимига ва шахарнинг турига боглик булади.

Махсус максадда экинлар усимликлар майдони караб аникланади, мисол учун шахар билан саноат нохияси оралигида масофага караб хисобланади.

Магистрал куча ва йул атрофларини кукаламзорлаштириш (хиебон ва скверлардан ташкари) асосий уринлардан бирини эгалласада СНиПдаги кукаламзорлаштириш меъёрига кирмайди.

Кучаларни кукаламзорлаштириш меъёри, шахарда куча тармоклари меъёрига боглик холда аникланади. Яъни (уртага олганда 22м Гипрокоммундор мисолида). Бир киши учин куча худудининг 5,5-7,8м майдони кукаламзорлаштирилган булиши керак. Шахар гурухига боглик холда 24-35 %ни усимликлар эгаллайди.

Бу меъёр шахар кучаларининг умумий узунлигининг 85% кукаламзорлаштирилганидан келиб чиккан.

Чекланган кишилар фойдаланадиган усимликлар шахар ва поселкаларни кукаламзорлаштириш меъёрига кирмайди. Чекланган кишилар фойдаланадиган усимликлар майдонинг меъёри бир киши учун куйидагича булади.

5-Мавзу: ШАХАР ХУДУДИДАГИ ВА ШАХАРДАН ТАШКАРИДАГИ УСИМЛИКЛАРНИНГ САНИТАР - ГИГИЕНИК ФАОЛИЯТИ.

РЕЖА:

Шахар худудидаги ва шахардан ташкаридаги усимликларнинг санитар-гигиеник фаолияти кандай.

 1. Усимликларнинг гигиеник томонлама яхши томони нимадан иборат

 2. Туберкулез касаллигини келтириб чикарувчи бактерияларга карши курашувчи усимликлар.

Шахарларда инсон хаёти учун яхши шарт-шароит яратиб бериш учун инсониятга биологик мухит яратиб бериш керак, биологик мухитни яратиш учун шахар ва шахар ташкарисида усимликлар массивини ташкил килмасдан тассавир килиб билмайди.

Усимликларнинг санитар-гигиеник фаолияти жуда катта. Усимликлар атроф мухитни соглом тутувчи катта фабрика деб отаса булади, чунки усимликлар узидан кислород чикаради.

Транспорт харакати сер катнов булган ва саноат корхоналари куп булган замонавий катта шахарларда атроф мухитни хамма вакти чикиндилар билан ифлослантириб туради.

Айрим катта шахарлар хавосини бултли кукимтир тутун коплаб туради, илмий текширишлар натижасида шу аникландики бу инсон хаёти учун энг зарур булган куёшдан тушаётган ультра бинафша нурнинг 25 % ни шу тутун кайтариб колади.

Усимликларнинг гигиеник томонлама яхши томони шундан иборатки шахарларда яшаётган ва истикомат килаётган инсонлар, хайвонлар ва саноат корхоналрида, машиналардан чикаётган карбонат ангидрит газини усимликлар узига кабул килиб олади.

Хозирги замон саноати ривожланган шахар атроф мухитида карбонат гази жуда куп, яъни 0,04 % ни (хажми) буйича ташкил этади. Меъёридан 0,03 % дан куп.

Шахарда канчалик усимлик куп булса, шунчалик шахар хавоси тоза булади. Академик К.А. Темирязов шуни аникладики, яъни инсон 1 соатда узидан 10 гр карбонат ангридрит гази чикаради ва шу 10 гр газни 50 м² га экилган усимликлар шу вактда яъни 1-соатда узига кабул килиб олиб, узидан шунча хажмдаги кислород чикаради.

Саноат корхонлари хавосига газдан ташкари баландлиги 5 км гача ва шамол оркали 10-100 км масофагача жуда катта хажмдаги чанг, тутун ва бошка шунга ухшаш газлар атроф мухитга таркалади.

Атмосферанинг пастка катлами яъни ер юзасидан 40-50 м юкори кисми, жуда куп газ, чанг ва тутунлар билан копланади.Бир йилда 1- км² жойга 1000 тоннагача хар-хил бирикмалар тушади. Атроф мухитни энг куп чанг, газ билан ифлослантирувчи иншоотлардан бири теплоэлектро станция булиб, уртага кувватдаги ТЭЦ бир кунда 200 тонна кумир екади ва агарда турбалардан чикувчи тутунни тозаловчи иншоотлар булмаса унда хавога 40 тонна атрофида турбадан курум ва 120 тонна серкистий ангидрит атмосферага чикади.

1968 йили цемент заводининг факатгина битта трубасидан 1.5 тонна цемент чанги хавога чиккан ва бундан ташкари жуда куп табиий бойликларни хавога чикариб юборилган. Бу хавога чикариб юборилган тутун ва газлар кишлок-хужалигига жуда катта зарар етказади.

Шахар худудидаги усимликлар узига жуда куп инсон соглигига зарар етказувчи атмосферадаги газ, тутун ва чангларни кабул килиб олади. Биз биламиз-ки, усимликларнинг турларини, хамма вакт кишин-ёзин кум-кук булб турувчи усимликларни ва бундай усимликлар узига газ, тутун ва чангларни кабул килиб олгандан кейин бу усимликларнинг узлари хам касалланиб кувраб хазон булади. Япрок баргли уимликлар эса газ ва чангларни узига кабул килиб барглари касаллангандан кейин уз баргларини ташлаб янги барглар чикаради ва шунинг учун саноат нохияларига асосан япрок баргли усимликларни режалаштириб экиш тавсия этилади.

Усимликларнинг айрим турлари яънги терак, черемуха, кайин, эман, карагай, арча дарахтлари узидан хавога фитоцид деган хид таркатиб туради ва бу хид дизентерия, шамоллаш (грипп ), туберкулез касалликларини келтириб чикарувчи юкумли коха бактериясига карши курашади. Шунинг учун хам юкумли касалликлар касалхонлари ховлисига шу дарахтлардан экиш тавсия этилади.

6.МАВЗУ: ШАХАР БОГЛАРИ ВА ИСТИРОХАТ БОГЛАРИ.

РЕЖА:

 1. Истирохат боглари деб кандай богларга айтилади.

 2. Истирохат богларининг жойлашишига караб гурухлари

 3. Шахар худудида ва кишлоклар аро жойлашган боглар.

Хамма ахоли фойдаланидаган кукаламзорлаштирилган, майдони 5-га дан кам булмаган куча, аллея,дам олиш майдонлари сув хавзалари ва бошка иншоотлари бир тармоккка жамлаб манзарали килиб ташкиллаш тирилган, одамлар маълум бир иншоот билан шугулланишга ва дам олишга мулжалланган жойга истирохат боги дейилади.

Истирохат боглари жойлашиш худудига караб куйдаги гурухларга булинади:

А) Шахар худудида жойлашган боглар.

Б)Шахар худудидан ташкари жойлашган боглекар.

В)Тураржой дойрасида ташкарида жойлашган кишлоклар-аро богларга булишади.

Шахар худудидан ташкарида ва кишлоклар-аро жойлашган богларга куйидаги, яъни (Лесопарк), урмон хужалиги, ёдгорликлар боги, зоповедник, миллий боглар ва бундай ташкари даволаниш ва дам олиш (санатория ва курортлар) боглари киради.

Шахар ахолисининг усиши ва шахар худудининг кенгайиши, хамда транспортлар сонининг ва сифатининг усиши, шахар ахолисининг шахардан ташкарида дам олиш иштиеки усади, лекин шахар ахолисининг хар куни киска вакт дам олиши учун шахар боги ва истирохат боглари уз мавкеини саклаб колади.

Истирохат богларига иш кунлари, дам олиш куни ва байрам кунлари ахолисининг келиб дам олиши махсус текширишлар натижасида куйидагилар аникланади: биринчи навбатда тураржой худуди билан истирохат боги орасидаги масофа ва яна шу нарса аникланадики уйда дам олиш жойигача транпорт воситаси билан келса богга келувчилар сони камаяди.

Богка транспорт билан келувчилар билан пиеда келган кишилар йукотган вакт тенг булгани билан, пиеда келувчилар сони куп булади.

Истирохат богидан ахоли тулик фойдаланиши богининг хизмат килиш радиусига боглик. Шундай килиб шахардан ташкарида жойлашган Лугопарк, Лесопарк, ва бошка дам олиш тармоклари яхши ободонлаштирилгани билан шахар худудида жойлашган истирохат боги ва хиебонларнинг урнини коплай олмайди. Шу билан биргаликда истирохат боги ва бог шахар худудидаги об-хавони яхшилашда ва атроф мухитни согламтиришда катта роль уйнайди.

Шахар истирохат боги-уз улчами билан шахар худудини кукаламзорлаштириш таркибидаги энг катта усимликлар массиви булиб хисобланади. Шахар истирохат боглари хизмат килиш фолиятига караб куйдаги гурухларга булинади:

 1. Бу гурухга купкиррали маданий- истирохат боги, махсус максад учун мулжалланган бог ва бундан ташкари сайр килиш ва тинч дам олиш хамда болалар боги киради.

 2. Илмий-билиш олиш боги:- бу гурухга хайвонот, ботаника, усимликшунослик (дендропарк) ва кургазмалар боги киради.

 3. Едгорликлар боги.- тарихий, харбий- тарихий, мехнатда шон –шухратга эришганлар ва бошка боглар киради.

 4. Курикхонага айлантирилган бог-тарихий, бог санатига богишланган боглар киради.

 5. Даволашиш ва дам олиш боглари, (санотария ва куротлар).

2,3 ва 4 гурухга кирадиган боглардан ахоли дам олиш учун кам фойдаланади, чунки бу богларнинг хизмат килиш фаолиятига караб ахолисининг дам олиши бу богларда чекланган.

Истирохат боглари жамоатчилик ахамиятига караб шахар ва райцон микиесидаги богларга булинади.

Истирохат боглар хажмига караб куйидаги асосий гурухларга булинади:

А)Кичик бог майдони 6 дан 20 га.

Б)Уртага бог майдони 20 дан 100 га.

В)Катта бог майдони 100 дан 500 га.

Г)Улкан бог майдони 500 га дан куп.

Улкан ва катта шахарларда катта ек4и улкан богларни ташкил килришда жуда куп муоммолар пайдо булади, чунки шахар худудида бундай катта жойни ажратиб бериш муоммоси ва шу билан бирчаликда катта истирохат богига келиб –кетувчиларни транспорт воситалари билан келиб кетиш муоммолари, ва бундан ташкари бог худудида транпорт воситаларини ташкил килиш муоммолари вужудга келади.

Истирохат богига жой танланганда шахар бош режасига асосан шахарни кукаламзорлаштириш талабини инобатга оланга холда шахар худудига мавжуд булган дарахзторлар, тепаликлар бор жойдан жой ажратилиши керак, кишлок- хужалик ишларига ярокли булган жойдан жой ажиратилиши таклиф этилиши керак эмас.

7. МАВЗУ: КУП КИРРАЛИ ШАХАР ИСТИРОХАТ БОГЛАРИ ВА УЛАРНИ ФАОЛИЯТИГА КАРАБ ТАШКИЛЛАШТИРИШ.

РЕЖА:

 1. Куп киррали истирохат богларинг фаолиятига караб турлари

 2. Куп киррали истирохат богларига келиб дам олувчилар сонини бог худудида аниклаш.

Шахарсозлик тарихида янги истирохат боги тури пайдо булди, яъни катта кукаламзорлаштирилган массив эмас балки катта маданий билиш олим ташкилотлари, сиесий-тарбия ишларини маданий дам олиш билан биргаликда ташкиллаштириш ишлари олиб борилди.

Бундай богларни ташкил этиш ва лойихалашда то 1950 йилларгача меъморлар истирохат богларида дам олиш ва хордик чикариш билан биргаликда жамоат бино ва иншоатларни бог худудига режалаштирди. Аммо маданий –истирохат богларидан фойдаланиш тажрибаси шуни курсатдики, истирохат бог худудига шахар микиесидаги тамоша курсатувчи, савдо килувчи, ва катта минбарли (трибунали) стадионлар ва хар хил бино ва иншоатлар истирохат боги худудига жойлаштирилса истирохат богининг оммовий кукаламзорлаштириш ролини камайтиради.

Истирохат богларида ахолининг дам олиши учун энг керакли булган бинова иншоатларни иложи борича кам режалаштириш керак. Истирохат богида театр, цирк, кинотеатр, концерт зали ва спорт заллари ва бошка ахоли куп келадиган куни билан ишлайдиган бино ва иншоотларни режалаштириш , тавсия этилмайди.

Бу ташкилотларнинг фаолияти табиат кучогида дам олишга боглик эмас, ва шу билан биргаликда бу бинолар шахарларда уз урни ва вазифаси бор, шунинг учун бу биноларни шахар еки район жамоа марказларида жойлаштирилса жуда яхши булади.

Истирохат богда тамоша курсатадиган бинолардан мавсумий ишлайдиган езги усти очик ва ярим очик театр, кинотеатр, эстрада концерт заллари режалаштирилса яхши булади.

Истирохат богларни режалаштиришда куйидаги фаолият дойраларига таксимлаш тавсия этилади.

1.Сайр этиш ва тинч дам олиш доираси – 53-63 %.

2.Спорт доираси - 15-20 %.

3.Оммовий тадбирлар, турли, уйин кулги

курилмалар ва бошка уйигохлар дойраси –10 -15 %.

(массових меропрятий, атрокциолови. др.)

4.Болалар дойраси - 7 -12 %

5.Хужалик дойраси. – 3 -5 %.

Истирохат боги худудининг умумий улчамини 100 аниклашда богга келиб дам олувчи хар бир киши учун – 60 м дан кам булмаган майдон кабул килиниши керак, ва куйдагича аникланади.

Бу ерда Н - келиб дам олувчи ахоли сони, киши:

Fум - богнинг умумий майдони.

Q - хар бир келиб дам олувчи кишилар майдон меъери, м.

Шахар истирохат богларида `з ойлари, дам олиш кунлари богга келиб дам олувчилар фойизи шахар ахолисига нисбатан куйидагича ташкил этади:

-- Кичик ва уртагача шахарлар учун – 8 - 10 %.

-- Катта ва жуда катта шахарлар учун – 10 - 14 %.

-- Улкан шахарлар учун - 14 - 15 %.

Киш ойларида келиб дам олувчилар сони ез ойида келиб дам олувчилар сонинг 30 % ташкил этади. Бахор ва куз ойларида 50-60 % атрофида ташкил этади.

Шахар истирохат богига навбатма-навбат келивчилар коэфиценти 1,5-2,0 га тенг.

Шундай килиб богга келиб дам олувчилар сони куйдагича аникланади.

Бу ерда N - шахар ахолиси сони, киши.

n - богга келиб дам олувчилар фойизи %.

К- навбататма- навбат келувчилар коэфиценти.

1. Истирохат богининг асосий кисмимии сайр этиш ва тинч дам олиш дойрасига яъни табиий шароити яхши булган, манзарали ер тузилиши булган табиий ёки сунний сув хавзаси булган богнинг урта кисмидан жой ажратилиши керак.

Тинч дам олиш дойраси худудидаги йул, аллея ва майдонлар зинлиги бу доира улчами ва келиб- дам элувчилар сонига боглик холда аникланади.

Шуни эътиборда тутиш керакки, майдони бир-хил булган аллеяларнинг канча эни кам булса, дам олувчилар жойлашиши кулай булади, ва шу билан биргаликда келиб дам олувчилар майдон меъери кам булиши керак.

Истирохат богининг тинч дам олиш доирасига эни 5м дан кам булган аллеялар режалаштирилса кулай булади, бунинг учун келиб дам олувчиларнинг хар- бири учун аллеянинг майдон меъери, куйидагича кабул килиш мумкин:

Аллеянинг эни 2 м гача булса 1 киши учун 11-12 м

Аллеянинг эни 3 м гача булса 1 киши учун 13-14м

Аллеянинг эни 4 м гача булса 1 киши учун 15-17м

Аллеянинг эни 5 м гача булса 1 киши учун 18-20м.

Богга бир вактида келувчилар сони 80-100 киши/Га куп булмайди, (Лесопарк) урмон боги ва (Гидро парк) сувга боглик богларга келувчилар сони 10 киши / Га хисобида булади.

Тинч дам олиш дойрасига келувчилар сони, богга келувчилар сони, богга келувчилар сонининг 25 % ни ташкил этади.

2 ва 3. Спорт доираси, оммовий тадбир, турли уйинкулги курилмалари ва бошка уйингохлар хамда болалар уингохи дойрасига куп одам келишии инобатга олиб, жамлаб бир бирига боглаб богча кириш булган жойга жойлаштириш керак.

Спорт доираси худудига тинч дам олиш доираси худудига укувчиларга филтер вазифасини утувчи худуд булиб, чунки бу доирада асосан шовкинли, оммовий уйинларга кизикувчи энг куп одамларни узига жалб этади.

Бу доирадаги кад-бир секторни бовловчи элементлардан бири богдаги бош аллея ва богнинг марказий майдони булиши мумкин ва шу доирада богка келувчилар хизмат килувчи ташкилотларни шу аллея ва майдонларга жойлаштириш таклиф килинади, яъни (кафе, ресторан, музкаймок павилионлари ва бошкалар.)

Узига куп томошобинларни жалб килувчи бино ва иншоатлар ёзги театр, кинотеатр, раксга тушиш майдони ва бошкаларни богга кириш жойига якин жойлаштириш керак, чунки бог худудига кутилмаган уткинчи кишилардан озод килади.

Спорт, доираси, оммовий тадбир, турли уйинкулги курилмалари доираси жойлашган участкага, куп аллея ва майдонлар, бино ва иншоатлар жойлашган учун катта эътибор бериб режалаштириш керак.

Бу доирада шарт-шароитни яхшилаш учун, харакат килиш керак, бино ва иншоатларни чеклашга, пиедалар йуланиши, аллеяларни ва майдонлар устки катламини асфальт ва тупрокли катнашдан саклаш керак.

8.МАВЗУ: ИСТИРОХАТ БОГИ ХУДУДИДАГИ БИНО ВА ИНШООТЛАР ВА УЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ

РЕЖА:

Юкорида айтилган маданий окартув ишларни богга келувчиларга ташкиллаштириш, хамда майиший-хизмат курсатиш ишлари бог худудига керакли булган хизмат курсатиш бино, майдонлар ва бошка ташкилотларни жамлаштириб режалаштиришга тугри келади.

Бу иншоотлар номланиши буйича турлича, ва тавсифи буйича хам хар хил.

Богга хар-хил иншоотларни режалаштириш ва куриш тажрибаси шуни курсатадики, хар-хил номдаги ва тафсифи буйича хар-хил булган иншоатларни умумлаштириб куйидаги жадвалда тахминий меъёрда курсатилганидек кабул килиш тавсия этилади.

4-жадвал.

Иншоат ва майдонларнинг номлари

Кабул килиш кобилияти 1-кунда киши

Битта урин ёки битта бино учун майдон меъёри. м2

Битта урин ёки битта бино учун хажм меъёри м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Жамланган уйинлар учун майдон

Маком кушигини айтувчилар учун айвон

Раксга тушиш учун айвон

Эстрада концерти олдида утириш учун жой

Очик театр

Ёзги театр

Ёзги цирк

Кургазмалар павилиони

Очик лектория майдони

Укиш павилиони

Маслахат берувчи жой

Библиотека дукон

Мактаб ёшигача булган болалар учун павилион

Мактаб ёшидаги болалар учун павилион

Дам олиш учун айвон ва сухбат утказиш жойи

Бир кун дам олиш учун бино

Физкультура павилиони

Сув-чангиси бекети

Ёзги кийим алмаштириш жойи

Мактаб ёшигача булган болалар майдони

Ёзги душ эркаклар ва аёллар кийим алмаштириш жойи билан

Кафе ва ресторан

Савдо дукони

Хожатхона

Чиптахона

6,0

6,0

4,0

2,0

1,0

5,0

2,0

5,0

2,0

6,0

5,0

100,0

3,0

3,0

12,0

1,0

10,0

6,0

50,0

6,0

12

6,0

50,0

20,0

120,0

3,0

0,3

3,0

0,4

0,6

1,2

1,5

4,0

0,5

3,0

0,4

-

6,0

8,0

2,0

6,0

3,0

4,0

2,0

2,5

1,5

2,5

6,0

1,2

2,0

-

-

-

-

0,5

8,0

25,0

20,0

-

12,0

-

60,0

30,0

40,0

10,0

24,0

24,0

32,0

8,0

-

4,5

10,0

24,0

4,2

6,0

ЭСЛАТМА:

Кабул килиш кобилияти деганда битта жойга сименарлар сони назарда тутилади, савдо дукони ва Чиптахонага эса бутун бинога кабул килиши, савдо дукони, хожатхона ва Чиптахонага бир соатда одамлар сони курсатилган.

Истирохат богига кириш жойи олдида машиналарнинг вактига тухтаб туриш жойига СНИПда 100та бир вактда келувчилар 15-20 та машина жой хисобга олинган ва хар-бир машина учун 8 м-дан майдон хисобланган. Кабул килиш кобилияти бир кунда 1 та жойга 24та машина хисобланган. Шу билан биргаликда шайтон арава учун 1 м дан ва кабул килиш кобилияти 12 та автомобиль бир жойга бир кунда.

Истирохат богига 100 та бир вактда келувчи кишиларга биринчи 2-3 ва хисоб вактида 5-7 та машинага тухташ учун бекат (автостоянка) богга кириш жойидан 50-300 масофада жойлаштирилиши керак. Битта машинанинг тухташи учун куйдагича м² жой ажратилиши керак,

енгил машиналар учун – 25 м,

автобус - 40 м

люлкани мотоцикил - 3 м,

шайтон арава учун - 0,6 м.

9. МАВЗУ: МАХСУС МАКСАД УЧУН МУЛЖАЛЛАНГАН ИСТИРОХАТ БОГЛАРИ.

РЕЖА:

 1. Махсус максад учун мулжалланган боглар.

 2. Бог худидининг улчамини нималарга караб аниклаш мумкин.

 3. Махсус максад учун мулжалланган боглар каерларда режалаштирилади.

 4. Спорт истирохат боги деб кандай истирохат богларига айтилади.

Шахар ахолисининг хар-хил турда дам олиб хордик чикариш талабани ва истагани инобатга олиб, шахар худудидаги махсус максад учун мулжалланган истирохат боглари яъни, спорт боги, болалар боги, кургазмалар боги, ботаника, зоология боги ва ёдгорликлар богини режалаштириб шахар худудига ташкил этиш керак.

Бог худудининг улчамини бог фаолиятига караб аниклаш керак, яъни:

Катта шахарларда – 50 га. дан кам булмаслиги;

Йирик шахарларда – 100-150 га. дан кам булмаслиги;

Улкан шахарларда – 150 200 га. дан куп булиши керак.

Худуди кичик ва урта шахарларда факатгина куп киррали истирохат богларини ташкиллаштириш кифоядир.

Махсус максад учун мулжалланган истирохат богларининг яхши тарафи шундан иборатки, биринчи навбатда шахар худудида кукаламзорлаштирилган жойни тугри ва фойдали равишда хар-хил майда участкаларга булмасдан фойдаланади, чунки бу богларни фаолият доираларига таксимлаганда, фаолияти бир-бирига жуда якин булганлиги учундир.

Бундай истирохат богларда инсонларнинг бирор-бир турда яхши дам олиши учун яхши шарт-шароит яратилади ва бу богдаги бино ва иншоатлардан тулик фойдалана олиши мумкин булади.

Спорт истирохат боглари.

Спорт истирохат боги-деб жамоа микёсидаги кукаламзорлаштирилган, жисмоний тарбия ва спорт, хамда фаол дам олиши учун мулжалланган истирохат богига айтилади.

Истирохат богидаги спорт иншоатлари ва жамланган спорт майдонлари, шахар ахолисига хизмат килувчи мадани-майший иншоатларнинг бир кисми хисобланадаи.

Спорт иншоатлари фойдаланиш тартиби ва характерига караб, бутун шахар ахолисига хизмат киладиган ва фойдаланадиган хамда айрим кишиларга хизмат киладиган ва фойдаланадиган иншоатларга булинади.

Хамма ахоли фойдаланадиган спорт иншоатлари ахолига погоноли раившда тартиб билан хизмат килинишини ва хар куни доимий суратда хамда хар-замонда бир маротаба фойдаланишни инобатга олган холда режалаштирилади.

Биринчи погонага – Микрорайон ва махаллаларда усимликлар ораисда жойлашган физкультура майдончалари ва чумилиш учун мулжалланган сув хавзалари киради. СНиП да бу майдонларнинг курилишининг биринчи навбатида –0.12 га ва хисоб вактида 0.2 га жой 1000 кишига хисобланган.

Микрорайон худудидаги спорт иншоатларини жамлаб микрорайон богига жойлаштирилса жуда яхши булади, чунки тураржой худуддида инсонларнинг яшаш шароитини яхшилайди.

Иккинчи погонага – Туманда спорт марказидаги иншоатлар киради, ва участка майдонлари 0.18-0.3 га дан 100 кишига кабул килинади.

Бу спорт маркази таркибига текисликдаги иншоатлар, очик ва ёпик сув хавзалари, ёпик спорт иншоатлари киради.

Турар жой тумандаги спорт марказина туман спорт истирохат боги худудида жойлаштириш керак. Спорт марказининг хизмат килиш радиуси, 1500 м атрофида булиб, пиёдаларнинг 20 мин атрофида келиши инобатга олиниши керак.

Учинчи погонадаги спорт иншоатларига транспорт воситасидан фойдаланиб 20-30 минутда борадиган шахар микиёсидаги жамланган очик ва ёпик спорт иншоатлари киради.

Тураржой туманидаги спорт истирохат богининг асосий вазифаси шундан иборатки, яъни тураржой туманидаги ахолининг фаол дам олиши учун, жисмоний тарбия ва спорт билан шугулланиши учун, хамда спорт уйинларини утказиш учун спорт боги худудида шарт-шароит яратилган булиши керак.

Спот истирохат богида асосан 2-та фаолият доираис ташкил этилган булиши керак:

а) Очик ва ёпик спорт иншоатлари (спорт биноси, футбол уйини учун машк майдони, хар-хил спорт майдончалари) доираси ;

б) Спорт уйинлари вакти чоглик, уйин-кулги, сайр-томоша килиш доиралари ташкил этилиши керак.

Бунинг учун асосий текисликларда жойлашган спорт майдонларини, машк утказиш учун мулжалланган майдонлар билан биргаликда алохида-алохида уларни бир-биридан усимликлар билан ажратиб ихчам килиб жойлаштириш керак.

Турар жой туманига ва микрорайонга спорт иншоатларини жойлаштирганда шахарсозлик, санитар-гигиеник ва шу жоунинг об-хаво иклим шароитининг талабини, фаолиятини ва методик такдикотини хамда спортчиларнинг талабларини эътиборга олган холда жойлаштирилади.

Сорпт иншоатлари хар кандай ифлосланишдан, чангдан, машиндан чикаётган газдан, санота корхоналаридан чикаётган чикиндилардан ва шахар шовкинидан сакланиши керак ва шу билан биргаликда тураржой уйларини хам спорт иншоатларидан чикадиган шовкиндан саклаш керак.

Шовкинни кайтарувчи энг фойдали иншоатлар турига: бинолардан ташкил топган тусиклар, ер тузилишидан фойдаланиш, суний шовкин кайтарувчи ер тусигини ташкил килиш ва усимликлардан фойдаланиш киради.

Тураржой бинолари билан спорт майдонлари оралигини ками билан куйидаги масофани саклашга роя килиш керак:

Стол устидаги теннис уйини учун –10-12 м;

Баскетбол уйини учун - 25-40 м;

Городки тизилган чилликларни уруб чикариш уйини – 40-55 м;

Футбол, волейбол ва жамланган уйинлар - 55-85 м.

Жамланган спорт майдонлари худудининг 50 % и кукаламзорлаштирилган булиши керак.

Шахар микиёсидаги спорт истирохат богида асосан жамланган спорт майдонлари трибунаси билан, спорт иншоатлари хар-турдаги спорт уйинларини утказиш учун ва асосий максадларидан бири укув-тажриба машкларини утказиш учун хамда, нохия, шахар, вилоят, республика ва жахон микиесидаги уйин мусобакаларини утказиш учун мулжанланган булади.

Бу айтилган асосий вазифараридан ташкари спорт иншоотлардан оммовий жисмоний- соглашлаштириш ишларини олиб бориш учун ва ахоли актив дам олиш фойдаланилади.

Шундай куп киррали вазифани бажарувчи шахар спорт боги худудини ташкиллаштириш кийинлашади, ва шунинг учун куйдаги фаолият доираларига таксимланади:

 1. асосий намойиш утказиладиган срорт иншоатлари;

 2. укув машк утказадиган доира;

 3. дам олиш ва умумий жисмоний тарбия доираси;

 4. маъмурий-хужалик доираси. (5-6 расм).

 1. Намойиш утказиладиган очик ва ёпик жуда куп тамошабинлар жойлашадиган спорт иншоатларини спорт богининг бош кириш жойига якин жойга бекат билан яхши богланган жойга жойлаштириш керак.Триубанасига куп киши жойлашадиган марказий спорт аренаси ва бошка намойиш утказиладиган спорт иншоатларидан, тамошабинларни эвакуация килиш ва атрофида керакли булган очик жой колдирлиши керак.

 2. Укув-машк килиш доирасидаги объектларни намойиш утказиладиган доирадаги спорт иншоатлари билан яхши богланган холда жойлаштириш керак, шуниг билан биргаликда укув-машк килиш доирасидан бош кириш жойидан намойиш утказиладиган иншоатга келаётган асосий томошабинлар гурухи кесиб утмаслиги керак.

Машк килиш спорт майдонларини асосий пиёдалар йулидан ва машиналар катнайдиган катта йуллардан усимликлар билан ажратилагн жойга жойлаштириш керак.

 1. Дам олиш ва умумий жисмоний тарбия доираси хамда болалар дам олиш булимини (сектори) богнинг ичкари кисмига, куп тамошабинлар келадиган иншоатлардан ажралган холда, хамда шахар шовкинлардан сакланган жойга жойлаштирилиши керак. Аграда бог худудида дарё, сув хавзаси булса, унда бу дам олиш доирасини шу дарё ёки сув хавзаси киргогига боглаб жойлаштириш керак ва бу ердан тугри фойдаланиб чумилиш жойи (пляж), кайик бекати ва сув киргогида кафеларни ташкил килиш керак.

 2. Маъмурий-хужалик доираси богнинг бир чеккасига ёки бог ташкарисига жойлашган булиб, богнинг хамма жойи билан яхши транспорт алокаси билан богланган булиши керак.

10.МАВЗУ: СТАДИОНЛАР.

РЕЖА:

 1. Кандай спорт майдонларига стадионлар дейилади.

 2. Стадионлар хажми буйича кандай турларга булинади.

 3. Стадионларда кандай иншоатлар булади.

 4. Стадион трибуналари куриниши буйича кандай турларга булинади.

Жамланган спорт иншоатлари таркибида яхши жихозланган спорт маркази трибунасида 3000 дан куп уриндик булган ва спорт уйинлари учун мулжалланган майдонлари булган жойга стадионлар дейилади.

Стадионлар хажми буйича куидагиларга булинади.

 1. Кичик-майдон участкаси 3 га-дан кам булмаган, трибунада 1500 дан 300 тагача уриндиги булса.

 2. Уртача-майдон участка 5 га-дан кам булмаган, трибунада 3000 дан 10000 тагача уриндиги булса.

 3. Катта майдон участкаси 10 га дан кам булмаган, трибунада 10000 дан 50000 гача уриндиги булса.

 4. Улкан стадионлар – майдон участкаси 20 га дан кам булмаган трибунада уриндиклар сони 50 000 дан куп булса.

Стадионларда асосий, ёрдамчи ва хужалик иншоотлари булади.

I. Айрим асосий иншоотларнинг улчами. (жадвал)

II. Ёрдамчи иншоотлар: Бу иншоотларга (гордероб) кийадиган шкафлар, душхонаси, ( судья) хоким хонаси, врач хонаси, ва дам олиш хоналари киради.

III. Хужалик иншоотлари: : Бу иншоотларга омборхоналар, устахоналар ва бошкалар киради. 5 жадвал.

Спорт тури

Мусобака коидалри таклиф килган улчамлар (Югириш йулакчасидан ташкари) М.

Очик майдон-ларнинг югуриш йулакчаси билан бирга- ликдаги улчами М.

эслатма

Давлат ва жахон микиёсидаги

Кичик мусобака-лар учун

Кискартир-илган мусобака-ларни утказиш учун.

1.

2

3.

Бокс

Классик ва эркин кураш

Самбо кураши

8х8

Д=9м

8х8

5х5

Д=7м

6х6

-

-

-

-

15х30

12х18

15х24

18х30

2 ринг

1ринг

1 гилам

2 гилам

4.

Бадминтон:

Биркишилик

Иккикишилик

13.4х5.18

13.4х6.1

-

-

-

15х8

-

-

5.

6.

Баскетбол

Волейбол

26х14

18х9

24х13

18х9

12х6

15х7.5

30х18

24х15

-

-

7.

(Городки) тизилган чилликларни уриб чикариш.

2х2

1,7х1,7

30х15

-

8.

9.

10.

Стол устидаги теннис

Кул тупи

Регби

14х7

44х22

144х68.6

7,75х4,5

38х18

119х66

-

-

-

14х7

44х23

150х75

-

-

-

11.

Теннис:

Биркишилик

Иккикишилик

23.78х8.23

23.78х10.973

-

-

40х20

36х18

Халкаро мусобока-ларда

12.

13.

14.

15.

16.

Футбол

Шайбали хоккей

Тупли хоккей

Фигурали учиш майдони

Конькида югуриш йулакчаси:

Узунлиги 400 м,эни 10м

Узунлиги 333.3 м, эни 10м

100х64

61х30

105х70

60х30

-

-

90х45

51х24

90х50

53х26

-

-

60х40

-

-

30х20

-

-

112х73

66х34

118х74

60х30

186х74

153х74

-

-

-

-

-

-

17.

Спорт(ядроси) маркази.

-

-

-

188х91

-

Стадионда 2 тадан кам булмаган кириш йуллари режалаштирилади, тамошабинлар чикиб кетадиган катта йулларнинг хар 1м эни 500 кишидан куп булмаган одамларни утказиш кобилияти инобатга олиниб режалаштирилади.

Трибунага бош кириш жойининг эни 1.25-2.5 м трибунада утиш жойларининг эни 0.9 дан 1.25 м гача, ёрдамчи утиш жойларининг эни 0.9 дан 1.25 гача, ёрдамчи утиш жойлари эса 0.65-.75 м гача, Трибунадаги хар-бир катор эни эса 0.75-90м, утирадиган уриндиклар эни 30-35 см, бир каторда уринлдиклар сони: меъёри 14-25 та жой, энг кулайи- 32 та уриндик.

Бир секцияда каторлар сони –27 катор булади. Жуда куп каторлар булганда хам 50 катордан ошмаслиги керак. Каторларнинг бир-биридан баландлиги 40 см дан ошмаслиги керак.

Футбол майдони ва спорт майдонлари узунлик уки билан шимолдан жанубга караб жойлашади, ва 5-15с гача бурилиб жойлашиши мумкин.

Стодион трибуналари томошабинларга яхши куришни таминлаши керак ва конструкциялари узок вактга чидамли килиб режалаштирилиши керак, энг яхши тамаша килиш нуктаси гарбий трибуна хисобланади, ва бу трибуналарга матбуот ходимлари хакамлар хайати ва азиз мехмонлар жойлашади.

Трибуналарнинг (формаси) куриниши турлигача булади:

А).Эгри чизикли куринишда булиб энг кулай куриш шароитини яратиб берувчи трибуна.

Б).Оддий куринишидаги трибуна.

 1. Биртамонлама.

 2. Иккитамонлама (сметричный) тенг томонлама).

 3. Уч тамонлама.

 4. Туртта томонлама. (тенг томонлама).

 5. Туртта томонлама (томонлари тенг булмаган).

 6. Икки тамонлама (томонлари тенг булмаган).

Трибунада то 5 минг урингача уринзиги булса бир томонлама булган трибуналар курилади.

Агарда трибунада 50-100мингача уриндик булса,унда спорт майдонинг турт томонига эгри чизикли трибуна курилиши керак.

Трибунача одамларнинг жойлашиш сонини шахар ахолиси сони спорт турининг оммовийлигига, ва бу мусобаканинг кандай масштабда (жахон микиесида) утказилишига боглик.

Шахар типидаги кишлок ва шахарлардаги стадион трибуналарига шахар ахолиси сонига караб трибунага куйидагича одамлар жойлашиш сонини таклиф этади.

6 Жадвал.

Шахар ёки кишлок ахолиси сони. минг. киши.

1000 кишига уринлар сони

Футбол ва енгил атлетика уйинлари учун

Кул тупи ва хоккей уйинлари учун

25 минг

50 минг

100 минг

250 минг

500 минг

150 та

100 та

75 та

55 та

40 та

15 ат

8 та

7 та

6 та

5 та

Стадиондан томошабинларни эвакуация килиш учун, кенг аллеялар ва майдонлар билан таъминланган булиб, улар богданг чикиш жойи, ва жамоа транспортлари бекети билан яхши богланган булиши керак, (бош чикиш жойидаги то бекетгача булган масофа 0.5 км, айрим холларда 1 км булиши мумкин, лекин 200 м дан кам булмаслиги керак)

11.МАВЗУ: СУВ ХАВЗАЛАРИ.

РЕЖА:

 1. Истирохат боги худудида сув хавзалари кандай режалаштирилади?

 2. Сув хавзалари богга келувчи неча % фоиз кишиларни узига тортади.

 3. Дарёларда куйи чумилиш жойи кандай режалаштирилади.

 4. Чумилиш жойлари кандай жихозланади.

Инсоният энг куп самарали дам олиши учун бог худудида жойлашган сув хавзаларидан тугри фойдалангандагина яъне чумилиш, куеш ва хаво вантасини кобул килиб, лодкаларда сузиб, мусобакада еки хавоскорлик билан, балик ушлашда катнашини мумкин.

Сув хавзалари ез кунлари истирохат бог8ига к6елган кишиларнинг70%-ни узига тортади, шу одамларнинг 50-60% пляжда дам олади (туртдан бир кисми чумилади), 6%- лодкада сузади,4%- балик ушлаш ва сув киргоги буйлаб саехат килиш билан банд булади.

Пляж КМ ва Кда курсатилган меъерда сув хавзасининг жанубий, жанубий- шарк ва жанубий- гарб киргогида, совук шамол эсиш йули тусилган, курук кумли еки утли булган киргогида эни 50м дан куп булган жойда жойлашади ва шу жойнинг 30% дан кам булмаган жой пляш учун фойдаланилади.

Ш

Ш

ѓ

50 м

Ж

ЧУМИЛИШ ЖОЙИ. Дарёларда узунлиги-10 км, эни 50 м дан куп булган, сунний сув хавзасини (пруд), кулларда сув сатхи майдони 410 га дан кам булмаган, чукурлиги 1,5-2,5 м булган жойлардан ташкил этилади.

Балик ушлаш жойга вав хамда тоза ва окава сув тушаётган жойдан 100 м юкорирок жойга режалаштирилади.

Сувда чумилаётган катта ешдаги хар-бир киши учун сув сатхи майдонида 14м²-ди, а болалар учун эса 10 м² сув сатхи ажратилади.

Чумилаётган жойдаги сув сатхининг бир кисми огохлантириш белгиси белгилаб куйилади, бу булги 1,7 м дан чукур булган жойга куйилади.

Согламтириш пляжи 1-кишига 5-7 м дан хисобида режалаштирилади, (даволонувчи 8-12 м).

Пляжга келиб бир вактида чумилувчилар сони 1,5-2,0мингкишидан ошиб кетмаслиги керак.Пляжлари куйидагича жихозлаш назарда тутилади:

1.20 та дам олувчига 1та (раздевалька) кийим ечадиган жой.

2.200 м пляж майдонига 1та ичимлик сув фавораси.

3.1 га пляж майдонига 50 м соябонлар килинган (зонтиклар) .

4.1,5 га пляж майдонига 2 та волейбол майдончаси.

5.150 та дам олувчига бир уринли 1та хожатхона.

Пляжзнинг лойихасини ишлаётганда албатта шамол эсаётган тамонга, шамолнинг тезлигини этиборга олиб 25-50 м энлиликда шамол кайтариш усимликлар йулаги булиши керак.

Лодкаларда сузиш жойи, пляждан чумилиш жойидан ва балик ушлаш жойидан узокрок жойда булиши керак.

Лодка бикетига, лоткаларни ремонт килиш учун мосланган иншоотга, ками билан 10та лодка, купи билан 50 та лодка жойлашиши мумкин.

Причалнинг узунлиги (лодкалар тухтаб турган жойнинг узунлиги) энг узун лодканинг узунлигидан икки баробар узун булиши керак, эни эса 5 м, причалнинг сув сатхидан баландлиги 0,15 м 1-2 м булиши керак.

Л одка бикетидаги причалнинг умумий узунлиги 20-100 м булиши мумкин.

20-100 м

причаль

5 м

Лодка бикети

Лодкада сузиб сайр килиш учун дарё, канал, кул, сув туплаш хавзаси (водохранилиши) ва (ПРУД) сунний сув туплаш хавзасидан майдони 5 га-дан, чукурлиги 0,8 м дан куп булган, табиий кобул килиш кобилиятига эга булган, (битта лодка учун сув сатхининг узунлиги 0,3-0,5 км, майдони 0,05 га булган) жойдан фойдаланилади.

ПАРУСЛИ ЛОДКАЛАР. (Елканли койиклар) учун эса битта кайик учун сув сатхининг узунлиги 0,3-0,5 км, сув юзасининг майдони 7-20 га булиши керак. Шунинг учун сув туплаш хавзаси ва сунний сув хавзасининг майдони 100 га дан, даре узунлиги 1,5 км- дан эни 0,3 км-дан ва чукурлиги 1,2 м дан куп булган жойдан фойдаланиш мумкин.

Моторли кайиклар учун эса сув сатхининг узунлиги 2 км дан куп, сув майдони 20-40 га булган жойдан фойдаланилади. Моторли кайиклар учун асосан даре, каналлар узунлиги 5 км-дан, эни-50 м дан куп булган ва куллардан майдони 200 га дан, чукурлиги 2,0 м дан куп булган сув хавзаларидан фойдаланилади.

12. МАВЗУ: СПОРТ ИНШООТЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ.

РЕЖА:

 1. Спорт иншоотлари кандай лойихаланади.

 2. Спорт иншоотларини лойихалашда кандай шарт-шароитларни инобатга олиш керак

 3. Фаолият доираларини жойлаштиришнинг кандай асосий чизмалари мавжуд.

Спорт иншоотлари лойихасинини ишлаганда шуни назарда тутиш керак-ки, яъни спорт иншоотлари йил мобайнида куп максадда узликсиз ишлаши керак.

Нохия оби-хавосига караб жамланган спорт иншоотлари очик ва ёпик холда курилиш керак.

Спорт майдонлари ва иншоотлари учун жой танланганда иншоотлар таркибига ва спорт худудини режалпаштиришда, таъсир этувчи шарт- шароитларни инобатга олиш керак,яъни:

 • Шахар катта кучасининг тавсифи ва йуналиши:

 • Машиналарни куйиш учун жой борлиги, (15-20та трибунадаги уринга-1 та машинага жой).

 • Томошабинларга спорт майдонидан эвакуция килиш йуллари:

 • Ернинг ёроклиги, ерга трибуна куриб фойдаланиш шароити:

 • Каттик шамол эсиш йули:

 • Тупрок ишларрини таксимлашни хисобга олган холда спорт худудини ободонлаштириш:

 • Киш фаслида спорт иншоотларидан фойдаланиш мумкинлиги инобатга олиш керак.

Жамланган спорт иншоатлари худудига куйидаги фаолият доираларига таксимланади: машгулотлокасини яхши таминлашга боглик.

1.НАМОИШ УТКАЗИЛАДИГАН. Доирада асосан спорт иншоатларни жойлашади, ва улар спорт богига киришдаги бош йулга якин жойлашган булиши киришдаги бош йулга якин жойлашган булиши шарт, чунки томошабинларни эвакуция, килиш яхши булади. Спорт иншоотлари бу доирада укув машгулот, ва спортсменларнинг дам олиш иншоотлари билан яхши алокадан булиши ва якин жойлашшиши керак.

2.УКУВ МАШГУЛОТ ДОИРАСИ. Хар куни спортсменлар, машгулот ва разминкалар утказишини таъминлайди. Бу ерда текис ва (объемли) хажимли спорт иншоотлари жойлашади, бу иншоотларни намойиш утказиладиган жойдан чикаётаган шовкиндан ажратиб куйиш керак.

4. МАЪМУРИЙ ХУЖАЛИК ДОИРАСИ. Хамма спорт иншоотлари билан йуллар оркали яхши богланган булиши керак. Махсус машиналарнинг келиши учун, спорт иншоотларига келиб кетаётган пиёдаларга халакит бермаслик учун, алохида йуллар режалаштирилади.

5.ДАМ ОЛИШ ДОИРАСИ. Бошка доиралардан ажралган холда ташкиллаштирилади, ва бу ерга болалар доирасини хам жойлаштириш тавсияланади. Бу ерда усимликлар манзарасидан ва тузилишидан тугри фойда ланиш фахирли уринни эгалайди.

А)

Б)

А)Чекланган, (периметральная)

Б)Булиб-булиб жойлаштирилган, (рассредоточеннная)

В)Гурух-гурух еки гурухсимон. (групповая)

В)

Намойиш утказиладиган доира

Укув машгулот доираси

Маъмурий-хужалик доираси

Расм. Жамланган спорт иншоатларини спорт боги худудига жойлашини ташкиллшаштириш чизмаси.

Куп илмий текширишлар натижасидан фаолият доираларини жойлаштиришнинг учта асосий чизмаси аникланди,яъни: Чекланган, булиб-булиб ва гуруксимон (расм). Бу хар-бир чизма куп яхши томонлари билан биргаликда, камчиликлари хам бор.

ЧЕКЛАНГАН ЧИЗМАДА. Спорт иншоотларига пиедалар ва машиналарнинг келиниши яхши таминлайди, ва марказий кисминий тинч дам олиш доирасига бушатиб беради. Аммо лекин намоиш утказиш иншоатларри богнинг чегарасига якин жойлашганлиги лойихалашни анга кийилаштиради, чунки шахар биноларидан ажратиш, тамошобинларни таркатиш учун майдончани жойлаштириш ва машиналар бекетини ташкиллаштириш керак булади.

БУЛИБ-БУЛИБ ЖОЙЛАШТИРИШ. Асосан бу чизма ер юзининг тузилиши кийин булган жойга спорт иншоотларини жойлаштинришда кулланилади. Шуни этиборга олиш керак-ки, алохида-алохида килиб жойлаштиришда иншоотларни (эксплуатация) ишлатиш кимматлашади, ва тинч дам олиш доирасини ташкиллаштириш кийинлашади.

ГУРУХСИМОН ЧИЗМАДА. Спорт иншоатларининг жойлашишига катта этибор билан карашга тугри келади, чунки спорт иншоатларни йил мобайнида фойдаланиш учун, енгилатлетика манежини (атрофи уралган жой), спорт саройини, жамланган спорт иншоатларидан унга узок булмаган, машиналар тухташ бекетига якин жойга ва куп киши сигадиган спорт иншоатларини алохида узокрок масофага жойлаштириш керак.

Аммо лекин, спорт иншоотларини алохида-алохида гурухларга булиб жойлаштирилса, маъмурий-хужалик хизмати кийинашади.

Ватанимиздаги ва чет эллардаги амалиетни, хамда назарий ишларни таккослаб куйдаги жамланган спорт худудини таксимлаш тавсия этилади.

1.Спорт иншокатлари:

(объемный) хажимли. 10-20%

(плоскостный) текислик 15-25%

2.Йулаклар, пиедалар йули. Таксимлаш майдони. 10-15%

3.Хужалик доираси. 2-5%

4.Кукаламзор 40-60%

ЭСЛАТМА:Спорт иншоатларнинг хар-бир гурухига кукаламзор куриши шарт.

13. МАВЗУ. СПОРТ ИНШООТИ ХУДУДИНИ КУКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ

РЕЖА:

 1. порт иншоотлари худудини кандай кукаламзорлаштирилади.

 2. Спорт худудига усимликлар турини танлашда ва экишда нималарга эътибор бериш керак.

 3. Спорт комплекси атроф-мухитини тоза тутиш учун усимликлар кандай экилади.

Усимликларнинг турича ва уларнинг жамланган спорт худудига экилишига караб кукаламзорлаштириш режаси хар-хил турда булиши мумкин. Усимликларнинг у еки бу турини кабул килиш унинг улчамига, ер юзининг тузилишига, усимлик экилаетган нохия об-хавосича ва тупрок таркибича боглик.

Жамланган спорт худудига усимликларнинг турини танлашда ва экишда этибор бериш керак:

-Спорт майдонлари атрофича экилган дарахтларрии шунда экишкерак-ки дарахтлардан тушаетган соя спорт майдонига тушмасин.

-Игна баргли усимликлар, уруглари куп утувчи, барикларини эрта тукувчи ва куп хосил берувчи дарахтларни кабул килмаслик керак:

-Япрок барикли дарахт ва кусталикларни танламаслик керак:

Шовкин сатхини камайтириш, хаво таркибини яхшилаш, жамланган спорт иншоотларида номлик ва иссиклик режимини саклаш учун махсус усимликлар экилади.

Спорт комплекси атроф-мухитини тоза тутиш учун, унинг атрофигаи усимликлар оркали, энг куп захарли моддалар келаетган томонга 20 м эликдан химоя йули, ва колган томонларга 10 м энлилигда химоя йули ташкиллаштирилади. Шамол режимини яхшилаш учун шамол кайтарувчи химоя йули 10 энлиликда булади, ва жуда ккаттик шамол эсса, унда хар 200 м масофада яна шамол кайторувчи химоя йули такрорланаверади.

Катта трибуналар спорт иншоотларини куриш ва лойихалаш тажрибасини урганиш шуни курсатди-ки, яъни охирги йилларда шу нарса аник булдики трибуналардаги одамлар утирадиган жой кискартирина бошланди, чунки бу биринчидан: охирги катордагиларга куриниши емон булмаслиги учун:

Иккинчидан, машиналар хизмати кийинлиги, одамларнинг куп тупланиши, (томошобинлар стадионга келиб-кетиш учун, стадионда томоша учун ажратилган вактга нисбатан куп вакт йук отади).

Учунчидан жуда катта (ареналарни) трибуналарни эксплуатация килишга жуда куп пул сарфланади ва у уз харажотини копламайди.

Охирги йилларда катта мусобакаларни утказишда, жахон чемпионатпини ва олимпиядани утказганда вактинчалик трибуналардан фойдаланилади, яъни Мюнхенда олимпияда уйилари тугагандан кейин олимпия сув хавзаси трибунасининг бир кисми олиб куйилди, ва унинг трибунага сигадиган жойи 7600 томошабин жойидан 1600 томошабин жойига кискарди.

Томошабинларга трибунада утириш жойининг улчамини куйидагича кобул килиш керак:

Очик булган спорт иншоотлири трибунасидан томашабинларни эвакуация килишда хар-бир томошабин учун спорт иншоатлари учун эса-0,3м таркатиш майдон булиши керак. Жамланган спорт иншоотлари худудида эваккуация киладиган йулнинг эни 500 тамошабинга 1м булиши керак.

Спорт иншоотларини лойихалаганда мусобака койдалари курсатган куйидаги улчамларни саклаш керак.

Спорт иншоотларининг улчами. 7 Жадвал.

Иншоотлар ва майдонлар номи

Майдон улчами, М

Участка улчами, га

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Футбол майдони

Тупли хоккей майдони

Шайбали хоккей майдони

Регби майдони

Тенис майдони:

-биркишилик

-иккикишилик

Волейбол майдони

Васкетбол майдони

Бадминтон майдони:

-биркишилик

-иккикишилик

Фигурали учиш майдони

101х64,110х75

105х70

61х30

110х68,6

23,78х8,23

23,78х10,973

18х9

26х14

13,4х5,18

13,4х6,10

60х30

112х75

118х74

61х34

132х75

36х18

40х20

24х15

30х18

15х8

15х8

60х30

Майдон улчамининг атрофида хавфсизлик жойи колдирилади, ва колдирилган жойининг юза копламаси, асосий майдоннинг юза копламаси кандай булса уники хам шундай булади.

Спорт иншоотлари ва майдонлари (городок майдондан ташкариси) шимолдан жанубга караб катта ук атрофида соат стрелкаси айланиши буйича 5-150 гача бурилиб Шахар худуди-дан ташкарида

скаЧХамма ахоли фойдаланадиган

иган

вакт дам оли

Ш

5-150

ѓ

Шарќ

ЖМахсус максадда фойдаланиладиган

Расм.5. СПОРТ БОГИНИ (СТАДИОНЛАРНИ) РЕЖАЛАШТИРИШ.

Мисоли. (Новомосковски шахридаги спорт боги).

1.Жисмоний тарбия уйи, 2-сув хавзаси бор бино,3-трибунаси бор стадион, 4-машк килиш футбол майдони, 5-Ечиниш хонаси: 6-13-спорт майдончалари: 14-(тир) милтик отиш жойи:15-кафе: 17-касса, 18-тинч уйинлар повилиони: 19-фавора (фонтал), 20-киоска,21-турар жой уйи, 22,25,26,-хужалик ховлиси,23-трансформатор подстанцияси,24-хайкал.

6-РАСМ

СПОРТ БОГИНИ (СТАДИОНЛАРНИ) РЕЖАЛАШТИРИШ МИСОЛИ.

(Владимир шахридаги спорт боги).

1,2-Трибунаси бор стадион, 3-спорт повилиони, 4-8-спорт майдонлари: 1-(тир) ук отиш жойи, 10- машк килиш футбол майдони, 11-болалар майдони, 12-катор устунлар, 13-(аттракциони) турли уйии-кулги курилмалар 14-15-бош кириш жойи майдони билан, 16,17-лестница ва трибунага чикиш жойи,18-трибуна олдидаги майдон, 19-очик театр, 20-танца майдони, 21-театр, 22-ресторан, 23-буфет, 24-китоб укиш жойи, 25(солярий)куёш ваннаси кобул килинадиган жой, 26-повильион, 27-хожатхона, 28-30 маъмурий- хужалик ховлиси ва кура.

14. МАВЗУ. БОЛАЛАР ИСТИРОХАТ БОГИ

РЕЖА:

 1. Болалар истирохат боги кандай режалаштирилади.

 2. Тарбиявий ва согламлаштириш ишлари болаларнинг ёшига караб кандай гурухларга булинади.

 3. Болалар боги кандай богларга булинади.

Болалар истирохат боги шахар ёки туман ахолисининг талабани коидириш максадида бог худудида жойлашадиган иншоотлар номини, бог учун ажратилган жойнинг табиий ер тузилиши таснифинии ва бог худуди улчамини билиш керак.

Болалар богини ташкиллаштирганда болаларнинг фаол дам олишига жисмоний тарбияланишга ва фикрлаш кобилиятининг усишига фойда берувчи жуда яхши табиий атроф мухитидан тугри фойдалана билиш керак.

Тарбиявий ва согломлаштириш ишлари болаларнинг ёшига караб гурухларга булиб ташкиллаштирилади.

-мактаб ёшигача булган болалар - 7 ёшгача.

-бошлангич синф ёшидаги болалар - 8-11 ёшгача.

-уртача ёшдаги болалар - 12-15 гача.

-катта ёшдаги болалар - 16-18 ешгача.

Болалар истирохат боги шахар ва нохия микиёсидаги богларга булинади.

Шахар микиесидаги болалар истирохат боги худуди 8-га дан кам булмаган санитар гигиеник томонидан шарт-шароити яхши булган кукаламзорлаштирилган жойни уз ичига олади ва бу жойда сув хавзалари булса истирохат богини манзарали килиб чиройини яхши курсатади. Болалар боги шахардаги хамма нохиялар билан яхши транспорт алокаси урнатилган булиш керак.

Нохия микёсидаги болалар истирохат боги асосан катта шахарларда ташкил топган булиб хизмат килиш радиуси 1км гача булади ва унинг худуди 4-8гача булади.

Болалар истирохат богига келувчилар сони шахар ёки нохиядаги болалар сонининг тахминан 30% ни ташкил этади.

Шу келувчилар сонининг 30% ини бошлангич синф болалари, 50% ини урта ёшдаги, 10% ини катта ёшдаги ва 10% мактаб ёшигача булган болалар ташкил этади.

Куйидаги формула билан болалар истирохат богига келувчилар сонини аниклаймиз.

бу ерда N - шахар ахолси сони, киши

Q1 – мактаб ёшигача булган болалар сони (100 киши)

Q2 – мактаб ёшидаги болалар сони (180 киши)

0.3 % - богга келувчи болалар сони тахминан 30 % ни ташкил килади.

Болалар истирохат богига келувчи хар-бир болага 100 м2 дан майдон ажратилади ва шу меъёрга нисбатан болалар истирохат боги худудини куйидаги формула биланн аниклаймиз.

Бу ерда П- богга келувчилар сони, киши.

a -бир киши учун майдон меъери, м².

Бог худуди асосан таълим-тарбия ва согломлаштириш ишларига караб куйдаги фаолият доираларига таксимлашади:

А) маданий-тарбия доираси (театр, цирк, музей, маъруза жойи, китоб укиш жойи).

Б) Жисмоний –тарбия доираси.стадион, спорт майдонлари, сузиш хавзалари.

В) Хар-хил мавзудаги уйинлар ва атракционлар доираси.

Г)Хизмат килиш доираси. Бу ерда куйидалар назарда тутилади буфетлар 50-100 утиринлик кафе, озик-овкат дукони,сув ва китоб киоскалари, телефон-автомат, хожатхона (1-3 га жойга 1та хожатхона).

Д)Маданий тарбия доираси. мустакил жойда ёки обеътлар билан ажратиш жойда ташкил этади, куп жойларда бу доира истирохат богининг марказий кисми деб хисобланади.

Томошобинларни узига куп жалб этувчи театр ёки цирк жойлашган булса, бу иншоотлар олдида томошобинларни таркатувчи майдонлар ташкил этилади ва бу майдонлар бош кириш жойи билан яхши богланган булиши керак.

Томошобинлар сонига караб майдон улчами ва аллея эни хисобланади, (томошобинлар сони 200-600 та)

Хаво кургазмалари (выстакв на воздухе), музей, маъруза укиладиган жойлар жуда хам тинч булган жойга жойлаштиришни талаб килади ва айрим холларда уларни бирлаштириб бир жойга жойлаштиради.

Ёш табиатшунослар (натуралистлар) станциясига майдони 200-400 м² булган бино, иссикхона, сояда усадиган усимликлар жойи, метеоролик станция, дала ховлиси, полизчилик, богдорлик, гул устириш жойи, техник экиш жойи, доривор усимликлар, дарахт навлари усадиган жой режалаштириши керак.

Ёш техниклар станциясига майдони 200 дан 500 м² гача булган бино назарда тутилади ва бу ерда устахона электрготехник, радиоконструкциялар, столярлар, слесарлар планетария (планета, осмон жисмларнии харакати урганувчи жой) кургазмалар повилиони ва бошка хоналар булади.

Ёш табиатшинос ва техниклар станцияси тахминан 0,5-1,0 га жойни эгалайди.

Жисмоний тарбия доирасида стадион трибунаси билан (нохия микиесидаги богда 200-800 уринли, шахар микесидаги богда 1500 ва умумий куп уринли, волейбол 14х23м булган учта майдон, баскетбол 20х30м булган 2 та майдони, тенис майдони 20х40м булган 2та майдон, городки 10х30м, харакат килувчи уйимлар учун 2-3та 20х30 м майдон, куёш ваннаси, очик хаво ёки соя килинган жойдаги ванна, сузиш учун очик хавзаси улчами 25х12,5 чукурлиги 0,4 дан 1,2м гача, сакраш учун сув хавзаси трамплини баландлиги 1м, чукурлиги 3,5м, сув юзасини тагининг майдони 7-9м², сув сатхидан вышканинг балндлиги 2-3 жойлашади. Яна машгулотлар учун павилион, кийим алмаштириш хонаси, душ, велосипедни ижарага бериш (велопрокат) хонаси жойлашади.

Хар хил мавзудаги уйинлар ва аттракционлар доираси хамма богга келувчиларни узига жалб этади. Бу доирада хамма ёшдаги гурухлар фойдаланидиган ва хар-бир гурух ёшидаги болаларга мулжалланган бинолар ва майдонлар жойлашади.

Мактаб ёшигача ва бошлангич синфда укиётган болаларга мулжалланган ва жамланган уйин майдонларни богга кириш жойидан унчалик узок булмаган жойга алохида килиб жойлаштириш керак.

Ю.Б.Хромов уйин майдонлари меъёрини текшириш ва кузатишлар асосида куйдаги уйин майдонларининг таснифини таклиф этади. 8-Жадвал

Уйин майдонларининг тури ва улчами

Номи

Улчами, га

1 та келиб кетув-чига майдон меъёри м²

3 ёшгача булган болалар учун

4-6 ёшгача булган болалар майдони

7-14 ёшгача

Жамланган уйин майдони жисмоний тарбия учун 14 ёшгача булган болалар учун

10-17 ёшгача

катталар учун

10-100

120-300

500-2000

1200-7000

150-7000

100-7000

3

5

10

15

10

10

Эслатма: 4-6 ва 7-10 ешгача булган болалар учун мулжалланган майдонлар купинча бирлаштирилиб, жамланган майдон ташкил этилади, чунки харакат килувчи уйинлари бир-бирига жуда мос келади. 10-17 ешдаги болаларнинг харакатлари хам ухшаб туради.

Хозирги замон болалар истирохат богидаги 14 ёшгача булган болаларга мулжанланган жамланган уйингохлар ярим фаолиятида ва махсус максадда хизмат килиш мумкин.

IV БОБ. Шаҳарларни кўкаламзорлаштириш.

Ердаги ҳаётни ўсимликларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Инсонни ўраб турган муҳитнинг шаклланишида уларнинг аҳамияти жуда юқори ва хилма-хилдир, чунки ўсимликлар санитария- гигиеник вазиятни яхшилаш хоссаларига эгадирлар. Ўтказилган дарахтлар гамол кучини, шовқинни пасайтиради, иссиқлик режимини тартибга солади, ҳавони чангдан ва зарарли саноат чиқиндиларидан, патоген микроорганизмлардан тозалайди ва уни намлантиради, бу эса жуда кўп соғломлаштирувчи аҳамиятга эга. Ўтказилган дарахтлар шаҳар – қишлоқлар аҳолисининг дам олиши, оммавий маданий -оқартув тадбирларини, жисмоний тарбия ҳамда соғломлаштириш ишларини ташкил этишнинг энг яхши муҳитдир. Ўтказилган дарахтлар – бу фақат айрим аҳоли турар жойларида яшашнинг санитария- гигиеник шароитларини тубдан ўзгартирашининг асосий усулларидан биридир.

Ўсимликлар аҳоли турар жойлари муҳандислик ободонлаштиришда муҳим ўрин эгаллайди. Улар ёрдамида автомагистралларда транспорт ҳаракати тартибга солинади, жарликларга қарши кураш олиб борилади, ён бағирлар, қияликлар мустаҳкамланади, меморация ишлари амалга оширилади.

Кўк ўсимликлар шаҳар меъморчилигида муҳим аҳамиятга эга. Улар шаҳар ландшафтининг бойитиш кўпинча эса шакллантиришнинг ажойиб воситаси бўлиб хизмат қилади ва парклар ҳамда боғлар меъморчилиги масалаларини ҳал этишда етакчи ўринни эгалайди. Катта меъморий- режалаштириш ва санитария-гигиеник аҳамияти туфайли дарахтлар шаҳар ёки қишлоқ мажмуини ташкил этувси асосий қўшилувчилардир.

4.1. Ўсимликларнинг микроиқлимга таъсири.

Дарахтлар шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларининг микроиқлимганиг шаклланишига катта таъсир кўрсатади. Йилнинг турли вақтларидаги ҳаво температураси, атмосфера ёғинлари миқдори, ҳаво ва тупроқ намлиги, қуёш туриши баландлиги ва қуёш радиациясининг интенсивлиги ва давомийлигини белгиловчи булутли кунлар шамол режими, атмосфера босими – буларнинг ҳаммаси биргаликда мазкур жойнинг иқлимини ифодалайди. Рельеф, сув хавзаларининг, очиқ масофаларнинг мавжудлигига, тупроқнинг, ер ости сувларининг тавсифига боғлиқ ҳолда айрим туманлардаги об-ҳаво кўрсаткичлари мазкур жойнинг микроиқлимини яратиб, анча ката ўзгариши мумкин.

Ҳар қандай жойнинг иссиқлик режими қуёшдан олинаётган нур энергиясининг миқдори билан белгиланиб, шу жойда унинг сарфланиши (атмосфера ва ер сирти ҳолатининг аниқ шароитларида) турларини ҳисобга олади. Қуёш радиацияси миқдори йилнинг турли вақтларида ўзгариб турувчи куннинг давомийлиги ва қуёшнинг тариши баландлигига маълум даражада боғлиқдир. Ер юзининг турли нуқталарида жойлашган шаҳарларда ўтказилган кузатишлар қуёш туришининг ўртача давомийлигини белгилашга имкон беради: Санк-Петербург -1507, Москва -1582, Одесса-2230, Ялта-2266, Тошкент-2889, Термиз-3059. Бу кўрсаткичлардан кўриниб турибдики, бизнинг Республикамизни “Қуёшли Ўзбекистон” деб бежиз айтишмайди.

Агар ҳаво температураси жанубий туманлардаги 14-300С, ўртача иқлимнинг тезлиги 0,5 – 3 М/с, нисбий намлик 30-70% бўлса, у ҳолда меҳнат қилиш ва турмуш шароитлари қулай деб ҳисобланади. Ноқулай шароитлар қуйидаги кўрсаткичлар билан тавсифланади: ҳаво температураси жанубий туманларда 300С дан ортиқ, ўртача иқлимли туманларда 260Сдан ортиқ ёки 1,5 м/с шамолда 30-350С, 2 м/с шамолда 250С, 3,5 м/с дан кам, юқори температураларда 3 м/с дан юқори, нисбий намлик 30% дан кам ва 70% дан ортиқ.

Атмосферанинг саноат корхоналари чиқиндилари билан ифлосланиши оқибатида ультрабинафша нурларининг (қуёш радиациясининг инсон организми учун энг қимматли бўлган қисми) йўқотилиши 20% дан 40% гача ташкил этмоқда. Ҳавонинг чангланиши булут пайдо бўлишига имконият яратади. Ўсимликларга эса атмосферанинг тозалигини 20% оширилиши мумкин.

Шаҳарда иссиқлик режимининг шаклланиши моддий муҳитнинг- қурилишлар, кўчаларнинг қопламаларининг иссиқлик нурланиши хусусиятларига ҳам боғлиқ. Ўсимликлар ҳаво температурасига жиддий таъсир кўрсатишини махус тадқиқотлар кўрсатади. Иморатлар қурилаётган жойда ҳаво температураси, кўк ўсимликлар кўп бўлган жойдагига қараганда юқори бўлиб, температуралар фарқи баъзан 10-120 га етади. Дарахтлар орасида инсон организми учун анча қулай температура шароитлари яратилади. Бунда шуни назарда тутиш керакки, ер сиртининг иссиқлик нурланиши натижасида ҳавонинг ерга яқин қатлами, яшайдиган қатлам айниқса кучли исийди.

Ўзбекистон шаҳарларининг иссиқ сиғимли “кийими” (асфаль, темирбетон, ғишт, гранит, мрамор) ёзги кунларда микроиқлимни шакллантиришда етакчи роль ўйнайди. Ёзда пешинда тупроқнинг, қум,асфальт,бетон, биноларнинг томлари ва деворларнинг очиқ қуруқ сирти радиацион температураси 35-400С бўлганда 300С 79-800С га етиши мумкин (Кузмичев, Печиницин1979). Кун бўйи узоқ вақт қизиган сирт хатто кун ботгандан кейин ҳам иссиқлик чиқариб туради, бу эса ҳаво температурасининг ошишига ва дим бўлишига олиб келади. Кўк ўсимликларнинг радиацион температураларнинг пасайишига таъсири жуда ката. Жумладан, ёзда шаҳардаги бинолар ўраб олаган жойда ҳаво температураси, кам нурланадиган ва тез совидиган ўсимликлар бўлган жойдагига қараганда анча юқори бўлади. Ёзда қалин дарахт шохлари остида доим кўнгилга ёқадиган салқинлик бўлади. Хатто алоҳида турган дарахт соясида радиацион температура очиқ жойдагига қараганда 350С паст бўлади, кўк массивда эса 400С паст бўлади. Кўм-кўк дарахтлар остидаги ҳаво температураси очиқ жойдагига нисбатан 2-350С паст бўлади, йирик массивларда бу фарқ 160С га етиши мумкин. Қуёшли кунларда очиқ шаҳар ҳудудида умумий қуёш радиациясининг интенсивлиги (тўғри ва очилган) кўк ўсимликлар орасидан тахминан етти марта катта. Парк ҳиёбонларда кўкаламзорлаштирилмаган шаҳар кўчаларидагига қараганда сочилга радиация билан нурланиш 21% гача пасайиш эса 17% гача пасаяди. Тротуар билан кўчанинг қатнов қисми орасидаги беш метрли кўкакли йўлак пиёдаларнинг иссиқлик нурланиши икки марта ва ҳаво температурасини1-60с га пасайтириш мумкин.

Дарахтларнинг барглари ўзига хос иссиқлик хоссаларига эга. Улар иссиқлик нурланишини ҳам, қуёш спектрини ҳам турли дарахтларда турли даражада ютиш, қайтариш ва ўтказиш хусусиятига эга. Ёш эман дарахтларидан иборат ўрмон 96,8%, қуёш радиациясини тутиб қолади, қарағайзор 96%, арча, терак, эмандан иборат аралаш ўрмон 97-98% қуёш радиациясини тутиб қолади. Дарахтларнинг термохимиявий вазифаси бунга сабабчидир. Ўта қизғишдан энг яхши ҳимояни зич, баланд, горизонтал бирлашган, баланд пояли, пастдан ҳавони яхши ўтказадиган, асфальт ва биноларнинг деворларига соя ташлаб турадиган дарахтлар таъминлайди. Қуёш ёритган барглар кучли қизийди. Бироқ соядаги баргларнинг температураси атрофдаги муҳит температурасидан пастроқ бўлиб туради, бунинг сабаби барг пластикалари намликни кучли буғлантиради. Шу сабабли ката дарахт барглари юзининг катталиги ҳисобига кунига 300л дан ортиқ сувни транспирация қилиш қобилиятига эга. Интенсив буғланиш натижасида дарахт сиртининг ва мос равишда атроф-муҳитнинг совуши эффекти намоён бўлади.

Барги кенг бўлган дарахт жинслари (эман, липа, каталька) сувни кўп буғлатади, барги оч юпқа бўлган дарахтлар (глидечия, лох ва бошқ) сувни камроқ буғлантиради. Дарахтлар ва буталар ҳавонинг намлигини ошириб, одамнинг иссиқлик сезишига ижобий таъсир кўрсатади. Намликнинг % ортиши температуранинг 3,50С пасайишига мос келади. Ўсимликларнинг буғлантирувчи сирти ўсимликлар билан банд бўлгандондан 20 марта каттадир. 1га ўрмонда вегетация даврида 3 млн.кг.гача намлик буғланади. Катта майдонда жойлашган боғда ёз кунлари намлик очиқ майдондагига қараганда тахминан 20% юқоридир.

Ўсимликлар ҳавонинг намлигига таъсири дарахтнинг 20 та баландлигига тенг масофага тарқалади. Агар дарахтларни ихчам массивлар тарзида жойлаштириб, орасини зич ўт қоплаган майдон билан ажратилса, янада яхшироқ шароитга эришилади. Бундай ечим ҳавонинг айланишига имкон беради, чунки очиқ майдонлар билан қоронғи зич дарахтли жойлар орасидаги радиацион температуралар фарқи 300С га етади, намлик эса 20% бўлади.

Кўк ўсимликларнинг (дарахтларнинг) асосий вазифаларидан бири – соя ҳосил қилиш, тўғри қуёш радиациясини камайтириш. Бу ерда дарахт жинсларини танлаш муҳим аҳамиятга эга: масалан, липа ва каштан дарахтлари сояси ясен ва оқ акацияникидан икки марта зичроқдир. Соя режими қуруқ ва иссиқ иқлимли Ўзбекистон шаҳарлари учун айниқса муҳимдир.

Қулай шароит яратиш учун кўчалар, парклар, ҳиёбонларни айниқса, ёз даврида шамоллатиш ҳам анча муҳим аҳамиятга эга.

Даратларнинг жуда зич ҳолда эқилиши паркда, ҳиёбонда, кўчада ҳаво циркуляциясига қаршилик қилади, бундай жойларда ҳаво дим бўлади.

Зангори массив барглари остидаги ва очиқ жойдаги ҳаво температуралари орасидаги фарқ қуёшли кунларда массивнинг соя тушган қисмида маҳаллий шамолларни гененрациялайди. Дарахтларнинг бу хоссасидан яқин жойдаги қурилиш ва турли хил майдончалар ва дам олиш масканларини режалаштиришда вентиляция воситаси сифатида фойдаланиш керак.

Экилган дарахтларнинг ҳавонинг таркиби ва тозалигиаг таъсири. Маълумки, дарахтлар ва буталар ҳаводаги углерод икки оксиди газини ютиб, уни кислород билан бойитилади. Бирга дарахтлар 1 соатда 8 кг карбонат ангидридни ютади, худди шунча миқдордаги карбонат ангидридни шунча вақт ичида икки юз кишининг ўпкаси чиқаради. Бошқача айтганда, бир кишига 50м2 кўк экинлар шаҳарлардаги ҳавонинг оптимал таркибда бўлишини таъминлайди. Аммо карбонат ангидриднинг кўп қисми атмосферага ва унинг озгина қисмини ўсимликлар ютади. Шунинг учун ҳам ўсимликларнинг бу хоссасига кўра кўк ўсимликларнинг меъёрини ва буталар газ алмашув жараёнида турлича иштирок этади. Агар оддий арчанинг самарадорлигини 100% деб қабул қилсак, оддий қарағайнинг самарадорлиги 164, йирик баргли липаники-450, берлин терагиники 69% бўлади.

Ишлаб чиқариш кучларининг жадал ривожланиши шароитида энергетик хом ашё жуда кўп истеъмол қилинаётганда атмосферанинг газ таркиби, айрим ҳолларда радиацион фон ҳам ўзгармоқда. Саноат ривожи ва маълум жойларда тўпланиши, автомобиль саноатининг ривожланиш натижасида ҳаводаги зарарли тутун, қурум ва газ миқдори йўл қўйиладиган меъёрлардан ортиб кетди. Ёнилғи ндирилганда ҳосил бўладиган тутуннинг мажбурий таркибий қисми қурум ва олтингугуртли газ бўлиб, улар кейинчалик сульфат кислотага оксидланади. Олтингугуртли газ ва сульфат кислота аэрозоли кўзнинг шиллиқ қобиқларини ва нафас олиш органларини ўткир яллиғлантиради. Зангори массивлар устидаги ҳавода очиқ майдонлардагига қараганда кам миқдорда олтингугуртли бирикмалар бўлар экан. Ўсимликлар шунингдек, саноат корхоналари чиқариб ташлаётган азот оксидлари, шаҳар транспортининг серқатнов қисмида қолдираётган углерод оксиди миқдорини пасайтиришга имкон беради. Карбонат ангидрид ўсимликларга катта зарар келтиради. Жумладан, Р.А. Бобаянцнинг маълумотларига кўра йирик кимё заводидан 2-2,6 км масофада липа, лиственница, ясень, қайин, эман дарахлари баргининг сирти 75-100%, олма, тол , ясмин, терак барглари 30-70% шикастланган.

Атмосфера ҳавоси ҳам ёнилғи тўла ёнмаслиги оқибатида чиқадиган махсулотлар билан ифлосланади. Ҳавода мавжуд кўпгина зарарли аралашмалар инсоннинг нафас олиш органлари орқали ичига кириб организмни заҳарлайди. Шамол бўлганда шаҳар атмосфераси маълум даражада ҳаво ҳаракати туфайли тозаланиб туради. Бироқ замонавий шаҳарнинг – атроф муҳитга салбий таъсирига қарши курашнинг муҳим вазифаларидан бири зарарли газларни ютувчи кўкаламзорлаштирилган ҳудудларни ва ўрмон массивларини яратишдан иборатдир.

Ўзбекистонда аҳоли пунктларининг ҳавоси ёз вақтлари ортиқча даражада чангланиши билан ажралиб туради, бу лёссимон тупроқнинг ўзига хос физик хоссалари билан, шунингдек чўлдан келаётган гармселнинг чангини олиб келиши билан изоҳланади. Дарахтлар шаҳар кўчалари вентиляциясини яхшилайди ва ҳавонинг тозаланишига ёрдам беради. Тўла қонли кўкаламзорлаштириш ҳавони чангдан тозалашни таъминлайди, бунда ҳавонинг зарарли микрофлора билан тўйинганлиги 40-45% пасаяди. Хатто қиш ойларида ҳам, дарахтларнинг барги тушиб кетган бўлса ҳам улар чангдан ҳимояланган вазифасини бажаради. Шу билан бирга ҳавонинг чанглантиришни камайтиришнинг бошқа муҳим чора- тадбирлари – саноат корхоналарида чангни максимал даража тутиб қолиш, кўчаларни ободонлаштириш – тўғрисида эсда тутиш лозим. Ёз мавусми мобайнида дарахтлар ва буталар баргига ўтириб қолган чангни даврий равишда ювиб туриш лозим. Бунга амал қилмаслик дарахт ва буталарнинг аста - секин ҳалок этиши мумкин.

Бир дона етук дарахт вегетация даври мобайнида ҳаводан қуйидаги миқдордаги (кг) чангни тозалайди:

вяз - 28 клен, ясенбаргли -33

вяз шершовий - 23 терак, Канада - 34

оқ тол - 38 терак, Туркистон - 13

каштан – 16 терак, Боль - 18

клен, кумушранг- 13 шелковица оқ - 31

клен, таторек - 12 ясен, кўк - 30

клен, доле – 20 ясен, оддий - 27

клен, ўткир баргли - 28

У ёки бу турдаги дарахтлар ва буталар турларининг чангдан ҳимоялаш хоссалари билган ҳолда, уларни билиб танлаш ва қўшиб ишлатиш билан бу соҳада жудда ката самарага эришилиши мумкин. Ўсимликлар устига ўтириб қоладиган чанг оғир металл ва микроэлементлар: қўрғошин, темир, титан, мис, руҳ, никель, карбальт, марганец ва ҳ.о. заррачаларини сақлайди. Корхоналар яқинидаги саноат чангида 37,9% темир, 15,3 % алюминий, 2,7 мис, 0,9% титан, 0,8 % марганец, 0,2 % қўрғошин бор. Атмосфера ва тупроқнинг металлар билан ифлосланиши уларнинг ўсимликлардаги миқдорининг ортига олиб келади, чунки ўсимликлар бу элементларни ўз аъзоларида, баргларида, пояларида ва илдизларида, аккумияциялаш қобилиятига эгадирлар. Қумли тупроқларда ўсимликларнинг илдиз орқали оғир металларни аккумияциялаш даражаси айниқса юқоридир. Бу ерда баргларнинг умумий серкуллик даражаси бир ярим икки марта ортади ва 13-17 % га етади.Металларнинг баргларда тўпланиши ҳалок қилиш даражасига етганда темир миқдори назоратдагига нисбатан каштанда ва липада 9 марта, кленда 15 марта ортади. Шунинг учун саноат корхоналари ва автострадалар яқинида ҳимоя қилувчи ўрмон массивларини барпо этиш тавсия қилинади, улар атмосферадаги қўрғошин ва темир миқдорини анча камайтиради.

Оғир ютувчилар – игнобарглилар (арча, қарағай, қораарча). Бу хил дарахтлар ҳаво ифлосланишининг гўёки биологик индикатори бўлиб хизмат қилади, чунки шикастланишнинг аниқ белгиларини намоён этадилар (некрозмер, барг тўқилиши), ҳаво зарарли қўшимчалар билан ортиқча ифлослангани тўғрисида инсонни огоғлантиради.

Ўзбекистоннинг кўпчилик туманларида йил бўйи катта кучга эга шамоллар тез-тез бўлиб туради. Улар осмонга жуда кўп миқдорда чанг, қум заррачаларини кўтариб, уларни ката масофаларга тарқатади. Чангнинг бир қисми кўча ҳовлилар, ҳонадан ичига кириб, ифлослантириб шаҳарларда ва бошқа аҳоли пунктларида ўтириб қолади. Кўкаламзорлар улар орқали ўтаётган шамол оқими тезлигини уч марта камайтиради. 50 м кенгликдаги кўкаламзорнинг шамол тезлигини пасайтиришга таъсири шамол келаётган томондан ҳам, унга қарши томондан ҳам катта масофада сезилади. Бу шамол фаолияти кучли туманларда муҳим аҳамиятга эгадир.

Ўсимликлар ва ҳавонинг ифлосланиши.

Мамлакатимизда ва хорижда ўтказиладиган тадқиқотлар ҳавонинг электрик ҳолатининг муҳим гигиеник аҳамиятини кўрсатади. Ўсимликлар ажратадиган органик моддалар ҳавонинг ионланишига катта таъсир кўрсатади: инсон саломатлиги учун энг қулай бўлган манфий ионларнинг концентрацияси ортади. Иқлимнинг фойдалилик даражаси одатда организмнинг ҳимиявий кучларини оширишга қодир бўлган ҳаводаги манфий ионларнинг миқдори билан белгиланади.

Ҳавонинг энг яхши ионланиши одатда ўрмонда, дарахтларнинг шох-барглари тўшамаси остида, шаҳардаги боғ ва паркларда, айниқса аралаш баргли (1 см2 ҳавода 1283 та енгил ион) ва қарағай баргли ўсимликларда (1см3 да 1166 енгил ион) кузатилади. Атмосферанинг ионлар билан тўйинганлиги даражаси жинсларнинг фақат дендрологик таркибинигина эмас, балки кўк ўсимликларнинг ёшига ҳам боғлиқ. Ёш ўсимликларда енгил ионлар концентрацияси эски ўсимликлардагига қараганда юқоридир. Ҳавонинг ионланишни ошириш учун ёғоч ва гули ўсимликлар ажратадиган смолали ва ҳидли ўсимликлар катта аҳамиятга эга. Гулзорлардаги ионланиш қарағай-баргли ўсимликлардагига қараганда ўртача 60% юқори ҳавонинг ионланишига оқ қайин, оддий қарағай, қайин, сибирь систвентица, оддийсирень, америка заранги, биота, ғарб туяси, эман, майда баргли липа; гуллилардан – герань, олгандр, энг қулай таъсир кўрсатади. Манфий ионлар сони ҳавонинг температураси, тупроқнинг, ёритилганлигига тўғридан тўғри боғланишда бўлади, нисбий намлик ва шамол тезлигига тескари боғланишда бўлади. Ўрмон ўсимликларида шамол тезлигининг камайиши, ўрмон ўсимликларидаги шамол тезлигининг камайиши уларда ионлашган ҳавони тутиб туриш имконини беради.

Бундан, шаҳарларда ва ишчи посёлкаларда кўк ўсимликлар ҳаводаги ион баланси - қўллаб қувватлашда қандай аҳамиятга эга бўлиши кўринади. Шунинг учун ҳозир бу масалани ўрганиш ҳалқаро биоклиматогларнинг ва биомесороглар жамиятининг тадқиқотлар дастурига киритилгани бежиз эмас.

Шовқинга қарши курашишда ўсимликларнинг аҳамияти.

Транспорт воситалари ва саноат корхоналарининг ишлаши туфайли вужудга келадиган шаҳар шовқини инсонлар саломатлигига катта зарар келтиради. Шаҳардаги шовқин коммунал- маиший ва ишлаб чиқариш характеридаги шовқинлар йиғиндисидан ташкил топади, шунингдектранспорт ҳаракатида юзага келадиган шовқинлар бўлиб, улар инсонга доим таъсир қилади. Ката шаҳарларда уларнинг интенсивлиги йиладан – йилга ортиб бормоқда. Баланд ва узоқ давом этган шовқин асаб тизимини хавсизлантиради, у одамни асабий ва сержахл қилади. Шовқин таъсирида пульс ва нафасолиш тезлашади, қон босими ортади. Катта шаҳарларда у инсон умрини бир неча йил қисқартириши мумкин. Санитария меъёрига кўра йиғинди шовқин 40 децибелга тенг. Кейинги 30 йил мобайнида шаҳарлардаги шовқин меъёрдагидан икки ва ундан ортиқ марта ошиб кетди.

Шовқинга қарши курашишда вертикал бирлашган дарахтлар қаторлари самарали бўлиб, улар ҳимояланаётган объектига нисбатан тўғри жойлашиши лозим. Баргли дарахт турлари 25% шовқинни ютади ва 75% шовқинни қайтаради. Дарахтлар товуш тўлқилари йўлларини тўсади, шунинг учун интенсив ҳаракат ли кўча ўқи бўйича жойлашган ҳиёбон кўча ёқасидаги турар жойларни фақат шовқиндагина ҳимоялаб қолмасдан, балки, агар қатнов йўлидан дарахтлар қатори билан тўсилмаган бўлса, аксинча, уйлардаги шовқинни кўчайтиради. Шовқинни пасайтирувчи минтақанинг кенглиги 10м дан кам бўлмаслиги лозим ва бир неча зич қаторлардан ташкил топиши керак. Майда баргли дарахтлар (майда баргли липа, патсимон шохли вяз, бояришник ва бошқ) қўлланилганда яхшироқ самарага эришилади. Уларни шовқин манбаига яқин жойга экиб, дарахтлар, буталар, жонли тўсиқнинг гўёки ярусли композициясинияратиш лозим. Товуш энергиясини катталиги бўйича турлича гуруҳлардан иборат ўсимликлар яхшироқ ютади.

Фитонцид хоссалар. Дарахтлра ва буталарнинг фитонцид хоссаларини ҳисобга олмасдан туриб, уларнинг соғломлаштирувчи вазифалари тўлақонли бўла олмайди. Ўсимликлар патоген микроорганизмларни ҳалок қилувчи , ўзгарувчи органик бирикмаларни ажратадилар, бинобарин, атроф муҳитга ва инсон организмига ижобий таъсир кўрсатади. Шаҳар ҳавосида дала ҳавосидаигга қараганда ўн марта кўп зарарли микроблар мавжуд. Парк ва боғларда кўчалардагидан , бактериялар анча кам бўлган шаҳардаги шовқин коммунал- маиший ва ишлаб чиқариши характеридаги, шунингдек транспорт ҳаракатида юзага келадиган шовқинлардан иборат, улар инсонга доим таъсир кўрсатиб туради. Ката шаҳарларда уларнинг интенсивлиги ҳар йили ортиб бормоқда. Узоқ ва баланд шовқин инсоннинг асаб сиситемасини издан чиқаради, одамни асабий ва жиртаки қилиб қўяди. Шовқин таъсирида пульс ва нафас олиш тезлашади, қон босимиортади. Катта шаҳарларда инсоннинг ҳаётини бир неча қисқартириш мумкин. Санитария меъёрларига кўра йиғинди шовқин 40 децибелга тенг. Кейинги 30 йил шаҳарларда шовқин санитария меъёридан икки баровардан ортиқ ошиб кетди.

Учиб юрувчи фитанцидлар фракцияларининг микроорганизмлар миқдорига таъсири ўсимлик ассоцияларини таркибига боғлиқ. Масалан, қарағайзорларда бир куб метр ҳавода 170 та бактерия, қайинзорда 1806 та бактерия, аролаш ўрмонда (игна баргли ва баргли) ўрмонда – 1400 та бактерия бўлади. Ўсимликлар ажратиб чиқарадиган моддалар миқдори анча ката бўлиши мумкин. Бир гектар игна баргли ўрмон бир суткада атмосферага фитонцид хоссаларига эга бўлган 4 кг органик моддаларни атмосферага ажратади, баргли ўрмон эса атмосферага бир суткада 2 кг ажратади. Ўсимликлар таъсирида ҳаводаги микроблар сони бир суткада 67% камайтирилади. Шуни таъкидлаб ўтиш керакки. Кучли ҳид тарқатувчи ўсимликлар ҳар доим ҳам микробларга қарши таъсир кўрсатавермайди. (ярангул, эрман, шувоқнинг айрим турлари, боғда атиргулларнинг кўпчилиги ва бошқ).

Айниқса атлас кедри, можжевелтник, лимон, мандарин дарахти, ўтроқ гулловчи эман, ширин клен, оддий черемуха. Бу ўсимликлар оддий микроорганизмларни 3-5 мин давомида ўлдиради, дуб, мевали тисс, европа граби, кавказ симошити, доим кўк кипорис, пирамидал, матем кипариси 6-15 мин ичида, камроқ таъсир этувчилар- оддий беҳи, Дафна дарахти, кедрли қарағай, Греция ёнғоғи, татарча заранг, осилган қайин, кумушранг терак, альбиция (леккоран акацияси) 15- 30 минут давомида ўлдиради. Шунинг учун ёғоч ўсимликларининг фитонцидлигини кўкаламзорлаштириш учун дарахт навларини танлашда ҳисобга олиш лозим.

Ўтказиладиган дарахтнинг ҳаво санитарлари сифатидаги самарадорлиги дарахтлар ва буталарни фақат тўғри танлаб олишда ва жойлаштиришда, уларнинг биологиясини ва экологиясини ҳисобга олган ҳолда таъминланади. Санитар кўк экинларни яратишда шамол режимини, ҳавонинг транспорт-саноат чиқиндилари билан тўйинганлигини, баландлигини, уларнинг кимёвий ва физик таркибини ҳисобга олиш керак. Ўсимликларнинг конструкцияси, эни, баландлиги ва жинси бу омилларга яқин боғланишда бўлади. Пастга эгилган, ғадир-будур, ажинли баргли тепаси кенг дарахт жинслари (эман, қарағоч, қора ёнғоқ, тут, оқ терак, Платон, ингичка баргли лох, барбарис, катальпа, совун дарахти, каракас ва бошқ.) чангни яхшироқ адсарбциялайди ва тутиб қолади. Уларнинг ўзи зарарли кимёвий бирикмаларини яхши ютади ва қайта ишлайди. Игнабаргли жинслар баргли дарахтларга қараганда, чангни яхшироқ адсоблайди ва қайта ишлайди, айниқса, кузда, қор кам ёққан қишда ва эрта баҳорда аҳоли пунктларида чанг кўп бўлганда.

Атмосферани саноат- тарнспорт чиқиндиларидан ва чангдан барг сирти катта бўлган юқори қисми баланд дарахтлардан (эман, сафара, айлант, вязь, ясень ва бошқ) нозик конструкцияли кўк экинлар массивлари ва минтақалари самарали ҳимоя қилади. Агротехника яхши бўлганда ўсимликларнинг атроф муҳитга табиий талабларидан келиб чиқиб, яратиладиган етарлича йирик массивлар санитарлик вазифасини яхши бажаришда. Дарахтларни жойлаштиришда уларнинг экологик – биологик хусусиятларини: ёруғликка, тупроққа, намликка, вақт бўйича ва маконда ўзаро таъсирини ҳисобга олиши лозим. Дарахтлар билан турар жой элементлари орасидаги масофа вақт ўтиши билан дарахт тепа қисмининг ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда танланиши керак. Ўсимликларни ортиқча зичлаштириб юбориш ҳам керак эмас, акс ҳолда дарахтлар бир-бирига ҳалақит беради ва асосийси, бунда уларнинг асосий вазифаси – кислдород ажратиши, атроф- муҳитни соғломлаштириш кескин пасаяди.

Ўсимликларнинг меъморий – режалаш аҳамияти. Ўсимликлар турли хил шакл, ранг ва фактураларнинг турли туманлигига эга. Вақт ўтиши билан ўзгариб турадиган ўсимликларнинг декоратив хоссаларининг хилма-хиллиги парклар, боғлар, ҳиёбонлар ва шаҳарнинг бошқа кўкаламзорлаштириладиган ҳудудларнинг меъморий қиёфасини шакллантириш учун чексизимкониятлар очиб беради. Ўсимликлар шундай материалки, у айрим биноларни ёки бинолар гуруҳини микрорайоннинг ёки даҳанинг ягона организмига ёҳуд шаҳар турар жой ансамблига бирлаштиради. Ва ниҳоят, парк ва боғ массивлари, ҳиёбонлардаги ўсимликлар ва катта йўллар ёқасидаги дарахтлар экилган кўкаламзор минтақа шаҳар туманларини бир-бири билан шаҳар атрофдаги боғлар ва ўрмон- боғлар билан бирлаштириб, замонавий мукаммал шаҳарни ташкил этади.

Ўсимликлар сув ҳавзалари билан бирга қўшилиб шаҳарнинг бутун меъморий қиёфасини юмшатади, унга рангбаранглик бағишлайди, “тош бетон” кварталлар деган тушунчани йўқотади.

Шаҳарнинг хажмий-фазовий қиёфасини яратишда ҳам ўсимликларнинг аҳамияти каттадир. Айнан кичик ва катта массивлар тарзидаги кўк ўсимликлар, шунингдек кўчаларда ва майдонларда, даҳаларда ва микрорайонлардаги чизиқли ва гуруҳ-гуруҳ дарахтлар шаҳарнинг хажмий ечимига ҳар хиллик ва мазмун бахш этиши мумкин.

Кўк ўсимликлар фақат эстетик эмас, балки психологик аҳамитга ҳам эга. Буёқлар бойлиги, гуллар ҳиди, баргларнинг шитирлаши – буларнинг ҳаммаси ўсимликларнинг микроиқлимига ижобий таъсир кўрсатиши билан бирга инсонга, унинг кайфиятига ва асаб тизимига жуда ижобий таъсир кўрсатади.

Ўсимликлар шаҳар транспорти ва пиёдаларнинг ҳаракатини тартибга солиш, ажратиш полосаларини ўрнатиш, “ҳавфсизлик оролчаларини” қуриш ва ҳ.о. режалаш тадбирларида кенг фойдаланиши мумкин. Ўсимликлар эски биноларни ва шаҳарнинг бошқа диққатга сазовор бўлмаган жойларини “яшириш” учун ҳам муваффақиятли равишда қўлланилади.

Шундай қилиб, зангори ўсимликларнинг меъморий- режалаштириш аҳамияти ҳам ката ва хилма-хилдир.

4.2. Кўкаламзорлаштиришда асосий композиция принциплари

ва зангори экинларини безашнинг композицион турлари.

Композиция- маълум ғояни акс эттирувчи бадиий асарни яратиш учун турли хил элементлар ва буюмларни мазкур ҳудудда жойлаштириш санъатидир. Барча зангори ўсимликлар боғ-парк санъатининг асари бўлиши керак. Шу мақсадда ўсимликларнинг умумий тамойилларини (режалаш стили, колорит, персперктива, мутаносиблик ва масштаблилик, композиция маркази, соя ва ёруғлик нисбати, контрастлик, гуллашнинг узлуксизлиги), шунингдек, дарахтнинг, буталарнинг, гулларнинг, майсазорларнинг, меъморий элементлар ва иншоотларнинг композицион жойлашишини билиш зарур.

Режалаш кўринишлари

Паркларни ва бошқа зангори объектларни қуришда режалашнинг у кўриниши қабул қилинган: мунтазам, пейзажли (манзарали) ва аралаш.

Мунтазам режалаш тўғри кенг кўчалар; худуни геометрик шаклдаги қисмларга бўлиш; дарахтларнинг симметрик ўтказилиши; майдончаларнинг, гулзорларнинг, сув ҳавзаларининг геометрик шакли; ҳиёбон ва қатор шаклида ўтказилган дарахтларнинг кўплиги; қирқилган дарахт ва буталарнинг бўлиши (1-2 расм). Мунтазам кўринишга мисол тариқасида Тошкентдаги М.Горкий номидаги болалар паркини келтириш мумкин.

Режалашнинг Пейзажли манзарали кўриниши ҳудудни нотўғри шаклдаги қисмларга ажратиш; айрим қисмларининг носимметрик жойлашуви; дарахтлар, буталар, гулларни эркин гуруҳлаш; сув хавзаларининг нотўғри шаклда бўлиши; эгри-бугри йўлакчалари билан ажралиб туради. Ландшафт кўринишида режалашнинг намунаси Санк-Петербург яқинидаги Павловский паркининг режаси бўлади, унда жинсларнинг унча катта бўлмаган ассортиметидан фойдаланиб, ажойиб манзаралар яратилган. Паркда дарахтлар гурухи, ўрмон массивлари, катта яланглик, ўтлоқ, сув ҳавзаси ва парк иншоотлари бўлган якка-дукка дарахтлар (3-4-расм) биргаликда намоён бўлади.

Режалашнинг аралаш кўриниши бирга қўшиб олиб бориш. Режалашнинг аралаш кўринишига мисол тариқасида Тошкентдаги Пельмон номидаги (ҳозирги Боғи Эрам”) паркини келтириш мумкин. Паркининг марказий қисмида тўғри кенг ҳиёбонлар,гулзорлар геометрик шаклига келтирилган. Паркнинг четки қисмида, эгри йўлаклар, зинапоялар мавжуд бўлиб, қияликлар бўйича дарахтлар ва буталар эркин ҳолда экилган.

Режа ечимини танлаш асосан табиий хусусиятлар билан белгиланади. Текис жойларда кўпинча ландшафтли безашнинг мунтазам кўринишидан фойдаланилади, айрим ҳолларда аралаш кўринишдан фойдаланилади; паст- баланд ерларда – манзарали кўриниш, баъзан аралаш кўринишдан (айрим жойларда- мунтазам, қолган ерларда - манзарали) фойдаланилади. Нотўғри шаклдаги сув ҳавзаларининг қирғоқлари бўйлаб, эгри-букри йўлакларни қуриш, сув ҳавзаси тўғри шаклда бўлганда эса тўғри йўлакларни қуриш мақсадга мувофиқдир. Кўкаламзорлаштирилган ҳудудда объектни вужудга келтиришда иқтисодий жиҳатдан манзарали режалашни қўллаш мақсадга мувофиқдир, бунда олдиндан мавжуд бўлган ўсимликлар кўп жиҳатдан сақланиб қолиши мумкин. Кенг йўллар оммавий фойдаланиладиган объектларга олиб бориши, тинч дам олиш ҳудудларида эса йўллар эгри – бугри бўлиши мумкин. Спорт майдонлари текис жойларда жойлашиши, дам олиш павильонлари эса баланд-паст рельефли жойларда жойлаштирилиши керак. Шунингдек, объектнинг вазифасини ҳам ҳисобга олиш зарур.

Келтирилган мисоллар кўпинча режалашнинг аралаш кўринишидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эканини кўрсатади.

Колорит – ранг тўғрисидаги таълимот.

Дарахтлар, буталар ва гулларнинг, иншоотлар рангларининг биргаликда қўшилиши кўкаламзорлаштирилаётган ҳудудларнинг бадиий кўринишини яратиш учун катта аҳамиятга эга. Инсон кўзи фақат узунлиги 400 дан 700 микрометр (мкм) гача бўлган рангли тўлқинларни қабул қилади. Бунда узунлиги 400-430 мкм бўлган тўлқинлар бинафша ранг, 430-470 – кўк ранг, 470-500- мовий ранг, 500-570- зангори, 570-590-сариқ, 590-630- тўқсариқ, 630-700-қизил ранг сифатида қабул қилинади. Бу нурларнинг йиғиндиси кундузги ёруғлик ҳиссини уйғотади. Узунлиги 400 мкм дан кичик нурлар ультрабинафша нурлар, 700 мкм дан узун нурлар инфрақизил нурлар бўлади. Ультрабинафша ва инфрақизил нурлар кўринмайди.

Қуёш спектрининг 63 тусидан одатда олтита асосий ранг (рангли доира) ажратилади: қизил,сариқ,тўқ сариқ, кўк, зангори, бинафша. Асосий, қўшимча ва нейтрал ранглар фарқланади. Асосий ранглар бу- қизил, сариқ, кўк ранглар бўлиб, улар ажратилганда қолган барча рангларни беради, уларнинг ўзини аралаштириб ранглар ҳосил қилиб бўлмайди. Қўшимча ранглар булар- асосий рангларни аралаштириб ҳосил қилиш мумкин: кўк ранг сариқ билан қўшилганда зангори рангни, кўк қизил билан қўшилганда – бинафша рангни, қизил сариқ билан қўшилганда- тўқ сариқ рангни беради. Нейтрал рангларга оқ, кулранг ва қора ранглар киради.

Инсон кўзида таъсир қилишига боғлиқ ҳолда ранглар аланга шуъласини элутувчи иссиқ (қизил, сариқ ва тўқ сариқ) ва муз, осмон бўлагини эсатувчи совуқ (кўк, зангори, бинафша) рангларга бўлинади. Иссиқ ранглар бу- фаол ранглар, одамга қўзғатувчи сифатида таъсир этувчи ранглар бўлиб, улар яқин масофада ҳам, узоқ масофада ҳам яхши қабул қилинади. Совуқ ранглар – пассив ранглар бўлиб, улар тинчлантирувчи таъсир этади ва яқин масофани яхши идрок қилади.

Ранг бўйича маълум бир композицияларни яратишда (рангли варақдаги 1- жадвал) қуйидаги ранг бирикмалари фарқ қилади:

а) контраст – ранг доираси бир-бирига қарши жойлашган , яъни қизил зангори билан, тўқ сариқ билан, сариқ билан бинафша;

б) гармоник – ранг доирасида битта оралатиб жойлашган, яъни қизил сариқ билан, зангори кўк билан, сариқ кўк билан, кўк бинафша билан, кўк қизил билан, шунингдек бу рангларнинг жигарранг билан қўшилиши;

в) дисгармоник – ранг доирасида ёнма-ён жойлашган, яъни қизил тўқ сариқ билан, тўқ сариқ сариқ билан, сариқ зангори билан, зангори кўк билан, кўк бинафша билан, бинафша қизил билан. Бу бирикмалар чиройли эмас ва уларни соф ҳолда қўлланиш тавсия этилмайди, фақат нейтрал ранглар билан бирга қўлланиш тавсия этилади.

г) фарқли- бир рангдаги турли хил тусларнинг қўшилиши. Буюмнинг катталиги, шаклининг ўзгариши чизиқли персперктива дейилади, рангнинг ўзгариши эса – ҳаволи персперктива дейилади.

Чизиқли персперктивага қуйидагилар мисол бўлади: агар ҳиёбоннинг охири бошланишига қараганда тор бўлса, ёки охирига анча майда дарахтлар экилган бўлса, у ҳолда ҳиёбон узунроқ кўринади. Агар ҳиёбон охири томонга қараб кенгайиб борса, ёки охиригабошланғич қисмига қараганда йирикроқ дарахтлар ўтказилган бўлса, ҳиёбон қисқа бўлиб кўринади. Агар кўлнинг қарама-қарши томонидаги дарахтлар анча паст бўлса, у ҳолда кўл ката бўлиб кўринади, агар қарама- қарши томонида анча баланд дарахтлар ўсаётган бўлса, у ҳолда кўл кичикина бўлиб кўринади. Агар очиқ майдонга юқоридан қаралса, у кичикроқ бўлиб туюлади. Агар тепаликнинг кўринма баландлиги ортириш керак бўлса, у ҳолда тепаликка юқори қисми пиримидасимон шаклдаги дарахтлар ўтказилиб, уларнинг баландлиги юқоридан пастга қараб камайтириб борилади. Ҳар бир буюм унинг икки ёки уч баробар баландлигига тенг масофа яхши кўринади.

Ҳаволи перспрективада мисоллар – катта масофа рангининг ўзгариши; сариқ зангорига яқин рангга, тўқ сариқнинг қорамтир- қизилга, қизилнинг бинафшага, кўкнинг кўкиш –кулрангга, зангорининг кўкиш – ҳаворангга ўзгариши. Қора ранг узоқдан анча оч кўринади, оқ ранг эса сарғиш ранг бўлиб кўринади.

Композиция маркази. Пропорционаллик. Масштаблик.

Исталган кўкаламзорлаштирилган ҳудуд композиция марказига эга бўлиши керак. Фавворали ёки гулзорли майдон, сув сирти, фавворали ва гулзорли бошҳиёбон композицияси бўлиши мумкин. Масалан, Тошкентдаги Диснейланд боғи ва Ўзбекистон миллий боғнинг композиция маркази кўл ҳисобланади.

Пропорционаллик ва масштаблилик асосий қисмларининг бутун билан бир-бири билан тўғри нисбатидир. Масалан, агар ҳиёбон кичкина бўлса, у тўсиқ билан ўраб олиниши керак, агар катта бўлса, тўсиқ янада баландроқ қилинади. Гуллашнинг катталиги у жойлашган майдонинг ўлчамига боғлиқ. Гуруҳ ўсимликлари баландлигига кўра танлаш улар орасида силлиқ ўтишларни таъминлаши керак.

Соя ва ёруғлик ўртасидаги нисбат, контрастлик. Гуллашнинг узлуксизлиги.

Соя ва ёруғлик ўртасидаги нисбат ёпиқ (қоронғилаштирилган) ва очиқ (ёруғ) фазаларнинг алмашиб кетиши билан юзага келади, бунда жанубда кўк дарахтларни яратишда кўпроқ ёпиқ зоналар, шимолда эса очиқ фазалар бўлиши керак. Ёпиқ фазаларни пассивлар, кўп қаторли ва гуруҳли ўтказишлар билан, берк ҳиёбонлар билан ифодаланган. Очиқ майдонлар – бу ўтлоқлар, сув ҳавзалари, гулзорлар.

Фарқ қилувчи, мос келмаслик – ўз хоссалари билан фарқ қилувчи буюмлар ва ҳодисаларни таққослаш, масалан, паст-баланд, қороғулик – ёруғлик. Юқори қисми пирамидасимон ва эгилиб турган дарахтлар гуруҳи яхши кўринади, тўқ зангори ва оч зангори ёки кумуш ранг баргли дарахтлар; игнабарглилар баргли дарахтлар билан бирга; қоронғу ҳиёбонлар ва ёп – ёруғ майдонлар яхши кўрианди. Зангори дарахтларни экишда (масалан, боғда) гуллаш вақти бўйича бир- биридан фарқ қилувчи эрта баҳоргидан то кеч кузгигача бўлган дарахтларни танлаш керак. Ёғоч жинсларни фарқ қилинишига қараб гуллашда фарқнинг эстетик қиймати ортади.

Дарахт – бута ўсимликлар композицияси.

Дарахт- бута ўсимликларнинг композицион шакллари ўз ичига: гуруҳларни, ўрмон массивлари ва дарахтларни , чизиқли экилган дарахтларин, ҳиёбонларни, жонли деворларни, безакдор кўк ўсимликлар, шох-шаббали ўсимликлар.

Салитёрлар- бу якка дарахтлар ва буталардир. Якка кўчат сифатида декоратив сифатлари билан: ўсиш қуввати, пояси шакли, баргларнинг ранги, гуллари ва мевалари билан ажралиб турадиган ўсимликлар қўлланилади. Бунинг учун кўпинча эман қопламаси, шарқий платон, ленкорон анацияси, лола дарахти, шарсимон шаклдаги акация, йирик баргли липа, Вавилон иваси, қрим қарағайи, кўк арча, чибушник, оддий баргли бирючина ва бошқалар фойдаланилади. Солитёрлар очиқ жойда (ўтлоқда) экилади, бунда уни ўйноқ салитёри дейилади, ёки йўлакларнинг охирига экилади, улар персперктива солитёри дейилади. (5 расм.). Ўтлоқ манзарасида тепаси конуссимон шаклдаги ва шарсимон шаклда бўлган дарахтларни эккан афзалдир, сув бўйига вавилон толларини эккан яхшироқ.

Солитёрларни ўтказиш катта дарахтлар билан ёки аввал гуруҳлаб, кейин битта дарахт ёки бутани қолдириб экиладиган стандарт кўчатларбилан амалга оширилади.

Гуруҳ (4 жадвал) – ягона бутун деб қабул қилинадиган ўсимликлар тўплами бўлиб, уни дарҳол кўз билан кўриш мумкин. Катталигига кўра гуруҳлар кичик (2-3 та), ўртача (4-7та) ва катта (8-16 та) гуруҳларга бўлинади. Оддий гуруҳлар ҳам бир турдаги, ҳам турли хил дарахтлар ёки буталардан ташкил топади. Мураккаб гуруҳлар дарахтлар ва буталардан ташкил топади. Мураккаб гуруҳлар ва турли кўринишдаги гуруҳлар баландлиги ёки тепа қисмининг шаклига кўра фарқ қилувчи қилувчи ўсимликлардан танлаб олинади. Гуруҳлар тепаси зич жойлашган дарахтлардан (липа, дала ясени ва бошқалар.) ва (глидечия, сафара ва бошқ.) тузилган нозик гуруҳ бўлиши мумкин. Гуруҳдаги ўсимликларнинг тўғри қўшилиши учун дарахт тепасининг шакли, шохлар шакли, барг ёзилиши, экологик ва декоратив муносабатда бир-бири билан мослашиши ҳисобга олинади. Турли кўринишдаги буталар, гуруҳларни тузишда бир вақтда гуллайдиган буталар ёки вегетацион даврнинг турли вақтларида гуллайдиган буталар ёки вегетацион даврнинг турли вақтларида гуллайдиган буталар танлаб олинади. Гуруҳдаги дарахтлар орасидаги масофа одатда 3-4 м ни ташкил этади. Бу масофани икки марта камайтириш мумкин (тез самара олиш учун), лекин кейинчалик сийраклантириш шарти билан. Гуруҳдаги буталар ораисдаги масофа уларнинг ўлчамига боғлиқ ҳолда 0,5-1,5 м бўлади. Аралаш дарахт - бута гуурҳида дарахтлар ва буталар орасида 1-3 м оралиқ қолдирилади.

Ўрмон массивлари ва дарахтзорлар.

Массивлар бир неча ўн гектар майдонни , дарахтзорлар эса 0,2 ва ундан ортиқ майдонни эгаллайди. Улар игнабаргли ва жинслардан ташкил топади. Таркибига кўра улар соф ва аралаш бўлиши, шаклига кўра оддий ва мураккаб бўлиши мумкин. Массивлар ва дарахтзорлар, дарахтлар, буталар ва дарахт- бута жинсларидан ташкил этилади. Ўсимликлар эгрилик радиуси ката бўлган (қаторлардаги ва қаторлар орасидаги масофа 4-5 м) параллел эгилувчи чизиқлар бўйича тўғри чизиқли қаторларга (1х1м, 4х4м, 3х5м ва ҳ.о.), шунингдек эркинравишда экилади. Жинслар эркин ҳолда экилганда массивда уларнинг баландроқлари марказга, пастлари – чет қисмларга экилади.

Чизиқли ўтказишлар қатор- қатор ва ҳиёбон шакллардагаларга бўлинади. Қатор-қатор экиш бир қаторли, икки қаторли, камроқ уч қаторли бўлиши мумкин. Қаторлар орасида дарахтлар шахмот таркибида ёки бир-бирига қарши жойлаштирилади. Қатор қилиб экишда дарахтлар орасидаги масофа 1- жадвалда берилган.

Қатор қилиб экишда дарахтлар орасидаги масофа, м 4.1-жадвал.

Дарахтлар

Бир қаторли

Икки қаторли

Сийраклаш-тириб

Сийракла-масдан

Қатор-

ларда

Қаторлар

орасида

Тепаси кенг, баланд ўсувчи, тез ўсувчи

5,5- 6,0

3,5 - 4,0

7,5 – 8,0

4,0 - 4,5

Баланд, секин ўсувчи

4,4 – 5,0

3,0- 3,5

6,0 – 7,0

3,2 - 3,0

Ўрта бўйли, тез ўсувчи

4,5 - 5,0

3,0 – 3,5

6,0 – 7,0

3,2 – 3,5

Ўрта бўйли, секин ўсувчи

4,0 – 4,5

2,0 - 2,5

5,0 – 5,5

2,5 – 3,0

Бўйи паст (10м гача)

3,5 – 4,0

2,5 – 3,0

5,0 – 5,5

2,5 – 3,0

Тепаси тор, турли баландликдаги

3,0 – 4,0

-

4,0 – 5,0

2,2 – 3,0

Эслатма: Кўрсатилган ўлчамлардан кичиклари сояга чидамли навлар учун, катталари – ёруғликни яхши кўкрувчилар учун.

Ҳиёбонлар – пиёдалар йўлакларининг иккала томонини ўраб турувчи дарахтлар. (6-7 расм.). Ҳиёбонлар очиқ (пирамидасимон ва шарсимон тепа қисмлари туташмайди) ва ёпиқ (тепа қисмлари туташиб кетган) бўлади. Берк ҳиёбонлар нозик (гледичия, акация ва бошқ.), ярим сояли (Греция ёнғоғи) ва сояли (эман, шарқ платони каштан) бўлиши мумкин. Узун ва кенг ҳиёбонларга баланд тепа қисми кенг дарахтлар экилади. Тор ва қисқа ҳиёбонлар учун тепаси пирамидасимон шаклли паст бўйли дарахтлар ёки буталар ярайди.

Жонли деворлар – дарахтлардан ёки баландлиги 2,5-4 м, эни 1-1,3 м баланд буталардан зич қилиб экилган жой. Бир қатор қилиб экилганда бир қатордаги масофа сояга чидамли дарахтлар учун 0,67 м ва 1 м. Икки қатор қилиб экишда қатордаги масофа 1-1,25 м, қаторлар оралиғи 0,5-0,6 м. Жонли деворларни қуриш учун игнали ва баргли дарахтлар қўлланилади, бунда тиканли ўсимликлар афзал кўрилади (гледичия, маклюра). Бир қатор қилиб экишда 10 м га 10-15 такўчат экилади, икки қаторли экишда 16-20 та кўчат экилади.

Жонли тўсиқлар – қирқилгандан сўнг яхши ўсувчи ва қалин бўлиб ривожланувчи дарахтлар ва буталар ўтказиш (8 расм). Ўзбекистонда тўсиқлар учун оддий бирючина, қизил свидина, Писсерр олхўриси, оддий самишит, шарқ биотаси ва бошқалар кенг фойдаланилади. Шаклланиш усулига кўра жонли тўсиқлар эркин ўсувчи, шакл берилган (қирқилган) ва шпалер турларига бўлинади.

Шаклланган тўсиқларнинг кўндаланг кесими шакли тўғри бурчакли (асосан сояга чидамли турлари), трапециясимон ва яримовал (асосан ёруғликни яхши кўрувчи турлари). Шпалерли жонли тўсиқлар учун махсус коркос қилинади, унга ўзаро тўқилган айрим экзимплярларнинг шохлари маҳкамланади.

Жонли тўсиқлар бир қаторли, икки қаторли, камроқ уч қаторли қилиб экилади. Жонли тўсиқларнинг ўлчамлари жуда паст (бордюрлар), паст, ўртача ва баланд турларга бўлинади. Жонли тўсиқларнинг ўлчамлари баландлиги, қаторлар сони, шаклланиш усулига боғлиқ ҳолда 2-жадвалда келтирилган.

Жонли тўсиқлар турли баландликда жойлашган бир жинсли, камроқ икки жинсли кўчатлардан ташкил этилади. Ўтказиладиган материалнинг хусусиятларигабоғлиқ ҳолда улар юмшоқ (тикансиз) ва тиканли турларга бўлинади.

Боскетлар - жонли тўсиқлар ёки жонли деворлар билан ажратилган геометрик шаклдаги берк майдон бўлиб, ичида фавворалар, гулзорлар жойлашади. Шунингдек, геометрик шаклдаги учуасткалар кўринишидаги шаклга келтирилган кўп қаторли зич дарахтларни (саккиз ёки ундан ортиқ қатор) ҳам боскет деб аталади.

Жонли тўсиқларнинг конструктив ўлчовлари. 4.2-жадвал

Тури

Қатор-

лар сони

Ўлчамлари ,см

Кўчатлар орасидаги масофа, см

10м даги кўчатлар сони

Баландлик

Кенг-

Лик

қаторда

Каторлар

сони

Эркин ўсувчи

Бордюрлар (жуда паст жонли тўсиқлар)

Жонли тўсиқлар:

Паст

Ўртача

баланд

1

2

3

1

2

1

2

1

70 гача

70гача

70гача

120 гача

120 гача

20 гача

20 гача

30 гача

50 гача

70 гача

90 гача

100 агча

140 гача

150 гача

200 гача

250 гача

20 (25

25 (23)

25 (33)

40 (50)

50 (67)

50 (67)

67 (80)

100 (125)

-

20 (25)

20 (25)

-

40 (50)

-

50 (60)

-

50 (40)

30 (50)

120 (30)

25 (20)

40 (30)

70 (15)

10 (0)

Шаклга солинганирқилган)

Бордюрлар

Жонли тўсиқлар

Паст

Баланд

ўртача

1

2

1

2

1

2

1

2

30-50

20-40

60-120

50-120

120-180

120-180

180-250

180-250

30-50

20-40

40-60

60-80

60-80

80-100

80-100

100-130

20(25)

25 (33)

25 (33)

40 (50)

40 (50)

50 (67)

50 (67)

67 (80)

-

20 (25)

-

25 (30)

-

30 (40)

-

40 (50)

30 (60)

120 (90)

40 (50)

50 (40)

25(20)

40 (30)

20 (15)

30 (25)

Эслатма: Баландлиги ва кенглиги бўйича биринчи рақам – баландлик ва кенгликнинг бошланғич чегараси, иккинчи рақам – баландлик ва кенгликнинг энг ката чегараси. Қавс ичида кўрсатилган ўлчамлар ёруғликсевар турлардан фойдаланишда қабул қилиш тавсия этилади.

Жимжимадор яшил ўсимликлар – мунтазам геометрик ёки стиллаштирилган фигуралар кўринишидаги сунъий солинган турлар.

Чирмашадиган ўсимликлар – (1 жадвал) дарахтсимон,бутасимон ва майса ўсимликлар (лианалар). Улар бинолар, иншоотлар, балконлар, лоджияларни вертикал кўкаламзорлаштириш учун таянч керак бўлади. Читмаувчи ўсимликлар кўчатларининг қуйидаги турлари фарқ қилинади: деворий бино деворлари яқинида, балконларда ва лоджияларда; тана ёки – дарахт пояси ёнида, перголлар ва трельяжлар (9-расм), чирмашувчилар, айвончалар бўйлаб ва бошқа кичик меъморий шакллар бўйича жойлашади; осилиб турувчи чирмашувчилар; чирмашувчи ўсимликлардан чирмандалар.

Ўтли гули ўсимликлар композицияси.

Гули безашнинг асосий турлари – клумбалар, роботкалар, Бордюрлар, миксбордерлар, гуруҳли ўтказишлар, гул массивлари, якка ўтказиладиган дарахтлар, партерлар, ташқи тепаликлар (альпинарийлар) ҳисобланади.

Клумбалар – бу доира (10 расм), учбурчак, квадрат, тўғри тўртбурчак, ромб ва бошқалар кўринишидаги турли мунтазам геометрик шаклдаги гулзорлардир. Катталигига кўра улар катта ва кичик бўлиши мумкин. 23 м2 дан 50 м2 гача, кўпинча улар 1015 м2 бўлади. Клумбалар одатда ўртасига қараб кўтарилган қавариқ шаклда қилинади (баландлиги клумба диаметрининг 0,1 қисмидан ортиқ эмас). Клумбалар яшаш муддатига кўра бир йиллик ва кўп йиллик бўлади. Ўтказиладиган материалнинг турига кўра улар гули, декоратив-баргли ва гиламли, аралаш (гуллигиламли). Ўтказиш характерига кўра клумбалар яхлит (айнан бир хил ўсимликлардан ва новдалардан) ва таркибли ( бир турдаги, лекин ҳар хил Навли ўсимликлардан, ёки турли хил ўсимликларда). Таркибли клумбаларда ўсимликлар фақат систематик муносабаитда фарқ қилмасдан, балки баландлиги, гуларнинг ва баргларнинг ранги бўйича ҳам фарқланади. Клумбалар одатда икки марта; баҳорда ва ёзда-кузда безатилади. Баҳорда кузда экилган икки ва кўп йилли пиёзлилардан фойдаланилади; ёзги-кузги давр учун – бир йиллик, кўп йиллик, очиқ тупровда қишловчи ва қишламайдиган, гиламсимон ўсимликлар. Қишловчи гиламсимон ўсимликлар клумбани баҳорги безаш учун ҳам яроқлидир. Клумбалар марказида елпиғичсимон пальмалар, аговаларни ўтказиш мумкин, улар қишда орежерияга кўчирилади. Гули ўсимликларни экишдан ташқари, клумбаларни безашда атиргул, майса ўтлардан фойдаланилади. Клумбанинг тўсиғи берсклет, самишит, бирючина ва бошқалардан; ғиштдан, табиий тошдан, бетондан бирюдер кўринишида ( эски 10-15 см) бўлиши мумкин.

Рабаткалар - тўғри –тўртбурчакли чўзилган шаклдаги учуасткалар, унда бўйи энидан уч ва ундан ортиқ марта катта бўлади (1-жадвал). Рабатканинг эни 0,5 -3м, кўпинча 1-1,5 м бўлади. Сақланиш муддати, ўтказиладиган материал тури, безитилиши, тўсилишига кўра работкалар ҳиёбоннинг ёнлари бўйлар, бино ёнига (бир томонлама бабка), ёки ҳиёбоннинг ўртасига (икки томонлама работкалар) жойлаштирилади. Бир томонлама работкалардан баланд ўсимликлар орқароқда, пастроқлари олдинроқда жойлаштирилади, икки томонлама работкаларларда эса баланд ўсимликлар работканинг ўртасини эгаллайди.

Миксбордерлар – (аралаш работкалар) бир-бирига уланиб кетувчи ва асосан кўп йилликлардан тузилган, тўғри ва нотўғри шаклдаги тузилган кўринишдаги ўтказилган турли гуруғдаги ўсимликлар кенг полосалардир. Миксбордерда- гуллаш эрта-баҳордан кеч кузгача бўлиши керак. Бунга йилнинг турли даврларида гуллайдига ўсимликларни танлаб эиришилади.

Гуруғлаб ўтказишэркин жойлашган (тўсиқсиз) ўтсимон ўсимликларнинг тўплами. Гуруҳлар тоза ва аралаш бўлиши мумкин ва асосан кўпйилликлардан ташкил топади.

Гул массивлари- майсазорларда жойлашган, баланд бўйли ва ўртача бўйли гулловчи ва декоратив баргли ўсимликлардан иборат катта масофалар. Массивнинг майдони 100 дан 1000м2 гача. Шакли турлича, нотўғри шаклда. Кўпинча гули массивни қуриш учун атиргуллар, гергинлар,ирислардан фойдаланилади. Массивларда бир ёки бир неча турдаги ва навдаги ўсимликлар экилади. Агар массивга паст бўйли гулловчи ўсимликлар экилган бўлса, у гули гилам, атиргуллардан иборат бўлса, розорий – атиргуллар дейилади.

Якка ўтказилган ўсимликлар (солитерлар) бир йиллик, кўп йиллик ўсимликлар бўлиб, улар юқори декоратив сифатларга эга. Улар бинога композицион киришни, йўлаклардаги бурилишларни бўртириб туради. Якка ўсимликларни танлашда уларнинг баландлиги, гуллар ва баргларнинг декоратив сифатлари ҳисобга олинади. Уларни кузатиладиган жойлардан ўсимликларнинг 2-3 карра баландлигига тенг масофада ўтказилади.

Портерлар – тўғри геометрик шаклдаги кўкаламзорлаштирилган участкалар бўлиб, уларни расмийлаштиришда асосан майсали ўсимликлар кўпчиликни ташкил этади. Майса устида гулли ўсимликлардан ташқари чиройли гулловчи буталар, айрим дарахтлар жойлаштирилади. Портер участка шаклида оддий ва йўлакчалар билан ажратилган мураккаб кўринишда бўлиши мумкин. Портер композициясига декоратив бассейнлар, фавворалар, ҳайкаллар, айвончалар киритилиши мумкин. Партерлар асосан текис участкаларда барпо этилади. Ажратилган рельефи кескин ифодаланган участкаларда улар бир-биридан қияликлар билан, терилувчи деворлар билан ажратилган трассалар кўринишида барпо қилинади.

Тошли тепаликлар (альпинарийлар) рельеф ажратилган бўлганда ёки трассаларда ва зинапоялар бўйлаб, тошларни ўсимликлар билан бирга қўшиб барпо қилинади (11-расм). Тошлар, паст бўйли дарахтлар ва буталар гуллаб турувчи майсали ва декоратив – баргли ўсимликлар учун кўриниш вазифасини ўтайди. Кўпинча седум, юкки, тўшама флокс, папоротниклар, пиёзли ўсимликлар экилади.

Майсазор композицияси.

Майсазор – бошоқли, камроқ дуккакли ўтлардан иборат участкалар бўлиб, улар зич тупроқни ҳимояловчи қопламни ташкил этади. Уруғ сепиш, одерлаш, табиий ўтни яхшилаш ва бир қатор бошқа усуллар Билан барпо этилади.(қаранг 10 боб. Гулзор майсазорларни барпо эти шва уларга қараш.). Майсазорларнинг ўлчами 1м2дан бир неча гектаргача бўлади. Вазифасига боғлиқ ҳолда декоратив, спорт ўйинлари учун мўлжалланган ва махсус вазифани бажарувчи майсазорларга бўлинади. Бу майсазорларнинг барча гуруҳлари бир пайтда санитария- гигиеник вазифаларни ҳам бажаради. Декоратив майсазорлар кўккаламзорлаштиришнинг ёки алоҳида турини ёки дарахтлар, буталар, гуллар ўсувчи манзара вазифасини ўтайди. Спорт ўйинлари учун майсазорлар стадионларда, ипподромларда, ўйин майдонларида барпо этилади. Махсус вазифани бажарувчи майсазорлар аэродромларда, тошйўл ва темир йўл четларида, гидротехник иншоотлар четларида барпо этилади.

Жинсий таркибига кўра майсазорлар соф- бир хил турдаги ўтлардан иборат; аралаш- турли хилларидан иборат (аралаш ўт), гулловчи майса ўсимликлари билан бошоқли ва дуккакли ўтлараралашмасидан иборат бўлиши мумкин. Таркибига фақат бошоқли ёки дуккакли майсалар кирувчи майсазорлар зангори майсазорлар, аралаш ўтлар ва гулловчи ўсимликлар билан мавритонияли ёки рангбаранг майсазор дейилади. Майсазорлар амал қилиши вақтига қараб бир йиллик ва кўп йиллик бўлиши мумкин.

Декоратив майсазорларда объектдаги ўрни ва парвариш қилиш сонига (қирқиш ёки майсаларни ўриш) кўра партерли, оддий ва дала, шунингдек мавритонияли ва тупроқни қопловчи майсазорларга бўлинади. Партерли газонлар зангори объектнинг марказий қисмига, одатда ҳайкаллар гуруҳи яқинида, жамоат биносига кириш яқинида барпо қилинади. Майсазорлар яхшилаб, този қилиб, ўртача 5-7 кундан кейин қирқилади. Партер майсазорлар асосан кўп йиллик ўтларнинг бир хил туридан (ўтлоқ райграс ива майсазор овсяницаси) барпо этилади. Оддий майсазор зангори объектнинг қолган барча участкаларида жойлаштирилаид. Оддий майсазорни барпо этиш учун турли хил бутоқ ёғочи ўт аралашмасидан (3-5 турдаги) фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Майсазор ойига бир икки марта қирқилади. Яйлов ўтлари шаҳарлардан ташқаридаги зангори объектларда жойлашиб, кўп хил ўтлардан иборат бўлади: улар сунъий яратилган ёки кўпинча табиий ўтзордан иборат бўлади. Табиий ўтзор ерни бўшатиш, айрим участкаларда майсазор ўтларини экиш билан яхшилаб турилади. Майсазорни ўриш вегетация даври-ичида бир-икки марта ўтказилади. Мавритониягача майсазорлари кам буталовчи бошоқлиларни бир йиллик гулловчи ўсимликлар билан аралаштириб барпо этилади. Мавритонча майсазорлар ва тупроқни қопловчи ўсимликлардан тупроқни қопловчи ўсимликлардан тузилган майсазорлар ўрилмайди.

4.5.3. Меъморий элементлар ва иншоотлар

композицияси.

Кўкаламзорлаштиришда жонли ўсимликлардан ташқари меъморий элементлар (кичик меъморий шакллар) ва иншоотлардан ҳам фойдаланилади.

Улар қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

 1. декоратив меъморий элементлар – фавворалар, ҳайкаллар, вазалар, перголлар ва трельяжлар;

 2. ғоявий - сиёсий мазмундаги меъморий элементлар- монументал ёдгорликлар, бюстлар;

 3. маданий - маиший ва утилатор мазмунидаги элементлар – кўргазма павильонлари, ёзги театрлар ва кинозаллар очиқ эстрадалар, қироатхоналар, буфетлар, урналар, ёзувли жадваллар, акамейкалар;

 4. тинч дам олиш учун – айвончалар, кўриш майдончалари, павильонлар;

 5. фаол дам олиш учун – болалар майдончалари, бадан тарбия майдончалари, рақс майдонлари, аттракционлар;

4.2. Дарахт ва буталарнинг бош биологик, экологик ва декоратив ҳусуситяларига кўра тавсифи.

Боғ-парк композициясининг асосий материали дарахт, ёрдамчи материали – буталар, ярим буталар ва майса ўсимликлари ҳисобланади. Зангори қурилишнинг фақат кичик оъектларида (унча ката бўлмаган ҳиёбонларда, ҳовлидаги боғларда), шунингдек, махсус боғларда, масалан алпинайрийларда, буталар ва майса ўсимликлари асосий материал сифатида фойдаланилади.

Дарахт ўсимликлари гўзаллиги ва янгилиги, шакл ва бўёқларнинг хилма хиллиги билан инсонларнинг эътиборини ўзига тортади. Табиатнинг бу ажойиб асарлари доимо ўзгариб туради. Ўсимликлар организмларининг ривожига ташқи муҳит жуда катта таъсир кўрсатади. Ўсимликларнинг ташқи кўриниши, катталиги ва яшаш муддати шу ташқи муҳитга боғлиқ.

Тарихий ривожланиш жараёнида ёғоч ўсимликлари турлиач экологик шароитларда яшашга мослашиб келди. Айрим жинслар қуруқ қумли тупроқларда муваффақиятли ўсмоқда (қарағай, можжевельник, саксовул ва бошқалар), бошқаларига янада унумдор ва нам тупроқ керак (арча, терак, тол). Ўсимликларнинг иссиқликка, ҳаво намлигига бўлган талаблари ҳам турличадир.

Шахсий ўсиш жараёнида ўсимилклар бир қатор босқичларни босиб ўтади – ювеналдан етуккача. Бу босқичларда айнан бита ўсимлик тепа қисмининг катталиги ва шакли, ўсиш тезлиги турличалиги ифодаланади.

Вегетация мобайнида ўсимликларда ривожланишнинг мавсумий ритликаси кузатилади. Баҳорда ёғоч ўсимликларида барг ёзилади, гуллар пайдо бўлади. Ёзда улар йирик ёки майда , кўпинча яққол мевалар билан тўлиб тошади. Кўпинча баргнинг ранги ҳам ўзгаради. Кузда кўп хил тусга киради. Совуқ тушиши билан фаол ҳаёт цикли тугайди, барглар тўкила бошлайди ва ўсимликлар баҳоргача қишки уйқу ҳолатига ўтади. Ёғоч ўсимликларининг ҳаёт тарзи анна шундай. Бироқ бу, ҳаммага маълум бўлган ва оддий жараёнда шахсий хусусиятларнинг улкан хилма- хиллиги асос қилиб қўйилган, уларни зангори ўсимликларни лойиҳалашда, кўкаламзорлаштириш учун ўсимликларни танлашда ҳисобга олиш керак.

Декоратив материалнинг хусусиятларидан ёғоч ўсимликларнинг ўлчамлари, ўсиш тезлиги ва узоқ яшаши ҳисобланади.

4.2.1. Ўлчамлари

Ўсимликларнинг ўлчамлари даставвал ҳар бир турга хос бўлган ирсий (наслдан –наслга ўтадиган) хусусиятларга боғлиқ. Масалан, гигант секвоянинг баландлиги 130 м гача етади, зверобойники эса – 0,5 м. Дарахт ва буталарнинг ўсиш баландлиги ва тепа қисмининг диаметрига кўра (етук ҳолатида) қуйидаги таснифи умум қабул қилинган ҳисобланади.

Биринчи катталикдаги дарахтлар – (баландлиги 20 м ва ундан ортиқ). Игна баргли: тиканли арча 20-30 м, оддий қарағай, қрим қарағайи 20-35 м, веймут кипариси 30-50м. Баргли секвоя 35 – 50м, ботқоқ кипариси 30-50м. Баргли дарахтлар: эман, оқ тол, ўткир баргли клен, қора ольха, оқ тол, қора тол, шарқ платони, оддий ясен, америка ясени, лоал дарахти.

Иккинчи катталикдаги дарахтлар - (10-20м) элдор қарағайи, виржиния можжевельниги. Баргли: оддий нок, дала клени, оқ тут, синувчан тол, катальпа, Ош каштани, оқ ясень (гулли), зангори ясен, пенсилвания ясени.

Учинчи катталикдаги дарахтлар – (5-120 м) игна баргли: канада арчаси, узун баргли можжевельник, Банке қарағайи, баргли: оддий беҳи, татар клени, оддий рябина, Япония сафараси, оддий черемуха, мевали олма , турли хил бояриниклар, альбиция (ленкоран акацияси), канада бояриники.

Баланд буталар (2,5 м). Доим кўм-кўк: оддий можевельник, микробиота, шарқ биотаси, баргли: сариқ акация, европа бересклети, қора бузина, қизил бузина, оддий калина, Гиннал клени, лешина, ингичка баргли лох, оддий сирень, қалин сумах (сирка дарахти).

Ўртача катталикдаги буталар (1-2м).

Игна баргли: тоғ қарағайи, биота. Баргли: япон беҳиси, оддий барбарис, спирея, смородина, фарзиция, ҳидли сумах, корнус, дерен.

Паст буталар (0,5-1м.). Игна баргли: қозоқ можжевельниги, магония (доимо кўм-кўк ўсимликлардан). Баргли: ҳар хил дейция, дрок , паст миндаль (адир миндали), япон спиреяси, япон беҳиси.

Биринчи катталикдаги дарахтлар одатда юқори қисми кенг бўлади (диаметри 10м дан катта0, масалан, эман, клен, ясень. Иккинчи катталикдаги дарахтларда тепаси ўртача ўлчамда бўлади (диаметри 5-10м), учинчи катталикдаги дарахтларда тепаси тор бўлади (диаметри 2-5м). Лекин бу қоидадан истиеналар ҳам бор. Биринчи катталикдаги дарахтлар орасида тепа қисми ингичка пирамидасимон ёки устунсимон бўлган дарахтлар бор (устунсимон эман, пирамидасимон кипорик, устунсимон терак, пирамидасимон терак, уларнинг баландлиги 20-30 м бўлган ҳолда юқори қисмининг диаметри 2-3м). Айрим унчабаланд бўлмаган турларнинг тепа қисми кенг шохланган бўлади (масалан, альбицияда етук дарахтларда баландлиги 10 м бўлса, тепа қисмининг диаметри 10-15 м га етади).

Баланд буталар учун тепа қисмининг диаметри 3-5 м ва ундан ката, ўртача баландликдаги бутада 1-3 м, паст бўйли бутада – 0,5-1м.

4.2.2. Ўсиш тезлиги

Ўсиш тезкорлиги – ёғоч ўсимликларининг муҳим хусусиятидир. Тез ўсувчи дарахтлар ва буталар эртароқ декоратив ва санитария-гиигеник самара беради ва эртароқ ҳимоявий хоссаларни намоён этади. Тепа қисмларининг тез бир-бирига қўшилиши тупроққа ишлов беришини эртароқ тўхтатишига имкон бериб, экинларни яратишга кетадиган ҳаракатларни камайтиради. Ёғоч ўсимликларининг кўпайиши уч йўналишда кечади: баландлиги бўйича, тепа қисмининг кенглиги (диаметри0 бўйича ва йўғонлиги (поясининг диаметри) бўйича.

Ҳиёбонларга ўтказиш учун дарахт танлашда баландлиги, пояси йўғонлигининг ортиши ва тепасининг кенгнлиги эътиборга олинади, якка дарахт ўтказиш учун эса – баландлик ва тепа қисмининг эни бўйича ўсиши. Турлиёғоч жинсларида ўсиш катталиги турличадир, лекин барча турларда умумий қонуният кузатилади: дарах ҳаётининг биринчи йилида йиллик ўсиш унча катта бўлмайди, кейин аста-секин ортиб боради, маълум ёшга етганда энг катта қийматга эришади, кейин аста-секин камаяди, қариганда тўхтайди. Дарахтларнинг кўпчилик турларида юқорига қараб энг кўп жадал ўсиш 10 дан 20-30 ёшгача кузатилади, дарахтда поя ва шохларнинг бир йиллик ўсиши унинг жадал ўсишининг объектив кўрсаткичи бўлади (муҳитнинг оптимал шароитида). Айнан бир турдаги дарахтда поя ва шохларнинг йиллик ўсиш катталиги муҳит шароити, иссиқлик миқдори, ёғингарчилик, суғориш ва ёруғлик, тупроқ тури ва қўлланилаётган агротехникага кучли боғлиқдир. Масалан, оддий қарағайда Россиянинг ўрта қисмида поясининг энг кўп ўсиши 25 ёшда эришилади, жануброқда 15 йилда, шимолга яқинлашганда 40 йил ва ундан кеч. Амалий мақсадлар учун ёғоч ўсимликларининг ўсиш тезлиги бўйича қуйидаги таснифини қабўли қилиш мумкин:

Жуда тез ўсувчи – (новдасининг йиллик ўсиши 2м ва ундан ортиқни ташкил этади). – эвкалипт, қора терак , пирамидасимон терак, канада тераги, бальзам терак, осина, оқ поя, вавилона толи, айланий, оқ акация, гледипия, менбаргли клен, шакарли клен.

Тез ўсувчи (новдаларнинг йиллик ўсиши 1м ва ундан ортиқ) – баргли: қора ёнғоқ, греция ёнғоғи, пенсильвания леени, альбиция, ажойиб кательпа, тут, маклюра, платон, лола дарахти, ғадир-будир вяз, майда баргли вяз, игна баргли қрим қайрағочи, элдар қайрағочи, веймут қарағайи, икки парракли гинкго.

Ўртача ўсувчи (новданинг ўсиши 0,6 м ва ундан ортиқ) – баргли: силлиқ вяз, баргли вяз, қайрағоч, ўткир баргли клён, дола клёни, эман, оддий нок, йирик баргли липа; игнабаргли: Энгельмон арчаси, тиканли арча, виржения қора арчалари.

Секин ўсувчи (новдаларнинг ўсиши 0,25 -0,3 м га етади)- баргли: майда баргли нок, Сибир олмаси, фисталика, барг ташловчи магномия; игнабаргли: шарқ биотаси, Ўрта Осиё қора арчалари.

Санаб ўтилганлардан ташқари ўсимликларнинг карлик шакллари мавжуд бўлиб, улар жуда секин ўсувчи ёғоч жинслари тоифасига киради, бу гуруҳга самимий ва мевали тисс киради.

Шуни назарда тутиш зарурки, ёш даврида секин ўсувчи жинслар анча етук ёшида ўсиш илгарироқ тўхтамайдиган тез ўсувчи жинслардан олиб кетишлари ҳам мумкин. Кўпчилик ёғоч ўсимликларида тепа қисмининг энига қараб ўсиш баландликка қараб ўсишдан орқада қолади, лекин баландликка ўсиш тўхтаганидан кейин ҳам давом этади. Ёғоч жинслари пояси йўғонлигининг энг тез ўсиши юқорига қараб ўсиши жадаллиги даври билан ё мос тушади, ёки кўпинча кечроқ бошланади ва узоқроқ давом этади.

4.2.3. Узоқ яшаши.

Ёғоч жинсларининг яшаши давомийлиги боғ-парк қурилиши учун катта аҳамиятга эга. Ёғоч ўсимликларининг умри ҳар хил. Маълум бир қонуният кузатилади: тез ўсувчи дарахтлар секин ўсувчи дарахтларга қараганда, одатда камроқ яшайди. (бундан платан, оддий ясен, лола дарахти мустасно).

Ташқи муҳитнинг узоқ таъсир этувчи омиллари таъсирида тегишли шакллар ва биологик хоссалар шаклланган бўлиб, улар ўсимликларга маълум шароитларда яшашларига имкон беради. Агар ташқи муҳит ўсимлик бу ўзгаришларга мослашадиган даражада ўзгарса, у яшашда давом этади, лекин бунда у ўзгаради, бу ўзгариш унинг организмининг ё фақат бир қисмига таъсир кўрсатади, ёки бутун организмга таъсир кўрсатади. Муҳитнинг кучли ўзгаришларига ўсимлик унга мослаша олмайди натижада организмнинг ҳаётий функцияларида жиддий ўзгаришлар юз беради, бу уни халок бўлишига олиб келади. Шунинг учун боғ-парк қурилиш учун декоратив материални танлашда унга фақат ташқи шаклини баҳолаш нуқтаи назаридан ёндошмай, балки, агар биз ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишининг оптимал шароитларида унга хос бўлган декоративлигини беришни истасак, у ҳолда унга ўсимликларнинг кўкаламзорлаштирилаётган жойнинг тупроқ об-ҳаво шароитларига қўядиган талабаларнинг бутун мажмуини ҳисобга олган ҳолда ёндашиши зарур.

4.2.4. Ёғоч ўсимликларнинг ташқи муҳит

омилларига муносабати.

Ўсимликларнинг ҳар бир тури маълум бир табиий шароитларда юзага келган ва шаклланган. Улар турнинг ривожланиш жараёнида танлов омили ролини ўйнайди. Шунинг учун унинг ҳаётий цикли, ташқи ва ички тузилиш барча хусусиятларининг биринчи асоси ҳисобланади. Турнинг шаклланиш шартлари ирсият билан мустаҳкамланган биологик хосса бўлиб қолди. Ўсимлик унинг биологик хусусиятларига жавоб берадиган муҳитдагина меъёрида ҳаёт кечириши мумкин. Бироқ табиатда ҳам, маданиятда ҳам ўсимликларнинг биологик талабларининг уларнинг яшаш шароитларига тўлиқ мослашиши жуда кам кузатилади. Табиатда ўсимликларнинг муҳитнинг ўзгарувчан шароитларига мослашиши жараёни жуда секин кечади. Бунда турнинг генетик асоси, унинг ўзгаришларига ва мутациялар ҳамда гибридланишлар йўли билан янги белгилар ва хоссаларнинг пайдо бўлишига қобилияти бош аҳамиятга эга. Ўсимлик интродукцияда тезроқ мослашади, чунки инсон кўчириш учун энг қулай шаклларни танлайди, ўзгарувчанликни рағбатлантирувчи тегишли етиштириш усулларини қўллайди ва танлаб олишини ўзига керакли томонга йўналтиради. Ўсимликларни муваффақиятли киритишда асосий нарса – уларнинг ҳаётини ўрганиш асосида уларнинг ўтказиладиган жойининг экологик шароитларининг интродуцентларининг биологик хусусиятларига янада тўлароқ мос келишидир.

Ўсимликлар учун муҳитни маълумки экологик омиллар (сув, ёруғлик, тупроқ, температура, ҳаво), биотик омиллар (ҳайвонлар ва ўсимликларнинг таъсири) ва антропоген омиллар (одамнинг таъсири) яратади. Уларнинг ҳаммаси алоҳида эмас, балки бир-бирига боғлиқ мажмуа сифатида таъсир кўрсатади, лекин омиллардан бири мазкур ҳудудда ўсимликларнинг ҳаёти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Ўзбекистон шароитида кўк қурилишга нисбатан қўлланилганда декоратив ёғоч жинсларини етиштиришга ва улардан аҳоли пунктларини кўкаламзорлаштиришда фойдаланишга таъсир этувчи муҳим экологик омиллар ҳаво ва тупроқнинг температураси, тупроқнинг сув ва озиқлаш режими, ёруғлик ва ҳаво таркиби ҳисобланади. Тупроқнинг озиқланиш ва сув режимини тегишли агротехник тадбирлар билан тартибга солиш мумкин. Ҳаво ва тупроқ температурасини деярли тартибга солиб бўлмайди.

Ҳаво температураси. Ўсимликдаги ҳаётий жараёнлар фақат маълум бир температура шароитларида юз бериши мумкин. Ўсимликларнинг турли хиллари ўз ривожи учун турли миқдорда иссиқликка эҳтиёж сезади ва температурани оптималдан ошириш ва пасайтириш томонига кучли оғишларга чидай олиш қобилиятига эга.

У ёки бу ёғоч жинсини кўкаламзорлаштириш мақсадлари учун қўлланиш имкониятлари асосан бу жинс декоратив сифатларини йўқотмасдан кўтара олиши мумкин бўлган миинимал ва максимал температура катталиги билан аниқланади.

Ёғоч ўсимликларининг температуранинг узоқ вақт пасайишига табиий (қор) ва сунъий қобиқсиз чидай олиш қобилиятига қараб, уларни қуйидаги бешта гурухга ажратиш мумкин:

 1. қаттиқ совуққа чидамли ўсимликлар (35-500с ва ундан совуққа чидайди) – қалин қайин, қарағай, оддий арча, Сибир арчаси, тоғ қарағайи, бамзомик терак, буталар – қизил бузина, Сибир дерени, сариқ акация ва бошқалар.

 2. совуққа чидамли (25-350с совуққа чидайди )- канада арчаси, энгелман арчаси, тиканли арча, оқ тол, берест вяз, қайрағоч, эман, ўткир баргли клен, Гинал клени, татарча клен, менбаргли клен, қумранг ёнғоқ, оддий черемуха, оддий ясен, буталар- бояришник, оддий камина, ругоза атиргули, оддий сирень, Венгрия сирени.

 3. ўртача совуққа чидамли (15-250с гача совуққа чидайди) – Қрим қарағайи, оқ акация, гледичия, оддий катальпа, ажойиб катальпа, отлар каштани, дала клёни, кумушсимон клен, ғарб каркаси, қора терак, қора ёнғоқ, сариқ қарағай, япон софораси, Берлин тераги, Канада тераги, оқ тут, шарқ платони; буталар – япон беҳиси, оддий бирючина, дейция, калина гарцовина, тор баргли лох, скумпия, сирень, чебушник, наъматак турларининг катта қисми.

 4. совуққа чидамайдиган дарахтлар (10-150с гача бўлган совуқларга узоқ бўлмаган муддатга чидай оладиган) – аризана кипориси, аризония кипориси тиқин қилинадиган эман; вавилон ивоси, доимо кўм-кўк кипарис, криптомерия, қулай лавр, магнолия, доимо кўк секвоя, эквалипт; буталар- глициния, гартензия, жасмин, зайтун, мегерстремия ва бошқалар.

 5. иссиқсевар ўсимликлар (100С дан паст) бўлмаган қисқа муддатли температура пасайишига чидаш берадиган ўсимликлар; уларга субтропик ёғоч жинсларининг катта қисми киради.

Ўзбекистонда кўкаламзорлаштириш учун биринчи тўртта гуруҳдаги ўсимликлардан фойдаланиш мумкин.

Ёзда 420С гача етадиган юқори ҳаво температураси етук ўсимликлар учун ва айниқса уруғдан униб чиққан ўсимликлар учун жуда ҳавфлидир, улар кўпчилик турларда сиқилиб етиштирилади. Аччиқ каштан, йирик баргли липа, қайиннинг айрим турлари ёзги жазирамада барг ва игна барглари куяди.

Ўсимликларнинг ҳаётида тупроқнинг илдизга озуқа берувчи қатламининг температура режими ката аҳамиятга эга бўлиб, у органик қолдиқларнинг чириши тезлигини, илдизларнинг ўсиши ва нафас олишини, ўсимликка сув ва минерал моддаларнинг келишини ва ҳ.о.ларни белгилайди. Замонавий индустриал шаҳарда тупроқнинг температура режими унинг табиий шароитларидаги режимидан тубдан фарқ қилади. 15 см чуқурликда тупроқнинг температураси одатда ҳаво температурасига тенг бўлади. Бу ҳол ўрмонда хеч қачон кузатилмайди. Ҳаво температураси 360С бўлганда асфальт қопламаси остида 20 см чуқурликдаги 480С гача қизийди, аммо боғда шу вақтда дарахт поялари остида худди шу чуқурликда температура 260С дан ошмайди. Ёз вақти кўчада экинларнинг чуқурчаларини бекитиб турадиган металл апнжаралар тупроқнинг температурасини анча оширади. Ўта қизиш тупроқ намлигини буғланишини кескин оширади ва ерни тез қуритиб юборади. Ортиқча иссиқлик намликнинг барглар орқали буғланишини оширади ва илдиз тизими фаолиятини сусайтиради. Юқори температурада ва намлик етарли бўлмаганда илдиз тукларининг ўсиши қисқаради, уларнинг сўриш қобилияти сусаяди ва ўсимликларнинг умумий сув баланси ёмонлашади. Қишда қор қоплами бўлмаганда, асфальт остида тупроқ анча чуқур жойгача музлайди ва 20 см чуқурликда ташқи ҳаво температурасининг 57-70% тенг даражага пасаяди. Қаттиқ музланган тупроқда дарахтларнинг илдизи шикастланади. Кўчалар, майдонлар ва асфальт билан қопланган жойлардаги тупроқнинг ноқулай температура режими кўкаламзорлаштириш учун янада чидамли ёғоч жинсларни танлаб олишни талаб қилади.

Шаҳар шароитида, тошли қурилишлар ва кўча ҳамда майдонларнинг асфальт қопламалари орасида юқори бўлганда транспирация ва нафас олиш интенсивлиги кескин кўчаяди, ўсимлик тўқималари сувсизланади, фотосинтезнинг интиенсивлиги тушади, органик модда сарфи аста секин унинг синтезидан орта боради. Ўсимлик сусаяди, касаллик ва зараркунандаларга осон чалинади, декоративлигини ва мустаҳкамлигини йўқотади, вақтидан илгари ҳалок бўлади.

Ёғоч бута жинсдаги дарахтлар юқори температураларнинг таъсирига турлича қаршилик кўрсатади. Жанубда ўсадиган нурлар иссиқликка энг кўп чидайди: сафара, гледичия, оморфа, катальпа ва бошқалар. Шимолий ва ўрта кенгликда яшовчилар (қайин, липа, хлен, арча ва бошқ. ) исиқлика камроқ чидайди ва ҳаво муҳитидаги юқори температурага анча ёмонроқ чидайди. Баргларни ўта ортиқча қизишдан ҳимояловчи юқори транспирацияли турлар паст транспирацияли турларга нисбатан юқори температураларга яхшироқ чидайди. Ўсимликларнинг иссиқликка чидамлиги кўп жиҳатдан тупроқнинг намлиги билан боғлиқ. Тупроқнинг қуриб қолишига йўлқўймай, мунтазам равишда суғориб туриб ва ўсимликларни доимий равишда зарур миқдордаги намлик билан таъминлаб, дарахтлар ва буталарнинг иссиқликка чидамлилигини анча ошириши мумкин.

Қуруқ тупроқда дарахт ва буталарнинг иссиқликка чидамлилиги анча пастдир. Иссиқликка чидамлилик ўсимликларнинг морфологик хусусиятларига, шунингдек ёнига ва вегетация даврига боғлиқ. Ёш ўсимликларда ва вегетация бошланишида, дарахтлар ва буталар ёш барглар билан қопланган пайтда иссиқликка чидамлилик анча паст бўлади.

4.2.5. Ёруғлик.

Ёруғликка бўлган муносабатга кўра ёғоч ўсимликлар ёруғликсевар, салга чидамли ва яримсояга чидамли турларга бўлинади.

Ёруғликсевар дарахтлар – саксовул, оқ акация, альбиция, қайин, тилоғоч, ботқоқ кипориси, Виржиния можжевильники, ясси шохли(биота), оддий қарағай, платон Қрим қарағайси, Пенсильвания ясени, оддий ясен, Япония сафароси, оқ тут, паст бўйли вяз, клен, Греция ёнғоғи, қора терак, оддий нок, эман, буталар- гребеншик (турли хили) , ингичга баргли лох, қум акация, кумушранг чингиль, амарфа, лабурнум, спирея (турли), четан (рябина).

Ярим сояга чидамли дарахтлар- кумушранг липа, лола дарахти, скушпия, оддий рябина, черемуха, веймут қарағайи, йирик гули могнолия, қора ольха, оддий можжевильник; буталар- қор меваси, сариқ акация, япон бехиси, юмалоқ баргли бояришник, магония ва бошқалар.

Ёруғлик, иссиқлик каби ўсимликлар ҳаётида энергетик омил ҳисобланади. Тўла ёритилганда ўстириш жараёнлари бостирилади ва ўсимлик организмининг ривожланиш жараёнлари тезлашади. Ёруғда ўсувчи ёғоч жинслари гуллаш даврига ва мева тушиш даврига олдинроқ киради, уларнинг мевалари ҳосили сояда ўсадиганларга қараганда мунтазам ва кўпроқ бўлади.

Иссиқликдан фарқли равишда ёруғлик ёғоч ўсимлигининг ташқи қиёфасига кўпроқ шакллантирувчи таъсир кўрсатади. Масалан, ёруғликда ўсган дарахтлар конуссимон пояга эга, ерга яқин жойдан йўғон шохларга эга бўлиб, тепа қисми кенг бўлади. Ўрмонда ўсган дарахтларнинг пояси шохлардек тозиланган текис, деярли цилинрдсимон шаклда бўлади, унинг тепа қисми унча катта бўлмайди. Турли хилдаги дарахтлар ва буталардан гуруҳлар тузиб, уларнинг ёруғликка бўлган муносабатини қатъий ҳисобга олиши керак. Гуруҳ бу ҳисобсиз, одатда, жонли бўлмайди. Ёғоч жинсларининг яшаши ва меъёрида ривожланиши учун ёритишнинг интенсивлиги (ёруғлик кучи) ва давомийлиги (кукуннинг узунлиги) аҳамиятга эга.

Ёғоч жинсларнинг ёруғликка бўлган талабининг айрим кўрсаткичларига баргининг шакли хизмат қилиши мумкин. Барглари мураккаб ва кенг бўлмаган ёғоч жинслари одатда ёруғликни яхши кўради, йирик оддий яхлит баргли жинслар эса одатда сояга чидамли бўлади. Кесилган барг шаклидаги ва “рангли” лар ёруғликка анча талабчан бўладилар.

Ёруғликка талаб туради. Ёғоч жинсларининг иссиқ жойлардан анча совуқроқ жойларга силжишида (маданиятда) ёруғликка бўлган эхтиёж ортади ва аксинча. Бундан ташқари, ёруғликка талаб озиқланиш шароитларига боғлиқ: кучсиз тупроқда ёруғликка бўлган талаб ортади.

Ёғоч жинсларининг интенсив ёруғликка бўлган талаби уларнинг муҳим хусусияти ҳисобланади ва мазкур жой учун жинсларни танлашда ва жинсларнинг ўсимликларга қўшилишида доим ҳисобга олиниши керак. Акс ҳолда ёруғлик етишмаслиги ўсимликларнинг ривожланишига ва уларнинг декоратив сифатларига салбий таъсир кўрсатади. Ёруғликсевар турларга яхши ёритилган жойлар ажратиши, уларнинг массивларда салсеварларга қараганда сийракроқ қилиб ўтказиш керак; чунки поянинг сояда қолган новдалари тезроқ ўлади. Сояга чидамли дарахтлар ва буталар массивлар ичига ёки шимолий томонга мўлжалланган четига ўтказилади.

Сув- ўсимликларнинг ҳаёти (уруғнинг униши, ўсиш, ассимиляция жараёнлари) усизмумкин бўлмаган зарур элемент. Сув ўсимликка тупроқдан томирлари орқали келади, шунинг учун тупроқнинг намлиги унинг сув Билан таъминланганлик кўрсаткичи ҳисобланади. Ўсимликларнинг нормал ривожланиши учун ҳавонинг намлиги ҳам катта аҳамиятга эга. Ҳавонинг нисбий намлиги камайиши билан тупроқдаги сувнинг буғланиши, шунингдек уни ўсимликлар томонидан истеъмол қилиниши сезиларлижаражада ортади. Ёғоч жинсларининг кўпчилик турлари учун энг қулай ҳаво намлиги 70-80% ҳисобланади. Бундай шароитларда фотосинтез яхшироқ кечади. Ўзбекистоннинг турли районларида вегетация даврида ҳавонинг ўртача кўп йиллик нисбий намлиги 10дан 25%гача оралиқда ўзгариб туради, бунда июл-август ойларида у энг паст даражада бўлади. Нам ҳавода ўсимликлар намликни камроқ буғлантиради, ўсиш кўчаяди; қуруқ ҳавода эса аксинча. Нисбатан иссиқ қуруқ қишларда ўсимликларда новдаларнинг баъзан қуриб қолиши кузатилади.

Тупроқ ва ҳаво намлиги шароитлари ўсимликларнинг ташқи кўринишига, уларнинг анатомик тузилишига ва физиологик вазифаларига таъсир кўрсатади. Қурғоқчилик районларида ўсимликларда барг пластинкаси кичраяди, туклар сони ортади, мум пайдо бўлади.

Ёғоч жинсларини сувга эҳтиёжига кўтара уч гуруҳга ажратиш мумкин:

 1. намликка талабгор (гигрофитлар)- ортиқча намланган тупроқларда ўсади (ботқоқ кипариси, толлар, лапина, терак, қора ольха ва бошқалар):

 2. намликка ўртача талабгор (мезофитлар)- етарлича намланган жойларда табиий равишда ўсиб чиқади (барглардан –амур бархати, қалин қайин, силлиқ вязь, клен-явар, ўткир баргли клен, майда баргли липа, магнолия, оддий рябина, оддий ясен; игнабарглилар – тиканли арча, кумушсимон арча, тисс);

 3. намликка талаби кам анча қуруқ ёки камроқ қуруқ ўсиш жойига қониқиб яшайди (барглилардан – Япон беҳиси, айлант, қайрағоч, оқ акация, аморфа, қайин, оддий брючина, каркас, бояришник, пас бўйли вяз, олча, гледичия ва бошқ.; игнабарглилардан – биота, тиканли арча, виржиния ложжевельники, қоғоз можжевельники, Қрим қарағайи, оддий қарағай).

Ярим саҳро ва саҳролардаги ёғоч ўсимликлари намликка талаби наҳоятда камдир. Суғориладиган ерлардаги атмосфера ёғинлари ассортиментни танлашда ҳол қилувчи омил бўла олмайди. Суғорилмайдиган чўл ҳудудларида ёғинлар кенгбаргли ёғоч жинсларининг ҳаётини таъминлай олмайди. Бу ерда кўкаламзорлаштириш учун саксовул, черкез, қандиш, қум акацияси ва бошқа шу каби қурғоқчиликка чидамли турларини танлашга тўғри келади. Ўзбекистонда ўсимликлар интродукциясива акклиматизацияси муваффақиятлари кўкаламзорлаштирувчилар учун жинслар ассортиментини кенгайтириш имконини беради.

Парклар ва ўрмон паркларни лойиҳалашда баъзан сув тошқинлари пайтида сув босадиган дарёларнинг сувлоқ тошқинлари пайтида сув босадиган дарёларнинг сувлоқ пичанзорларида пастқам ерларни ўзлаштиришга тўғри келади. Бундай участкаларда илдиз сиситемасини узоқ вақт сув босишишин зарарсиз кўтара оладиган ёғоч жинсларинигина ўтказиш мумкин (5-жадвал).

4.2.6. Ҳаво.

Ўсимликларнинг ҳаёти таркиби жуда муҳимдир. Кислород ўсимликлар учун нафас олишига зарур, карбанат ангидрид гази эса – органик моддалар фотосинтези учун зарур. Ҳавода кислород миқдори етарли, тупроқда эса у кўпинча етишмайди, айниқса у кучли зичлаштирилганда (шаҳар паркларида, кўча ва ҳовлидаги дарахт экилганда). Кўча қопламлари ҳам аэрацияни қийинлаштиради.

Ер устидаги қатламда карбанат ангидриди газининг манбаи куйиш, ўсимликлар ва ҳайвонларнинг нафас олиши ҳисобланади, лекин тупроқ организмларининг ҳаёт фаолияти – бактериаллар ва замбуруғларнинг ҳаёт фаолияти ҳисобланади. Ҳавонинг секин ҳаракатида, масалан, ўрмонда, углерод икки оксидининг миқдори икки, уч марта ортиб кетади, фотосинтезнинг самарадорлиги эса бир неча марта ортади. Саноат шароитида ёнилғининг турли хилларининг ёнишида атмосферага кўтарилаётган карбонат ангидрид гази ўсимликларнинг самарадорлигини оширилади. Бунинг сабаби шундаки, саноат корхоналари, иссиқлик электростанциялари, иситиш қозонхоналари, темир йўл ва автомобиль магистраллари яқинида ҳаво қурум, углерод оксиди гази, карбонат ангидрид, хлор, азот оксиди, фенол ва бошқа захарли моддаларга, кўпинча кўп миқдорда бўлган ўсимликлар ҳаёти учун зарарли чиқиндилар билан ифлосланади. Бу аралашмаларнинг зарали таъсирида ўсиш камаяди, айрим шохлари ҳалок бўлади, барглар зараланади ва тушади, гуллаш ва мева бериш даражаси пасаяди. Сусайган ўсимликлар етарли миқдорда озуқа моддаларни тўплай олмайди, кўпинча замбуруғ кассаликларига дучор бўлади, ва ўзининг табий қоришига етмасдан анча олдин ҳалок бўлади. Ўсимликлар учун олтингугурт гази, хатто 0, 001% концентрацияда ҳам жуда заралидир. Шунингдек, углерод оксиди (ис гази), сероводород, азотли ва хлорли бирикмалар жуда ҳам зарали. Бундан ташқари, қурум ва чанг барглар устига тушиб, хужайраларини беркитиб қўяди, бу эса фотосинтезнинг сусайишига олиб келади.

Ёғоч ўсимликлар уларга тансиқ (заҳарли) газсимон бирикмаларнинг таъсирига турлича муносабатда бўладилар. Эволюция жараёнида улар ҳавода заҳарли газлар бўлиши каби экологик омилнинг таъсирига мослаша олмадилар. Аммо уларнинг қурғоқчиликка нисбатан айрим мослашиши хоссалари заҳарли газсимон аралашмаларга қарши таъсир этувчи омил бўлди.

Дарахтлар ва буталарни жуда газга чидамли, ўртача газга чидамли ва газга чидамли бўлмаган турларга бўлинади.

Барглаш пастга қараб осилган ўсимликлар ҳисобланади (лох, облепиха ва бошқалар), қизил-баргли шакллар (бар-барис, оддий барбарис, қора қизғиш, оддий вяз, қор меваси, ясен баргли клен, от кашитон, қизил, Канада тераги, сирень, магопия, диервилла, ўткир баргли клен, биота, оқ тут, виржиния ва бошқ.) Улар қисқа вақт ичида газлар зарартирган органларини тиклай оладилар.

4.3-жадвал

Гурух

Жинси

Сув босимининг йўл қўйиладиган давомийлиги, кун

I

II

III

IV

V

VI

Толлар: сариқ, шелюга, синувчан (ракета), оқ тол, қора тол, кулранг тол (туронга). Балль толи ва бошқ. Экзотик ўсимликлардан:ботқоқ кипариси, метасеквоя.

Оқ тол, қора ольха, кулранг ольха.

Тераклар: қора,оқ, оддий черёмуха.

Силлиқ вязь, осина.

Оддий аморфа, эман, Пенсильвания ясени.

Оддий арча, ўткир баргли клен, майда баргли липа, оддий ясень

80 ва ундан ортиқ

60 ва ундан ортиқ

40 ва ундан ортиқ

30 ва ундан ортиқ

20 ва ундан ортиқ

15 ва ундан ортиқ

Оқ акация, аморфа, чубушник, ёввойи узум, оқ тол, қора смородина, сибирь олмаси, толбаргли спирея, татарча клен, пирамидасимон терак, бальзам терак, тиканли арча, ўртача газга чидамли дарахтлардир. Улар ноқулай шароитларга қийин чидайди, лекин яшай олади.

Кўпгина игнабарглилар, айниқса арча ва қарағай, барглилардан йирик баргли липа, қалин қайин, оддий рябина ва бошқалар газга чидамли эмаслар гуруҳига киради.

Шимолга чидамлилигига кўра дарахтлар ва буталар шамолга чидамли ва шамолга чидамсиз гуруҳларга бўлинади. Биринчисига оддий эман, оқ ва қора терак, лола дарахти, ўткир баргли клен ва дала клени, йирик гули магнолия, қарағайларнинг айрим турлари киради. Шимолга чидамсиз гуруҳга – оқ акация, оқ тол, теракнинг айрим турлари киради. Енгил тупроқда айрим турлар шамолга чидамсиз бўлиб қолади (қарағайлар ва бошқ.).

Кучли шамолларнинг таъсири ҳам дарахтларга салбий таъсир кўрсатади: барглар узилади, шохлари синади, бир томонлама, “байроқсимон” шаклга эга бўлувчи тепа қисмининг тавсифи ўзгаради.

Иссиқ шамоллар (афғони, гаримсель) таъсирида барглари майда, анча қалин бўла бошлайди, баъзан эса қурийди ва тушиб кетади. Дарахтлар ва буталар шохланиб кетади.

4.2.7. Тупроқ.

Мазкур об-ҳаво шароитларида тупроқнинг кимёвий таркиби ва физик хоссалари ўсимлик қопламаси ваунинг ривожланишининг кўринма таркибини аниқлайди. Турли хил ўсимликларнинг тупроққа бўлган талаби бир хил эмас. Бу белгисига кўра уларни уч гурухга ажратиш мумкин;

 1. тупроққа талабчан: эман, қайрағочга ўхшаган дарахт, клен, арчалар, ясень, қора олька;

 2. ўртача талабчан: оддий арча, ясень баргли клен, қрим қайрағочи;

 3. талабчан бўлмаган; айлант, сариқ акация, осилган қайин, гребеншик, толлар, лох, маклюра, виржинияложжевельники, оддий можжевельник, тоғ қайрағи, теракларнинг баъзи турлари (оқ, қора), тут.

Шундай ўсимликлар гуруҳи мавжудки- пламмофитлар улар қумда яшашга мослашгандир. Қум босганда улар қўшимча илдиз ҳосил қилади, бу илдизлар узунлиги бир неча ўнлаб метрга етади. (айрим турлариники жузгуна 30м ҳам етади). Бундай ўсимликларга жузгундан ташқари қум акация, саксовул киради.

Илдизида тугунакли бактериялар бўлган ёғоч жинслари ҳаводаги азотни тутиб олади. Улар гумуси кам бўлган тупроқлардагина ўсибгина қолмай, балки уни азот билан тўйинтиради ҳам (оқ акация, ракетник, кульранг олха, лох, облепиха ва бошқ).

Шундай ёғоч жинслари ҳам борки, улар тўпланган ерларда ҳам ўсади. Улар тупроқда 2-3 % гаса хлорли натрий бўлганда ҳам чидаб ўсади(солянка, гребешник, саксовул, совун дарахти). Бундай шўрланганлик бош ўсимликлар учун ҳаракатлидир. Ботқоқ кипариси, рододендронлар, гингко тупроқда оҳак бўлишини кўтара олмайди. Бошқа жинслар (ясень, липа, лавр, европа маслинаси) оҳакли тупроқ бўлишини талаб этади. Айлант (Хитой ясени) нефть билан ифлосланган тупроқда ўсиши мумкин. Шунинг учун ўсимликларни экишини лойиҳалашдан олдин тупроқ шароитлари текширилиши керак. Агар кўкаламзорлаштириш объектига асос солишда тупроқни жиддий яхшилашнинг имкони бўлмаса, ҳар бир конкрет участка учун тегишли жинени танлаб экиш керак.

4.2.8. Рельеф.

Жойнинг рельефи (текислик ёки паст-баланд, тоғли, денгиз сатҳидан баландлиги, ён бағирларнинг қиялиги, уларнинг экспозицияси) ўсимликларнинг ўсишива ривожланишига кучли таъсир кўрсатиб, микроиқлим шароитларни (ёритишдан, иситишдан фарқрлиги, ҳаво ва тупроқ намлиги, шамол режими ва бошқ.), шунингдек тупроқ қопламасининг характерини ўзгартиради, буларнинг барчаси пировардида ўсимликларнинг кўриниши таркибига таъсир кўрсатади.

Тоғли туманларда рельефнинг аҳамияти айниқса кескин намоён бўлади, аммо пас баланд рельефли жойларда ҳам (тепаликлар, адирлар) ёғоч ўсимликларнинг ўсиш кўрсаткичлари анча ката миқдорда ўзгариб туради. Шунинг учун боғ барпо этиш масалаларини ҳал этишда ёғоч жинсларини тўғри танлаш ва уларни жойлаштириш учун табиий ўсимликлар қопламасининг ривожланишини синчиклаб ўрганиш микроиқлимий ва тупроқ шароитининг бутун мажмуини ҳисобга олиш зарур.

4.2.9. Ёғоч ўсимликларининг декоратив сифатлари.

Ёғоч ўсимликлар деб ер усти қисмлари ёғочли бўлган кўп йиллик ўсимликларга айтилади. Ер ости қисмларининг ривожланиш характерига кўра улар дарахтларга, буталарга, ярим буталарга, лионаларга бўлинади. Дарахтларда яхши ифодаланган бита поя бўлади, улар катта ўлчамларга эга бўлиб, одатда буталарга нисбатан узоқ вақт яшайди. Буталар нисбатан ўлчамлари унча катта бўлмайди, улар илдизидан бошлабоқ бир неча деярли тенг қийматли шохлари бўлиб, одатда дарахтлардан кам яшайди. Ярим буталар дарахт ва майса ўсимликлар ўртасидаги ҳолатини эгаллайди. Шохлари тўн фақат пастки қисми ёғочлашиб, юқори қисми эса майсали бўлиб қолиб, ҳар йили ўлади. Ярим буталар қаторига пояси бир ёшида тўла ёғочлашса ҳам, иккинчи йили гуллаш ва мева бериш циклларини тугатиб, ўлади (малина).

Аланалар – кўтариш ва таянчга маҳкамлаш учун махсус мосламалар билан таъминланган, таянчга мухтож бўлган узун шохларга эга ёғоч ўсимлигидир.

Доимо кўм-кўк ва барги тушувчи ёғоч ўсимликлар фарқ қилинади. Доимо кўм-кўк дарахтлар ва буталар кўп йиллик барг ёки игнали баргларга эга бўлиб, улар ҳаммаси бирдан тўкилмай, балки аста-секин тўкилиб янгилари билан алмашиниб туради, шу сабабли ҳам ўсимлик доимо барг билан қопланган бўлади. Баргни тўкувчи ўсимликлар ноқулай вегетация даврикелиши билан (тропик ўрмонларда қурғоқчилик даврида ёки қишда) барча баргларини тўкади.

Кўкаламзорлаштириш учун ёғоч ўсимликларининг муҳим хоссаларидан бири унинг декоративлиги бўлиб, у тепа қисмининг шакли, зичлиги, шакллардаги баргларининг шакли, катталиги, ранги ва жойлашуви, гуллашининг ранг-баранглиги ва мева қилиши билан белгиланади.

Тепа қисмининг шакли (12-расм) – ёғоч жинсларининг муҳим декоратив белгиларидан бири бўлиб, у шохлар системаси билан аниқланади. Тепа қисмининг шакли ёзда ҳар хил бўлиши мумкин, у дарахт ёшига қараб ўзгариб туради. Тепа қисмининг табиий ва сунъий шакллари фарқ қилинади, сунъий шакли қирқиш натижасида ҳосил қилинади (шаклга солинади). Ёғоч ўсимликлар тепа қисмининг учрайдиган барча шакллари амалий мақсадлар учун қуйидагиларни келтириш мумкин:

 1. бетартиб (нотўғри): вяз, эман, тол, оқ терак, оқ тут ва бошқалар;

 2. пирамидасимон (коннуссимон, урчуқсимон, устунсимон): пирамидасимон эман, ўткир баргли клён, пирамидасимон терак, ғарб туси, биота ва бошқалар;

 3. овал (элменсимон) ва унинг вариантлари: каштан, клён ва бошқалар;

 4. тухумсимон: липа, Веймут қарағайи;

 5. тескари тухумсимон: Сирия гибискуси;

 6. зонтсимон: айлант, альбиция, Итльян қарағайи;

 7. шарсимон (штамбли ва шохли): патсимон шохли қарағоч, сафара, Сибирь олмаси, сирень ва бошқалар;

 8. ғамгин: эгалган берёза, вавилан толи ва оқ тоя;

 9. чирмашадиган (лианасимон): узум, жимолость;

 10. ерга ёзилувчи: қозоқ можжевильники, қизилча;

 11. ёстиқсимон: Лавсан кипариси, микробиота;

Ҳар бир ёғоч жинсига тепа қисмининг шакли ўзига хос бўлади.

Ўртача ёшда ўртача ривожланган дарахтнинг тепа қисми шаклини умумий деб ҳисоблаш лозим, чунки ёшига қараб у ҳам ўзгаради. Масалан, Қрим қайрағочи, оддий қайрағочнинг тепа қисми 5-10 ёшида кенг пирамидасимон бўлса, ўрта ёшида – кенг овалсимон, қари- дарахтлар эса- соябон шаклида бўлиб қолади. Тепа қисми шакли фақат ёшига қараб эмас, балки етишиш шароитларига кўра нотекис ёритилиши, шимолнинг таъсирига кўра ҳам ўзгаради. Бундай ўзгариш фақат тепа қисмининг шаклига кўра эмас, балки баргларнинг орнаментига кўра, гулларнинг рангига кўра ҳам тепа қисмининг шакли мазкур тур учун умумий бўлганлардан фарқ қиладиган барқарор ҳар хилликларни ҳосил қилишга мойиллик барча ва игна баргли ёғоч жинсларида учрайди, доимо кўм-кўк бўлганларда эса намроқ учрайди.

4.3. Инсон ва ўсимликлар.

Инсон табиатини ўзгартиради, ўсимиликларни зараркунандалар ва касалликлардан ҳимоя қилади, ерларни сув билан таъминлаш ва қуритиш бўйича меморатив ишларни амалга оширади, майдонларни ҳимоя қилувчи ва шамолга қарши кўчатлар яратади, табиий бойликлардан оқилона фойдаланилади. Хўжалик фаолияти натижасида табиий ландшафтлар ўзгаради. Инсон фойдали ўсимиликларни улар аввал ўсмаган жойларда етиштиради. Кўп йиллар мобайнида ўзига хос дендрологик музей ҳисобланган Бош ботаника боғи (Москва), Батумидаги батаника боғи, Сукуми ботаника боғи, эски Гаградаги парк, Саъидаги дендрарий, Ялта ботаника боғи, Ўзбекистон ФАнинг ботаника боғи (Тошкентда) каби боғлар яратилди. Бу паркларда ва дендрарийларда бизга бошқа мамлакатлардан келтирилган пальма, банан, эквалипт, манолия, кўпгина игна барглилар ва бошқа жуда кам учрайдиган ўсимликлар ўстирилади. Бу ўсимликлар кўкаламзорлаштиришда қўлланиладиган дарахтлар ва буталар ассортиментини бойитади.

Тепа қисмининг зичлиги. Парк композицияси учун ёғоч ўсимликлари тепа қисми сифатининг муҳим жиҳати унинг массаси (мономийлиги) ҳисобланади. Тепа қисми зич ёки енгил, ораси очиқ (нозик) бўлиши мумкин. Тепа қисми зич бўлган ёғоч жинслари меъморий иншоотлар ва ҳайкаллар учун яхши манзара яратади. Улар чанг ва шимолдан ҳимоя қилади, яхши соя беради. Тепа қисмининг зичлиги шохланиши сиситемаси ва барглар массаси билан яратилади. Массив (катта) тепа қисмлари зич (очиқ жойлар камида 25%ни ташкил этади): қайрағоч, каштан, ўткир баргли клен; ўртача зичликдаги (очиқ жойлардан 25дан 50%гача): айлант, амур бархати, қайин, оқ тол, вавилон толи, кумушсимон клен, Ливан кедри, греция ёнғоғи; енгил очиқ (очиқ жойлар 50% ва ундан ортиқ бўлади): оқ акация, амбиция, аморфа, гиедичия, драк, ботқоқ кипариси, метаксевоя, ингичга баргли лох, япон сафараси, оддий рябина, оддий ясень.

Баргларнинг декоратив сифати (1-2жадвал). Дарахтлар ва буталарнинг умумий декоратив манзарасига шохлардаги баргларнинг шакли (орнаменти), катталиги, ранги ва баргларнинг шохда жойлашиши таъсир кўрсатади. Тепа қисмининг шакли билан бир қаторда баргларнинг катталиги, орнаменти ва ранги якка экземплярлар учун ва олдинги пландаги гуруҳлар учун ёғоч ўсимликларини танлашда асосий аҳамиятга эга. Баргларнинг ранги тепа қисмининг фақат массасинигина, унинг ўлчамлари зичлигини кўчайтирибгина қолмасдан, балки парк композицияларида перспективанинг вазнини ясашда контракт ранг ечимларини топишда, маълум бир колоритдаги (қизил, тилларанг, мовий) ўсимликлар участкаларини яратишда муҳим декоратив восита бўлади. Барглар рангининг мавсумга қараб ўзгариб туриши боғ-парк ўсимликларида мавсумий декоратив самарани кўчайтириш учун муҳим восита ҳисобланади.

Барглар бир-биридан фарқланади, масалан, оддий барглар (тол, терак, қайин, эман ва бошқалар) ва мураккаб барглар (оқ акация, каштан, альбиция, қалин сумак, Япония сафораси ва бошқалар), улар морфологияси ва катталиги бўйича хилма-хил бўлади.

Оддий барглар жуда йирик (катальта), йирик (Платон, явар, йирик баргли липа), ўртача катталикдаги барглар (қайрағоч, эман, оқ тут, оқ терак ва бошқ.), майда барглар (майда баргли липа, оқ тол, скумпия, татар клёни ва бошқ.), жуда майда барглира (спирея, буксус, гребешник ва бошқ.) бўлиши мумкин.

Мураккаб барглар жуда йирик (айлант , бундук, магония ва бошқ.), йирик (қора ёнғоқ, кулранг ва грецияёнғоғи; пекан, оддий ясен, альбиция, каштан), ўртача катталикда (оддий рябина, уч баргли птелея ва бошқ.), майда баргли (ракитник, аморфа ва бошқ), жуда майда (Испания дроки) бўлиши мумкин.

Барг пластинасининг характерига кўра барглар ялтироқ (магнолия, нок, Греция ёнғоғи ва бошқалар), ғадир-будур (қайрағоч турлари ва бошқалар), бўлиши мумкин. Ёғоч жинсларида кўпинча шохларда баргларнинг кетма-кет ёки спиральсимон жойлашиши (қайин қайрағоч, эман), қарама-қарши жойлашиши (клен, ясен, жимолость, сирень ва бошқ.), ғўшша (олеандр, барбарис ва бошқалар), жойлашиш кузатилади.

Ёруғликни яхшироқ тутиб қолиш учун ёғоч ўсимликларнинг барглари бир-бирига камроқ соя берадиган қилиб жойлашади. Пастки барглар новда узунлигини ўзгартириш йўли билан юқоридаги барглар ҳосил қилган очиқ жойлар эгаллайди, ўзига хос барглар мозаикаси пайдо бўлади.

Декоратив жиҳатдан барглар мозаикаси кўпгина ёғоч жинсларида самарали ва меъморий композицион ечимларда ҳисобга олинади. Баргларнинг мозаик жойлашуви дарахтлар тепа қисмининг зичлигини оширади ва унинг муҳим орнаментал детали бўлади. Барг мозаикасининг декоративлиги айниқса, бино деворларини ва боғ иншоотларини (павильонлар, перголлар, трельяжлар, гратлар, онлар тираб турувчи деворлар) қоплаб турувчи чирмашувчи ўсимликларда яққол ифодаланади. Чиройли мозаикали жойлашиши айтиб ўтилган мақсадлар учун ёғоч жинсларини танлашда ҳисобга олиниши керак.

Барглар рангларнинг хилма-хилликни ва батотик шаклларини ажратишга имкон берувчи умумий кўринишдан четлашиши декоратив боғдорчилик учун катта қийматга эга. Ёшига боғлиқ бўлмаган ҳолда бутун вегетацион давр мобайнида ўзининг рангини сақлаб қолувчи тилло баргли, қизил баргли ва ола-була рангли шакллар, самарали сантиметр сифатида ва маълум ранг гаммасида (мовий, кумушранг, тилло ранг қизил) боғлар ва парклар ёки айрим участкаларни яратишга имкон берувчи ранг-баранг гуруҳларни шакллантириш учун фойдаланилади.

Барча ёғоч жинсларида (баргли, барги тушувчи ва доимо кўм-кўк, игнабаргли) гулдор (рангбаранг) шакллар энг кўп тарқалган. Бир хил тусли сариқбаргли ва олтинбаргли шакллар асосан баргли, барги тўкиладиган жинслар учун ва қисман игна баргли жинсдаги дарахтлар учун хосдир. Баргларининг ранги қизил ва тўқ сариқ бўлган шакллар фақат баргли, барги тўкиладиган турларида (эмонининг қизил баргли шакли) кенг тарқалган ва баргли доимо кўм-кўк турларида жуда кам учрайди. Айрим игна барглиларда қишки пайтларда игна барглари жигарранг-қизил ва бронза рангига киради. Аммо бу ҳимоя совуққа қарши аҳамиятга эга, лекин шакл ташкил этиш аҳамиятига эга бўлмаган, мавсумий ранг ўзгаришидир, холос. Баргларнинг умумий ёзги бўлинишининг қуйидаги турлари фарқ қилинади:

А) оч зангори, зангори (альбиция, бундук, кашальпа, шарқ платони, Пенсильвания ясени ва бошқ.), тўқ зангори (абрикос, қайрағоч, нок, каштан, терак , бояришник ва бошқ.), оч зангори (аморфа, будалея ва бошқ.);

Б) кумушсимон- оқ (лох, липа, оқ терак, облепиха ва бошқ.), кўкў-зангори (кулранг ёнғоқ, тол ва бошқ);

В) мовий -зангори (тиканли кумушсимон кўк арча, тоғ можжевельники, лола дарахти ва бошқ.);

Дарахтлар ва буталарнинг ҳар бир тури учунбарглари ранги ўзига хос бўлади, бу ранг йилнинг турли вақтига қараб ўзгариб туради. Бундан ташқари ёғоч жинслари баргининг ёшига қараб ҳам ўзгаради, ёш барглар- яхшироқ оч зангори, кейинроқ зангори, тўқ зангори рангли бўлиб қолади. Баҳорда арчада янги ялтироқ сариқ-зангори игнабарг пайдо бўлади. Баргларнинг баҳорги оч ва ялтироқ бўлишидан ташқари, ялтироқ кузги жилоланиши ҳам кузатилади.

Кузги жилоланиш қуйидаги рангларга бой бўлади: оч-сариқ, сариқ, қизғиш олтинранг, тўқ сариқ, пушти, қизил, жигарранг, тўқ-қизил ва тўқ бинафша. Баргларнинг ёрқин бўялиши туфайли боғ ва парклардаги ҳамда табиий ўрмон массивларидаги айрим дарахтлар кузда ўтказилган дарахтларнинг умумий массаси ичидан ажралиб туради. Улардан кўпчилигининг кузги кийимининг гўзаллиги боғ ва паркларни лойиҳалашда ва қурилишда жиддий ўрганиш ва фойдаланишга қодирдир. Барги тўкиладиган ёғоч жинсларидан амбров дарахтида, рябинада, қайинда, сумакда, гингкода, совун дарахтида, абрикосда ва бошқаларда кузги кўриниши ниҳоятда ранг-барангдир.

Ёғоч жинслари баргларининг кузги бўялиши очиқлиги ва унинг шундай сақланиб туриши давомийлиги об-ҳавога боғлиқ. Қуруқ куз ҳавосида баргларнинг ранги очиқ бўлмайди ва дарахтларда узоқ вақт турмайди. Баргларнинг тўқилишини совуқ ва ёмғирли куз анча тезлаштиради. Узоқ давом этадиган илиқ ва ўртача намликдаги куз ҳавоси боғ ва паркларнинг кузги қиёфасининг очиқ бўлиши ва сақланиши учун энг қулайдир. Ёш дарахтларда барглар очиқ рангда бўлади ва шаклларда қари дарахтларга нисбатан анча узоқ вақт туради.

4.4. Дарахт поя (тана)сининг декоратив сифатлари

Дарахтнинг танаси муҳим декоратив элементи ҳисобланади. Декоративлик унинг шохлардан тозаланганлик даражаси, шаклланиш характери, сиртининг ранги ва фактураси билан белгиланади. Танадаги шохлар қанча юқори жойлашган бўлса, у шунчалик тозаланган ҳисобланади. Платон, лола дарахти, қайин, осина, ясень каби дарахтларнинг турларида танаси анча яхши тозаланган бўлади. Танаси ёмон тозаланган дарахтлардан (бояришник, маклюра) жонли тўсиқлар яратишда фойдаланиши мақсадга мувофиқ бўлади. Арча, туя, можевельник каби турдаги дарахтларнинг эркин туришида уларнинг таналари деярли тозаланмайди ва шохланиши дарҳол ер устидан бошланади.

Танаси яхши тозаланадиган турлар учун пўстлоғи сиртининг ранги ва характери ката декоратив аҳамиятга эга бўлади. Жинсига қараб тана оқ ва оч жигарранг (қайин, оқ терак, ток баргли лох), жигарранг (майда баргли липа, ғадир-будур вяз), сариқ ёки тўқ сариқ (қайин, мажнун тол, европа толи, Маока черемухаси, оддий қарағай), қизил (Максимович қайини, оқ дерен, Недвецк олмаси, тўқ қизил тол), зангори (Пенсильвания клёни). Пўстлоқ сирти силлиқ бўлиши (бун, терак айлант), ёрилганроқ (эман, ясень), силлиқ пластиксимон (платон), игна қопланган (гледичия). Айрим дарахтларда (ботқоқ клепариси) танасининг асосида контрофорслар тахтасимон кенгайишлар пайдо бўлади.

Кўкаламзорлаштиришда у ёки бу турдаги жинсдан фойдаланиш имкониятларини баҳолаб, унга хос бўлган салбий ёки мақсадга мувофиқ бўлмаган хоссаларни ҳам эътиборга олиш керак. Уларга аввало ҳудуднинг мевалари билан ифлосланиши (терак, тут, платон), тиканлари ёки баргларидан зарраланишни (глидечия, опунция, юкха), шунингдек, мевалар ва баргларнинг заҳарли эканини қозоқлар можжевельниги) киритиш керак. Бу турдаги дарахтларни болалар боғчасида, мактабларда, болалар паркларида экмаслик керак.

4.5. Чирмашувчи ёғоч ўсимликлари (лианалар).

Бу гуруҳга мустақил равишда барқарор тик юқорига ўсиш мумкин бўлмаган, ер сирти бўйлаб ўсувчи ёки турли хил мосламалар ёрдамида дарахт танасига, тўғри турган буталарга, қояларга, деворларга ваш у кабиларга чирмашиб кетадиган, чурмашувчи шакллари ва поялари бўлган ёғоч жинслари киради. Улардан баъзилари таянчга узун очилган шохлари билан шошадилар ва уларда тишлари ёки қисқа қаттиқ тиканли новдалари билан илашиб (чирмашиб чиқувчи атиргуллар ва тиканли лох) юқорига кўтариладилар. Бошқалари таянчга унга тегиб турган новдалар томонидан буталардан чиқувчи қўшимча куртаклари билан мустаҳкам ёпишиб олади, илдиз отувчи текама. Печах гулда ундан ташқари поялари ва шохлари ўзаро кесишиб, бир-бирлари Билан қўшилишиб, зич панжара ҳосил қилади ва бунда таянчдаги маҳкамланиш мустаҳкамлиги ортади.

Кўпчилик чирмашиб ўсувчи ўсимликлар таянч атрофида учи билан ўралиб олиб, мустаҳкамланади. Масалан, глициянинг ёшновдалари таянч атрофига ўралиб олиб секин айланма ҳаракат қилади. Оддий узумда новданинг таянч атрофида ўралиб олмасдан, балки ингичка ипсимон мўйловлари илашиб олади. Қиз узум жинсидаги ёввойи узум вакилларидан айримларида мўйловлари учида сўрғичлари бўлиб, улар таянчга текканда доирачалар кўринишида шишади ва унга зич ёпишиб олади (уч теракли узум). Ниҳоят баъзи ўрмаловчи ўсимликлар баргларининг пояларига ўралиб, таянчга мустаҳкамланиб олади.

Айланалар орасида турли хил тусли ва ўсиш кучи турлича бўлагн (баландлиги), баргининг орнаменти жуда самарали бўлган ўсимликлар ҳам учрайди.

Айланалар биноларнинг деворларини маскировкалаш ва меъморий парк иншоотлари –айвончалар, чирмангул учун қурилган панжара, тиркама деворлар ва вертикал кўкаламзорлаштиришнинг бошқа объектларини декорациялаш учун ўсимлик материали вазифасини ўтайди.

Амалий мақсадлар ёғоч лианаларини баргини ташловчи ва доимо кўм-кўк турларга бўлиш мумкин. Бу гуруҳлардан ҳар бирини кичик гуруҳларга бўлиш мумкин. Жуда юқорига чирмашувчи (новдалари 10мдан ортиқ), ўртача ўсувчи (5-10м), бўйи паст (5м гача ).

Барг тўкувчи жуда юқорига чирмашувчилар: древогубец, аристолохия, узум, глициния, партеноциссус, пуэрария, тэкома; ўртача ўсувчи маналар: илдиз отиб олувчи текама, ломонос, лунонясемлянник ва бошқ; паст бўйли маналар: жимолость каприфаль, бинафша ламонос, кўпгулли атиргул ва бошқ.

Баланд чирмашувчи кўм-кўк маналар: оддий печакгул, калхида печакгули ва бошқ; ўртача баландликдагилианалар: кўк пассифли маналар: бугенвилития, сандера, жасмин.

4.6. Аҳоли турар жойларини кўкаламзорлаштириш системаси.

Шаҳар ва қишлоқ аҳоли турар жойлари фарқ қилинади. Аҳоли сонига шаҳарлар жуда йирик (500минг кишидан ортиқ), йирик (250-500 минг киши), катта (100-250 минг), ўртача (50-100 минг) ва кичик (50 мингча) шаҳарларга бўлинади.

Шаҳар типидаги посёлкалар ва қишлоқ аҳоли пунктлари (колхоз, ферма, шахсий хўжалик далалари) йирик (посёлкаларда 10 минг кишидан ортиқ ва қишлоқ аҳоли пунктларида 5 мингдан ортиқ), катта (мос равишда 3 мингдан 10 минггача, 2 мингдан ортиқ ва 5 минггача), ўртача (2 мингдан ортиқ ва 3 минггача, 1 мингдан ортиқ ва 2 миггача) ва кичик (2 мингдан 1 миггача).

Ўсимликлар аҳоли тутра жойларида кўп хилдаги вазифаларни бажариши учун (микроиқлимга оид, санитария-гигиеник, шовқин ютувчи, меъморий-режалаштирувчи, реакцион) улар ўсимликларнинг аҳоли пунктида нисбатан бир текис жойлашувини, шаҳар ва шағардан ташқари ҳудудлар орасидаги ўзаро алоқани, шағар (қишлоқ) ландшафтини бутунича шакллантириш бўйича тадбирлар мажмуига кўўк ўсимликларни киритишни таъминловчи ягона системани ташкил этишлари керак. Аҳоли турар жойларини кўкаламзорлаштириш ситемасини шакллантиришда тупроқ , об-ҳаво шароитлари, жой рельефи, мавжуд ўсимликлар, аҳоли турар жойларининг режадаги структураси ва бир қатор бошқа хусусиятлар ҳисобга олинади.

Кўк ўсимликлар айрим турларининг таркиби қуйидагиларга боғлиқ равишда ўзгариши мумкин:

 1. аҳоли пунктининг ўлчамига (кичик шаҳарларда ва посёлкаларда туман парклари, ботаника боғлари, зоопаркларни ташкил этишининг заурияти йўқ);

 2. функционал зоналашга (агар шаҳарда саноат корхоналари бўлмаса, у ҳолда шағар ичида ҳимоя қилиш зонасини яратишнинг зарурияти йўқ);

 3. табибий шароитларга (қум ёки қор кўчкилари, кучли шамоллар бўлиши мумкин бўлган зонада жойлашган аҳоли пункти бу ноқулай шароитларга қарши) бу аҳоли пунктидан ташқарида ҳимоя қилувчи кўк зонага муҳтож. Аҳоли турар жойларини кўкаламзорлаштириши системасини яратиш мураккаб режалаштирувчи масала бўлиб, уни ҳал этиш учун ўтказиладиган экинлар таснифини, уларнинг жойлаштирилишини ва меъёрланишини (кўк ўсимликларнинг миқдорий кўрсаткичларни) белгилаш зарур.

4.6.1. Кўк ўсимликларнинг таснифи.

Кўк ўсимликлар уларнинг мақсадли вазифалари, жойлашуви, ўлчамлари, хизмат кўрсатиш контингентига боғлиқ ҳолда хилма хилдир. Кўк ўсимликларнинг биринчи таснифи октябр революциясигача Курбатов томонидан таклиф этилган бўлиб, у экинларнинг икки гуруҳини – боғлар ва паркларни ажратган эди. 1936 йилда РСФСР Неркомземининг таснифи амалда бўлиб, унга кўк ўсимликларнинг қуйидаги турлари киритилган эди: 1) парклар; 2) даҳолар аро ўсимликлар – шағар боғлари ва ҳиёбонлар; 3) кўчалардаги ўсимликлар; 4) даҳолар ичидаги ўсимликлар; 5) саноат корхоналаридаги ўсимликлар; 6) ўрмон- парклар; 7) ҳимоя зоналари; 8) махсус вазифани бажарувчи ўсимликлар – ботаника боғлари, дендрорийлар, зоопарклар.

Ҳозир қабул қилинган мавжуд таснифларга кўра барча кўк ўсимликлар уч гуруҳга бўлинади: 1) умум фойдаланадиган ўсимликлар; 2) чегараланган ҳолда фойдаланиладиган ўсимликлар; 3) махсус вазифани бажарувчи ўсимликлар.

Аҳоли ҳеч қандай чекловларсиз бориб кўриши мумкин бўлган экинлар умумий фойдаланиладиган экинларга киради; чекланган ҳамда фойдаланиладиган ўсимликларга алоҳида доирадаги кишилар бориб кўриши мумкин бўлган экинлар киради (масалан, саноат корхоналари, мактабда-ўқувчилар, ўқитувчилар, камроқ ота-оналар бориб кўрадиган); махсус вазифани бажарувчи экинлар маълум бир вазифани бажаради: сувни ҳимоя қилувчи, тупроқни ҳимоя қилувчи, қум ва қор кўчкиларидан ҳимоя қилувчи ва бошқалар.

Кўк ўсимликларнинг ҳар бир гуруҳи доирасида уларнинг аниқ турлари ажратиб олинади. Амалий ишда иккита тасниф қўлланилади. Л.Б. Лунц бўйича ва шаҳар қурилиши бўйича лойиҳаловчи маълумотномаси бўйича.

4.6.2. Умумий фойдаланишдаги ўсимликлар.

1. Маданият ва истироҳат парклари – узоқ муддатли дам олиш ва аҳоли ўртасида сиёсий – тарбиявий, маданий –оқартув ишларини олиб бориш учун мўлжалланган кўк массивлар. Маданият ва истироҳат боғлари ўз навбатида қуйидаги турларда бўлиши мумкин: а) йирик шаҳарларда марказий маданият ва истироҳат боғи; б) шаҳар ва туман миқёсидаги маданият ва истироҳат парки; в) шаҳар – курортлардаги маданият ва истироҳат парки; г) кичик шаҳарча, пасёлкадаги, туман марказидаги маданият ва истироҳат боғи.

2.Болалар парклари (улар ҳам кўпинча маданият ва истироҳат парклари қаторига киритилади) – болалар билан дам-олиш, ўйин-кулгу, жисмоний тарбия-соғломлаштириш, маданий-тарбиявий ишлар учун мўлжалланган кўк массив.

3. Спорт парклари (стадион)- ўйин майдонлари ва спортнинг турли хиллари бўйича машқлар ва мусобақалар ўтказиш учун иншоотлари бўлган, шунингдек ташриф буюрувчиларнинг дам олиши учун ва маданий – оқартув ишларини олиб бориш учун иншоотлари бўлган кўк массив. Спорт паркининг бошқа турларига сув ҳавзалари, қирғоқлари бўйлаб жойлашган гидропарк ҳисобланади, у ерда асосий эътибор сувда спорт ва дам олиш тадбирларини ўтказишга қаратилади.

4. Ботаника боғи ёки парк- бу ўсимликлар маълум бир схема асосида жойлаштирилган кўк массив. Буж ой ботаника, декоратив боғдорчилик, ўсимликшунослик, ўрмончилик соҳасидаги маданий-оқартув, оммавий ва илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш учун мўлжалланган.

5. Зоология боғи ёки парки- бу ҳудудида ҳайвонлар бўлган махсус иншоотлар жойлаштирилган кўк массив. У зоология соҳасида маданий- оқартув ва илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш учун мўлжалланган.

6. Шаҳар (қишлоқ), туман миқёсидаги парк ёки боғ – сайр қилиш, сокин дам олиш, шунингдек ўйин- кулгунинг айрим турлари ва маданий – оқартув ишлар учун мўлжалланган кўк массив.

7. Ҳиёбон – майдонларда, кўчаларда, айрим жамоат бинолари олдида, даҳа ичидаги уйлар орасида жойлашган кўкаламзорлаштирилган жой бўлиб, у қисқа муддатли дам олиш, меъморий – декоратив мақсадлар учун мўлжалланган бўлиб, транспорт ҳаракатини тартибга солувчиси бўлиши ҳам мумкин.

8. Бульварь- кўчанинг қатнов қисмида ёки сув бўйида жойлашган кўк минтақа бўлиб, ҳаракат ва қисқа дам олиш, ҳимоя қилиш учун мўлжалланган.

9. Кўчалардаги экинлар – кўча бўйига ўтказилган дарахтлар ва буталар, бинолар олдидаги дарахтлар, шунингдек уйларнинг фасади ва балконларини безовчи ўсимликлар. Кўчада ва бино ичкарисида санитария – гигиена шароитларини яхшилаш учун, шунингдек қисқа муддатли дам олиш жойи сифатида мўлжалланган.

10. Маъмурий ва жамоат муассасалари олдидаги экинлар – қисқа дам олиш жойи ва меъморий безатиш элементи бўлган кўкаламзорлаштирилган участка.

11. Кўп қаватли уйлар қурилган тура ржой микрорайонлар ва даҳалардаги ўсимликлар. Дам олиш ва жисмоний тарбия билан шуғулланиш жойларни ташкил этиш ва санитария-гигиеник шароитларини яхшилаш учун мўлжалланган.

12. Ўрмон парклар - табиий ва сунъий яратилган массив бўлиб, дам олиш ва жисмоний тарбия – соғломлаштириш ишлари учун фойдаланиладиган ҳамда шаҳар ва қишлоқ жойларнинг қурилиш қилинмаган қисмида жойлашган.

13. Ўтлоқ парк – худди ўрмон парк каби, фақат унда майсазор кўпроқ қисмини ташкил этади.

14. Оммавий дам олиш зонаси – шаҳар ва қишлоқ қурилишдан ташқаридаги кўк массив (кўпинча аҳоли пунктидан анча катта масофада жойлашади), у ерда пансионатлар, палаткали лагерлар, спорт иншоотлари ва дам олувчиларга хизмат кўрсатувчи бутун мажмуа.

4.6.3. Чекланган ҳолда фойдаланиладиган ўсимликлар.

1. Мактаблар, ўрта махсус ўқув муассасалари, оилй ўқув юртлари қошидаги ўсимликлар дам олиш, жисмоний тарбия машғулотлари ва бир қатор ўқув машғулотлари ўтказиш учун мўлжалланган кўкаламзорлаштирилган участкалари.

2. Болалар боғчалари ва яслилардаги ўсимликлар – ўйинлар , жисмоний тарбия ва болаларнинг ухлаши учун соғломлаштирилган ва очиқ майдончалари бўлган кўкаламзорлаштирлаган участкалар.

3. Клублар, маданият саройлари, ўқувчилар уйларидаги ўсимликлар- дам олиш ва маданий – оқартув ишларини ўтказиш, жисмоний тарбия машқлари учун мўлжалланган кўкаламзорлаштирилган участкалар.

4. Илмий- тадқиқот муассасаларидаги ўсимликлар – илмий-тадқиқот ишларининг айрим турларини ўтказиш учун, шунингдек ходимларнинг дам олиш, жисмоний тарбия машғулотларини ўтказиш учун фойдаланиладиган кўкаламзорлаштирилган участка.

5. Касалхоналар ва бошқа даволаш – профилактика муассасаларидаги ўсимликлар- махсус даволаш тадбирлари, сайр қилиш ва дам олиш учун кўкаламзорлаштирилган участка.

6. Саноат корхоналари ҳудудидаги ўсимликлар – дам олиш ва ишлаб чиқаришдаги ноқулай шароитлардан ҳимоя қилиш учун кўкаламзорлаштирилган участка.

7. Дала ҳовли қурилиш районида турар жойлардаги ўсимликлар – декоратив, мева – савзавот ва полиз экинлари билан кўкаламзорлаштирилган участка, унда хўжалик қурилишлари ва майдонлари жойлаштирилади.

8. Санаторий, дам олиш уйлари, болалар оромгоҳлари олдидаги парклар ва боғлар – дам олиш, сайр қилиш, маданий- оммавий, оқартув ишларини ва даволаш тадбюирларини амалга ошириш учун турар жой биноларидан ташқарида бунёд этилган кўкаламзорлаштирилган массивлар.

4.6.4. Махcус вазифа учун мўлжалланган экинлар.

Саноат корхоналари ва тура жой бинолари орасидаги санитария- ҳимоя зарарли таъсиридан сақлайди.

5580300 - «Шаҳар қурилиши ва хўжалиги» ихтисослиги йўналишида таълим олаётган талабалар учун

Тузувчи: т.ф.н., доцент

А.Худойбердиев

САМАРҚАНД-2014 йил

КИРИШ

«Шаҳар ҳудудини режалаштириш ва ободонлаштириш» фани талаба касбий тайёргарликнинг узлуксизлигини таъминлайди ва муҳандисона ободонлаштириш элементлари инфратузилмаси (ичимлик сув тармоғи, оқова сув тармоғи, иситиш тармоғи, газ тармоғи, электр тармоғи, радио ва телефон, спорт иншоатлари, сув хавзалари, вертикал режалаштириш, куприклар) ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш, уларни лойиҳалаш меъморлари, ҳамда кўча йўл ҳаракати ва жамоат транспорти тизимини ташкил қилиши ҳақида умумий маълумотлар беради.

Юқорида санаб ўтган масалалар Ўзбекистон ва чет мамлакатлар шаҳарсозлиги амалиёти асосида аҳоли яшаш жойларини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш элементларини ташкил қилиш усулларики ва тамойилларини умумлаштириш ва таҳлил йўли билан кўриб чиқилади. Аҳоли яшаш жойларини ободонлаштириш, аҳоли яшаш жойларини муҳандисона жиҳозлаш, транспорт тизими ва иншоатлари тўғрисида тасаввурга эга бўлишлари аҳоли яшаш жойларини ободонлаштириш, муҳандисона жиҳозлашни лойиҳалашнинг асосий тушунчалари, терминлари ва қоидалари, транспорт тизимини лойиҳалашда меъёрлар, қоидаларни ҳисобга олишни, қурилиш меъёрлари, шаҳарсозлик қоидаларини билиши ва фойдалана олиши шаҳарсозлик объектларини лойиҳалаш, лойиҳалаш жараёнида қатнашиш, муаллифлар жамоасида ишлаш кўникмасига эга бўлишлари керак.

«Шаҳар ҳудудини режалаштириш ва ободонлаштириш» фани ўқув режасидаги қўйидаги фанлар билан чамбарчас боғлиқ: «Шаҳар ҳудудини муҳандисона тайёрлаш ва тикка режалаштириш», "Шаҳар кўчалари, йўллари ва транспорт".

1-МАВЗУ: ШАҲАР ҲУДУДИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ

Умумий маълумоти.

РЕЖА:

 1. Фаннинг мақсади ва вазифалари нималардан иборат?

 2. Мустақил давлатимизда кандай шаҳар турлари қабул қилинган?

 3. Шаҳар аҳолисини қандай гуруҳларга бўлинган?

 4. Шаҳар ҳудуди хизмат қилиш вазифалари бўйича қандай гуруҳларга бўлинади?

Шаҳарсозлик-назарий ва амалий куп қиррали ишдир, яъни янги шаҳарларни режалаштириш ва қуриш, ҳақида қурилган шаҳарларни қайта тиклаш, меъморий режалаштириш ва қурилиш ишларини ташкил этишни ўз ичига олади.

Мустакил давлатимизда кўйидагича шаҳарларнинг турлари қабул қилинган.

 1. Аҳолиси 10-20 минггача бўлса шаҳар типидаги посёлкалар.

 2. Аҳолиси 20-50 минггача бўлса кичик шаҳарлар.

 3. Аҳолиси 50-100 минггача ўрта шаҳарлар.

 4. Аҳолиси 100-250 минггача бўлса катта шаҳарлар.

 5. Аҳолиси 250-1000 минггача бўлса йирик шаҳарлар.

 6. Аҳолиси 1милиондан куп бўлса энг йирик шаҳар тоифасига киради.

16-май 1997 йили Давлат қурилиш комитетида тасдиқланган қурилиш нормаси ва меъёри (КН ва М 2.07.01.97) СНиП нормаси бўйича шаҳар туман, микрорайон ва маҳаллаларнинг бош режаси ишланади.

Бу қабул қилинган нормада инобатга олинмаган айрим халқимизнинг урфу-одатларини иқлим шароитини ва бошқа камчиликларини назоратда тутиб янги ишланган илмий ишлардан, ҳам шаҳарсозлик бўйича шуғуланувчи илмий-текшириш олийгоҳларнинг таклифлари ва тажрибаларини инобатга олган ҳолда шаҳар ноҳия микрорайон, маҳалла ва бошқа турар жой ҳудудларнинг бош режаси тузилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Ҳар қандай шаҳарни туманни режалаштиришда биринчи навбатда бу шаҳар ҳудудида яшовчи ва шаҳар ҳудудидан ташқарида яшовчи аҳолии сони аниқланади.

Шаҳар аҳолиси учта гуруҳга бўлинади:

 1. Шаҳарни ташкил қилувчи аҳолии сони, бу аҳоли сони қурилишнин 1-чи навбатида 40% дан кам бўлмайди, шаҳар қурилишнинг ҳисоб вақтида 35% дан ошмайди.

 2. Хизмат қилувчи аҳолии сони, бу аҳоли шаҳар қурилишининг биринчи навбатда 23% шаҳар қурилишининг якунланган вақтида 26% ни ташки этади.

 3. Ишлаб чиқаришда қатнашмайдиган аҳолии, яъни нафақа ёшидаги, мактаб ёшидаги ва соглиги туфайли ишлаб чиқаришда қатнашмайдиган аҳолилар сони.

Шаҳар ҳудуди хизмат қилиш вазифалари бўйича 4-та гурухга бўлинади.

 1. Тураржой ҳудудлари, яъни одамларни яшаш ва истиқомат қилиш учун ажратилган жой. (Селитебная территория)

 2. Саноат ҳудудлари /промышленний территория/, яъни бу жойда саноат-корхоналари, заводлар, фабрикалар ва бошка корхоналарга ажратилган жой.

Коммунал – хужалик омборлар ҳудуди, бу жойга омборлар, базалар, куралар, трамвай депоси, троллейбус ва автобус парки ва бошкалар карайди.

 1. Шаҳарлар - аро алоқа транспортлари, яъни йўловчилар ва юк ташувчи темир йўл станциялари, ҳамда қабул қилувчи парталар ва аэропортлар майдони.

ФАННИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ.

Шаҳарсозлик амалиёти шуни кўрсатдики саноат ҳудудлари, одамлар яшаш ҳудудидан ажралган, шамол йўналишини эътиборга олинган ҳамда булар орасини дарахтзорлар билан /У 100м/ ажратилган шаҳарларда шаҳар марказлари яхши кўкаламазорлаштирилган ва ниҳоялар-аро машина йўлларини яхши режалаштирилган, шаҳар транспортлари ҳаракатини яшхи ташкил этилган ва бундан ташкари шаҳар аҳолисига ўқув,савдо, даволаниши ва бошқа хизмат қилувчи ташкилотларини, ҳамда ер ости муҳандислик тармоқларини юқори техник тавақада режалаштирилган ва ободлаштирилган шаҳарларда экологик жиҳатидан жуда муваффақиятли режалаштирилган шаҳарлар тоифасига киради.

Шаҳарларни тоза ва озода бўлишида муҳандисона ободонлаштириш катта роль уйнайди.

Шаҳар ҳудудини муҳандисона ободонлаштиришнинг биринчи мақсади-уй ва корхоналарини жойлаштириш, йўл ва кўчаларни мумкин бўлган кўндаланг ва бўйлама нишаблик билан тикка режалаштириш ёмғир ва қор сувларини шаҳар ҳудудидан ташқарига чиқаришни таъминлаш асосий мақсадларидан бири.

Шаҳарларини муҳандисча ободонлаштиришнинг мақсадларидан яна бир шаҳар ҳудудларини, уйларни ва корхоналарни сув, газ, электр токи, иссик сув, телефон ва бошка муҳандисга тармоқлар билан таъминлаш ишларидир.

Шаҳар ҳаётининг асосий қисми кўкаламзорлаштиришидир.

Муҳандисча ободонлаштириш яна шундай вазифаларни ўз ичига оладики, яъни шаҳар ҳудудларини ва кўчаларини ёритиш, кўча ва йўлакчаларининг устки қатламини танлаш, ҳамда шаҳар марказини, спорт иншоотларини, касалхоналарни ва бошқа майдонларни ободонлаштиришни ўз зиммасига олади.

Муҳандисча ободонлаштиришининг олдида турган яна бир кийинчиликларидан бири қурилган ва режалаштирилаётган шаҳар табиатини муҳофаза қилиш ишларида катта эътибор беради.

Шундай килиб шаҳар ҳудудини муҳандисга ободонлаштириш юқорида келтирилган қисқача асосий мақсади ва вазифалардан кўриниб турибдики шаҳарсозликда энг керакли ўринлардан бирини эгаллашлиги.

2 МАВЗУ: ТУРАРЖОЙ МИКРОРАЙОНЛАРИНИ, ТУМАНИНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ ВА ҚУРИШ РЕЖАЛАР.

РЕЖА:

 1. Майиший-хизмат кўрсатиш ташкилотлари қандий гуруҳларга бўлиниб шаҳар ҳудудига жойлаштиради?

 2. Микрорайон ҳудуди кўрсатгичларга боғлик ҳолда аниқланади.

 3. Микрорайон ҳудуди қандай қурилиш маҳалаларга бўлинади?

Ҳозирги вақтида ноҳиялар-тураржой микрорайонларига бўлинади, асосан шу микрорайонларининг бирлашидан ноҳиялар ва ноҳиялар-бирлашишидан катта шаҳарлар вужудга келади.

Ноҳия ва микрорайонларкинг режасини тузганда шаҳарсозлик қарории ҳозирги даврида вужудга келган ижтимоий социал талабига жавоб бериши шарт.

Аҳолига майиший - хизмат кўрсатишни ташкил этиш, хотин-кизларни ишлаб чиқаришига боғлиқ бўлмаган ишдан /уй ишидан/ озод қилиш болаларни тарбиялаш ва устиршни ривожлантириш учун, болалар боғчаси, интенрат мактаб, куни узайтифнлгм мактаб м ка биноларни режалаштириш ва куриш керак.

Аҳолига маданий-майиший хизмат кўрсатиш тураржой ҳудудида катта уринлардан бирини эгалайди.

Майиший хизмат кўрсатиш ташкилотлари хар хил максатда фойдалангани учун, одамлар бориши кулай бўлиши учун фойдаланилаётган ташкилотларнинг хизмат қилиш радюсини инобашга олиб 4-гурухга бўлиб Шаҳар ҳудудига жойлаштирилади:

Биринчи гурухга-аҳоли хар куни фойдаланадиган ташкилотлар киради.

Бу ташкилотларга: болалар-борчаси, мактаб, озик-овкат ва куни керак буладиган саноат моллари магазин, ошхона, дорихона маиший хизмат кўрсатиш уйи. киради буларнинг хизмат қилиш радиюси 350-500 м.

Иккинчи гурухга-кинотеатр, кутубхона савдо маркази, ресторан, алока бўлими, поликлиника, тўғрик хона ва ноҳия касалхонаси, спорт маркази/спортзаллари, сузиш хавзалари, спорт машк майдончалари/ ва бошкалари киради. Бу корхона ва ташкилотлардан Шаҳар аҳолиси маълум вактда фойдаланади. Бу ташкилотларвинг аҳолига хизмат қилиш радюси 1000-1200м, чунки бу ташкилотларга транспорт хизматидан фойдаланмасдан I5-20 минут вактида пиёда келиши ҳисобга олинган.

Учинчи гурухга кирувчи корхона ва ташкилотларга юқоридаси биринчи ва иккинчи гурухдаги ташкилотларга нисбатан Шаҳар аҳолиси кам фойдаланади.

Бу гурухга музейлар,кургазма заллари, театр, цирк Шаҳар савдо маркази ва ўқув марказлари карайди.

Бy гурухга кирувчи ташкилотларнинг хаммаси Шаҳар, вилоят микёсида, айрим жойларда жумхирият пойтахларида жумхурият микёсида булади.

Бу ташкилотлар хизматидан фойдаланиш учун, умуман Шаҳар транспорт воситасидан фойдаланилади.

Туртинчи-гурухга Шаҳардан ташкарида жойлашган киска вакт дам олиш учун мулжалланган ташкилотлар ва коржоналар карайди

Буларга ресторан, кахвахона, мехмонхона, чумилиш ховзалари, 1килар базаси, дам олиш уйи ва бошкалар киради. Микрорайон ҳудудида асосан I чи гурухга кирувчи ташкилотлар жойлашади.

Микрорайон ҳудудини аниклашда асосан микрорайон аҳоли сонига уйларнинг каватига боғлиқ бўлиб -60 га атрофида ер майдо-эгалайди ва айрим халларда ажратилган ернинг тузилишига ва »тириш усулига караб бундан хам купрок яъни 80 га дан куп 1ган ер майдонини эгаллаши мумкин.

Бу ерда бир нарсани эътиборга олиш керак-ки, яъни микро-ер майдонинг катталиги аҳолига машина востиалари билан и қилиш кийимлашади, чунки/магистрал/катта кўчалар микрорайон ичида ва атрофида зинч утказилмаганпиги сабабли.

Микрорайонни режалаштирган вактимизда шу нарсани яъни тарихни билишимиз керак.

Инкилобга кадар микрорайонларни режалаштирганда майдони кичик-кичик махалладай килиб курган

Совет тизими даврида то 2 чи жахон уриши даврига кадар районда куп каватли уйлар билан курилган махалларга 6-12га ва 2-3 каватли уйлардан ташкил топган махаллаларга 4-6га ер ажратилган.

Ҳозирги даврда амалий тажрибаларимиздан шу маълум булдики хар-хил каватли махаллаларнинг қурилиши ва жойлашиши кизил чизик муносабатига боғлиқ бўлиб, қўйидаги қурилиш махалларига бўлинади.

 1. Чекланган/переметралъная/

 2. Гурух-гурух симон/гуруповая/

 3. Каторма-катор /строчная/

 4. Аралаш /комбинированная/

I- Чекланган қурилиш. Кўчанинг кизил чизиги буйлаб уйларнинг жойлашишини тавсияловчи махалларга айтилади./расм1/

Бу кабул килинган режалаштириш меъморий жихатидан жуда оддий бўлиб купгина камчиликларга эгадир. Яъни махаллалар аро алока йўли режалаштирилмаганлиги, яшаш хоналарнинг куёшга нисбатдан нотўғри жойлашганлиги ва махалла оралири яхши шамоллата олмаслиги.

Манна шундай куринишда катта кияликда булган майдонларда биноларни узунлиги бўйича/кияликка кундаланг/ жойлаштиришга тўғри келади ва унда бинонинг баландлиги хар хил бўлиб колади, яъни (цокольний этаж) айрим жойларда эса кушимча каватлар ташкил этишга тўғри келади.

Биз бу ерда бир нарсани ёдда тутишимиз керакки бинонинг олди ва орка куринишидаги бурчак нукталарининг баландлик раками бир-биридан 1,2м гача фарк қилиши мумкин, ён томонидаги бурчак нукталарининг баландлик ракамлари фарки 0,5м дан ошмаслиги шарт.

1-расм

микрорайонни чекланган

усулда куриш.

2- Гурухсимон қурилиш./2-расм/ бундай қурилишда махалла жойи катта хажмида /10-12 га/ кабул килинади ва бу махаллани бир нечта гурух уйлар ташкил этиб уларнинг хавлиларида унча катта бўўлмаган боглар ва майдончалар ташкил этилади. Бу гурух уйларнинг қурилиши чекланган қурилишга нисбаттан яхши томонлари жуда куп. Ховли богларни шамоллатиш учун шу гурухда кирувчи уйлар орсида очик жойлар колдирилади.

Факат шимолий ноҳияларда бу гурухда кирувчи уйлар оралиги ёпик холда режалаштирилади чунки об хавонинг совук пайтида бу гурух ховлиларида об хавони яхши саклаш учун шундай режалаштирилади ва бир томондан шу гурухда кириб чикиш учун уйлар орасини очик жой колдирилади.

2-расм

гурух уйларнинг қурилиши.

Шаҳар микёсидаги катта кўча

3-расм

каторма катор қурилиш

3-Каторма-катор қурилиш/3-расм/ Кўчаларнинг жойлашишига боғлиқ бўўлмай ёнма ён каторлашиб жойланган уйларга айтилади.Бундай ржгена тамонидан муваффакиятли бўлиб, мевморий тамонидан ш режалаштиришда купгина кийинчилмклар тугдиради, уйларнинг ён тамони кўчага караб колади.

Каторма-катор қурилиш факатгина Шаҳар микёсидаги уткинчи /тразит/ машиналар ҳаракати ката булган /магистрал/ кўчаларда муваффакиятли равишда кабул килиниши мумкин.

Масалан: Шаҳардан ташкарига чикиб кетувчи Шаҳарлар-аро \ катта йўлларда уйларнинг ён томони йўлга караб режалаштирса, бу уйларда яшайдиган аҳолини машиналардан чикаётган шовкинидан ва газдан саклайди.

Бy катта йўлларнинг ва махалларнинг меъморий тамонидан гузаллигини кукламзордаштириш йўл билан кўрсатиш мумкин.

Бундан ташкари каторма-катор куришни махаллаларни аралаш йўли билан режалаштиришда ишлатилиши мумкин.

Аралаш куралаш юқорида кабул килинган хамма усулларни жойлаш йўли билан курилган махаллларда айтилади.

Бу усул махаллаларни хар хил режалаштиришга шароит яратади ва яшаш хоналари муваффакиятли куёш нури билан таминланади.

3-МАВЗУ: Турар жой уйларини ва жамоа биноларини куёш нури билан таминлаш.

Режа:

 1. Уй ва жамоа биноларини режалаштиришда кандай талабларга жавоб бериши керак.

 2. Микрорайон ва махалла ҳудудида канаканги машина хизматлари учрайди.

 3. Машини ҳаракати ташкил этиши лоихасини ишлаганда нималарни инобатга олиш керак.

Микрорайондаги уйларни ва биноларни режалаштиришда аҳолига яратиш учун тураржой хоналарини шамоллатиш ва куёш нури билан таминлаш керак ва қўйидаги талабларга жавоб бериши шарт.

1-Тураржой уйлари ва жамоа бинолари куёш нури билан яхши ган бўлиши керак.Ер юзасининг урта кисимларида/яъни урта осиё ресдубликалари жойлашгап кисимларда/уйларни ва биноларни узунлик уки буйлаб шимолпи-жануб йуналншда/меридионалъ-авлание/ жойлаштирилса, бу энг ну лай жойлаштирилган уй бино ҳисобланади.

Г Гелиотермик- яъни шамол йуналишини ҳисобга олсак, шамол уки дан,яъни шимолдан соат курсаткичининг айланиш йуналиши буича 18-22° га узгартирсак, жойлашган уй хоналарининг ойнаси жанубий шарк шаркаа ва шимолий гарб-гарбга караб турса,бир йилки шамол эсиш _курсаткичлари билан яхши таминланган булади.

/меридионалъная расположение/

Бир- бири билан ёнма-ён ва карама-карши жойлашган уйлар куёш нурига караб жойлаштирилгани билан биринчи каватдаги хоналарга куёш нури тушмаслиги мумкин.Шунинг учун бу камчиликларни йукотишучун уйлар орасидаги масофа куйдагича бўлиши керак.

а) бир-бири билан карама-карши жойлашган уйлар ораси қўйидагича бўлиши керак.

б) бир -бири билан ёнма-ён жойлашган уйлар ораси эса қўйидагича бўлиши керак.

3- Тураржой уйлари жойлашишини танлашда, шамол йуналишини ва шамол тезлиги шу туманда катта рол уйнайди. Шаҳар кўчаларининг йуналишини шамол эсиш йуналиши бўйича режалаштирилсаШаҳар ҳудудига ва микрорайонга яхши шамол эсиши таминланади.

Микрорайон аҳолисига яхши хизмат кўрсатиш учун 1,5-2минг аҳоли яшаш уйларии жамлаб тураржой гурухларини яъни махалаларни ташкил этиш мақсадга муваффакдир ва бу хар бир

аҳолисига хар куни биринчи навбатда керак булган маданий-маиший хизмат курсатувчи корхона ва ташкилотлари билан таминланса жуда яхши булади.

Микрорайонни режалаштиришда кукламазирлаштириш катта ролъ уйнайди. Микрорайон ҳудудининг 40 % дан кулини кукаламазорлаштириш ташкил этиши керак.

Микрорайони кукламазорлаштириш лойиҳасида бир нарсани назарда тутиш керакки, яъни бу ерда майда-майда. жойларга бўлиб кукаламлаштиргунча, бир жойга бирлаштириб, яъни микрорайон богини ва бу ерда спорт ва ёшларнинг хар хил уйини учун майдончалар ҳамда дам олиш жойларини ташкил этиш керак.

Бу микрорайонда жойлашган уйлар, бинолар, кўча, йўлак ва хужалик саройлари атрофидаги утларни, катор килиб экилгак дарахтлар, кустарниклар экилмасин деган гaп эмас.

Микрорайонда машина ва пиёдаларнинг ҳаракатинии ташкил этиш хам юқори уриклардан бирини эгаллайди. ва микрорайонларда куидагича мошина хизмат учрайди:

-Йўловчилар машинаси /шахсий машиналар/

-Юк ташувчи машиналар/озик-овкая уй рузгор буюмларини ва мебелларни олиб келувчи машиналар/

-Махсус мошиналар /тез ёрдам,ут учурувчи ва чикиниларни олиб

кетиши учун мулжадланган машиналар.

Машиналар ҳаракатининг сони микрорайон ҳудудида, аҳоли зичлигига боғлиқ бўлиб, микрирайонда ҳаракат килувчи машиналарсонидан кура, бу микрорайонда тухтав турвчи машиналар сони куп булган, булар енгил машиналар, юк ташувчи ва махсус машиналардир.

Микрорайон ҳудудидаги машиналар ҳаракатини ташкил этиш лоихасини ишлаганда қўйидагиларни инобатга олиш керак яъни:

 1. Тура ржой уйлари кириш йўлакчаларнинг жойланишини;

 2. Микрорайон ҳудудиги кириш кўчасининг жойлашишин

 3. Микрорайон ҳудудидаги йўлакларнинг жойланиши;

 4. Мактаб ва болалар богчасига келиш келиш йўлини ташкил этиши

 5. Микрорайон ҳудудидаги машиналарнинг вактинча тухташ жойини ва курани жойланиши

 6. Магазинлар хизмат килувчи машиналар тухташ майдончаларнинг жойлашиши

 7. Чикинди ахлатлар йигиладиган жойини ва уларга келадиган йўлакчаларнинг жойлашишини.

Кишлок аҳоли пунктини режалаштирганда ва курганда, аҳоли яшаши учун жуда яхши шароит яратиб бериш керак. Шунинг учун аҳоли пункти учун жой танлаганда қўйидагиларга эътибор бериш керак: табиий шароитда; шамол йуналишига; табиий релъефга; тупрок таркибига; ер ости сув катламига; сув ресурсларига; архитектура ва Шаҳарсозлик талабларига, аҳоли пунктининг кишлоклар-аро ва жамоа хужалиги ичидаги алокаларга эътибор бериш керак.

Аҳоли пунктларини баланд тепаликларга режалаштириш нокулай, чунки бу аҳоли пунктлари каттик шамол эсишидан химояланмаган булади, шунинг учун киш фаслида бу бу аҳоли пунктида совук иклим булади. Аҳоли пункти паст, сой жойларда режалаштирса хам жуда нокулай булади, чунки бу жойда туман тасирида ва куёш нури яхши тушмаганлиги сабабли уйларда намлик куп булади.

Аҳоли пункти учун совук шамол йуналишидан химоя килинган киялик жой энг кулай жой ҳисобланади. Агарда совук шамол йуналишидан химоя килувчи табиий шароит бўўлмаса, унда усимликлардан химоя доирасини ташкил қилиш керак булади.

15. Расм. Табиий релъефда аҳоли пунктининг жойлашиши

1-совук шамол йуналиши.

Шамол. Шамол эсиш йуналишини, кучини ва такрорланишини график куринишида (роза ветров) расмдагидек тасвирланади. Шамол йуналишини хар ойдаги, фаслдаги ва йилдаги шамол эсиш кучини, такрорланишини расмда кўрсатиш мумкин.

Бунинг учун марказдан 8 ёки 16 йуналишда чизиклар чизилади ва бу йуналишлар чизиги орасидаги бурчак 450 ёки 22,50 да бўлиши ва йуналишларнинг бири меридиан йуналишда яъни шимолий-жануб йуналишида бўлиши керак.

Бу чизилган чизикларга шамолнинг такрорланиши ва кучи фоиз (%) да масштаб бўйича курсатилади.

Аҳоли пунктини режалаштирганда 2 та кишки ва ёзги шамол йуналишлари бўлиши керак.

16-расм. Шамол йуналиши.

Табиий релъеф. Аҳоли пунктларини тепаликнинг жануб, жанубий-гарб, ёки жанубий-шарк томонидаги кияликларига режалаштирилса яхши булади, чунки аҳоли пункти яхши ёруглик ва яхши куёш нури билан таминланади.

Аҳоли пунктига танланган жой релъефи жуда катта кияликда бўлиши мумкин эмас, чунки тупрок кесиб олиш ва тукиш ишлари купаяди, транспорт ишлари кийинлашади.

Кишлок аҳоли пункти учун энг кичик киялик 0,5-0,1% , энг катта киялик 5=6% булса жуда яхши ҳисобланади. Жуда катта кияликда ёки кичик кияликда режалаштирилса кишлок аҳоли пунктларида бино ва иншоотларни куриш кимматга тушади, чунки тупрок ишларига куп харажат кетади.

Ер ости сувлари: Аҳоли пунктлари учун ажратилган жойда ер ости сувларининг чукурлиги 1,5 м дан кам бўўлмаслиги керак. Бино ва иншоотлар фундаментидан ер ости сувигача булган масофа 0,5м дан кам бўўлмаслиги керак.

Аҳоли пункти учун ажратилган жойда ер ости сувлари баланд булса, бу жойда сугориш ишларини олиб бориш шарт бўўлмайди, лекин бино ва иншоотлар фундаментларининг емирилишига ва бузилишига олиб келади, бунинг учун ер ости сувларининг сатхини ер музлаш катламидан пастга туширишга тўғри келади.

Сув захираси: Аҳоли пункти учун жой танланганда авваламбор ичимлик суви захираси бор-йуклигини ва унинг сифатини махсус лабараторияда аниклаб ва амалда кандай (марказлашган ёки оддий) холда кабул килинишини аниклаш керак. Сув захираси аҳоли пунктни тулик таъминлаши ва ташкилотларнинг хам талабини кондириши керак. Аҳоли пунктларини артезан кудук сувлари билан таминлаш яхши ҳисобланади, чунки артезиан кудук сувлари куп ва сифатли булади.

4-Мавзу: Тураржой уйларини танлаш ва майиший-хизмат кўрсатиш муассасаларини ҳисоблаш.

Режа.

 1. Тураржой уйларини танлашда кандай туркумдаги уйларни танлаш тавсияланади.

 2. Хар бир таркибдаги оилаларни яшаш хоналари билан таъминлаш.

 3. Махаллада хир-хил каватли уйларнинг шубалар сони ва уртача каватти кандай аникланади.

Микрорайони аҳолисини тураржой уйлари билан таъминлаш учун керакли булган уйларни танлаб микрорайон ҳудудига жойлаштириш керак. Тураржой уйларнинг лойиҳа турларини, кабул килинган лоиха «каталогидан» танлаб олинади, бундан ташкари лоихачи келажакда қурилиши мумкин булган хали тасдикланмаган тураржой уйларининг лойиҳасини танлаб олиш мумкин, аммо шу кабул килинган уй лойиҳасини кайси ойномадан ёки адабиётдан олган булса фойдаланилган адабиётлар руйхатига шу ойнома ёки адабиётни хам киритиши керак.

Тураржой уйларини танлашда бир хил туркумдаги уйларни танлаш тавфсияланади. Микрорайон уйлари иложи борича бир туркумдаги 2-3 хил уйдан қурилиши керак.

Иктисодий жихатдан жуда кулай булган тураржой уйлари 4-5 шубали /сексияли/ уйлардир. Шубалар сони кам булган уйларни муҳандислик тармоқлари билан таъминлашда уларнинг узунлиги усади ва бу уйларни иситишда қурилиш материалларини сарфлаш харажати пупаяди. Куп шубали уйлар курилса /4-5 шубадан куп булса/ иктисод томонидан фойдасиз чунки бу ерда боши очк булган кўчаларни куришга тўғри келади ва бундан ташкари нотекис булган жойларга бундай куп шубали уйларни гаризонталларга кундаланг килиб жойлаштиришни иложи бўўлмай колади.

Тураржой уйларининг куринишини танлашда режалаштирилган туман иклимини ва таклиф килинган куёш йуналишини /ориентиция/ ҳисобга олиш керак. Тўғри танланган уйнинг тури, тураржой хоналарнинг купини куёш нури /инсоляция/ билан таъминлайди.

Тураржой қурилиш майдонини аниклаш учун биринчи навбатда квартиралар сонини аниклаш керак, чунки хар хил таркибдаги ойлани хоналар билан таъминдаш учун.

Агарда бизга 2,3,4,5,6,7,8,9 кишилик оила сони канча фоизни ташкил этиши маълум булса унда маълум булган аҳолини канча уйга ва нечта хонали квартирага жойлаштиришни ҳисоблаш мумкин булади.

Кишлок хужалигидаги аҳоли яшайдиган жойларнинг лойиҳасини тузишда демографик статистика маълумотларидан аҳолининг табиий ва кучиб келиши ҳамда кучиб кетиши натижасида усиши, ёшлари, оилалар сонини аниклашда фойдаланилади. Аҳолининг ёши, таркиби, жамоа корхонларини (болалар богчаси, мактаб) жойлаштириш ва куришда, оилалар таркиби эса куриладиган уйлар сони ва уларнинг хоналарини аникланшда ишлатилади.

бу ерда: Х – оилалар сони;

Н – келажакдаги аҳоли сони;

Ч – бир оиланинг уртача таркиби.

Республика вилоятларидаги бир оиланинг уртача таркиби.

13 жадвал.

Кораколпогистон Рес

5,8

Самарканд вилояти

5,7

Андижон вилояти

5,4

Сурхондарё вилояти

5,9

Бухоро вилояти

5,9

Сирдарё вилояти

5,5

Жиззах вилояти

5,5

Тошкент вилояти

5,4

Кашкадарё вилояти

5,8

Фаргона вилояти

5,3

Навоий вилояти

5,4

Хоразм вилояти

6,2

Наманган вилояти

5,2

Ўзбекистон Республикаси

5,9

Мисол учун келажакдаги туман аҳолиси N=1500 киши булса, оилалар сони қўйидагича аникланади. 14-жадвал

Оила сони

Оилалар сони нисбати %

Хар-бир гурух оиладаги одамлар сонининг жами аҳоли сонига нисбати

Хар хил таркибдаги оилаларда яшаётган одамлар сони

Оилалар сони ёки ховли сони.

1

2

3

4

5

2 киши

16

32

120

60

3 киши

24

72

271

90

4 киши

22

88

332

83

5 киши

22

110

415

83

6 киши

16

96

362

60

Жами

100 %

398

1500

376

Эслатма: Коэффициентлар, фоизлар шартли равишда берилган.

Агарда бизга 2,3,4,5,6 кишилик оилалар сони канча фоизни ташкил этиши маълум булса, унда бизга маълум булган аҳолини канча уйга ва нечта хонали квартирага жойлаштиришни ҳисоблаш мумкин булади.

Ҳисоблаш қўйидаги тартибда бажариладаи (3 жадвал) оиладаги одамлар сонини (1-устун), 2-устундаги сонини ташкил этган фоизга (%) купайтириб, шу таркибдаги оилаларда булган одамлар сонининг жами одамлар сонидан канчасини ташкил қилишини аниклаймиз (3-устун) ва бу устундаги соннинг йигиндиси 398 га тенг микрорайон аҳолисини шу соннинг йигиндисга булсак икки кишилик оилдалардаги одамларнинг бир кисмини ташкил этади

Мисол учун: 1500:398=3.769 киши.

Икки кишилик оиладаги одамларнинг бир кисми 3,769 га тенг. Унда 3 устундаги 32, 72,88… ва хаказо сонларга купайтирсак хакикий 2,3,4, ва хаказо таркибда булган оилаларда яшаётган одамлар сонини аниклаймиз (4-устун) ва бу сонни оилалар таркибида булган одамларни 2 устунга булсак канча квартира кераклигини ва канча оила эканлигини аниклаймиз (5 устун).

Тураржой уйларининг куринишини танлаш қурилиш тумани иклимини ва таклиф килинган куёш юналиши /ориентация/ҳисобга олиш керак. Тўғри танланган уйнинг тури,тураржой хоналарининг купини куёш нури билан таминлайди

Махаллаларни ва микрорайонни куришда асосан энг юқори уринлардан бири уйларни тўғри куёш йуналиши \ориентация \ бўйича жойлаштиришдир. Микрорайон ҳудудида жойлашган уйларнинг 80% дан купроги тўғри куёш йуналиши буича жойлашган бўлиши керак.

Микрорайонда уйларнинг жойлашиш шароитини /композиция/ ечишда; аввалом бор уйларнинг сонини аниклаб олиш керак, лойиҳалашнинг биринчи навбатида тураржой уйларининг жами шубалар сонини тураржой майдони билан биргаликда аниклаш керак. Ундан кийин микрорайоннинг бош режасини тузаётганда юқоридаги талабга риоя етган холда бу уйларнинг шубалар сони хар-хил килиб жойлаштириш мумкин.

Топширикда микрорайон аҳолисининг хар-хил каватли уйларга неча фоиздан таксимланганлиги берилган бўлиши керак.

Микрорайонда хар-хил каватли уйларнинг шубалар сонини аниклаш учун авалом бор «Каталог типових проиктов» деб номланган альбомдан 2-3 та дан хар-хил каватли уй лойиҳасини танлаб ва у ерда жадвалдан шуба қурилиш майдонини, умумий майдонини ҳамда яшаш учун ажратилган майдонини аниклаб олади ва куидагича шубалар сони аникланади.

бу ерда

N-микрорайон аҳолисини сони одам;

d-яшаш учун ажратилган майдон меъёри м2

Fяш бир шубада яшаш учун ажратилган майдон сони м2

микрорайонда хар хил каватли уйларни шубалар сонини аниклангандан кейин бу уйларнинг уртача кавати куидагича аникланади.

бу ерда

микрорайонда жойлашган уйларнинг яшаш майдонининг умумий йигиндиси м2

F1,F2,F3………….Fn-1,2,3………….n каватли уйларнинг майдони м2

Микрорайонда асосан шу микрорайон аҳолисига хизмат килувчи муассасаларни жойлаштириш керак. Бошка ноҳияларга хам хизмат килувчи бинолар, кино театирлар, унвермак ва бошкалар жудда куп одамлар келиши туфайли микрорайон аҳолисининг яшаш шароитиёмонлашади. Шаҳар режасида микрорайон ҳудуди туман марказига тўғри келиб колси, аҳолининг яшаш хаёти учун шовкин марказининг таъсирининг камайтириш ишларининг бажариш керак. Маъиший хизмат кўрсатиш муассасаларининг ҳисоби куидаги меъёрда олиб борилади/2-жадвал/

Микрорайонда хар кун хизмат килувчи муассасалар.

5-МАВЗУ: МИКРОРАЙОН ҲУДУДИНИ ФАОЛИЯТДОИРАЛАРИГА ТАКСИМЛАШ.

РЕЖА:

 1. Фаолият доираларига таксимлаш кандай доираларига бўлинади.

 2. Тураржой доирасида кандай тураржой гурухлари ташкил этилади.

 3. Жамоа маркази микрорайон ҳудудининг каерида жойлашиши керак.

Микрорайон ҳудудини фаолият доирасига таксимлашнинг мақсади-микрорайон ҳудудини жуда яхши турда фойдаланиш учун уйларини,мактабгача булган болалар биносини, мактабни, микрорайон марказини ва бошка биноларни тўғри хизмат қилиш радиусига караб жойлаштирилади.

Шунинг учун фаолият доираларига таксимлашнинг бир нечта туглари чизилади.Бу чизилган чизмаларни бир/бири билан таккослаб,яъни микрорайонда жойлашган богча,мактаб микрорайон жамоа марказининг хизмат қилиш радиуси,микрорайоннинг ихчамлиги ва бошка курсаткичлари хам эътиборга олингандан кейин,энг яхши тури аникланди ва шу тур микрорайонни режалаштиришнинг узоги бўлиб колади.

Фаолият доираларга таксимлаш чизмаси микрорайон бош режасига нисбаттан катта масштабда бажарилади. Агарда микрорайон 1:1000 масштабда лоихаланса, унда фаолият доираларига таксимлаш чизмаси 1:2000 ёки 1:5000 масштабда бажарилади.

Бу масштаб ажратилган жойнинг чегарасини улчамларини ва хизмат қилиш радиусини ҳамда доираларнинг бир бирига боғлиқлигини кўрсатиш талабига тулик жавоб беради.

Фаолият доираларга таксимлаш чизмаси куидаги доираларга бўлинади:

-тураржой,доираси/бу ерда асосан тураржой учун ажратилган уйлар жойлашади/.

-мактаб ёшигача булган болалар доираси /болалар богчаси/.

-мактаб доираси:

-жамоа маркази ,совдо ташкилоти,ва жамоа овкатланиш муассасалари доираси.

-коммунал-хужалик доираси.

Бундан ташкари шуни эътиборга олибкуйиш керакки туман ёки микрорайон ҳудудида маъмурий бинолар,мехмонхоналар,ва бошка фаолият доираларни ташкил кила олмайдиган бинолар жойлашиши хам мумкин.

Чизмада курсатилган фаолият доираларнинг улчами микрорайон ҳудудини олдиндан мувозанатда туришини курсатади.,

Микрорайон ҳудудини таксимлаш. 3-жадвал.

Микрорайоннинг фаолият доиралари

Участканинг улчами

га

%

М2

Киши учун

1

Тураржой доираси

2

Жамоа маркази, хар куни хизмат килувчи муассасалар участкаси

3

Мактаб ёшгача булган болалар биносининг участкаси

4

Мактаб участкаси

5

Микрорайон боги ва жисмони тарбия майдончалари

6

Коммунал хужалик участкаси,кура гараж ва машиналар саклаш майдончалари

7

Кўчалар ва йўлакчалар

Микрорайонниг умумий майдони

Тураржой доираси чегараги кизил чизиклар билан чегараланган бўлиб,бу микрорайонни кушни микрорайондан,Шаҳар марказидан ва бошка жойлардан ажратиб туради, Кизил чизик билан қурилиш чизиги оркали,магисрал йўлининг ён томони кўкаламзорлаштирилади,чунки бу машиналардан чикка газларни ва шовкини камайтириш учун мулжалланади.

Тураржой доирасида,1,5:2,0минг аҳолии яшайдиган уйларни жипслаштириб тураржой гурухларини ташкил этиб ,бу гурухларининг уртасига болалар богчасини ва бошка хар куни аҳоли хизмат учун керак булган муассасаларни жойлаштириш керак.

Микрорайонинг жамоа маркази асосан микрорайоннинг ичида жойлашган бўлиб,микрорайон аҳолисига яхши хизмат қилиш радиуси билан таъминланган бўлиши керак .

Жамоа савдо марказини жойлаштирганда,бирорта катта /магистрал / кўча томонидан кўкаламзорлаштирилган жойни бузиб ,у ерда жамоа савдо маркази биноси олдидан унча катта бўўлмаган майдон ташкил этилади.

Коммунал-хужалик ташкилотлари /кура бог козони /котелъний/микрорайон фаолият доираларидан асосан мактаб ва болалар богчасидан ажратиб куйилиши керак.

Бу ташкилотларни микрорайон ҳудудини ураб турган иккинчи даражали катта /магистрал/ йўлларга

якинрок килиб жойлаштирилса мақсадга мувофикдир.

Ер ости ва ер устидаги курраларни 25-50 машина гурухига жамлаб тураржой зонасидан ташкаридан алохида ажратиб жойлаштирилиши керак. Таксимлаш чизмасида тураржой фаолият доирасига хар куни хизмат килувчи ташкилотларни кўрсатиш керак. Бунинг учун чимада бу ташкилотларни хизмат қилиш радиуси курсатилади.

Фаолият доираларига таксимлаш чизмаси /1-расм/ микрорайонни муккаммал режалаштиришнинг биринчи боскичи ҳисобланади, микрорайон лоихасини ишлатаётганда бу чизмага озгина згартиришлар ва аникликлар киритилиши мумкин.

6-МАВЗУ:МАХАЛЛАНИ МУКАММАЛ РЕЖАЛАШТИРИШ.

Режа

 1. Бир-бири билан карама-каршива ёнма-ён жойлашган уйлари орасидаги масофа канча бўлиши керак.

 2. Тураржой гурухи ховлиларида канаканги майдонлар режалаштириши керак.

 3. Режалаштирилган майдоннинг меъёри кандай.

Тураржой доирасини қурилиши: Уйларнинг тураржой доирасида мажмуа сифатида ва алохида гурухлар сифатида лоихалаш мумкин. Бу уйлардан унча узок бўўлмаган участкани кўкаламзорлаштириш ва дам олиш майдончаларини ҳамда болалар уйнаш учун майдончаларини жойлаштириш керак/2-расм/

Тураржой, доирасини режалаштиришга уйларини куёш нури билан таъминлаш ва микрорайон ҳудудининг релефи асосий урунлардан бирида туради.Тураржой хоналарини куёш нури /инцоляция/билан таъминлашталабини бажариш учун уйларни тўғри куёш нурига караб жойлаштириш керак.

Шуни яхши билиш керак -ки бир бири билан ёнма ён ва карама карши жойлаштирилган билан 1-каватдаги хоналар куёш нури билан яхши таъминланмаган булади.

Шунинг учун бу камчиликларни йукотиш учун уйлар орасидаги масофа қўйидагича бўлиши тавсия этилади /4-жадвал/.

Тураржой ва жамоа бинолар орасидаги масофалар.

4-жадвал

У Й Л А Р О Р А Л И Г И

Уйлар кавати

2-4

5

9

16

1

Бир-бири билан карама-карши турган уйлар ораси

25

30

54

90

2

Бир-бири билан ёнма-ён турган уйларнинг тураржой хоналари ойнасини ён томонида булганда

18

20,5

40,5

72

3

Жуда баланд турдаги уйлар ораси

-

-

36

60

4

Бир-бири билан ёнма-ён турган ён томонида ойнаси бўўлмаган ва бир каватли уйлар ораси.

6:15

-

-

-

Тураржой гурухи ховлирарида: болаларнинг уйнаши, кексаларнинг дам олиш учун, хужалик ва чикиндилар ташиш майдончалари жойлашади.

Болалар уйнаши учун ажратилган майдончалар микрорайонда яшаётган бир киши учун, хужалик ва чикиндилар ташиш майдончалари жойлашади.

Болалар уйнаши учунажратилган майдончалар микрорайонда яшаётган бир к5иши учун 0.7м2ҳисобида аникланади.

Хар –хил ёшдаги болалар уйинини эътиборга олиб болалар майдончаларини алохида-алохида ёшига караб жойлаштирилса яхши булади,яъни богча ёшидагилар/3ёшгача/,мактаб ёшидагилар/3-7ёшгача/ва бошлангич синф /7-12/ёшдаги болалар учун.Бу майдончалар турига ва вазифасига караб қўйидаги жиҳозлар билан жиҳозланиши мумкин /3расм /.

Богча ёшидаги болалар учун ажратилган уйин жойи дарахтлар билан уралган жойда,мактаб ёшидаги болалар учун эса деразадан яхши куринадиган жойга жойлашиши керак.Болалар майдончалари йўлаклардан ва хужалик иншоотларидан дарахтзорлар билан яхши уралган холда,ажралган бўлиши керак

Мактаб ёшидаги болалар майдончаси асосан шовкинли уйин учун мулжалланган булади,шунинг учун бу майдончаларни бошка майдончалардан ажралган холда ёки микрорайон богида жойлаштирилса кулай булади.

Кексалар дам олиш майдончалари қўйидаги меъёрда /микрорайонда яшаётган бир киши учун 0,1м2/ҳисобланади ва улчами 12-20м2булади.

Кийимларни куритиш майдончалари уйдан чикиш жойидан 100м дан куп бўўлмаган узокликда ва уй деразасига 20м дан кам бўўлмаган масофада,яхши шамол тегиб турадиган ва куёш нури тегадиган жойга жойлашиши керак,Булар асосан тўғри бурчакли куринишида бўлиб 25-49м2жойни ташкил килади

Гиламларнинг чангини кокиш ва уй буюмларини тозалаш майдончаларни улчами 100м2 булади .Бу майдончаларни бошка майдончалардан ва уйнинг ойнасидан кўкаламзорлаштириш йўли билан ажратилиши керак.Бу майдонлар уйнинг ойнаси бўўлмаган ён томонларига жойланса яхши булади.

Хар бир тураржой гурухида чикиндилар турлаш майдончаси жойлашади Буларнинг улчами чикиндилар солинадиган кутулар /контейнер/сонига боғлиқ,бўлиб хар бир кутига 80-100л ёки 0,08-0,10м3дан чикинди жойлашади ва бу 100 кишига мулжалланган булади.Уйдан чикиш уйлакчасидан чикинди ташлаш майдочасигача буган масофа 80-100м дан ошмаслиги ва бу майдон билан уй орасидаги масофа 15м дан кам бўўлмаслиги керак. Чикиндиларни ташувчи машинанинг майдончага кириб келибчикиндиларни ортиши учункулай шароит яратиб берилиши керак.

7-МАВЗУ. ЖАМОА КОРХОНАЛАРИ УЧАСТКАЛАРИНИНГ ЛОЙИҲАЛАРИ.

Маданий-майиший ва коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари 6 гурухга бўлинади, булар:

  • Ўқув тарбиявий (болалар богчаси, мактаб, лицей, колледжлар ва хаказо);

  • Согламлаштириш-даволаш (амбулотория, тиббий пункт, тугругхона, дорихона, касалхона);

  • Маданий-окартув (клуб, кутубхона, кинотеатр, спорт иншоотлари ва хаказо);

  • Савдо ва умумий овкатланиш (озик-овкат, саноат моллари дукони, ресторан, чойхона, ошхона, китоб, газета-журналлар дуконилари ва хаказо);

  • Майиший ва коммунал (майший уй, мехмонхона, хаммом, нонвойхона ва хакзо).

Бу маданий-майший ва коммунал корхоналар уз хизмати жихатидан 5 – боскичга бўлинади:

1 боскич : бир поселкага хизмат киладиган корхоналар;

2 боскич: бир хужаликга;

3 боскич: хужаликлар аро;

4 боскич: туман аҳолисига;

5 боскич: вилоят аҳолисига хизмат киладиган корхоналар.

Бир аҳоли пункитига хизмат киладиган объектларга, аҳоли хар куни харид киладиган озик-овкат, саноат моллари дукони, болалар богчаси, мактаб ва хаказо.

Хужаликнинг марказий поселкасида эса хужалик идораси, озик-овкат, саноат моллари дукони, тиббий пункт, алока бўлими, жамгарма банки, ошхона, хаммом, нонвойхона, чойхона, клуб, стадион ва хаказо жойлашади.

Туман марказида юқоридаги иншоотлардан ташкари лицей, коллеж, клуб, кинотеатр, ресторан, китоблар дукони, касалхона, дорихона, мехмонхона, спорт иншоотлари, кишлок хужалик махсулотларини, кишлок хужалик махсулотларини кайта ишлайдиган автотранспорт ва бошка корхоналар жойлаштирилади.

Маданий-майший ва коммунал корхоналар лойиҳасини тузишда, ундаги муҳандислик тармоқларини жойлаштиришда, асосий йуналишини аникловчи омил ҳисобланади, унинг меъморий талабларини, куркини, чиройини, марказий майдонини, кўчаларни юинолар билан безатилишини ҳисобга олинади.

Маданий-майиший ва коммунал корхоналар узининг ер майдонига эга. Ер майдони катта бўўлмаган ва санитария-гигиена талабаларига жавоб берадиган корхоналарни квартал ичига жойлаштириш мумкин.

Ер майдони анча катта булган корхоналар, масалан мактаб, касалхона ва х.к. алохида кварталлар холида жойлаштирилади. Улар учун ажратилган ер майдонининг шакли лойиҳанинг композициясига, рельефига, санитария-гигиена қоидаларига ва меъёморий талабларга мувофик хар-хил бўлиши мумкин. Лекин квадрат шаклига якин булса, фойдаланишга кулай булади.

Тиббиёт корхоналарини - тиббий пункт, амбулатория, поликлиника, тугругхона, касалхоналарни марказий майдондан, катта йўллардан четрокда, санитария-гигиена ва тиббий шароит кулай булган, алохида майдонига жойлаштирилади. Сил ва рухий касалхоналарни поселкадан камида 1000 м узокликда жойлаштириш ва атрофи дарахтзор билан уралган бўлиши керак.

Клуб марказий майдонга, асосий кириш кўчасидан куриниб турадиган жойга кизил чизикдан 5-10 м узокликда жойлаштирилади. Клубнинг бир ёки икки томонидан истирохат богига кирадиган 6-10 м йўлга эга бўлиши ҳисобга олинади. Кутубхона факат клуб биносида жойлашади. Хужалик идораси, кишлок оксоколлар уйи, агролаборатория, клока бўлими, жамгарма банкини26.03.03 бир бинога бирлаштирилган лойиҳаси кабул килиниб марказий майдонга жойлаштирилади.

Саноат, озик-овкат, хужалик моллари, китоб дуконлари, ошхона, мехмонхона, майший хизмат кўрсатиш корхоналари бир бинога бирлаштирилган холда савдо марказий куринишида марказий майдонга ёки марказий кўча ёнига жойлаштирилади. Бундан ташкари алохида жойлашган навбатчи (нон, сут, ва бошка озик-овкат) дуконлари хам бўлиши мумкин.

Чойхона савдо марказида, истирохат боги ичида, ошхоналар билан бирлашган холда ёки уларга якин манзарали жойларда жойлашади. Коммунал хизмат кўрсатиш корхоналари хаммом, кир ювиш комбинати, ут учириш депоси, сув иситиш козонхоналари аҳоли яшайдиган ҳудуд билан ишлаб чиқариш ҳудудини билиб турувчи, химоя ҳудуди ичига ёки унга якин жойга жойлаштириш мумкин. Чунки бу корхоналар икки ҳудудга хам хизмат килади.

Ногиронлар ва кариялар уйини тинч ва марказий кўчаларга, касалхона, дорихонага якин жойга жойлаштирилади.

8-мавзу. МАКТАБ ХОВЛИСИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ОБОДОНЛАШТИРИШ.

Бу режалаштирилаётган аҳоли пункитида /СНиП 2.07.01.89/ да 1000 кишидан 180 таси мактаб ёшидаги болалар бўлими курсатилган ва бу болаларнинг урта маълумот олиши учун канча урта мактаб биноси кераклилиги қўйидагича аникланади:

бу ерда: N аҳоли пункти аҳолиси сони;

r - мактаб ёшидаги болалар сони;

z – мактабга жойлашадиган укучилар сони.

Мактаб биноси хамиша аҳоли яшаш ҳудудининг уртасидаги ёки катта кўча томонидан кизил чизикдан 25 м узокликда жойлашади.

Синф хоналарининг энг яхши жойлашиши шарк ва жанубий-шарк томон, мактаб участкаси билан уй орасидаги масофа 20 м дан кам бўўлмаслиги керак. Мактаб биноси билан уй орасидаги масофа 50 м дан кам бўўлмаслиги керак.

Мактаб участксининг режасини тузаётганда шуни назарда тутиш керак-ки, мактаб участкаси ўқув-тажриба ва ўқув ва ишлаб чиқариш устахонасига -10 %, жисмоний тарбия майдончаларига уртача - 35 %, дам олиш ва хар-хил уйинлар учун - 7%, хужалик ховлисига – 3 % дан таксимланиши керак (28-расм). Қурилиш майдони ва йўлакчалар уртача – 15 % ниташкил килади. Тахминан мактаб участкасининг 30-50% кўкаламзорлаштиришга ажратилади. (22-жадвал)

МАКТАБ УЧАСТКАСИНИНГ ТАКСИМОТИ

22-жадвал

Курсаткич

Бир-лиги

Синфлар сони

8-12

14-16

24-25

32

1

Қурилиш майдони

М2

2500

3000

3500

4500

2

Ўқув тажриба зонаси

М2

3000

4000

5300

6500

3

Жисмоний тарбия зонаси

М2

10600

10500

13500

15000

4

Дам олиш ва хар хил уйинлар зонаси

М2

1600

2500

3700

5000

5

Хужалик ховлиси

М2

1000

1100

1300

1500

6

Йўлак ва йўлакчалар майдони

М2

1200

1500

1600

2500

7

Шамол кайтариш чизиги ва декоратив усимликлар майдони

М2

5200

5400

6400

10000

8

Участкасининг умумий майдони

КМ2

2,5

2,8

3,5

4,5

9

Кўкаламзорлаштирилган майдон

М2

12250

13459

10200

21000

ЭСЛАТМА: Куламзорлаштирилган майдон уз ичига ўқув тажриба участкасини, шамол кайтариш чизигини, утлар ва декоратив усимликларни ҳамда футбол майдончаларини олади ва тахминан мактаб участкасининг 50 % ҳудудини эгаллайди.

Ўқув-тажриба майдони (23-жадвал) биология фанидан дарс утиш учун мулжалланган бўлиб, бу уз ичига қўйидагиларни олади: мевали, сабзавотлар участкасини, теплицани ва парникларни. 23 жадвал

Мактаб участкасининг элементлари

Бир-лиги

Синфлар сони

8-12

14-16

24-25

32

1

Савзаботлар участкаси

М2

450

600

900

1200

2

Дала-махсулотлари участкаси

М2

150

250

600

800

3

Усимликларни купайтириш участкаси

М2

100

1500

200

300

4

Мевали ва декоратив усимликларни устирадиган жой

М2

300

400

500

600

5

Коллецкия участкаси

М2

150

150

150

200

6

Селекция участкаси

М2

60

60

60

60

7

Мевали дархтлар боги

М2

150

1500

1000

1250

8

Бошлангич синфлар участкаси

М2

150

300

450

500

9

Иссикхона, парник ва угитлар саклаш участкаси

М2

120

200

200

200

10

Метеорология ва география майдони

М2

225

225

225

225

11

Зоология учун ажратилган жой

М2

100

100

100

100

12

Тоза хавода дарс утиш учун ажратилган жой

М2

225

225

225

225

13

Йўлакчалар

М2

370

500

680

840

Умумий майдон

М2

3000

4000

5300

6500

ЭСЛАТМА: Гулли ва декоратив усимликлар участкаси кўкаламзорлаштириш майдонига киради.

Ўқув ишлаб чиқариш устахонаси мактабга кириш дарвозаси атрофида жойлашади ва зоология, парник ва теплица учун худалик ховлисида жой ажратилади. Жисмоний тарбия майдончалари (футбол майдони, югуриш йўлакчалари, волейбол, баскетбол ва теннис майдончалари) мактаб биноси ойнасидан 10 м узокликда жойлашади. 24 жадвал

Курсаткич

бирлиги

Улчами

1

Футбол майдони

М

60х30, 90х50

2

Баскетбол майдони

М

14х23

3

Волейбол майдони

М

18х31

4

Гимнастика майдони

М

10х15

5

Тўғри югуриш йўлакчаси

М

110х5

6

Айланма югуриш йўлакчаси

М

250х5

7

Узокликка сакраш йўлакчаси

М

45х1,5

8

Узокликка сакраш чукурлиги

М

6х3

9

Дискни узоклика улоктириш жойи

М(диам)

2,5

10

Ядро улоктириш айланмаси

М(диам)

2,14

9-МАВЗУ. БОЛАЛАР БОГЧАСИ ХОВЛИСИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ОБОДОНЛАШТИРИШ.

Бу режалаштирилаётган аҳоли яшаш ҳудудида (СНиП 2.07.01.0) 1000 кишидан 100 таси богча ёшидаги болалар бўлиши курсатилган ва бу болаларнинг тарбияланиши учун нечта богча биноси кераклиги қўйидагича аникланади:

бу ерда: N – кишлок аҳолиси сони;

r – богча ёшидаги болалар сонининг меъёри;

z- богчага жойлашадиган болалар сони.

Болалар богчаси тураржой уйлари гурухининг уртасида жойлашади. Болалар уйнайдиган хоналарнинг жойлашиши ва богча билан уй орасидаги масофа хам, яъни урта мактаб кандай масофада жойлашган булса, богча хам худди шундай масофада жойлашади.

Богчага кириш жойи яшаш уйлари гурухи томонидан булади, хужалик ховлисига кириш эса яшаш уйлари гурухининг бир чекасида булади. Бундан ташкари богча учун ажратилган жойда ёки богча учун ажратилган жойдан ташкарида болалар гурухи учун соя килинган майдонча, физкультура майдончаси, чумилиш хавзаси жойлашиши керак, бунинг умумий улчами богчадаги болаларнинг хар-бири учун 3 м2 дан жой ажаратилади. (29-расм)

Болалар майдончаларининг сони, богча биносига болалар жойлашишига боғлиқ бўлиб, бир гурух болалар учун битта майдон 130 м2 улчамда кабул килинади. Бу майдончалар дарахтлар ва бошка усимликлар билан ажралиб туради. Катта ёшдаги гурух болалари учун ажратилган майдончасига нисбатан богчага кириш дарвозаси олдидан узокрокда жойлашади.

Хужалик ховлисидаги сабзавот саклаш, хужалик молларини саклаш хонаси ва зоология учун ажратилган жойлар болалар уйнаш майдонидан ажратилиб алохида жойлашиши керак.

Богчага кириш жойлари, йўлакчалари, бинога кириш олдидаги майдончалар, асосий йўлаклар ва болалар уйнаш майдонларининг юзаси асфальтлар, бетонлар билан берқилиши керак, колган иккинчи даражали йўлакларга ва майдончаларга майда кум тушалади ёки зич килиб ажрикли ут экилади.

Богча учун ажаратилган жойни СНиП 2.07.01.97 да қўйидагича тавсияланган:

Б олалар богчаси биносига болалар жойлашиши 50 тагача булса, бир бола учун – 40 м2, 50 тадан 145 тагача булса – 35 м2, 290 дан 340 тагача булса – 33 м2, комплекс болалар богчаси биносига 560 дан 600 тагача булса бир бола учун 30 м2 жой ажратила

10-МАВЗУ:Микрорайон ҳудудида машиналар хизматини ташкиллаштириш.

Режа.

 1. Микрорайон ҳудудида жойлашган йўлаклар кандай йўлакларга бўлинади.

 2. Боши берк йўлакларнинг охирида машиналарнинг оркага кайтиши учун кандай турдаги майдончалар режалаштирилади.

 3. Микрорайон ҳудудида ҳаракат килувчи машиналар сони ва /гараж/ куралар ҳудуди кандай аникланади.

Микрорайнда ва махаллаларда аҳолига хизмат килувчи машиналарнинг катнови учун махсусйўлаклар ва машиналарни вактинча саклаш учун майдончалар режалаштириши керак,

Микрорайон ҳудудида жойлашган йўлаклар машиналарнинг бажараётган ишига ва вазифасига караб икки томонлама ва бир тамонлама машиналар ҳаракат килувчи йўлакларга ва алохида жойлашган уйга ва бинога келувчи бир томонлама боши берк йўлакларга бўлинади.

Икки таионлама машиналар ҳаракат ливчи йўлакларнинг эни 5,5м,бир тамонлама ҳаракат килувчи йўлакларнинг эни 3.5м булади.

Бу йўлакларнинг бурилиши бурчагининг эгилиш радюси 9мдан кам бўўлмайди (4расм.)

4расм. Микрорайон йўлакларнинг бурилиш бурчаги.

Йўлакларнинг бурилиши жойларида ва чоррахаларда столбалар,дарахтлар ва бошка шунга ухшаган нарсалар куйилиши эқилиши мумкинкин эмас, чунки бу ердан ут учириш машиналар ва қурилиш материалларини олиб кетишда юк машиналарнинг утишига халакит беради.

Бундан ташкари вилоят, Шаҳар, ноҳия микёсидаги катта кучса ва йўлларнинг корахаларига якин килиб уйлар, бинолар куриш мумкин эмас,чунки чорахага якинлашиб келаётган машина шофиёрига карама-карши кўчадан чорахага якинлашиб келаётган машиналар куриниши керак. Бунинг учун чораха атрофида 35:50м жой очик бўлиш керак.

Қурилиш матералларини олиб келиш учун мужалланган йўлакларнинг бурилиш бурчагининг эгилиш радиуси 12м дан кам бўўлмаслиги керак. Бир томонлама машиналар ҳаракат килувчи йўлакларнинг бурилиш бурчаги кенгайтирилиб машиналарнинг вактинча туриши учун майдончалар ташкил этилади ва куидагича булади.(5-расм)

5-расм. Микрорайон йўлакларда машиналарининг бурилиши ва киска вакт тухташи учун мулжалланган майдонлар.

Бу майдонлар карама-карши томонидан келаётган машиналарни утказиб юбориш учун ва киска вакт машиналарни саклаш учун хизмат килади.

Боши берк йўлакларни охирида машиналарнинг оркага кайтиши учун 12х12 дан кичик бўўлмаган майдонлар режалаштириларди ва бундан ташкари томонлари 7-м дан кичик бўўлмаган учбурчакшаклидаги ёки йўлакнинг урта укидан радиуси 10 м дан кам бўўлмаган доира шаклидаги оркага кайтиш майдонлари режалаштирилади .(6-расм).

6-расм. Боши берк йўлакларда машиналарнинг оркага бурилиш майдони.

Пиёдалар йўлакчаси машиналар катнайдиган йўлакларнинг бир томонидан 1-5 каватли уйлар олдидан 1,5м ва 5каватдан юқори булган уйлар олдидан 2,25м килиб режалаштирилади.

Микрорайонда йўлакларнинг жойлашиши хар-хил бўлиши мумкин, бу микрорайоннинг ёки махаланинг қурилиш режасига боғлиқ бўлиб куидагича тасвирланади(7-расм).

7-расм. Микрорайонда йўлакларнинг режа турлари.

Ҳозирги вактда уйларда ва биноларда яшаётган одамларни машиналардан чикаётган, чанг, шум ва газдан саклаш учун хар-хилусулларда уйлар режалаштирилаётган ва уйларни йўллардан ажратиб уйларнинг яшаш хоналари томонидан эмас, балки уларнинг ён томонидан кўчаларга жойлаштириш керак ва йўл билан уй оралигини дарахтзорлар билан ажратилиш карак.

Микрорайон ичида жойлашган кўчаларни у бошидан бу бошига /свозной/ килиб утказиш мумкин эмас, чунки микрорайон ичда хир-хил уткинча /транзит/ машиналар утиши учун йўл куйилмаслик керак.

Кўчаларни бурилиш бурчак радиуси катта бўўлмаган бурум-бурум кўчалар режалаштирилса машиналарни тезлиги камаяди ва пиёдалар ҳаракати хавфсиз булади.

Қурилиш миёри ва хукуки /км в ах 2.07.01.89./ битта ёки иккита уйга борувчи боши берк кўчаларнинг узунлиги 150м дан ошмаслиги ва пиёдалар юрувчи йўлакчани кўча билан бирлаштириб унинг инини 4,2м дан кам бўўлмаслиги курсатилган.

Кайта курилаётган Шаҳарларда микрорайон кўчалари узлуксиз ҳаракатдаги катта/магистирел/кўчаларга чикишда ун томонга бурилиб қурилиши рухсат этилади. Кўчаларнинг бир-бирига кушилиш орасидаги масофа 300м данкам бўўлмаслиги керак.

Куралар ва вактинча машиналарни саклаш майдонлари.

Ноҳия ёки микрорайон аҳолисининг шахсий машиналарини саклаш учун куралар /гараж/курилади. Машиналар сонини усишини инобатга олсак 1000-кишига 200-250та енгил машина кабул килинади.

Ноҳия микёсида кўчага ва йўлакчага чикиш йўли ташкил этилган жойдан ёки катта кўчалар чорахасидан 100м узокликда ва йўловчилар фойдаланадиган жамоа машиналари тухташ жойидан 30м дан кам бўўлмаган мсофада куралар жойлаштирилади.

Йукорида абул килинган курсатгичлар 20% дан куп бўўлмаган холда камайтириш ёки купайтириш мумкин.

Енгил машиналар сони йукорида айтилган миёридан хали анча паст эканлигини инобатга олган холда, лайхалаштирилган микрорайонда машиналар сонини 20% га камайтириб ҳисобланади ва микрорайон аҳолисига эга булган машиналарининг 70% н и микрорайон ҳудудига кура жойлаштирилади ва машиналар сони куидагича аникланади:

N*R

Nмашина=------------- *0,8*0,7; машина

1000

бу ерда; N –микрорайон аҳолиси сони, одам

R-1000-кишига машиналар сонининг меъёри:

Бир каватли курага хар бир машина учун 30м2 икки каватли курага 20м2 дан жой ажратилади ва кура учун ажратилган майдон куидагича аникланади.

Nмаш-fмаш -жой

Fкура=-------------------------; га

10000

бу ерда n-маш машиналар сони

f-маш жой 1-та машинага ажратилган жойм2,

Микрорайон ҳудудида машиналар вактинча саклаш учун 25% шахсий енгил машиналарга очик майдончалар режалаштирилади. Очик майдончаларга уртача 25-50 та, ками билан 10та ва хизмат қилиш радиуси 200м буцлган жой ажратилади ва буж ой куидагича аникланади.

Nмаш*tмашюжой

Fочик. май.=----------------------------*0,25, га;

10000

Микрорайон савдо маркази олдида киска вакт /1-соат/ машиналарни саклаш учун майдончалар жойлаштирилади ва 100м2 савдо майдонига 2-4 та енгил машина учун жой ажратилиши керак.

Кура ва машиналарни вактинча саклаш майдончалари уйлардан жамоа ва болалар биносидан калин дарахтлар экиш йўла билан алохида маълум масофада санитария нормасига /КНваМ 2.07.01.89/риоя килинган холда жойлаштирилади.

Курага машиналарнинг куп келиб кетишини инобатга олган холда, курани микрорайон ҳудудини урта кисмига эмас, билки кўча томонидаги кизил чизикка якин килиб жойлаштириб, курани йўлдан 10м кенгликка усимликлар бўлиб ажралиши керак.

11-МАВЗУ: Шаҳарларда спорт иншоотларнинг тармоғи.

Режа.

 1. Шаҳар ҳудудида спорт иншоотлари майдонинг меъёри кандай бўлинади.

 2. Шаҳар ва туманмикёсидаги спорт марказлари таркибига кандай иншоотлар киради.

 3. Жисмони тарбия ва спорт иншоотлари сони ва таркиби кандай аникланади .

Мемори режалаштириш лоихаси хамма боскичда, яъни бош режа лоихасида ва қурилиш лоихасида хар бир Шаҳар спорт иншоотларини тармоқлари техник иктисод асосида ишланади.

КМ ва К 2.07.01.89 да хамма Шаҳарлар келажагида спорт иншоотлари куриш назарда тутилган ва бу спорт иншоотларини меъёри куидаги 6-жадвалда курсатилган.

Шаҳар спорт иншоотлари майдонининг меъёри. 6-жадвал;

ИНШООТЛАР НОМИ

Майдон участкалари меъёри

1-кишига 1м2

1-та иншоот

1

Шаҳар микёсидаги иншоотлар

1

Спорт маркази

3

-

2

/Иподром/ отчопар

-

15-20

3

/Велотрек/ шайтонара ва машклари ва пойгаси утказиладиган махсус йўл

-

3-4

4

Мотто трек

-

4-6

5

Аэро клуб/учиш майдонасиз/авиасиа халоскорлар клуби

2

0,7:1,0

6

Яхта клуб/аквоторияси/

-

1,5:2,0

7

Автомото клуб

-

1,5

8

Сузиш хавзаси

3:5

-

9

/Гребная станция /эшкакли кайик бек.

3:8

-

10

Моторли кайиклар бекати

3:10

-

11

/Вело-лижная станция/ шатон чанги бек.

3:5

-

12

/Стрелковий/ тир ук отиш жой

2:3

-

13

Спорт мактаби

-

2:3

2

Ноҳия микёсидаги иншоотлар

1

Спорт маркази

3

-

3

Микрорайон микёсидагииншоотлар

1

Жисмони тарбия майдончалари/чумилиш хавзасибилан./

2

-

1-Шаҳар микёсидаги спорт маркази таркибига куидаги иншоот лар киради:

1

Катта стадион, спортни томоша қилиш учун яхши трибунаси билан /спортивний ареной/.

2

Спорт иншооти ховли майдони билан

-

0,5га

3

Енгил атлетика манежи

-

1,5-2,0га

4

Ёпик спорт майдони тебунаси билан

-

1,0:1,5га

5

Ёпик иншоот музлатилган майдони тебунаси билан

-

0,6га

6

Ёпик иншоот теннис уйини учун майдон тебунаси

-

1,0:1,5га

7

Ёпик сув хавзаси сузиш учун

-

0,4:0,6га

8

Сузиш учун сув хавзаси

-

0,6:1,2га

9

Чумилиш сув хавзаси

-

0,6:1,2га

2. Туман микёсидаги спорт маркази таркибига куидаги иншоотлар киради.

1

Урта ва кичик стадион, спортни томошо қилиш учун яхши трибунаси билан

2

Спорт иншооти ховли майдони билан

-

-0,3:0,5га

3

Сузиш учун очик сув хавзвси

-

0,6га

4

Сузиш учун ёпик сув хавзаси

-

0,3га

 1. Айрим катта спорт иншоатлари,яъни аэроклуб,автомотоклублар Шаҳар ҳудудидан ташкарида жойлашади ва бошка Шаҳар микёсидаги иншоотлар, Шаҳар чегарасида махсус ажратилган жойларда ёки Шаҳар истирохат богида жойлашади.

 2. Ноҳия микёсидаги спорт марказлари купинча истирохат богларига стадион типида курилади.

 3. Микрорайон микиёсидаги жисмоний тарбия майданчалари микрорайон ҳудудида жойлашган уйларда ,гурух уйларда ва махаллаларда яшаётган аҳолига хизмат қилиш учун мулжалланган .

 4. Бундай жисмоний тарбия майдончаларни жамлаб лойиҳалаш керак: яъни 7-ёшгача булганболалар учун,7 дан 10 ёшгача, 11 дан 17 ёшгача ва ёши катта кишилар учун,7 ёшгача булган болалар учун майдончаларини турар жой гурухи хавлисига жойлаштириш керак ,7 дан 10 ёшгача булган болалар учун тураржой гурухи ховлисида ёки микрорайон богида,11 дан 17 ёшгача булган болалар ва ёши катталар учун майдончаларни микрорайон боги ҳудудида жойлаштириш керак .

Жисмоний тарбия ҳамда спорт иншоатларининг сони ва таркиби.

Спорт иншоатларини лойиҳалашда микрорайонга,ноҳияга ва Шаҳарга канча спорт иншоати режалаштириши кераклиги меърини ва сонини аниклаш керак.Бунинг учун айрим спорт иншоатларнинг 1. сменада кабул қилиш урнини ҳисобга олиш керак ва у қўйидаги куринишда /1.сменада одамлар сони/.

1

Футбол майдони

24 одам

2

Спорт майдони трибунал билан /спорттивний ядр/

100 одам

3

Майдонлар: баскетбол учун

валейбол учун

теннис учун

бадминтон учун

городок учун

гимнастика учун

24 одам

20 одам

4 одам

4 одам

12 одам

30 одам

4

Шайбали хаккей майдони

40 одам

5

Конкида югириш учун йўлакча

40 одам

6

Муз устида конкида уйнаш учун майдон

10 м2 1-киши учун

Одамларга яхши шароит яратиш учун ва гигиена талабига биноан спорт майдончалари микрорайонда кўкаламзорлаштирилган жойга ёки микрорайон богига жойлашиши керак. Айрим спорт иншоотлари, яъни гимнастика, стол устида теннис уйинларини кўкаламзорлаштирилган ховлиларига жойлаштириш мумкин, лекин тура ржой уйидан, кўчадан ва хужалик майдонидан 20м дан кам бўўлмаган масофада жойлашиши керак . /7-8 жадвал/.7-жадвал.

11дан 17 ёшгача ва ундан катталар учун мужалланган жисмони тарбия майдончалари ва спорт иншоотлари таркиби ва сони.

Иншоотлар

аҳолии сони, одам

4500

7500

10500

13500

16500

7500

10500

13500

16500

19500

1

Енгил атлетика ва гимнистика учун жамланган майдончалар м2 1300

1670

2370

2970

3570

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2

Валибол учун майдон

3

3

4

5

6

3

Баскетбол

1

2

2

3

4

4

Теннис

3

4

5

7

8

5

Стол устида тенис

3

4

5

7

8

Жамланган майдоннинг умумий майдони м2

5100

6700

8400

11300

13400

Хизмат қилиш доираси, М

400:500М

Киш фаслида 60-70% майдонлар сув билан музлатиб, муз устида конкида уйнаш учун ажратилади.

8-жадвал. Болалар учун жисмони тарбия майдончалари ва спорт иншоотлари таркиби ва сони.

Иншоотлар

7-ёшгача булган болалар учун аҳолиси киши булса

7-ёшдан 10-ёшгача булган болалар учун аҳолиси,

киши булса

250:750

750:1250

1250:1750

500:1500

1500:2500

2500:3500

Подвижних игр. ҳаракат килувчи/ кучиб юрувчи уйлар учун майдончалар, м2

120

240

360

350

700

1050

Велосипетда юриш учун йўлакчала м2

30

60

90

50

100

150

Жамланган майдонниг умумий майдони м2

150

300

450

400

800

1200

Хизмат қилиш доираси М

50:100 м

150:200 м

Тураржон нихояларда аҳолига хизмат қилиш учун жисмони тарбия спори маркази тузилади. Хамма микрорайонлардан 20 минутда пиёда бориши мумкин булган фаолият доирасида спорт маркази жойлашади.

Районлар аро жисмони тарбия- спорт маркази, тураржой ноҳиялар гурухи аҳолисига хизмат қилиш учун тузилади ва 20 минутда машиналар хизматидан фоядаланган холда бориши мумкин булган жойда жойлашади.

Районлар аро спорт маркизида 3-минг кишига мулжалланган трибуналар 500-кишига мужалланган спорт майдонлари режалаштарилади. 9-жадвал.

Районлар аро жисмони спорт иншоотлари учун ажратилган майдонга.

Комплекс сооружение

Жамланган иншоотлар

Аҳолии минг киши

150

200

300

Спори маркази

21га

28 га

38 га

Истирохат богидан жисмони тарбия доираси

12 га

16 га

21га

Ж А М И :

33га

44га

59га

Шаҳар микёсидаги спорт иншоотлари, Шаҳардаги жамланган спорт иншоотлари таркибида булади. 20 минутда машиналар хизматидан фойдаланган холда бориши мумкин булган ва жамоа машиналари /автобус /тухташ жоидан /бекат/дан 500м узок бўўлмаган жойда жойлашади.

10-жадвал. Шаҳар микёсидаги спорт маркази трибунасида 100 кишидан канчаси бориши мумкин булган жой сони.

Шаҳар ва кишлок аҳолиси минг киши

Спорт майдоннинг трибунаси

Футбол ва енгил атлетика учун

Хоккей в акул уйини учун

25

50

100

250

500

150

100

75

55

40

15

8

7

6

5

12-мавзу: Шаҳар ҳудудларини муҳандисона тайёргарлик ишларни умумий тадбирлари тикка режалаштириш.

Режа.

 1. Тикка режалаштиришнинг мақсади ва асосий вазифалари нималардан иборат:

 2. Тикка режалаштиришнинг фойдали иш кобилияти кандай техник иктисодий кўрсатишлар билан аникланади:

 3. Тикка режалаштиришнинг кандай усуллари мавжуд.

Шаҳар ва кишлок ҳудудларини лойиҳалаш кури шва келгусида ишлатишда ,муҳандисча таёргарлик ва ободонлаштириш асосий вазифаларидан бирини бажаради .

Шаҳар қурилишига ажратилган жойни танлашда ва бахолашда ҳамда бу жойни узлаштиришда муҳандислик таёргарлик ишлари мухим роль уйнайди .Шаҳарларни муҳандисча режалаштиришда ободонлаштиришда ва куришда табийй шароитлар физико геологик жараёни шу жойга узига хос таъсир килади .

Асосий табийй шароитлардан бири ,табиий ернинг юза тузилиши ёмгир суви ва ундан ташкари Шаҳар атрофида ва ҳудудида жойлашган дарё ва сув хавзалари ҳисобланади

Шуни этиборга олиб , жойларни муҳандисча таёргарлик ва ободонлаштиришда тикка режалаштириш ёмгир кор сув окимларини ташкиллаштириш тартиблари асосий уринлардан бирини эгаллайди .Шаҳар куриш мақсадида ишлатиш учун мулжалланган табиий ерларнинг юза тузилиши , режалаштириш , куриш ва ободонлаштириш талабини купинча кониктирмайди .

ТИККА РЕЖАЛАШТИРИШНИНГ МАҚСАДИ ВА АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

Тика режалаштириш –бу Шаҳар куриш мақсадида жойни сунъний равишда ер юза тузилишини узгартириш ва яхшилаш учун кабул килинган муҳандисга тадбирлардан биридир ваШаҳар ҳудудини муҳандисча тайёрлаш ва ободонлаштиришда керак буладиган асосий тадбирлардан бирига айтилади

Асосий мақсади – Шаҳар ҳудудларини муҳандисча ободонлаштириш ва қурилиш тадбирларини талабларини бажаришдир . Шаҳар ҳудудларини тика режалаштириш асосан кўчаларни ,йўлакларни , ер ости муҳандислик тармоқларини ,турар жой уйларини ва бошка иншоатларни жойлаштиришда яхши шароит яратиб беради .

ТИККА РЕЖАЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ ҚЎЙИДАГИЛАРДАН ИБОРАТ .

1.Ернинг юза кисмидаги сув окимини ,ёмгир ,муз ва корнинг эриган суви , хама сувларини Шаҳар ҳудудидан ташкарига чиқаришни ташкиллаштириш .

2.-Шаҳар кўчалари майдонлари ва чоррахаларида машина ва пиёдалар ҳаракат хафсизлигини таминлаш учун мумкин булган киялик билан тъминлаш .

3.-Ер ости муҳандислик тармоқларини ва уйларни жойлаштириш учун яхши шароит яратиш .

4.-Жуда нокулай булган физико –геологик жараёнларида ернинг сув босими , боткокликни , жарликни ерни юза кисмини яхшилаш .

5.-Ернинг юза кисмига меъморий , чиройли шакл бериш .

6.-Ернинг юза кисмини керакли вактида сунъий равишда узгартириш .

7.-Катта иншоатларни ва жуда катта иншоатларни спорт маркази ,аэродром ва бошкаларни куришда керакли вазифаларни бажариш .

Шаҳар ҳудудининг хамма жойидан ернинг юза кисмидаги ёмгир ва кор сувларини ,Шаҳар ташкарига чиқариш ишлари олиб берилади Шунинг учун Шаҳарларда очик ориклар ва ер ости ёпик «ер ости кувирлари» сув окизиш сестемаси кулланилади .Бу орик ва кувирлар оркали тупланган сувларни Шаҳар ташкарисига ёки тозалаш иншоатига олиб бериб куйилади .Ернинг юза кисмидаги нукта белгисини шундай режалаштиришимиз керакки ,чунки у ернинг юза кисмини табиий холда , усимликларни ва усимликларни усадиган тупрок катламини саклаб колишга катта этибор бериш керак , тупрокнинг тенг таксимлашишини типрок ишлари хажми кам бўлишини инобатга олиб ,режалаётган ҳудуднинг нукта белгисини аниклаймиз .Шаҳар ҳудудларини режалаштиришнинг асосий мақсади бўлиб колмай , Шаҳар куришда фойдали булган кам хажмда тупрок ишлари ва табиий ер юзасига кам узгартиришлар киритишга ҳаракат қилиш керак .Тикка режалаштиришнинг фойдали кобилияти қўйидаги техник –иктисод курсаткичлари билан аникланади .

-Лойиҳа ишидан катта фойда бўлиши мумкин , кам хажмда тупрок иши булса .

Тупрокни казиш ва тупрок тукиш хажми бир хил булса ва машина билан тупрокни бошка жойга олиб бериб , олиб келиш билмаса .

-Участкадан –участкага тупрок олмашишда ташишда масофанинг хар томонлама кискариши .

Тикка режалаштириш лойиҳасининг асосий усуллари қўйидагилар .

1.-нута белгиси усули ,тика режалаштириш чизмаси .

2.-кизил горизонталлар лойиҳа усули

3.-ён томондан куриниш лойиҳа усули .профилусули.

13-Мавзу. Нукта белгиси усули ёки тикка режалаштириш чизмаси.

Режа.

 1. Тикка режалаштириш чизмасини ишлаганда биринчи навбатда нималар аникланади.

 2. Буйлама киялик кандай аникланади.

 3. Кўча ва йўлларнинг мумкин нишоблиги кандай булади.

Шаҳар ҳудудининг геодезик тапосёмкаси Шаҳарнинг ,турар жой ноҳиясининг ва кишлокнинг бош режаси асосида тикка режалаштириш чизмаси бажарилади Тикка режалаштириш чизмасини ишлаганда 1-чи навбатда табиий ер юза кисмининг нукта белгиси кора белги кўчаларнинг чоррахаларида ва ер юза кисмининг узгарган жойларида аникланади.

Кора белгилар табиий ер юза кисмидаги горизонталлар оралигидаги баландлик белгисини билдиради ва улар интерполяция усули билан аникланади .Нукталар орасидаги масофаси чизмадаги нукталар оралиги улчаб олиниб масштаб бўйича куйилади ва ундан кейин нукталар оралигидаги буйлама киялиги мумкин булган кичик ва катта киялиги текшириб курилади .Буйлама киялик қўйидаги формула билан аникланади.

Купинча курилаётган жойнинг киялиги мумкин булган энг катта ва энг кичик киялик меъёрига тўғри келмайди .Бундай вактда мумкин булган буйлама киялик ,яъни бир нукта томонига ташланиш йўли билан сунъий буйлама киялик ва сунъий нукта белгилари ,яъни лойиҳа белгилари \кизил белги\ кабул килади .Табиий белги \кора белги\билан ,лойиҳа белгиси \кизил белги \,орасидаги фарк ишчи белгиси деб аталади ва нишоблик белгиси тупрок тукилган булса \+\,салбий белги ,тупрок олинган булса \-\,ишоралари билан чизмада курсатилади .Лойиҳа белгиси ,кизил белги шундай танлаб куйилиши керакли,кора белги билан кизил белги фарки шароитга караб 0.5 м дан ошмаслиги керак.

Тикка режалаштириш чизмасини ишлаганда катта кўча ва чоррахаларда паст ёки чукур жойлар пайдо бўлишига йўл куймаслик керак.

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ –бирор микдорининг маълум кийматларидан фойдаланиб шулар уртасидаги номаълум кийматларни аниклаш .

Кўча ва йўлларни ук чизиги бўйича мумкин булган энг катта буйлама

ва кундаланг киялик ЖАДВАЛ \КМ ва К -2.07.01 .97. дан олинган .

Кўча ва йўлларнинг туркими

буйлама киялик

кундаланг киялик

кизил чизик оралиги М

катта

кичик

катта

кичик

1

Шоссе, катта тезликдаги

0,03

0,004

0,025

0,015

66

2

Шаҳар микёсидаги магистрал катта кўча ва йўллар

Тухтовсиз ҳаракатдаги

0,05

0,004

0,025

0,015

50

Ноҳия микёсидаги

0,06

0,004

0,025

0,015

40

Ҳаракатни бошкарувчи кўча

0,05

0,004

0,025

0,015

50

Юк машина ҳаракатидаги йўл

0,08

0,004

0,025

0,015

20

3

Махаллий кўча ва йўллар

 1. Тураржой кўчалари

0,08

0,004

0,025

0,015

25

 1. Комунал ва саноат хужалик ноҳияси ва йўллари

0,06

0,004

0,025

0,015

15

 1. Пиёдалар кўчаси ва йўл

0,04

0,005

0,025

0,015

-

 1. Кишлок кўчалари

0,07

0,005

0,025

0,015

15

 1. Кишлок йўлаклар

0,07

0,005

0,025

0,015

15

 1. йўлаклар

0,08

0,005

0,025

0,015

-

Киялик улчами унмингга бўлинган улчамда ёки %улчамида булади 0,004, 0,02 ёки 0.4%. Айрим холларда пирамида ёзилади .\4%. 20%\.

Тикка режалаштириш чизмасида кўчаларнинг ук чизиклари кесишган жойига ,ҳамда ер юза кисмининг киялиги узгарган жойга табиий кора лойиҳа кизил белги ,ҳамда ишчи белги ,узининг ишора билан курсатилади ва бу нукталар орасига стрелка билан нукталар орасидаги киялик курсатилади ,стрелканинг устки кисмига буйлама киялик белгиси пастки кисмига шу нукталар орасидаги масофа ёзиб куйилади .

Расм. Тикка режалаш чизмаси

.

 1. Лойиҳа кизил белгиси .

 2. Табиий кора белгиси .

 3. Лойиҳавий буйлама киялик .

 4. Масофа .

 5. Ишчи белгиси .

 6. Сувнинг оким йуналиши.

 7. Масофа .

Тикка режалаштириш чизмаси асосан 2 Боскич жараёнида бажарилади .1-чи боскич жараёнида жойнинг ер юза тузилишини геологик материалларни ҳамда муҳандислик текшириш ишлари материалларини яхшилаб урганиб чикади

Шаҳар ҳудудидаги ёмгир сувларини ташкарига юрадиган магистрал йўлларини ва темир йўл юналишини аниклайди .

Шундай килиб бошлангич биринчи боскичда бош режа лойиҳасини ишлаш учун тикка режалаштириш чизмасига оптимал ,яхши вориантини танлаб олиб иккинчи боскичга утади .Бу боскич асосий боскич бўлиб ,охирги юкунловчи тикка режалаштириш чизмаси ишланади .

14- МАВЗУ: КИЗИЛ ГОРИЗОНТАЛЛАР ЛОЙИҲА УСУЛИ .

Режа.

 1. Кизил гаризонталлар кадами кандай аникланади

 2. Кўча,йўллар ва хар хил майдонларнинг энг катта ва энг кичик кундаланг нишаблик кандай булади

 3. Кўча ва йўлаклар лойиҳа горизонталларнинг эгилиши ва силжиши кандай аникланади

Микрорайон ,махалла ,Шаҳар майдонларини хиёбонларини скверларини ва бошка кичик майдонларини кизил горизонталлар лойиҳа усулида тикка режалаштирилади .

Микрорайон ва махалаларни тикка режалаштирганда асосий шартларидан бири табиий ернинг юза тузилишини хар тарафлама саклаб колишдир ,агар у ер қурилиш ободонлаштириш талабига тулик жавоб берса . Бунда ернинг тупрок катламини саклаб коламиз ва бу ер шу жойни кўкаламзорлаштиришда катта ролъ уйнайди .

Бундан ташкари тикка режалаштиришда кам хажмда тупрок иши бажарилади ва яхши иктисод томонидан фойдалидир

Йўлакларни кесишган жойида бошли бекр йўлакларнинг охирги тугаган нуктасида ,буйлама киялик узгарган жойда ,ҳамда йўлакларнинг Шаҳар кўчалари билан туташган жойида яъни кизил чизик билан бирлашган жойида ва Шаҳар кўчаларнинг ёнидаги арик олдидан лойиҳа белгилари аниклади

Эъни 5.5м ва ундан куп булган йўлаклар кундаланг кесимида икки ёкли кияликда бўлиши мумкин .Ёки ёмгир сувининг окиш юналишига ҳамда лойиҳаланаётган ер юзининг тузилишига караб уй томонга ёки уйдан карама-карши томонга караб бир ёкли кияликда бўлиши мумкин

Микрораёнларда\бортавий каменъ\йўл четидаги тошнинг баландлиги 8 дан 20см гача кабул килинади , ҳисоб учун хар сафар 15см кабул килади

Кизил горизанталлр қўйидаги ораликда лойиҳаланади

яъни горизонталар кадами дейилади .Тикка режалаштириш лойиҳаси аввалам бор кўчаларнинг хамма кисмлари ишланиб бўлингандан кейин микрорайон ҳудудидаги йўлаклар ишланади яъни катта кўчаларга богланган холда ундан кейин уйлар майдончалар ,йўлакларга богланган холда ишланади .Кўчаларда кизилг горизанталларни чизиш ,кўчаларнинг кундаланг кесимига буйлама ва кундаланг киялигига боғлиқ .Чоррахалардаги кизил белгилар ва кўчанинг буйлама киялиги тикка режалаштириш чизмасидан кабул килинади ва кўчаларнинг ,майдонларнинг кундаланг киялиги уларнинг вазифасига боғлиқ бўлиб қўйидаги 12 жадвалдан кабул килинади.

Кўчанинг машиналар юрадиган кисмининг ва майдонларнинг кундаланг киялиги

Жойнинг элементи

кундаланг киялик ва унмингга бўлинган улчамда

1

Кўчанинг машиналар юрадиган кисми

20-30%

0,02-0,030

2

Тратуар

10-20%

0,01-0,02

3

Кўкаламзор

5-80%

0,005-0,08

4

Спорт майдонлари

5%

0,005

5

Бог йўлаклари

20-30%

0,02-0,03

6

Болалар майдони

10-20%

0,01-0,02

7

Машиналар сакланадиган майдон

5-15%

0,005-0,015

8

Хужалик майдонлари

10-20%

0,01-0,02

ЛОЙИҲА \КИЗИЛ\ ГОРИЗОНТАЛАР УСУЛИДА ЛОЙИҲАЛАШ.

Мисол.учун биз икки чорраха оралигидаги катта кўчани тикка режалаштириш усулини кўриб чикамиз ва колган кўчалар ва йўлаклар майдончалар хам худди шу усулда ва шу усулда ва таркибида бажарилади

Биринчи навбатта табиий ер юзининг тузилиши микрорайон куриши талабига жавоб беришни текшириб куришимиз керак ,яъни табиий кияликни аниклаб курамиз.

Буйлама киялик қурилиш талабига жавоб бермайди яъни буйлама кияликнинг энг кичик осфалтланган жой булса ,0,004 да кичик бўўлмаслиги керак ,шунинг учун биз лойиҳавий кизил белгини кабул киламиз яъни қўйидаги куринишда 151,95, 150,40.

Масалан: лойиҳа горизанталларни аналитик усулда жойлаштиришни курамиз.

Кўчанинг машиналар юрадиган кисмидаги ук чизикларида лойиҳа белгиси 150,40 ва 151,90 бу нукталар орасидаги масофа Е=250м,кундаланг нишаблик машиналар кисмида iкуп=0,020 20%0,йўл чет кисмидаги тошнинг баландлиги n2=15см кўкаламзорлаштирилган йўлакнинг кундаланг нишоблиги iкук=0,010 10%0, пиёдалар юрадиган йўлакнинг кундаланг нишоблиги iniё=0,015 15%0, кўчанинг машиналар юрадиган кисмининг эни В=14м.кўкаламзорлаштирилган йўлак эни Б=3 М,пиёдалар юрадиган йўлакнинг эни А=3м .Лойиҳа горизонталларининг баландлиги эса хар 20см дан кабул киламиз.

а/Кўчанинг буйлама киялигини аникланг

б/Лойиҳа кизил горизонталлар орасидаги масофани аниклаймиз .

Бу масофа буйлама киялиги бир хил булган кўчаларда бир хил булади ва кўча укидаги масофа билан кўча ариги ёнидаги масофа бир-бирига тенг.

Тикка режалаштиришни лойиҳа кизил горизонталлар усулида лойиҳалаштирилганда горизонталлар кадами h=0.20м булса 150,0 20, 40,60, 80,151,0 20, 40, 60,80, 152,0 ва хаказо булади

Горизонталлар орасидаги масофани аниклагинимиздан кейин бу нуктани чизмага туширамиз

Мисол учун 151,59 нукта маълум ва бизга 151,80 нукта каердалигини аниклашимиз керак ва уни қўйидагича аниклаймиз

I=25м бу аникланган масофани киялик пасайган томонга караб 151,95м нуктадан бошлаб улчаб куямиз.Машиналар юрадиган кисмидаги ук чизигидан кизил горизонталлар нинг эгилишини қўйидагича аниклаймиз.

Бир хил белгидаги лойиҳа горизонталларинг кўча чеккасидаги тош устида силжишини қўйидагича аниклаймиз.

Лойиҳа горизонталларининг кўча чеккасидаги тош устидаги белгидан кейин силжиши қўйидагича аникланади.

Бир хил белгили лойиҳа горизонталларнинг кизил чизик олдидаги силжишни қўйидагича аникланади.

бу ерда 0,01- арикнинг буйлама киялиги

2- ариклар сони

0,02- кўчанинг кундаланг киялиги

В\2- кўчанинг эни.

15- МАВЗУ. ЛОЙИҲАНИНГ ТЕХНИКАВИЙ – ИКТИСОДИЙ КУРСАТКИЧЛАРИ

Тузилган лойиҳанинг техникавий-иктисодий курсаткичлари (ТИК)билан таҳлил килинади ва кабул килинган меъёрлар билан солиштирилади. Лойиҳанинг ТИК лари иккига бўлинади; аюсолют ва нисбий курсаткичлар.

Абсолют курсаткичлар факат шу лойиҳага таълукли бўлиб, аник сонли (аҳоли сони, майдони, қурилишлар тури, сони, хажми, киймати ва хк.) курсаткичлар ҳисобланади.

Нисбий курсаткичлар абсолют курсаткичларни ва кабул килинган меъёрлар билан (бир кишига тўғри келадиган поселка майдони, уларнинг яшаш майдони, кукалазорлар, кўчалар узунлиги, қурилишлар ва ободонлаштириш натижасида хосил булади. Нисбий курсаткичлар ёрдамида лойиҳанинг техинкавий – иктисодий томонидан тавсифлаш ва бахолаш учун қўйидаги курсаткичлар келтирилади :

 1. Аҳолининг сони. Жами N = _______ киши

Шундан:

  • томоркали уйларда N=_______киши.

  • секцияли уйларда N=________киши

  • бирлаштириб курилган уйларда N= _____ киши

 1. Аҳоли яшайдиган уйлар майдони. Жами Fяш=_______м2

Шундан :

  • томоркали уйларда Fяш=_______м2

  • секцияли уйларда Fяш=_______м2

  • бирлаштириб курилган уйларда Fяш=_______м2

 1. Кишлок ҳудудини меъёрий таксимлаш:

26 Жадвал

Майдонлар номи

Ҳисобланган майдон

Лойиҳадаги майдон

га

%

га

%

I. Аҳоли яшайдиган ҳудуд

1.

Аҳоли яшайдиган квартиралар майдони

2.

Жамоа корхонлари майдони

3.

Умумий фойдаланиладиган боглар ва кўкаламзорлар майдони

4.

Майдонлар, кўчалар, йўллар майдони

ЖАМИ:

II. Ишлаб чиқариш ҳудуди

1.

Кишлок хужилик машиналарини саклаш ва таъмирлаш мажмуаси

2.

Озик-овкат мажмуаси

3.

Қурилиш мажмуаси

4.

Пахта ховлиси

5.

Минерал угитлар ховлиси

6.

Нефт махсулотларини саклаш мажмуаси

7.

Корамол фермаси.

ЖАМИ:

III. Санитария-химоя ҳудуди.

IV. Бошка корхоналар майдони

ХАММАСИ

100 %

100 %

4. Аҳоли зичлиги Раҳоли=_________киши/га

Умумий аҳоли сонинг аҳоли яшайдиган ҳудуд майдонига нисбатан аҳолиниг зичлигини курсатади.

Аҳолининг уртача зичлиги

 1. Уй-жой (яшаш) майдонининг зичлиги.

6.

 1. Қурилишнинг зичлиги: брутто____%, нетто____%. Қурилиш зичлиги брутто, қурилиш билан банд булган майдонларнинг аҳоли яшайдиган майдонига нисбати фоиз ҳисобида аникланади:

бу ерда Fкур.май – жами аҳоли яшайдиган уйлар майдони, га;

Fяш – жами аҳоли яшайдиган уйларнинг яшаш майдони, га;

Fум – аҳоли яшайдиган ҳудуднинг умумий майдони, га;

N – кишлок аҳоли сони, киши.

 1. Кўчалар узунлиги:

Жами: L =_________км;

1 кишига

8. Қурилишнинг чизикли зичлиги

9. Кўча тармоқларининг чизикли зичлиги

10.Кўча майдонининг коэффициенти:

11. Умумий фойдаланиладиган яшил дарахтзорлар майдони, Fяш , га

12. муҳандислик ер ости ва усти тармоқлари узунлиги (газ, ичимлик суви, чикинди ва иссик сув кувирлари, электр тармоқлари) м;

13. Қурилишнинг киймати, жами _____ млн. сум.

14. Аҳоли яшайдиган ҳудуд________млн. сум.

15. Ишлаб чиқариш ҳудуди ________ млн.сум.

Тураржой майдонининг, майиший хизмат кўрсатиш муассасаларининг киймати ҳамда муҳандислик тармоқлари билан таъминлаш ва ободонлаштириш киймати билан биргаликда, киймт билдиргичида (перейскурант) да 1 м2 тураржой майдонинг кийматига боғлиқ ва у қўйидаги жадвалда курсатилган.

Аҳоли пунктини ободонлаштириш ва муҳандислик тармоқлари билан таъминлашнинг жамланган киймати. (1989 йил киймати бўйича)

Харажат тури

Киймат билдиргичдаги 1м2 яшаш майдонининг уйлар каватидаги киймати, %

2 кав

3 кав

4 кав

5 кав

9 кав

12кав

1

1 м2 тураржой майдони ва майиший хизмат кўрсатиш биноларини перейскурантдаги тахминий харажт нархи

103с

ёки

100%

115с

ёки

100%

130с

ёки

100%

150с

ёки

100%

180с

ёки

100%

210с

ёки

100%

2

Кишлок ҳудудини тикка режалаштириш

12%

10%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

3

Кишлок ҳудудини ободонлаштириш (кўчаларни, йўлакларни, майдонларни)

1,7%

2,0%

2,3%

2,6%

2,9%

3,2%

4.

Кишлок ҳудудини муҳандислик тармоқлари билан таъминлаш.

3,97%

3,7%

3,5%

3,3%

3,0%

2,9%

Лойиҳанинг техникавий-иктисодий курсаткичлари, тасдикланган ва лойиҳа тузиш учун жорий килинган меъёрий курсаткичлар билан таккосланади.

Агарда улар уртасида катта фарк булса, сабаби аникланади ва лойиҳага охирги тузатма киритилади.

16-Мавзу: Усимликларнинг Шаҳар қурилишидаги роли.

РЕЖА:

 1. Атроф-мухит тоза тутишда усимликлар роли кандай.

 2. Ҳудуд аҳолисини чанг, газ, тутун ва шовкиндан саклашда усимликларнинг роли нималардан иборат.

 3. Шаҳар ҳудудини сел босишдан тупроклар, кор кучишдан саклашда усимликларни роли.

 4. Шаҳар, туман ҳудудини ободонлаштиришда усумликларни роли.

Шаҳарлар ва асосан энг катта Шаҳарларда саноат корхоналарнинг куплиги, йўл тармоқларининг усиши, тураржой ва жамоа биноларнинг зинчлиги шу Шаҳарда яшаётган аҳолининг соглигига жуда куп зарар етказиши мумкин.

Саноат корхоналари ишлаб чиқариш жараёнида чикараётган чикиндилари билан Шаҳар хавосини бузади. Кўчаларни асфалтланган юза кисмлари ва уй деворларнинг иссикликни ва намликни саклаш фаолияти ёмонлашади, йилнинг энг иссик кунларида хоналарда яшаш шароитини ёмолаштиради. Шаҳар шовкуни асосан узликсиз машиналар ҳаракати куп булган кўчаларда, инсон соглигига ва нерв системасига жуда катта тасир этади. Шунинг учун Шаҳарларда яшаш шароитини яхшилаш мақсадидаги изланишлар бутун дунё Шаҳарсозларнинг назарий ва амалий ишларида асосий уринлардан бирини эгаллайди.

Бундай кийинчиликларни ечишда асосий уринларидан бирини, Шаҳарларини кўкаламзорлаштириш эгаллайди.

Бутун дунё олимлари-гигенистлар, климатолиглар,биологлар, меъморлар ва муҳандисларнинг изланишлари шуни, курсатадики яъни Шаҳарларда аҳолининг яшаш шароитини яхшилашда ва Шаҳар ҳудудларини ободонлаштиришда усимликларнинг роли жуда юқори уринларни эгаллашини.

Йилнинг хар бир фаслида оби-хавони, ёмгиргарчиликни, денгизнинг берлиги ёки йуклиги,дарё, боткоклик ва шунга боғлиқ булган оби-хаво ва ернинг намлиги, куёш нури тасирининг узок туриши ҳамда шамолнинг эсиши кучи билан биргаликда танланган жойнинг, яъни Шаҳарнинг оби-хавосини аниклайди.

Махсус текширишлар натижаси шуни курсатадики, яъни усимликлар Шаҳар оби-хаво температурасига жуда яхши тасир этар экан, хар кандай вазиятда кўкаламзорлаштирилган майдонлардаги оби-хаво температураси, курилган бинолар орасидаги температурага нисбатан анча, яъни 2-3 градус паст бўлишини. Дарахтлардан ва кустарниклардан тушаётган соя одамларни куёш нурининг тикка тушишидан саклайди.

Бизга маълумки усимликлар узидан кислород чикариб, одамлардан, хайвонлардан ва хар хил ёкилгилардан чиккан корбанат ангиритни кабул килади.

Чанг, тутун, газ, шовкин ва куёшдан тўғри тушаётган ультра бинафша нурни анча камайтиради.

Одамлар Шаҳар хавосини тоза тутишда усимликлар ролини текшириб чикди ва бу текширишлар натижасида қўйидаги вазифалар аникланди.

 1. Шаҳар хавосидаги чанг, Шаҳар ташкарисидаги чангга нисбаттан анча юқори.

 2. Кўкаламзорлаштирилган жойда, уйлар ва бинолар гурухи жойлашган жойга нисбаттан чанг паст.

 3. Яшаш ноҳияларга нисбаттан, саноат ноҳияларида хаводаги чанг куп.

Илмий текширишлар натижаси чангга карши усимликлар жуда яхши катта рол уйнашини курсатади. Буни шу билан, яъни Шаҳар кўчалари ва майдонларидаги хавонинг чангишига нисбаттан Шаҳар богида хавонинг чангиши анча пастлиги билан такослаш мумкин.

Тутун ва газдан химоя қилиш учун хамма турдаги усимликлардан жуда кенг куламда фойдаланиш мумкин. Шамол йўлини тусишда хам усимликлар катта рол уйнайди.

Шаҳар шавкинига карши курашишда хам усимликлар катта этиборга эгадир. Кузатишлар шуни курсатадики, Шаҳар катта кўчалари атрофида куп каватли уйлар булган ва узлуксиз транпорт ҳаракатидан чиккан шовкин кўкаламзорлаштирилган йўлакчадан кийин шовкин қўйидагича (дБ)га пасайган:

-Кўкаламзорлаштирилган йўлакчанинг эни 10м булганда /2 катор Лип ва 1 катор сирин / баландлиги 5,5 м булганда 76,5 дан 60 дб .га

- йўлакчанинг эни 10м/ 1 катор ЛИП/ баландлиги 8м булганда 80дан 75

- йўлакчанинг эни 10м/ 1 катор ЛИП ва 1 катор акарция / баландлиги 7м булганда. 83дб 75 дб га.

- йўлакчанинг эни 20м/дарахит ва кустарин гурихи /баландлиги 5м булганда 73,6 дб дан 65,5 дб шовкин камайтирилган.

Шаҳарларни ободонлаштириш кўкаламзорлаштириш энг юукори уринлардан бирини эгаллайди .

Давлатимизнинг айрим тог олди ноҳияларида куп кор ёккандан кийин , кучли шамол эсиши билан бурон бўлиб кор кучиши мумкин ва темир йўлларни ,катта йўлларни ҳамда кишлокларни кор босиши мумкин.

Усимликларнинг яхши турларини танлаб олиб ва уни тўғри режалаштириб эқилиши кор кучишига карши жуда яхши кулланилади . Сел босишга ва тупрок кушишга карши ,сув окаётган жойнинг киргокларда дарахтзорлар ташкил этиш керак .

Тупрок кучишини ва жарликлари бизга малумки халкимизда жуда куп зарар келтиради .Тог олди кирларда ва сув киргокларда тупрокнинг кучиши , уйларининг ва катта-катта иншоатларнинг бузилишига сабабчи булади.Мисол учин .Таджикистонда 1989 йўлда зилзиладан кейин тупрокнинг кучиши хаммамизнинг ёдимизда.

Тупрок кучишига жарликларга карши курашада кабул килинган хар хил йўллардан бири кўкаламзорлаштириш, яъни дарахтзорлаштириш хам фахирли уринларидан бирини эгаллайди. Дарахтларнинг ва кустарникларнинг айрим турларининг томирлари ер тагига жуда чукур кетиб ер тагида узак боглаб бир-бири билан богланиб кетади ва шундай дарахтлар экилсатупрокни кучишини ва жарликларнинг усишини тухташига ёрдам беради.

Меъморий-лойиҳалаштиришда кўкаламзорлаштириш юқори уринлардан бирини эгалайди ва Шаҳарларни режалаштирилганда усимликлар Шаҳар чиройини, рангини ва гузаллигини курсатади.

Усимликларни Шаҳар транспортлари ва пиёдаларни хавсизлиги учун хам кулланилади, яъни катта йўлнинг уртасида транспортларнинг хавсизлиги учун ажратилган йўлакча ва пиёдалар билан кўча орасидаги кўкаламзорлаштирилган йўлакча ва бошкалар.

Усимликларни инсон хаёти учун куп киррали яхши фазилатларини ҳисобга олиб, Шаҳарсозлар. Шаҳарларни кўкаламзорлаштиришга куп эътиборларни жалб этмокда. Шу нарсани кайта айтишимиз керакки, яъни Шаҳарларни режалаштириш лойхасида ва қурилиш қоидасида кўкаламзорлаштириш Шаҳар ҳудудининг камида учдан бирини эгаллайди.

17-Мавзу: Шаҳарни кўкаламзорлаштириш тартиби.

РЕЖА.

 1. Кўкаламзорлаштириш тартиби кандай вазифаларни бажарувчи гурухларга бўлинада.

 2. Шаҳарларни кўкаламзорлиштириш меъёри кандай булади.

Шаҳарларни кўкаламзортириш тартиби хар хил вазифаларни бажарувчи гурухларга бўлинади. Булар ичида қўйидагилар энг кераклиси ҳисобланади.

Биринчи гурухга хамма фойдаланиладиган усимликлар киради, яъний Шаҳар ичидаги ва Шаҳардан ташкаридаги истирохат боглари ,дарахтзорлар хиёбонлар,булъвар ва боглар киради.

Иккинчи гурух уз ичига маълум чекланган кишилар фойдаланиладиган усимликларни олади. Бу гурухдаги усимликлардан,биринчи гурухдаги усимликларга нисбатан бутун Шаҳар аҳолиси фойдалана олмайди, яъний мактаб ховлисидаги ва бошка ўқув бинолар олдидаги, богча ва касалхоналар ховлисидаги, театр,клуб, музей, кургазма заллари олдидаги виставка, махалла ва микрорайон, ҳамда фабрика ва завод ҳудудидаги усимликларни уз ичига олади.

Учунчи гурухга махсус вазифаларни бажарувчи усимликлар киради, яъний саноат ноҳияси билан турар жой ноҳияси оралигидаги «Химоя йўлагидаги» усимликлар, шамол эсишдан кум ва кор кучишдан сувни тоза саклаш учун экилган ва йўл чеккасидаги дарахтлар киради Шаҳарларни кўкаламзорлаштириш тартиби қўйидаги меъёрдан фойдаланилади /1-жадвал/

Шаҳарларни кўкаламзорлаштириш лойиҳасининг меъёри.

Усимликларни боскичлари

/категории насаждение/

Шаҳарда бир кишига 1м2мужалланган меъёри.

Энг катта

уртача

кичик

1

Шаҳар микиёсидаги истирохат боги ва хиёбонлар

11

6

7

2

Ноҳия микиёсидаги истирохат боги ва хиёбонлар

8

5

__

3

Микрорайон ва махалла боги

5

5

5

4

Кўчаларда

5

4

3

Жами фойдаланилган усимликлар

29

20

15

Иккинчи гурух

1

Стадионларга /спорт боглари /

2,6

2,6

2,8

2

Богча ховлисида

1,2

1,2

1,2

3

Ясли ховлисида

0,75

0,75

0,75

4

Мактаб ховлисида

3,3

3,3

3,3

5

Олий билимгох ховлисида

0,34

0,34

0,34

6

Техникум ховлисида

0,24

0,24

0,24

7

Техник-билим юртлари ховлисида

0,34

0,34

0,34

8

Согликни саклаш ташкилотлари ховлисида

1,24

1,24

1,24

9

Маданий окартув ташкилот ховлисида/клуб, театир ва бошка ташкилот

0,79

0,79

0,79

10

Микрорайон ва махалаларда яшаш майдони 1-киши учун 13,5м2---------- 18,0м2булса

22,5

26,9

25,0

29,3

30,0

34,8

11

Саноад корхоналари ҳудудида Жами: фойданилган усимлик яшаш майдони 1-киши учун 13,5м2--------18,0м2

8.0

41,3

45,7

8,0

43,8

48,1

8,0

48,46

53,26

Учунчи гурух

1

Тозаликни химоя килувчи «Химояйўлида»

7

7

7

2

Кабристон майдонида

0,77

0,77

0,77

3

Шаҳардаги хар хил вазифани бажарувчи усимликлар

5

5

5

Жами:махсус экилган усимликлар сони

12,77

12.77

12,77

Шаҳар ҳудудидаги жами усимликлар

1

2

3

4

5

Яшаш майдони 1-киши учун 13,5м2------------18,0м2булса

83,1

87,5

76,6

80,9

76,2

81,03

Шаҳар ҳудудидан ташкарида урмон хужалиги

150:200

70:100

50:75

Микрорайон ва махалаларни режалаштирганда жадвалга курсатилган усимликлар меъёри микрорайонда жойлашган уйларни кавати неча %-ни ташкил килганига караб узгариши мумкин, лекин микрорайон ҳудудина 40%дан купини усимликлар ташкил этиши керак.

18- ШАҲАРСОЗЛИК КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ТАРТИБИ

РЕЖА.

 1. Шаҳарларни кўкаламзорлаштириш тартиби кандай булади?

 2. Кўкаламзорлаштириш хизмат қилиш фаолиятига караб кайси гурухларга бўлинади?

 3. Шаҳар ва туман микёсидаги кўкаламзорлаштирилган жойнинг меъёри кандай булади?

Кўкаламзорлаштириш тартибининг ташкил топиши Шаҳарнинг бош режасига боғлиқ булади.

Яхши режалаштирилган Шаҳар таркибида куламзорлаштириш уз урнини, табиий манзарани яхши курсата билиши яне Шаҳар таркибида кўкаламзорлаштириш уз уриини, табий манзарани яхши курсата билиши яне Шаҳар режасининг асоси бўлиши керак.

Ҳудудларни кўкаламзорлаштириш уз таснифи (классификацияси) бўйича хизмат қилиш фаолиятига ва жойлашиш ҳудудига бўлинади. Усимликларнинг жойлашган жойига караб, яъни Шаҳар ҳудудида, жамоа бионларининг олдида ва Шаҳар ташкарисида бинолар, иншоотлар ёки дам олиш жойларида бўлиши мумкин. Усимликлар хизмат қилиш фаолиятига караб куйдаги гурухларга бўлинади:

1) Хамма аҳоли фойдаланадиган усимликлар, Шаҳар ва ноҳия микёсидаги истирохат боглари, махсус истирохат боглари (парклар), Шаҳар, ноҳия ва махалла боглари, майдонлардаги скверлар, уйлар олдидаги усимликлар йўл ва кўчалар оралигидаги хиёбонлар (бульвар), сув киргокларидаги пиёдалар йўлакчаси атрофидаги усимликлар.

2) Чекланган кишилар фойдаланадиган усимликлар. Болалар богчаси, мактаб, техникум, олий билимгох, маданий ва майиший хизмат кўрсатиш, сифт иншоотлари, согликни саклаш ташкилотлари, санотория, саноат корхоналари омьорлар ва бошка ташкилотлар ховлисидаги усимликлар.

3) Махсус мақсадда фойдаланадиган усимликлар-магистрал кўча ва йўл атрофидаги, сувни химоя қилиш учун шамол йўлини тусуш учун, кабристондаги ва бундан ташкари Шаҳар билан саноат корхоналари орасидаги Шаҳарни тутун, чанг, газ ва шовкиндан химоя қилиш учун мулжалланган усимликлар.

Кўкаламзорлаштириш таркибини, фойдаланиш тартибига ва жойлашиш тоифасига караб тадкикот (анализ) килиниши 1-расмда

курсатилган.

1-расм.

Намунавий Шаҳарларни кўкаламзорлаштириш тартиби.

1- истирохат боги; 2- сквер; 3- хиёбон(бульвар); 4- ноҳия боги; 5- микрорайон боги; 6- турар жой ҳудудидаги усимликлар; 7- богча, мактаб ховлисидаги усимликлар; 8- жамоа бинолари олдидаги усимликлар; 9- спорт иншоотлари олдидаги усимликлар; 10- саноат корхоналари олдидаги усимликлар; 11- химоя килувчи усимликлар; 12- кабристон; 13- (питомник) усимлик уржитиш жойи; 14- (садовотство) сабзавотлар устириш жойи; 15- ботаника боги; зоопарк.

Шаҳар атроф мухитини согломлаштириш мақсадида ва аҳолининг яхши дам олиши ва хордик чиқариши учун улкан ва катта замонавий Шаҳарларда Шаҳарсозлик талабларидан бири 500-1000 га атрофида усимликлар массивини ташкил килинса тулик талабга жавоб беради. Аммо Шаҳар қурилиши учун ажратилган ер майдонинг танкислиги сабабли бу талабни амалда хамма вакт бажариб бўўлмайди.

Шаҳарда усимликлар массивини катталаштириб ташкил этиб, Шаҳар ҳудудининг 10-40% ни усимликлар массиви килиб режалаштириш тавсия этилади.

Кўкаламзорлаштирилган массив таркибидаги хамма элементлар табиатни мухофаза қилиш, эстетик, санитар-гигиеник, табийи иклимни, (микроклиматни) ва Шаҳарсозлик талабига фаолият кўрсатиши керак.

Усимликлар канчалик куп фаолият курсатса Шаҳарларни кўкаламзорлаштириш шунчалик фойдали булади.

1-жадвал

Шаҳар ва ноҳия микиесидаги айрим кўкаламзорлаштирилган жойларнинг курсаткичлари ва вазифаси.

Кўкаламзорлаштирилган жойларнинг тури

Майдони ГА

Хизмат қилиш доираси

Шаҳар-район истирохат боги

Спорт истирохат боги

Болалар истирохат боги

Зоология ва ботаника боги

Шаҳардан ташкаридаги урмон хужалиги (лесопарк)

Микрорайон боги ва махалла боги

50 гача

30 гача

620

610

100100

3 гача

Шаҳар учун 2.03.0 км

Ноҳия учун 0.81.2 км

Инобатга олинмайди

Бир кисм ноҳия паркидан фойдаланмаганларга хизмат килади.

Инобатга олинмайди

Катта Шаҳарларда 1-1.5 соатда, колганларида 30 мин да бориш назарда тутилади

300-500 м.

19- мавзу: КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШЛОЙИҲАСИНИНГ АСОСИЙ МЕЪЁРИ.

РЕЖА:

 1. К М ва К да кўкаламзорлаштириш даражасининг фоиз курсаткичлари.

 2. Чекланган кишилар фойдаланадиган ва махсус мақсад учун мулжалланган усимликлар меъёри.

Шаҳар ва поселка аҳолисининг дам олиши талабига, меъморий- режалаштириш, ва санитар гигиеник талабларга тулик жавоб бериши учун маълум микдорда усимликлар билан таминланиши керак.

Шаҳар ҳудудига усимликларнинг умумий майдонини ҳисоблашда қўйидаги курсаткичлар яъни, Шаҳар ҳудудида кўкаламзорлаштириш даражаси ва бир киши учун кўкаламзорлаштирилган майдоннинг меъёри ҳисобга олишади.

Бу курсаткичлар Шаҳарсозликнинг асосий хужжати КМ ва К да (СНиП) да кайд этилган.

Шаҳар қурилишида СНиП кўкаламзорлаштиришни юқори даражада белгилаган, яъни Шаҳар тураржой ҳудуднинг 50 % ни, тураржой ноҳиясининг

55-58 % ни, микрорайон ҳудудининг 65-70 % ни ва саноат ноҳияси ҳудудининг 15 % да усимликлар бўлиши курсатилган.

Шаҳар ва поселкаларнинг лойиҳаси режалаштираетганда жахон ва ватанамизда ортилган тажрибалардан фойдаланиб кўкаламзорлаштириш меъери қўйидагича кабул килинади. 2-жадвал

Бир киши учун кўкаламзорлаштирилган майдон меъери, м2.

Кўкаламзорлаштирилган жойнинг тури

Улкан ва катта Шаҳарлар

Урта Шаҳар-лар

Кичик Шаҳар-лар

Курорт Шаҳар-лар

Поселка ва кишлок-лар

Шаҳар ва поселка микёсида

1-урин

5

4

7

12

10

Ҳисоб вактида

7

6

7

15

12

Тураржой ноҳиясида

1-урин

7

5

16

Ҳисоб вактида

11

8

20

ЖАМИ

1-урин

12

9

7

28

10

Ҳисоб вактида

21

14

7

35

12

Эслатма: Бу юқоридаги меъёррии курсаткичлар республикамизнинг чул зоналарида 20 % га ошириш мумкин.

Махсус мақсадда фойдаладиган усимликлар Шаҳарнинг жойлашиш шарт- шароитига, табиий иклимига ва Шаҳарнинг турига боғлиқ булади.

Махсус мақсадда экинлар усимликлар майдони караб аникланади, мисол учун Шаҳар билан саноат ноҳияси оралигида масофага караб ҳисобланади.

Магистрал кўча ва йўл атрофларини кўкаламзорлаштириш (хиебон ва скверлардан ташкари) асосий уринлардан бирини эгалласада СНиПдаги кўкаламзорлаштириш меъёрига кирмайди.

Кўчаларни кўкаламзорлаштириш меъёри, Шаҳарда кўча тармоқлари меъёрига боғлиқ холда аникланади. Яъни (уртага олганда 22м Гипрокоммундор мисолида). Бир киши учин кўча ҳудудининг 5,5-7,8м майдони кўкаламзорлаштирилган бўлиши керак. Шаҳар гурухига боғлиқ холда 24-35 %ни усимликлар эгаллайди.

Бу меъёр Шаҳар кўчаларининг умумий узунлигининг 85% кўкаламзорлаштирилганидан келиб чиккан.

Чекланган кишилар фойдаланадиган усимликлар Шаҳар ва поселкаларни кўкаламзорлаштириш меъёрига кирмайди. Чекланган кишилар фойдаланадиган усимликлар майдонинг меъёри бир киши учун қўйидагича булади.

3-Жадвал

Чекланган кишилар фойдаладиган усимликлар майдонининг курсаткичлари.

Кўкаламзорлаштирил-ган жойнинг тури

Бир кичи учун усимликлар май-донинг меъёри м2

Шаҳар ҳудудида усимликлар эгал-лаши мумкин булган майдон м2

Шаҳарларда 1 киши учун усимликлар меъёри, м2

Улкан, йирик, катта Шаҳарлар

Уртача Шаҳар-лар

Кичик Шаҳар-лар

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10

11

Микрорайон ҳудуди (махалла боги, ховлида-ги бог, уй атрофидаги усимликлар)

Болалар богчаси ховли,

Мактаб ховлиси

Даволаш ташкилот ховлиси

Маданий-майиший ташкилотлар ховлиси

Олий билимгох ҳудуди

Техникум ховлиси

Касб-хунар коллежи

Саноат корхоналари ҳудуди

-

3,0

4,7

2,25

1,31

0,67

0,47

0,67

40

60

73

75

55

60

50

50

50

20

15,6

2,2

3,5

1,24

0,9

0,34

0,24

0,34

8,0

18,0

2,2

3,5

1,24

0,9

0,34

0,24

0,34

8,0

22,4

2,2

3,5

1,24

0,9

0,34

0,24

0,34

8,0

20-Мавзу: ШАҲАР ҲУДУДИДАГИ ВА ШАҲАРДАН ТАШКАРИДАГИ УСИМЛИКЛАРНИНГ САНИТАР - ГИГИЕНИК ФАОЛИЯТИ.

РЕЖА:

Шаҳар ҳудудидаги ва Шаҳардан ташкаридаги усимликларнинг санитар-гигиеник фаолияти кандай.

 1. Усимликларнинг гигиеник томонлама яхши томони нимадан иборат

 2. Туберкулез касаллигини келтириб чикарувчи бактерияларга карши курашувчи усимликлар.

Шаҳарларда инсон хаёти учун яхши шарт-шароит яратиб бериш учун инсониятга биологик мухит яратиб бериш керак, биологик мухитни яратиш учун Шаҳар ва Шаҳар ташкарисида усимликлар массивини ташкил килмасдан тассавир килиб билмайди.

Усимликларнинг санитар-гигиеник фаолияти жуда катта. Усимликлар атроф мухитни соглом тутувчи катта фабрика деб отаса булади, чунки усимликлар узидан кислород чикаради.

Транспорт ҳаракати сер катнов булган ва саноат корхоналари куп булган замонавий катта Шаҳарларда атроф мухитни хамма вакти чикиндилар билан ифлослантириб туради.

Айрим катта Шаҳарлар хавосини бултли кукимтир тутун коплаб туради, илмий текширишлар натижасида шу аникландики бу инсон хаёти учун энг зарур булган куёшдан тушаётган ультра бинафша нурнинг 25 % ни шу тутун кайтариб колади.

Усимликларнинг гигиеник томонлама яхши томони шундан иборатки Шаҳарларда яшаётган ва истикомат килаётган инсонлар, хайвонлар ва саноат корхоналрида, машиналардан чикаётган карбонат ангидрит газини усимликлар узига кабул килиб олади.

Ҳозирги замон саноати ривожланган Шаҳар атроф мухитида карбонат гази жуда куп, яъни 0,04 % ни (хажми) бўйича ташкил этади. Меъёридан 0,03 % дан куп.

Шаҳарда канчалик усимлик куп булса, шунчалик Шаҳар хавоси тоза булади. Академик К.А. Темирязов шуни аникладики, яъни инсон 1 соатда узидан 10 гр карбонат ангридрит гази чикаради ва шу 10 гр газни 50 м² га экилган усимликлар шу вактда яъни 1-соатда узига кабул килиб олиб, узидан шунча хажмдаги кислород чикаради.

Саноат корхонлари хавосига газдан ташкари баландлиги 5 км гача ва шамол оркали 10-100 км масофагача жуда катта хажмдаги чанг, тутун ва бошка шунга ухшаш газлар атроф мухитга таркалади.

Атмосферанинг пастка катлами яъни ер юзасидан 40-50 м юқори кисми, жуда куп газ, чанг ва тутунлар билан копланади.Бир йилда 1- км² жойга 1000 тоннагача хар-хил бирикмалар тушади. Атроф мухитни энг куп чанг, газ билан ифлослантирувчи иншоотлардан бири теплоэлектро станция бўлиб, уртага кувватдаги ТЭЦ бир кунда 200 тонна кумир екади ва агарда турбалардан чикувчи тутунни тозаловчи иншоотлар бўўлмаса унда хавога 40 тонна атрофида турбадан курум ва 120 тонна серкистий ангидрит атмосферага чикади.

1968 йили цемент заводининг факатгина битта трубасидан 1.5 тонна цемент чанги хавога чиккан ва бундан ташкари жуда куп табиий бойликларни хавога чикариб юборилган. Бу хавога чикариб юборилган тутун ва газлар кишлок-хужалигига жуда катта зарар етказади.

Шаҳар ҳудудидаги усимликлар узига жуда куп инсон соглигига зарар етказувчи атмосферадаги газ, тутун ва чангларни кабул килиб олади. Биз биламиз-ки, усимликларнинг турларини, хамма вакт кишин-ёзин кум-кук булб турувчи усимликларни ва бундай усимликлар узига газ, тутун ва чангларни кабул килиб олгандан кейин бу усимликларнинг узлари хам касалланиб кувраб хазон булади. Япрок баргли уимликлар эса газ ва чангларни узига кабул килиб барглари касаллангандан кейин уз баргларини ташлаб янги барглар чикаради ва шунинг учун саноат ноҳияларига асосан япрок баргли усимликларни режалаштириб экиш тавсия этилади.

Усимликларнинг айрим турлари яънги терак, черемуха, кайин, эман, карагай, арча дарахтлари узидан хавога фитоцид деган хид таркатиб туради ва бу хид дизентерия, шамоллаш (грипп ), туберкулез касалликларини келтириб чикарувчи юкумли коха бактериясига карши курашади. Шунинг учун хам юкумли касалликлар касалхонлари ховлисига шу дарахтлардан экиш тавсия этилади.

21-МАВЗУ: ШАҲАР БОГЛАРИ ВА ИСТИРОХАТ БОГЛАРИ.

РЕЖА:

 1. Истирохат боглари деб кандай богларга айтилади.

 2. Истирохат богларининг жойлашишига караб гурухлари

 3. Шаҳар ҳудудида ва кишлоклар аро жойлашган боглар.

Хамма аҳоли фойдаланидаган кўкаламзорлаштирилган, майдони 5-га дан кам бўўлмаган кўча, аллея,дам олиш майдонлари сув хавзалари ва бошка иншоотлари бир тармоқкка жамлаб манзарали килиб ташкиллаш тирилган, одамлар маълум бир иншоот билан шугулланишга ва дам олишга мулжалланган жойга истирохат боги дейилади.

Истирохат боглари жойлашиш ҳудудига караб куйдаги гурухларга бўлинади:

А) Шаҳар ҳудудида жойлашган боглар.

Б)Шаҳар ҳудудидан ташкари жойлашган боглекар.

В)Тураржой дойрасида ташкарида жойлашган кишлоклар-аро богларга бўлишади.

Шаҳар ҳудудидан ташкарида ва кишлоклар-аро жойлашган богларга қўйидаги, яъни (Лесопарк), урмон хужалиги, ёдгорликлар боги, зоповедник, миллий боглар ва бундай ташкари даволаниш ва дам олиш (санатория ва курортлар) боглари киради.

Шаҳар аҳолисининг усиши ва Шаҳар ҳудудининг кенгайиши, ҳамда транспортлар сонининг ва сифатининг усиши, Шаҳар аҳолисининг Шаҳардан ташкарида дам олиш иштиеки усади, лекин Шаҳар аҳолисининг хар куни киска вакт дам олиши учун Шаҳар боги ва истирохат боглари уз мавкеини саклаб колади.

Истирохат богларига иш кунлари, дам олиш куни ва байрам кунлари аҳолисининг келиб дам олиши махсус текширишлар натижасида қўйидагилар аникланади: биринчи навбатда тураржой ҳудуди билан истирохат боги орасидаги масофа ва яна шу нарса аникланадики уйда дам олиш жойигача транпорт воситаси билан келса богга келувчилар сони камаяди.

Богка транспорт билан келувчилар билан пиеда келган кишилар йукотган вакт тенг булгани билан, пиеда келувчилар сони куп булади.

Истирохат богидан аҳоли тулик фойдаланиши богининг хизмат қилиш радиусига боғлиқ. Шундай килиб Шаҳардан ташкарида жойлашган Лугопарк, Лесопарк, ва бошка дам олиш тармоқлари яхши ободонлаштирилгани билан Шаҳар ҳудудида жойлашган истирохат боги ва хиебонларнинг урнини коплай олмайди. Шу билан биргаликда истирохат боги ва бог Шаҳар ҳудудидаги об-хавони яхшилашда ва атроф мухитни согламтиришда катта роль уйнайди.

Шаҳар истирохат боги-уз улчами билан Шаҳар ҳудудини кўкаламзорлаштириш таркибидаги энг катта усимликлар массиви бўлиб ҳисобланади. Шаҳар истирохат боглари хизмат қилиш фолиятига караб куйдаги гурухларга бўлинади:

 1. Бу гурухга купкиррали маданий- истирохат боги, махсус мақсад учун мулжалланган бог ва бундан ташкари сайр қилиш ва тинч дам олиш ҳамда болалар боги киради.

 2. Илмий-билиш олиш боги:- бу гурухга хайвонот, ботаника, усимликшунослик (дендропарк) ва кургазмалар боги киради.

 3. Едгорликлар боги.- тарихий, харбий- тарихий, мехнатда шон –шухратга эришганлар ва бошка боглар киради.

 4. Курикхонага айлантирилган бог-тарихий, бог санатига богишланган боглар киради.

 5. Даволашиш ва дам олиш боглари, (санотария ва куротлар).

2,3 ва 4 гурухга кирадиган боглардан аҳоли дам олиш учун кам фойдаланади, чунки бу богларнинг хизмат қилиш фаолиятига караб аҳолисининг дам олиши бу богларда чекланган.

Истирохат боглари жамоатчилик ахамиятига караб Шаҳар ва райцон микиесидаги богларга бўлинади.

Истирохат боглар хажмига караб қўйидаги асосий гурухларга бўлинади:

А)Кичик бог майдони 6 дан 20 га.

Б)Уртага бог майдони 20 дан 100 га.

В)Катта бог майдони 100 дан 500 га.

Г)Улкан бог майдони 500 га дан куп.

Улкан ва катта Шаҳарларда катта ек4и улкан богларни ташкил килришда жуда куп муоммолар пайдо булади, чунки Шаҳар ҳудудида бундай катта жойни ажратиб бериш муоммоси ва шу билан бирчаликда катта истирохат богига келиб –кетувчиларни транспорт воситалари билан келиб кетиш муоммолари, ва бундан ташкари бог ҳудудида транпорт воситаларини ташкил қилиш муоммолари вужудга келади.

Истирохат богига жой танланганда Шаҳар бош режасига асосан Шаҳарни кўкаламзорлаштириш талабини инобатга оланга холда Шаҳар ҳудудига мавжуд булган дарахзторлар, тепаликлар бор жойдан жой ажратилиши керак, кишлок- хужалик ишларига ярокли булган жойдан жой ажиратилиши таклиф этилиши керак эмас.

22- МАВЗУ: КУП КИРРАЛИ ШАҲАР ИСТИРОХАТ БОГЛАРИ ВА УЛАРНИ ФАОЛИЯТИГА КАРАБ ТАШКИЛЛАШТИРИШ.

РЕЖА:

 1. Куп киррали истирохат богларинг фаолиятига караб турлари

 2. Куп киррали истирохат богларига келиб дам олувчилар сонини бог ҳудудида аниклаш.

Шаҳарсозлик тарихида янги истирохат боги тури пайдо булди, яъни катта кўкаламзорлаштирилган массив эмас балки катта маданий билиш олим ташкилотлари, сиесий-тарбия ишларини маданий дам олиш билан биргаликда ташкиллаштириш ишлари олиб борилди.

Бундай богларни ташкил этиш ва лойиҳалашда то 1950 йилларгача меъморлар истирохат богларида дам олиш ва хордик чиқариш билан биргаликда жамоат бино ва иншоатларни бог ҳудудига режалаштирди. Аммо маданий –истирохат богларидан фойдаланиш тажрибаси шуни курсатдики, истирохат бог ҳудудига Шаҳар микиесидаги тамоша курсатувчи, савдо килувчи, ва катта минбарли (трибунали) стадионлар ва хар хил бино ва иншоатлар истирохат боги ҳудудига жойлаштирилса истирохат богининг оммовий кўкаламзорлаштириш ролини камайтиради.

Истирохат богларида аҳолининг дам олиши учун энг керакли булган бинова иншоатларни иложи борича кам режалаштириш керак. Истирохат богида театр, цирк, кинотеатр, концерт зали ва спорт заллари ва бошка аҳоли куп келадиган куни билан ишлайдиган бино ва иншоотларни режалаштириш , тавсия этилмайди.

Бу ташкилотларнинг фаолияти табиат кучогида дам олишга боғлиқ эмас, ва шу билан биргаликда бу бинолар Шаҳарларда уз урни ва вазифаси бор, шунинг учун бу биноларни Шаҳар еки район жамоа марказларида жойлаштирилса жуда яхши булади.

Истирохат богда тамоша курсатадиган бинолардан мавсумий ишлайдиган езги усти очик ва ярим очик театр, кинотеатр, эстрада концерт заллари режалаштирилса яхши булади.

Истирохат богларни режалаштиришда қўйидаги фаолият дойраларига таксимлаш тавсия этилади.

1.Сайр этиш ва тинч дам олиш доираси – 53-63 %.

2.Спорт доираси - 15-20 %.

3.Оммовий тадбирлар, турли, уйин кулги

курилмалар ва бошка уйигохлар дойраси –10 -15 %.

(массових меропрятий, атрокциолови. др.)

4.Болалар дойраси - 7 -12 %

5.Хужалик дойраси. – 3 -5 %.

Истирохат боги ҳудудининг умумий улчамини 100 аниклашда богга келиб дам олувчи хар бир киши учун – 60 м дан кам бўўлмаган майдон кабул килиниши керак, ва куйдагича аникланади.

Бу ерда Н - келиб дам олувчи аҳоли сони, киши:

Fум - богнинг умумий майдони.

Q - хар бир келиб дам олувчи кишилар майдон меъери, м.

Шаҳар истирохат богларида `з ойлари, дам олиш кунлари богга келиб дам олувчилар фойизи Шаҳар аҳолисига нисбатан қўйидагича ташкил этади:

-- Кичик ва уртагача Шаҳарлар учун – 8 - 10 %.

-- Катта ва жуда катта Шаҳарлар учун – 10 - 14 %.

-- Улкан Шаҳарлар учун - 14 - 15 %.

Киш ойларида келиб дам олувчилар сони ез ойида келиб дам олувчилар сонинг 30 % ташкил этади. Бахор ва куз ойларида 50-60 % атрофида ташкил этади.

Шаҳар истирохат богига навбатма-навбат келивчилар коэфиценти 1,5-2,0 га тенг.

Шундай килиб богга келиб дам олувчилар сони куйдагича аникланади.

Бу ерда N - Шаҳар аҳолиси сони, киши.

n - богга келиб дам олувчилар фойизи %.

К- навбататма- навбат келувчилар коэфиценти.

1. Истирохат богининг асосий кисмимии сайр этиш ва тинч дам олиш дойрасига яъни табиий шароити яхши булган, манзарали ер тузилиши булган табиий ёки сунний сув хавзаси булган богнинг урта кисмидан жой ажратилиши керак.

Тинч дам олиш дойраси ҳудудидаги йўл, аллея ва майдонлар зинлиги бу доира улчами ва келиб- дам элувчилар сонига боғлиқ холда аникланади.

Шуни эътиборда тутиш керакки, майдони бир-хил булган аллеяларнинг канча эни кам булса, дам олувчилар жойлашиши кулай булади, ва шу билан биргаликда келиб дам олувчилар майдон меъери кам бўлиши керак.

Истирохат богининг тинч дам олиш доирасига эни 5м дан кам булган аллеялар режалаштирилса кулай булади, бунинг учун келиб дам олувчиларнинг хар- бири учун аллеянинг майдон меъери, қўйидагича кабул қилиш мумкин:

Аллеянинг эни 2 м гача булса 1 киши учун 11-12 м

Аллеянинг эни 3 м гача булса 1 киши учун 13-14м

Аллеянинг эни 4 м гача булса 1 киши учун 15-17м

Аллеянинг эни 5 м гача булса 1 киши учун 18-20м.

Богга бир вактида келувчилар сони 80-100 киши/Га куп бўўлмайди, (Лесопарк) урмон боги ва (Гидро парк) сувга боғлиқ богларга келувчилар сони 10 киши / Га ҳисобида булади.

Тинч дам олиш дойрасига келувчилар сони, богга келувчилар сони, богга келувчилар сонининг 25 % ни ташкил этади.

2 ва 3. Спорт доираси, оммовий тадбир, турли уйинкулги курилмалари ва бошка уйингохлар ҳамда болалар уингохи дойрасига куп одам келишии инобатга олиб, жамлаб бир бирига боглаб богча кириш булган жойга жойлаштириш керак.

Спорт доираси ҳудудига тинч дам олиш доираси ҳудудига ўқувчиларга филтер вазифасини утувчи ҳудуд бўлиб, чунки бу доирада асосан шовкинли, оммовий уйинларга кизикувчи энг куп одамларни узига жалб этади.

Бу доирадаги кад-бир секторни бовловчи элементлардан бири богдаги бош аллея ва богнинг марказий майдони бўлиши мумкин ва шу доирада богка келувчилар хизмат килувчи ташкилотларни шу аллея ва майдонларга жойлаштириш таклиф килинади, яъни (кафе, ресторан, музкаймок павилионлари ва бошкалар.)

Узига куп томошобинларни жалб килувчи бино ва иншоатлар ёзги театр, кинотеатр, раксга тушиш майдони ва бошкаларни богга кириш жойига якин жойлаштириш керак, чунки бог ҳудудига кутилмаган уткинчи кишилардан озод килади.

Спорт, доираси, оммовий тадбир, турли уйинкулги курилмалари доираси жойлашган участкага, куп аллея ва майдонлар, бино ва иншоатлар жойлашган учун катта эътибор бериб режалаштириш керак.

Бу доирада шарт-шароитни яхшилаш учун, ҳаракат қилиш керак, бино ва иншоатларни чеклашга, пиедалар йўланиши, аллеяларни ва майдонлар устки катламини асфальт ва тупрокли катнашдан саклаш керак.

23-МАВЗУ: ИСТИРОХАТ БОГИ ҲУДУДИДАГИ БИНО ВА ИНШООТЛАР ВА УЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ

РЕЖА:

Юқорида айтилган маданий окартув ишларни богга келувчиларга ташкиллаштириш, ҳамда майиший-хизмат кўрсатиш ишлари бог ҳудудига керакли булган хизмат кўрсатиш бино, майдонлар ва бошка ташкилотларни жамлаштириб режалаштиришга тўғри келади.

Бу иншоотлар номланиши бўйича турлича, ва тавсифи бўйича хам хар хил.

Богга хар-хил иншоотларни режалаштириш ва куриш тажрибаси шуни курсатадики, хар-хил номдаги ва тафсифи бўйича хар-хил булган иншоатларни умумлаштириб қўйидаги жадвалда тахминий меъёрда курсатилганидек кабул қилиш тавсия этилади.

4-жадвал.

Иншоат ва майдонларнинг номлари

Кабул қилиш кобилияти 1-кунда киши

Битта урин ёки битта бино учун майдон меъёри. м2

Битта урин ёки битта бино учун хажм меъёри м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Жамланган уйинлар учун майдон

Маком кушигини айтувчилар учун айвон

Раксга тушиш учун айвон

Эстрада концерти олдида утириш учун жой

Очик театр

Ёзги театр

Ёзги цирк

Кургазмалар павилиони

Очик лектория майдони

Укиш павилиони

Маслахат берувчи жой

Библиотека дукон

Мактаб ёшигача булган болалар учун павилион

Мактаб ёшидаги болалар учун павилион

Дам олиш учун айвон ва сухбат утказиш жойи

Бир кун дам олиш учун бино

Физкультура павилиони

Сув-чангиси бекети

Ёзги кийим алмаштириш жойи

Мактаб ёшигача булган болалар майдони

Ёзги душ эркаклар ва аёллар кийим алмаштириш жойи билан

Кафе ва ресторан

Савдо дукони

Хожатхона

Чиптахона

6,0

6,0

4,0

2,0

1,0

5,0

2,0

5,0

2,0

6,0

5,0

100,0

3,0

3,0

12,0

1,0

10,0

6,0

50,0

6,0

12

6,0

50,0

20,0

120,0

3,0

0,3

3,0

0,4

0,6

1,2

1,5

4,0

0,5

3,0

0,4

-

6,0

8,0

2,0

6,0

3,0

4,0

2,0

2,5

1,5

2,5

6,0

1,2

2,0

-

-

-

-

0,5

8,0

25,0

20,0

-

12,0

-

60,0

30,0

40,0

10,0

24,0

24,0

32,0

8,0

-

4,5

10,0

24,0

4,2

6,0

ЭСЛАТМА:

Кабул қилиш кобилияти деганда битта жойга сименарлар сони назарда тутилади, савдо дукони ва Чиптахонага эса бутун бинога кабул қилиши, савдо дукони, хожатхона ва Чиптахонага бир соатда одамлар сони курсатилган.

Истирохат богига кириш жойи олдида машиналарнинг вактига тухтаб туриш жойига СНИПда 100та бир вактда келувчилар 15-20 та машина жой ҳисобга олинган ва хар-бир машина учун 8 м-дан майдон ҳисобланган. Кабул қилиш кобилияти бир кунда 1 та жойга 24та машина ҳисобланган. Шу билан биргаликда шайтон арава учун 1 м дан ва кабул қилиш кобилияти 12 та автомобиль бир жойга бир кунда.

Истирохат богига 100 та бир вактда келувчи кишиларга биринчи 2-3 ва ҳисоб вактида 5-7 та машинага тухташ учун бекат (автостоянка) богга кириш жойидан 50-300 масофада жойлаштирилиши керак. Битта машинанинг тухташи учун куйдагича м² жой ажратилиши керак,

енгил машиналар учун – 25 м,

автобус - 40 м

люлкани мотоцикил - 3 м,

шайтон арава учун - 0,6 м.

24-МАВЗУ: МАХСУС МАҚСАД УЧУН МУЛЖАЛЛАНГАН ИСТИРОХАТ БОГЛАРИ.

РЕЖА:

 1. Махсус мақсад учун мулжалланган боглар.

 2. Бог худидининг улчамини нималарга караб аниклаш мумкин.

 3. Махсус мақсад учун мулжалланган боглар каерларда режалаштирилади.

 4. Спорт истирохат боги деб кандай истирохат богларига айтилади.

Шаҳар аҳолисининг хар-хил турда дам олиб хордик чиқариш талабани ва истагани инобатга олиб, Шаҳар ҳудудидаги махсус мақсад учун мулжалланган истирохат боглари яъни, спорт боги, болалар боги, кургазмалар боги, ботаника, зоология боги ва ёдгорликлар богини режалаштириб Шаҳар ҳудудига ташкил этиш керак.

Бог ҳудудининг улчамини бог фаолиятига караб аниклаш керак, яъни:

Катта Шаҳарларда – 50 га. дан кам бўўлмаслиги;

Йирик Шаҳарларда – 100-150 га. дан кам бўўлмаслиги;

Улкан Шаҳарларда – 150 200 га. дан куп бўлиши керак.

Ҳудуди кичик ва урта Шаҳарларда факатгина куп киррали истирохат богларини ташкиллаштириш кифоядир.

Махсус мақсад учун мулжалланган истирохат богларининг яхши тарафи шундан иборатки, биринчи навбатда Шаҳар ҳудудида кўкаламзорлаштирилган жойни тўғри ва фойдали равишда хар-хил майда участкаларга бўўлмасдан фойдаланади, чунки бу богларни фаолият доираларига таксимлаганда, фаолияти бир-бирига жуда якин булганлиги учундир.

Бундай истирохат богларда инсонларнинг бирор-бир турда яхши дам олиши учун яхши шарт-шароит яратилади ва бу богдаги бино ва иншоатлардан тулик фойдалана олиши мумкин булади.

Спорт истирохат боглари.

Спорт истирохат боги-деб жамоа микёсидаги кўкаламзорлаштирилган, жисмоний тарбия ва спорт, ҳамда фаол дам олиши учун мулжалланган истирохат богига айтилади.

Истирохат богидаги спорт иншоатлари ва жамланган спорт майдонлари, Шаҳар аҳолисига хизмат килувчи мадани-майший иншоатларнинг бир кисми ҳисобланадаи.

Спорт иншоатлари фойдаланиш тартиби ва характерига караб, бутун Шаҳар аҳолисига хизмат киладиган ва фойдаланадиган ҳамда айрим кишиларга хизмат киладиган ва фойдаланадиган иншоатларга бўлинади.

Хамма аҳоли фойдаланадиган спорт иншоатлари аҳолига погоноли раившда тартиб билан хизмат килинишини ва хар куни доимий суратда ҳамда хар-замонда бир маротаба фойдаланишни инобатга олган холда режалаштирилади.

Биринчи погонага – Микрорайон ва махаллаларда усимликлар ораисда жойлашган физкультура майдончалари ва чумилиш учун мулжалланган сув хавзалари киради. СНиП да бу майдонларнинг қурилишининг биринчи навбатида –0.12 га ва ҳисоб вактида 0.2 га жой 1000 кишига ҳисобланган.

Микрорайон ҳудудидаги спорт иншоатларини жамлаб микрорайон богига жойлаштирилса жуда яхши булади, чунки тураржой ҳудуддида инсонларнинг яшаш шароитини яхшилайди.

Иккинчи погонага – Туманда спорт марказидаги иншоатлар киради, ва участка майдонлари 0.18-0.3 га дан 100 кишига кабул килинади.

Бу спорт маркази таркибига текисликдаги иншоатлар, очик ва ёпик сув хавзалари, ёпик спорт иншоатлари киради.

Турар жой тумандаги спорт марказина туман спорт истирохат боги ҳудудида жойлаштириш керак. Спорт марказининг хизмат қилиш радиуси, 1500 м атрофида бўлиб, пиёдаларнинг 20 мин атрофида келиши инобатга олиниши керак.

Учинчи погонадаги спорт иншоатларига транспорт воситасидан фойдаланиб 20-30 минутда борадиган Шаҳар микиёсидаги жамланган очик ва ёпик спорт иншоатлари киради.

Тураржой туманидаги спорт истирохат богининг асосий вазифаси шундан иборатки, яъни тураржой туманидаги аҳолининг фаол дам олиши учун, жисмоний тарбия ва спорт билан шугулланиши учун, ҳамда спорт уйинларини утказиш учун спорт боги ҳудудида шарт-шароит яратилган бўлиши керак.

Спот истирохат богида асосан 2-та фаолият доираис ташкил этилган бўлиши керак:

а) Очик ва ёпик спорт иншоатлари (спорт биноси, футбол уйини учун машк майдони, хар-хил спорт майдончалари) доираси ;

б) Спорт уйинлари вакти чоглик, уйин-кулги, сайр-томоша қилиш доиралари ташкил этилиши керак.

Бунинг учун асосий текисликларда жойлашган спорт майдонларини, машк утказиш учун мулжалланган майдонлар билан биргаликда алохида-алохида уларни бир-биридан усимликлар билан ажратиб ихчам килиб жойлаштириш керак.

Турар жой туманига ва микрорайонга спорт иншоатларини жойлаштирганда Шаҳарсозлик, санитар-гигиеник ва шу жоунинг об-хаво иклим шароитининг талабини, фаолиятини ва методик такдикотини ҳамда спортчиларнинг талабларини эътиборга олган холда жойлаштирилади.

Сорпт иншоатлари хар кандай ифлосланишдан, чангдан, машиндан чикаётган газдан, санота корхоналаридан чикаётган чикиндилардан ва Шаҳар шовкинидан сакланиши керак ва шу билан биргаликда тураржой уйларини хам спорт иншоатларидан чикадиган шовкиндан саклаш керак.

Шовкинни кайтарувчи энг фойдали иншоатлар турига: бинолардан ташкил топган тусиклар, ер тузилишидан фойдаланиш, суний шовкин кайтарувчи ер тусигини ташкил қилиш ва усимликлардан фойдаланиш киради.

Тураржой бинолари билан спорт майдонлари оралигини ками билан қўйидаги масофани саклашга роя қилиш керак:

Стол устидаги теннис уйини учун –10-12 м;

Баскетбол уйини учун - 25-40 м;

Городки тизилган чилликларни уруб чиқариш уйини – 40-55 м;

Футбол, волейбол ва жамланган уйинлар - 55-85 м.

Жамланган спорт майдонлари ҳудудининг 50 % и кўкаламзорлаштирилган бўлиши керак.

Шаҳар микиёсидаги спорт истирохат богида асосан жамланган спорт майдонлари трибунаси билан, спорт иншоатлари хар-турдаги спорт уйинларини утказиш учун ва асосий мақсадларидан бири ўқув-тажриба машкларини утказиш учун ҳамда, ноҳия, Шаҳар, вилоят, республика ва жахон микиесидаги уйин мусобакаларини утказиш учун мулжанланган булади.

Бу айтилган асосий вазифараридан ташкари спорт иншоотлардан оммовий жисмоний- соглашлаштириш ишларини олиб бориш учун ва аҳоли актив дам олиш фойдаланилади.

Шундай куп киррали вазифани бажарувчи Шаҳар спорт боги ҳудудини ташкиллаштириш кийинлашади, ва шунинг учун куйдаги фаолият доираларига таксимланади:

 1. асосий намойиш утказиладиган срорт иншоатлари;

 2. ўқув машк утказадиган доира;

 3. дам олиш ва умумий жисмоний тарбия доираси;

 4. маъмурий-хужалик доираси. (5-6 расм).

 1. Намойиш утказиладиган очик ва ёпик жуда куп тамошабинлар жойлашадиган спорт иншоатларини спорт богининг бош кириш жойига якин жойга бекат билан яхши богланган жойга жойлаштириш керак.Триубанасига куп киши жойлашадиган марказий спорт аренаси ва бошка намойиш утказиладиган спорт иншоатларидан, тамошабинларни эвакуация қилиш ва атрофида керакли булган очик жой колдирлиши керак.

 2. Ўқув-машк қилиш доирасидаги объектларни намойиш утказиладиган доирадаги спорт иншоатлари билан яхши богланган холда жойлаштириш керак, шуниг билан биргаликда ўқув-машк қилиш доирасидан бош кириш жойидан намойиш утказиладиган иншоатга келаётган асосий томошабинлар гурухи кесиб утмаслиги керак.

Машк қилиш спорт майдонларини асосий пиёдалар йўлидан ва машиналар катнайдиган катта йўллардан усимликлар билан ажратилагн жойга жойлаштириш керак.

 1. Дам олиш ва умумий жисмоний тарбия доираси ҳамда болалар дам олиш бўлимини (сектори) богнинг ичкари кисмига, куп тамошабинлар келадиган иншоатлардан ажралган холда, ҳамда Шаҳар шовкинлардан сакланган жойга жойлаштирилиши керак. Аграда бог ҳудудида дарё, сув хавзаси булса, унда бу дам олиш доирасини шу дарё ёки сув хавзаси киргогига боглаб жойлаштириш керак ва бу ердан тўғри фойдаланиб чумилиш жойи (пляж), кайик бекати ва сув киргогида кафеларни ташкил қилиш керак.

 2. Маъмурий-хужалик доираси богнинг бир чеккасига ёки бог ташкарисига жойлашган бўлиб, богнинг хамма жойи билан яхши транспорт алокаси билан богланган бўлиши керак.

25-МАВЗУ: СТАДИОНЛАР.

РЕЖА:

 1. Кандай спорт майдонларига стадионлар дейилади.

 2. Стадионлар хажми бўйича кандай турларга бўлинади.

 3. Стадионларда кандай иншоатлар булади.

 4. Стадион трибуналари куриниши бўйича кандай турларга бўлинади.

Жамланган спорт иншоатлари таркибида яхши жиҳозланган спорт маркази трибунасида 3000 дан куп уриндик булган ва спорт уйинлари учун мулжалланган майдонлари булган жойга стадионлар дейилади.

Стадионлар хажми бўйича куидагиларга бўлинади.

 1. Кичик-майдон участкаси 3 га-дан кам бўўлмаган, трибунада 1500 дан 300 тагача уриндиги булса.

 2. Уртача-майдон участка 5 га-дан кам бўўлмаган, трибунада 3000 дан 10000 тагача уриндиги булса.

 3. Катта майдон участкаси 10 га дан кам бўўлмаган, трибунада 10000 дан 50000 гача уриндиги булса.

 4. Улкан стадионлар – майдон участкаси 20 га дан кам бўўлмаган трибунада уриндиклар сони 50 000 дан куп булса.

Стадионларда асосий, ёрдамчи ва хужалик иншоотлари булади.

I. Айрим асосий иншоотларнинг улчами. (жадвал)

II. Ёрдамчи иншоотлар: Бу иншоотларга (гордероб) кийадиган шкафлар, душхонаси, ( судья) хоким хонаси, врач хонаси, ва дам олиш хоналари киради.

III. Хужалик иншоотлари: : Бу иншоотларга омборхоналар, устахоналар ва бошкалар киради. 5 жадвал.

Спорт тури

Мусобака қоидалри таклиф килган улчамлар (Югириш йўлакчасидан ташкари) М.

Очик майдон-ларнинг югуриш йўлакчаси билан бирга- ликдаги улчами М.

эслатма

Давлат ва жахон микиёсидаги

Кичик мусобака-лар учун

Кискартир-илган мусобака-ларни утказиш учун.

1.

2

3.

Бокс

Классик ва эркин кураш

Самбо кураши

8х8

Д=9м

8х8

5х5

Д=7м

6х6

-

-

-

-

15х30

12х18

15х24

18х30

2 ринг

1ринг

1 гилам

2 гилам

4.

Бадминтон:

Биркишилик

Иккикишилик

13.4х5.18

13.4х6.1

-

-

-

15х8

-

-

5.

6.

Баскетбол

Волейбол

26х14

18х9

24х13

18х9

12х6

15х7.5

30х18

24х15

-

-

7.

(Городки) тизилган чилликларни уриб чиқариш.

2х2

1,7х1,7

30х15

-

8.

9.

10.

Стол устидаги теннис

Кул тупи

Регби

14х7

44х22

144х68.6

7,75х4,5

38х18

119х66

-

-

-

14х7

44х23

150х75

-

-

-

11.

Теннис:

Биркишилик

Иккикишилик

23.78х8.23

23.78х10.973

-

-

40х20

36х18

Халкаро мусобока-ларда

12.

13.

14.

15.

16.

Футбол

Шайбали хоккей

Тупли хоккей

Фигурали учиш майдони

Конькида югуриш йўлакчаси:

Узунлиги 400 м,эни 10м

Узунлиги 333.3 м, эни 10м

100х64

61х30

105х70

60х30

-

-

90х45

51х24

90х50

53х26

-

-

60х40

-

-

30х20

-

-

112х73

66х34

118х74

60х30

186х74

153х74

-

-

-

-

-

-

17.

Спорт(ядроси) маркази.

-

-

-

188х91

-

Стадионда 2 тадан кам бўўлмаган кириш йўллари режалаштирилади, тамошабинлар чикиб кетадиган катта йўлларнинг хар 1м эни 500 кишидан куп бўўлмаган одамларни утказиш кобилияти инобатга олиниб режалаштирилади.

Трибунага бош кириш жойининг эни 1.25-2.5 м трибунада утиш жойларининг эни 0.9 дан 1.25 м гача, ёрдамчи утиш жойларининг эни 0.9 дан 1.25 гача, ёрдамчи утиш жойлари эса 0.65-.75 м гача, Трибунадаги хар-бир катор эни эса 0.75-90м, утирадиган уриндиклар эни 30-35 см, бир каторда уринлдиклар сони: меъёри 14-25 та жой, энг кулайи- 32 та уриндик.

Бир секцияда каторлар сони –27 катор булади. Жуда куп каторлар булганда хам 50 катордан ошмаслиги керак. Каторларнинг бир-биридан баландлиги 40 см дан ошмаслиги керак.

Футбол майдони ва спорт майдонлари узунлик уки билан шимолдан жанубга караб жойлашади, ва 5-15с гача бурилиб жойлашиши мумкин.

Стодион трибуналари томошабинларга яхши куришни таминлаши керак ва конструкциялари узок вактга чидамли килиб режалаштирилиши керак, энг яхши тамаша қилиш нуктаси гарбий трибуна ҳисобланади, ва бу трибуналарга матбуот ходимлари хакамлар хайати ва азиз мехмонлар жойлашади.

Трибуналарнинг (формаси) куриниши турлигача булади:

А).Эгри чизикли куринишда бўлиб энг кулай куриш шароитини яратиб берувчи трибуна.

Б).Оддий куринишидаги трибуна.

 1. Биртамонлама.

 2. Иккитамонлама (сметричный) тенг томонлама).

 3. Уч тамонлама.

 4. Туртта томонлама. (тенг томонлама).

 5. Туртта томонлама (томонлари тенг бўўлмаган).

 6. Икки тамонлама (томонлари тенг бўўлмаган).

Трибунада то 5 минг урингача уринзиги булса бир томонлама булган трибуналар курилади.

Агарда трибунада 50-100мингача уриндик булса,унда спорт майдонинг турт томонига эгри чизикли трибуна қурилиши керак.

Трибунача одамларнинг жойлашиш сонини Шаҳар аҳолиси сони спорт турининг оммовийлигига, ва бу мусобаканинг кандай масштабда (жахон микиесида) утказилишига боғлиқ.

Шаҳар типидаги кишлок ва Шаҳарлардаги стадион трибуналарига Шаҳар аҳолиси сонига караб трибунага қўйидагича одамлар жойлашиш сонини таклиф этади.

6 Жадвал.

Шаҳар ёки кишлок аҳолиси сони. минг. киши.

1000 кишига уринлар сони

Футбол ва енгил атлетика уйинлари учун

Кул тупи ва хоккей уйинлари учун

25 минг

50 минг

100 минг

250 минг

500 минг

150 та

100 та

75 та

55 та

40 та

15 ат

8 та

7 та

6 та

5 та

Стадиондан томошабинларни эвакуация қилиш учун, кенг аллеялар ва майдонлар билан таъминланган бўлиб, улар богданг чикиш жойи, ва жамоа транспортлари бекети билан яхши богланган бўлиши керак, (бош чикиш жойидаги то бекетгача булган масофа 0.5 км, айрим холларда 1 км бўлиши мумкин, лекин 200 м дан кам бўўлмаслиги керак)

26-МАВЗУ: СУВ ХАВЗАЛАРИ.

РЕЖА:

 1. Истирохат боги ҳудудида сув хавзалари кандай режалаштирилади?

 2. Сув хавзалари богга келувчи неча % фоиз кишиларни узига тортади.

 3. Дарёларда куйи чумилиш жойи кандай режалаштирилади.

 4. Чумилиш жойлари кандай жиҳозланади.

Инсоният энг куп самарали дам олиши учун бог ҳудудида жойлашган сув хавзаларидан тўғри фойдалангандагина яъне чумилиш, куеш ва хаво вантасини кобул килиб, лодкаларда сузиб, мусобакада еки хавоскорлик билан, балик ушлашда катнашини мумкин.

Сув хавзалари ез кунлари истирохат бог8ига к6елган кишиларнинг70%-ни узига тортади, шу одамларнинг 50-60% пляжда дам олади (туртдан бир кисми чумилади), 6%- лодкада сузади,4%- балик ушлаш ва сув киргоги буйлаб саехат қилиш билан банд булади.

Пляж КМ ва Кда курсатилган меъерда сув хавзасининг жанубий, жанубий- шарк ва жанубий- гарб киргогида, совук шамол эсиш йўли тусилган, курук кумли еки утли булган киргогида эни 50м дан куп булган жойда жойлашади ва шу жойнинг 30% дан кам бўўлмаган жой пляш учун фойдаланилади.

Ш

Ш

ѓ

50 м

Ж

ЧУМИЛИШ ЖОЙИ. Дарёларда узунлиги-10 км, эни 50 м дан куп булган, сунний сув хавзасини (пруд), кулларда сув сатхи майдони 410 га дан кам бўўлмаган, чукурлиги 1,5-2,5 м булган жойлардан ташкил этилади.

Балик ушлаш жойга вав ҳамда тоза ва окава сув тушаётган жойдан 100 м юқорирок жойга режалаштирилади.

Сувда чумилаётган катта ешдаги хар-бир киши учун сув сатхи майдонида 14м²-ди, а болалар учун эса 10 м² сув сатхи ажратилади.

Чумилаётган жойдаги сув сатхининг бир кисми огохлантириш белгиси белгилаб куйилади, бу булги 1,7 м дан чукур булган жойга куйилади.

Согламтириш пляжи 1-кишига 5-7 м дан ҳисобида режалаштирилади, (даволонувчи 8-12 м).

Пляжга келиб бир вактида чумилувчилар сони 1,5-2,0мингкишидан ошиб кетмаслиги керак.Пляжлари қўйидагича жиҳозлаш назарда тутилади:

1.20 та дам олувчига 1та (раздевалька) кийим ечадиган жой.

2.200 м пляж майдонига 1та ичимлик сув фавораси.

3.1 га пляж майдонига 50 м соябонлар килинган (зонтиклар) .

4.1,5 га пляж майдонига 2 та волейбол майдончаси.

5.150 та дам олувчига бир уринли 1та хожатхона.

Пляжзнинг лойиҳасини ишлаётганда албатта шамол эсаётган тамонга, шамолнинг тезлигини этиборга олиб 25-50 м энлиликда шамол кайтариш усимликлар йўлаги бўлиши керак.

Лодкаларда сузиш жойи, пляждан чумилиш жойидан ва балик ушлаш жойидан узокрок жойда бўлиши керак.

Лодка бикетига, лоткаларни ремонт қилиш учун мосланган иншоотга, ками билан 10та лодка, купи билан 50 та лодка жойлашиши мумкин.

Причалнинг узунлиги (лодкалар тухтаб турган жойнинг узунлиги) энг узун лодканинг узунлигидан икки баробар узун бўлиши керак, эни эса 5 м, причалнинг сув сатхидан баландлиги 0,15 м 1-2 м бўлиши керак.

Лодка бикетидаги причалнинг умумий узунлиги 20-100 м бўлиши мумкин.

20-100 м

причаль

5 м

Лодка бикети

Лодкада сузиб сайр қилиш учун дарё, канал, кул, сув туплаш хавзаси (водохранилиши) ва (ПРУД) сунний сув туплаш хавзасидан майдони 5 га-дан, чукурлиги 0,8 м дан куп булган, табиий кобул қилиш кобилиятига эга булган, (битта лодка учун сув сатхининг узунлиги 0,3-0,5 км, майдони 0,05 га булган) жойдан фойдаланилади.

ПАРУСЛИ ЛОДКАЛАР. (Елканли койиклар) учун эса битта кайик учун сув сатхининг узунлиги 0,3-0,5 км, сув юзасининг майдони 7-20 га бўлиши керак. Шунинг учун сув туплаш хавзаси ва сунний сув хавзасининг майдони 100 га дан, даре узунлиги 1,5 км- дан эни 0,3 км-дан ва чукурлиги 1,2 м дан куп булган жойдан фойдаланиш мумкин.

Моторли кайиклар учун эса сув сатхининг узунлиги 2 км дан куп, сув майдони 20-40 га булган жойдан фойдаланилади. Моторли кайиклар учун асосан даре, каналлар узунлиги 5 км-дан, эни-50 м дан куп булган ва куллардан майдони 200 га дан, чукурлиги 2,0 м дан куп булган сув хавзаларидан фойдаланилади.

27-МАВЗУ: СПОРТ ИНШООТЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ.

РЕЖА:

 1. Спорт иншоотлари кандай лойиҳаланади.

 2. Спорт иншоотларини лойиҳалашда кандай шарт-шароитларни инобатга олиш керак

 3. Фаолият доираларини жойлаштиришнинг кандай асосий чизмалари мавжуд.

Спорт иншоотлари лойиҳасинини ишлаганда шуни назарда тутиш керак-ки, яъни спорт иншоотлари йил мобайнида куп мақсадда узликсиз ишлаши керак.

Ноҳия оби-хавосига караб жамланган спорт иншоотлари очик ва ёпик холда қурилиш керак.

Спорт майдонлари ва иншоотлари учун жой танланганда иншоотлар таркибига ва спорт ҳудудини режалпаштиришда, таъсир этувчи шарт- шароитларни инобатга олиш керак,яъни:

 • Шаҳар катта кўчасининг тавсифи ва йуналиши:

 • Машиналарни куйиш учун жой борлиги, (15-20та трибунадаги уринга-1 та машинага жой).

 • Томошабинларга спорт майдонидан эвакуция қилиш йўллари:

 • Ернинг ёроклиги, ерга трибуна кўриб фойдаланиш шароити:

 • Каттик шамол эсиш йўли:

 • Тупрок ишларрини таксимлашни ҳисобга олган холда спорт ҳудудини ободонлаштириш:

 • Киш фаслида спорт иншоотларидан фойдаланиш мумкинлиги инобатга олиш керак.

Жамланган спорт иншоатлари ҳудудига қўйидаги фаолият доираларига таксимланади: машгулотлокасини яхши таминлашга боғлиқ.

1.НАМОИШ УТКАЗИЛАДИГАН. Доирада асосан спорт иншоатларни жойлашади, ва улар спорт богига киришдаги бош йўлга якин жойлашган бўлиши киришдаги бош йўлга якин жойлашган бўлиши шарт, чунки томошабинларни эвакуция, қилиш яхши булади. Спорт иншоотлари бу доирада ўқув машгулот, ва спортсменларнинг дам олиш иншоотлари билан яхши алокадан бўлиши ва якин жойлашшиши керак.

2.ЎҚУВ МАШГУЛОТ ДОИРАСИ. Хар куни спортсменлар, машгулот ва разминкалар утказишини таъминлайди. Бу ерда текис ва (объемли) хажимли спорт иншоотлари жойлашади, бу иншоотларни намойиш утказиладиган жойдан чикаётаган шовкиндан ажратиб куйиш керак.

4. МАЪМУРИЙ ХУЖАЛИК ДОИРАСИ. Хамма спорт иншоотлари билан йўллар оркали яхши богланган бўлиши керак. Махсус машиналарнинг келиши учун, спорт иншоотларига келиб кетаётган пиёдаларга халакит бермаслик учун, алохида йўллар режалаштирилади.

5.ДАМ ОЛИШ ДОИРАСИ. Бошка доиралардан ажралган холда ташкиллаштирилади, ва бу ерга болалар доирасини хам жойлаштириш тавсияланади. Бу ерда усимликлар манзарасидан ва тузилишидан тўғри фойда ланиш фахирли уринни эгалайди.

А)

Б)

А)Чекланган, (периметральная)

Б)Булиб-булиб жойлаштирилган, (рассредоточеннная)

В)Гурух-гурух еки гурухсимон. (групповая)

В)

Намойиш утказиладиган доира

Укув машгулот доираси

Маъмурий-хужалик доираси

Расм. Жамланган спорт иншоатларини спорт боги ҳудудига жойлашини ташкиллшаштириш чизмаси.

Куп илмий текширишлар натижасидан фаолият доираларини жойлаштиришнинг учта асосий чизмаси аникланди,яъни: Чекланган, бўлиб-бўлиб ва гуруксимон (расм). Бу хар-бир чизма куп яхши томонлари билан биргаликда, камчиликлари хам бор.

ЧЕКЛАНГАН ЧИЗМАДА. Спорт иншоотларига пиедалар ва машиналарнинг келиниши яхши таминлайди, ва марказий кисминий тинч дам олиш доирасига бушатиб беради. Аммо лекин намоиш утказиш иншоатларри богнинг чегарасига якин жойлашганлиги лойиҳалашни анга кийилаштиради, чунки Шаҳар биноларидан ажратиш, тамошобинларни таркатиш учун майдончани жойлаштириш ва машиналар бекетини ташкиллаштириш керак булади.

БЎЛИБ-БЎЛИБ ЖОЙЛАШТИРИШ. Асосан бу чизма ер юзининг тузилиши кийин булган жойга спорт иншоотларини жойлаштинришда кулланилади. Шуни этиборга олиш керак-ки, алохида-алохида килиб жойлаштиришда иншоотларни (эксплуатация) ишлатиш кимматлашади, ва тинч дам олиш доирасини ташкиллаштириш кийинлашади.

ГУРУХСИМОН ЧИЗМАДА. Спорт иншоатларининг жойлашишига катта этибор билан карашга тўғри келади, чунки спорт иншоатларни йил мобайнида фойдаланиш учун, енгилатлетика манежини (атрофи уралган жой), спорт саройини, жамланган спорт иншоатларидан унга узок бўўлмаган, машиналар тухташ бекетига якин жойга ва куп киши сигадиган спорт иншоатларини алохида узокрок масофага жойлаштириш керак.

Аммо лекин, спорт иншоотларини алохида-алохида гурухларга бўлиб жойлаштирилса, маъмурий-хужалик хизмати кийинашади.

Ватанимиздаги ва чет эллардаги амалиетни, ҳамда назарий ишларни таккослаб куйдаги жамланган спорт ҳудудини таксимлаш тавсия этилади.

1.Спорт иншокатлари:

(объемный) хажимли. 10-20%

(плоскостный) текислик 15-25%

2.Йўлаклар, пиедалар йўли. Таксимлаш майдони. 10-15%

3.Хужалик доираси. 2-5%

4.Кўкаламзор 40-60%

ЭСЛАТМА:Спорт иншоатларнинг хар-бир гурухига кўкаламзор куриши шарт.

28- МАВЗУ. СПОРТ ИНШООТИ ҲУДУДИНИ КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ

РЕЖА:

 1. порт иншоотлари ҳудудини кандай кўкаламзорлаштирилади.

 2. Спорт ҳудудига усимликлар турини танлашда ва экишда нималарга эътибор бериш керак.

 3. Спорт комплекси атроф-мухитини тоза тутиш учун усимликлар кандай экилади.

Усимликларнинг турича ва уларнинг жамланган спорт ҳудудига эқилишига караб кўкаламзорлаштириш режаси хар-хил турда бўлиши мумкин. Усимликларнинг у еки бу турини кабул қилиш унинг улчамига, ер юзининг тузилишига, усимлик экилаетган ноҳия об-хавосича ва тупрок таркибича боғлиқ.

Жамланган спорт ҳудудига усимликларнинг турини танлашда ва экишда этибор бериш керак:

-Спорт майдонлари атрофича экилган дарахтларрии шунда экишкерак-ки дарахтлардан тушаетган соя спорт майдонига тушмасин.

-Игна баргли усимликлар, уруглари куп утувчи, барикларини эрта тўқувчи ва куп хосил берувчи дарахтларни кабул килмаслик керак:

-Япрок барикли дарахт ва кусталикларни танламаслик керак:

Шовкин сатхини камайтириш, хаво таркибини яхшилаш, жамланган спорт иншоотларида номлик ва иссиклик режимини саклаш учун махсус усимликлар экилади.

Спорт комплекси атроф-мухитини тоза тутиш учун, унинг атрофигаи усимликлар оркали, энг куп захарли моддалар келаетган томонга 20 м эликдан химоя йўли, ва колган томонларга 10 м энлилигда химоя йўли ташкиллаштирилади. Шамол режимини яхшилаш учун шамол кайтарувчи химоя йўли 10 энлиликда булади, ва жуда ккаттик шамол эсса, унда хар 200 м масофада яна шамол кайторувчи химоя йўли такрорланаверади.

Катта трибуналар спорт иншоотларини куриш ва лойиҳалаш тажрибасини урганиш шуни курсатди-ки, яъни охирги йилларда шу нарса аник булдики трибуналардаги одамлар утирадиган жой кискартирина бошланди, чунки бу биринчидан: охирги катордагиларга куриниши емон бўўлмаслиги учун:

Иккинчидан, машиналар хизмати кийинлиги, одамларнинг куп тупланиши, (томошобинлар стадионга келиб-кетиш учун, стадионда томоша учун ажратилган вактга нисбатан куп вакт йук отади).

Учунчидан жуда катта (ареналарни) трибуналарни эксплуатация қилишга жуда куп пул сарфланади ва у уз харажотини копламайди.

Охирги йилларда катта мусобакаларни утказишда, жахон чемпионатпини ва олимпиядани утказганда вактинчалик трибуналардан фойдаланилади, яъни Мюнхенда олимпияда уйилари тугагандан кейин олимпия сув хавзаси трибунасининг бир кисми олиб куйилди, ва унинг трибунага сигадиган жойи 7600 томошабин жойидан 1600 томошабин жойига кискарди.

Томошабинларга трибунада утириш жойининг улчамини қўйидагича кобул қилиш керак:

Очик булган спорт иншоотлири трибунасидан томашабинларни эвакуация қилишда хар-бир томошабин учун спорт иншоатлари учун эса-0,3м таркатиш майдон бўлиши керак. Жамланган спорт иншоотлари ҳудудида эваккуация киладиган йўлнинг эни 500 тамошабинга 1м бўлиши керак.

Спорт иншоотларини лойиҳалаганда мусобака койдалари курсатган қўйидаги улчамларни саклаш керак.

Спорт иншоотларининг улчами. 7 Жадвал.

Иншоотлар ва майдонлар номи

Майдон улчами, М

Участка улчами, га

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Футбол майдони

Тупли хоккей майдони

Шайбали хоккей майдони

Регби майдони

Тенис майдони:

-биркишилик

-иккикишилик

Волейбол майдони

Васкетбол майдони

Бадминтон майдони:

-биркишилик

-иккикишилик

Фигурали учиш майдони

101х64,110х75

105х70

61х30

110х68,6

23,78х8,23

23,78х10,973

18х9

26х14

13,4х5,18

13,4х6,10

60х30

112х75

118х74

61х34

132х75

36х18

40х20

24х15

30х18

15х8

15х8

60х30

Майдон улчамининг атрофида хавфсизлик жойи колдирилади, ва колдирилган жойининг юза копламаси, асосий майдоннинг юза копламаси кандай булса уники хам шундай булади.

Спорт иншоотлари ва майдонлари (городок майдондан ташкариси) шимолдан жанубга караб катта ук атрофида соат стрелкаси айланиши буйича 5-150 гача бурилиб Шахар худуди-дан ташкарида

скаЧХамма ахоли фойдаланадиган

иган

вакт дам оли

Ш

5-150

ѓ

Шарќ

ЖМахсус максадда фойдаланиладиган

Расм.5. СПОРТ БОГИНИ (СТАДИОНЛАРНИ) РЕЖАЛАШТИРИШ.

Мисоли. (Новомосковски шахридаги спорт боги).

1.Жисмоний тарбия уйи, 2-сув хавзаси бор бино,3-трибунаси бор стадион, 4-машк қилиш футбол майдони, 5-Ечиниш хонаси: 6-13-спорт майдончалари: 14-(тир) милтик отиш жойи:15-кафе: 17-касса, 18-тинч уйинлар повилиони: 19-фавора (фонтал), 20-киоска,21-турар жой уйи, 22,25,26,-хужалик ховлиси,23-трансформатор подстанцияси,24-хайкал.

6-РАСМ

СПОРТ БОГИНИ (СТАДИОНЛАРНИ) РЕЖАЛАШТИРИШ МИСОЛИ.

(Владимир шахридаги спорт боги).

1,2-Трибунаси бор стадион, 3-спорт повилиони, 4-8-спорт майдонлари: 1-(тир) ук отиш жойи, 10- машк қилиш футбол майдони, 11-болалар майдони, 12-катор устунлар, 13-(аттракциони) турли уйии-кулги курилмалар 14-15-бош кириш жойи майдони билан, 16,17-лестница ва трибунага чикиш жойи,18-трибуна олдидаги майдон, 19-очик театр, 20-танца майдони, 21-театр, 22-ресторан, 23-буфет, 24-китоб укиш жойи, 25(солярий)куёш ваннаси кобул килинадиган жой, 26-повильион, 27-хожатхона, 28-30 маъмурий- хужалик ховлиси ва кура.

29-МАВЗУ. БОЛАЛАР ИСТИРОХАТ БОГИ

РЕЖА:

 1. Болалар истирохат боги кандай режалаштирилади.

 2. Тарбиявий ва согламлаштириш ишлари болаларнинг ёшига караб кандай гурухларга бўлинади.

 3. Болалар боги кандай богларга бўлинади.

Болалар истирохат боги Шаҳар ёки туман аҳолисининг талабани коидириш мақсадида бог ҳудудида жойлашадиган иншоотлар номини, бог учун ажратилган жойнинг табиий ер тузилиши таснифинии ва бог ҳудуди улчамини билиш керак.

Болалар богини ташкиллаштирганда болаларнинг фаол дам олишига жисмоний тарбияланишга ва фикрлаш кобилиятининг усишига фойда берувчи жуда яхши табиий атроф мухитидан тўғри фойдалана билиш керак.

Тарбиявий ва согломлаштириш ишлари болаларнинг ёшига караб гурухларга бўлиб ташкиллаштирилади.

-мактаб ёшигача булган болалар - 7 ёшгача.

-бошлангич синф ёшидаги болалар - 8-11 ёшгача.

-уртача ёшдаги болалар - 12-15 гача.

-катта ёшдаги болалар - 16-18 ешгача.

Болалар истирохат боги Шаҳар ва ноҳия микиёсидаги богларга бўлинади.

Шаҳар микиесидаги болалар истирохат боги ҳудуди 8-га дан кам бўўлмаган санитар гигиеник томонидан шарт-шароити яхши булган кўкаламзорлаштирилган жойни уз ичига олади ва бу жойда сув хавзалари булса истирохат богини манзарали килиб чиройини яхши курсатади. Болалар боги Шаҳардаги хамма ноҳиялар билан яхши транспорт алокаси урнатилган бўлиш керак.

Ноҳия микёсидаги болалар истирохат боги асосан катта Шаҳарларда ташкил топган бўлиб хизмат қилиш радиуси 1км гача булади ва унинг ҳудуди 4-8гача булади.

Болалар истирохат богига келувчилар сони Шаҳар ёки ноҳиядаги болалар сонининг тахминан 30% ни ташкил этади.

Шу келувчилар сонининг 30% ини бошлангич синф болалари, 50% ини урта ёшдаги, 10% ини катта ёшдаги ва 10% мактаб ёшигача булган болалар ташкил этади.

Қўйидаги формула билан болалар истирохат богига келувчилар сонини аниклаймиз.

бу ерда N - Шаҳар ахолси сони, киши

Q1 – мактаб ёшигача булган болалар сони (100 киши)

Q2 – мактаб ёшидаги болалар сони (180 киши)

0.3 % - богга келувчи болалар сони тахминан 30 % ни ташкил килади.

Болалар истирохат богига келувчи хар-бир болага 100 м2 дан майдон ажратилади ва шу меъёрга нисбатан болалар истирохат боги ҳудудини қўйидаги формула биланн аниклаймиз.

Бу ерда П- богга келувчилар сони, киши.

a -бир киши учун майдон меъери, м².

Бог ҳудуди асосан таълим-тарбия ва согломлаштириш ишларига караб куйдаги фаолият доираларига таксимлашади:

А) маданий-тарбия доираси (театр, цирк, музей, маъруза жойи, китоб укиш жойи).

Б) Жисмоний –тарбия доираси.стадион, спорт майдонлари, сузиш хавзалари.

В) Хар-хил мавзудаги уйинлар ва атракционлар доираси.

Г)Хизмат қилиш доираси. Бу ерда қўйидалар назарда тутилади буфетлар 50-100 утиринлик кафе, озик-овкат дукони,сув ва китоб киоскалари, телефон-автомат, хожатхона (1-3 га жойга 1та хожатхона).

Д)Маданий тарбия доираси. мустакил жойда ёки обеътлар билан ажратиш жойда ташкил этади, куп жойларда бу доира истирохат богининг марказий кисми деб ҳисобланади.

Томошобинларни узига куп жалб этувчи театр ёки цирк жойлашган булса, бу иншоотлар олдида томошобинларни таркатувчи майдонлар ташкил этилади ва бу майдонлар бош кириш жойи билан яхши богланган бўлиши керак.

Томошобинлар сонига караб майдон улчами ва аллея эни ҳисобланади, (томошобинлар сони 200-600 та)

Хаво кургазмалари (выстакв на воздухе), музей, маъруза укиладиган жойлар жуда хам тинч булган жойга жойлаштиришни талаб килади ва айрим холларда уларни бирлаштириб бир жойга жойлаштиради.

Ёш табиатшунослар (натуралистлар) станциясига майдони 200-400 м² булган бино, иссикхона, сояда усадиган усимликлар жойи, метеоролик станция, дала ховлиси, полизчилик, богдорлик, гул устириш жойи, техник экиш жойи, доривор усимликлар, дарахт навлари усадиган жой режалаштириши керак.

Ёш техниклар станциясига майдони 200 дан 500 м² гача булган бино назарда тутилади ва бу ерда устахона электрготехник, радиоконструкциялар, столярлар, слесарлар планетария (планета, осмон жисмларнии ҳаракати урганувчи жой) кургазмалар повилиони ва бошка хоналар булади.

Ёш табиатшинос ва техниклар станцияси тахминан 0,5-1,0 га жойни эгалайди.

Жисмоний тарбия доирасида стадион трибунаси билан (ноҳия микиесидаги богда 200-800 уринли, Шаҳар микесидаги богда 1500 ва умумий куп уринли, волейбол 14х23м булган учта майдон, баскетбол 20х30м булган 2 та майдони, тенис майдони 20х40м булган 2та майдон, городки 10х30м, ҳаракат килувчи уйимлар учун 2-3та 20х30 м майдон, куёш ваннаси, очик хаво ёки соя килинган жойдаги ванна, сузиш учун очик хавзаси улчами 25х12,5 чукурлиги 0,4 дан 1,2м гача, сакраш учун сув хавзаси трамплини баландлиги 1м, чукурлиги 3,5м, сув юзасини тагининг майдони 7-9м², сув сатхидан вышканинг балндлиги 2-3 жойлашади. Яна машгулотлар учун павилион, кийим алмаштириш хонаси, душ, велосипедни ижарага бериш (велопрокат) хонаси жойлашади.

Хар хил мавзудаги уйинлар ва аттракционлар доираси хамма богга келувчиларни узига жалб этади. Бу доирада хамма ёшдаги гурухлар фойдаланидиган ва хар-бир гурух ёшидаги болаларга мулжалланган бинолар ва майдонлар жойлашади.

Мактаб ёшигача ва бошлангич синфда укиётган болаларга мулжалланган ва жамланган уйин майдонларни богга кириш жойидан унчалик узок бўўлмаган жойга алохида килиб жойлаштириш керак.

Ю.Б.Хромов уйин майдонлари меъёрини текшириш ва кузатишлар асосида куйдаги уйин майдонларининг таснифини таклиф этади. 8-Жадвал

Уйин майдонларининг тури ва улчами

Номи

Улчами, га

1 та келиб кетув-чига майдон меъёри м²

3 ёшгача булган болалар учун

4-6 ёшгача булган болалар майдони

7-14 ёшгача

Жамланган уйин майдони жисмоний тарбия учун 14 ёшгача булган болалар учун

10-17 ёшгача

катталар учун

10-100

120-300

500-2000

1200-7000

150-7000

100-7000

3

5

10

15

10

10

Эслатма: 4-6 ва 7-10 ешгача булган болалар учун мулжалланган майдонлар купинча бирлаштирилиб, жамланган майдон ташкил этилади, чунки ҳаракат килувчи уйинлари бир-бирига жуда мос келади. 10-17 ешдаги болаларнинг ҳаракатлари хам ухшаб туради.

Ҳозирги замон болалар истирохат богидаги 14 ёшгача булган болаларга мулжанланган жамланган уйингохлар ярим фаолиятида ва махсус мақсадда хизмат қилиш мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ.

 1. Бакутие Б.Э., Бутягин В.А., Лунц Л.Б. Инженерное благоустройства городских территорий. М. Сройиздат.1971.

 2. Горохов. В.А. Лунц Л.Б., Росторгув О. Инженерное благоустройства городских территорий. М. Сройиздат.1985.

 3. Боговая И.О. , Теодоронский В.С. «Озеленение населенних мест». М.»Агропромиздат». 1990.

 4. Лунц Л.Б. «Городское зеленное строительство. М. 1996.

 5. Сомойлюк Е.П. Борьба с шумам в градостроительства. К. Будивельник. 1975.

 6. Справочник проектировшика. Разд. Градостроительство. 1978.

 7. Строительное норми и правила. Планировка и застройки городских и сельский поселений», СниП 2.07.01.89. М.

 8. Федоров И.Ф., Веселов С.Ф. Городские подземние сети и коллектори. М, Стройиздат, 1972.

 9. Осипов Г.Л., Прушков Б.Г., Мишкин И.А., Карагодина И.Л., Градостроительные мери борби с шумом. М, Стройиздат, 1975.

 10. Белоусов В.Н., Прутков Б.Г., Щицкова А.П. и др. Борьба с шумом в городах. М, Стройиздат. 1987.

 11. Справочник проектировщика. Градастроитество Москва Стройиздат Москва 1978

 12. Инженерной благоустройство городов Бутягин. А.В. Москва 1982 й.

 13. Транспорт в планировки города. Черепанов В.А. Москва 1970

 14. Градостроительство в условиях жаркого климата Римша Е.Е. Москва 1980

 15. Майдонни инженерлик ободонлаштириш ва транспорт маърузалар матни Худайбердиев А. Сам ДАКИ2007

 16. Майдонни инженерлик ободонлаштириш ва транспорт Услубий курсатма Худайбердиев А. Сам ДАКИ2008

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»