Шаҳар аҳолисини баланс усули билан ҳисоблаш.

Опис документу:
Annotation: This article presents the results of studies on the planning cities. City planning involves the work of many people, including city planners, architects and economists. City planners work to improve existing communities and to develop new ones

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

СУНЪИЙ ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИ ОЛИШ УЧУН ТАРКИБ ТАНЛАШ

Тешабоева Н.Д

ФарПИ. Каф.”БИҚГКК” Катта ўқитувчи

Кварц қумлари юқори хароратда қиздирилганда қатор ва қайтмас ўзгаришлар содир бўлади, яъни уларнинг хажми ёки кенгаяди ёки кичраяди. Қумлар харорати ўзгаришига жуда сезгир пишириш пайтида критик дақиқага ахамият бериш зарур, акс холда ёрилишлар содир бўлиши мумкин.Аниқки кварцни 573 0 С гача қиздирилганда модификация содир бўлиб, – кварцдан тургун формага ўтади. [1].Енгил тўлдирувчилар айланма печ ёки агламерацион машинада пишиб чиққандан сўнг тез совийди ва натижада макро ва микро ёриқлар пайдо бўлиши мумкин. Шунинг учун бархан қумидан енгил тўлдирувчилар олиш техналогиясида кварцнинг энг кўп ташкил қилган қисмини билиш зарур. Суъний енгил тўлдирувчи олиш учун масса тайёрланади ва унинг миқдори: 60 – 70 % бархан қуми, 20 – 30 %. Бештепа гили ва 5 – 15 % ангрен кўмир кукуни ғовак хосил қилиш учун.

Текширишлар шуни кўрсатдиги, кўмир миқдори 10 % оптимал, ортиғи эса тўла ёнмай қолди. Олтингугурт миқдори ДС [2] билан қатъий чегаралаб қўйилган.Текширишлар шуни кўрсатдики, 1160 0 С хароратда 10, 20 ва 30минут давомида пиширишда қиздирилгандаги массасини йўқотиш мос холда 4, 95, 3,9 ва 2,99 % ни ташкил этиди бу эса ДС талабидан ортиқ. Энг оптимал харорат 1180 – 1200 0 С да 20 – 30 минут оралигида пишган тўлдирувчи ДС талабига тўлиқ жавоб беради.Олинган суъний енгил тўлдирувчи физик – механик хоссаси қуйидаги жадвалда келтирилган.

Бархан қуми асосида олинган соққа диаметри 10мм бўлган ва 30 минут давомида пиширилган намуналар физик – механик хоссаси.

Кўрсаткич

12000С

Намуналар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зичлиги кг/м3

720

750

780

750

780

800

750

750

800

Цилиндрдаги тўлдирувчининг сиқилишидаги мустахкамлиги, МПа

1,1

1,5

1,8

1,4

1,8

2,0

1,4

1,9

2,3

Сув шимитувчанлиги % 1 соатдан сўнг

20,5

19,8

16,9

20,5

19,9

15,3

19,8

12,8

15,0

48 соатдан сўнг

24,7

22,3

18,4

23,8

20,8

19,4

22,4

20,9

19,3

Массасининг йўқотиши, % қиздиришда

0,31

0,42

0,54

0,11

0,24

0,33

0,24

0,23

0,18

темир

0,65

0,23

0,16

0,45

0,18

0,15

0,52

0,23

0,18

силикат

0,95

0,62

0,59

0,79

0,42

0,35

0,75

0,39

0,24

Тўлдирувчи маркаси

750

750

800

800

750

800

750

800

800

11500С ҳароратда фракция 5 – 10; 10 – 20; 20 – 40мм бўлган тўлдирувчиларнинг физик – механик хоссаси эса қуй идагича: фракция 5 – 10 мм, 10 – 20 мм, 20 – 40 мм.

Хажмий зичлиги 750 – 800 , 720 – 750 , 690 – 710

Цилиндрда сиқилгандаги

Кўрсатгичи – 2,3 2,1 1,8

Сув шимитувчи

1 соатдан сўнг % 16,8 12,9 18,2

Совуққа чидамлилиги 25 цикл

Бу олинган енгил тўлдирувчи ДС 11991 – 83 “Аглопорит шағали” талабига жавоб беради.

Худуд

Si 02

M2 03

Ti 02

Fe2 03

Ca 0

Mg0

So3

Na2 0

Ko2

Co2

Тошкент

51,51

11,18

0,55

4,03

12,05

3,34

1,45

1,15

1,77

-

Самарқанд

60,2

12,8

0,60

3,24

7,3

2,4

0,1

2,0

2,7

-

Бухоро

50,51

10,93

0,41

3,1

10,90

3,0

3,02

2,22

1,32

12

Джизах

5659

11,5

0,59

3,8

10,3

3,2

1,01

1,9

2,0

-

Янгиюль

49,92

16,91

0,72

3,01

11,8

3,02

0,68

1,82

1,15

-

Янгиер

52,3

11,7

0,38

3,83

11,8

2,91

0,49

2,57

2,53

11,42

Улардан фарқлар унча катта эмас, яъни Si02 , M2 03 Ca ва Ca Cо3 катта фарқ йўқ.Лессимон лойқум минералогик таркибида кварц, дала шпати, гил минераллари слюда, карбонат, гипс ва темир окиди бўлакчалари кузатилди.Лессимон лойқумнинг грануламетрик таркибида 1 мм. дан катта бўлган заррачалар жуда оз, 0,001 мм дан кичик зарралар эса 6 – 12 % атрофида, асосий қисмини эса мм оралиғидаги зарралар ташкил этади.

Рентгенометрик ва ДТ анализлар кўрсатишича барча худудлардаги минералогик таркиб фарқи жуда оз. Минерал таркиби ўрганиш натижасида шундай оптимал таркиб топиб, уни барча худуддаги хом ашё қўллаш имкони бўлади.ДТА шуни аниқладики, лессимон лойқумларда бир неча эндо ва экзо эффект мавжуд. Эндоэффект 100 0С хароратда гигроскопик сувни буғланишидан, икки эндоэффект: 540 – 650 0С ва 870 0С да конструкцион боғланган сувни гил таркибидан чиқиши ва углокислит газни корбонатдан ажралишида унча катта бўлмаган экзоэффект 340 0С да ва 930 0С да икки вилетлитемирни окисланишидан.

Сопол махсулот олиш, яъни ғишт олишда лойқум технологик хоссаси ўрганилганда бу лойқумлардан олинган ғишт маркаси (механик мустахкамлиги анча паст, яъни 7,5 МПа га тенг – бу ГОСТ 530 – 80 бўйича нуқсонли хисобланади, паст пластикликда, яъни пластиклик сони (7 - 16), таркибида қумзарраларининг кўплиги туфайли сифатли ғишт олиб бўлмайди.Боғланганлик даражаси бўйича эса уларнинг эгилиш ва чўзилишдаги мустахкамлиги 2,0 МПа дан кам, яъни хом ашё кам боғланган.

Лойқумнинг қуришга сезувчанлиги, таркибида ганчсимон кремнезем кўплигидан орасида, яъни ушбу лойқум кам пластик хом ашёдир.Хом ашё сифатини ошириш мақсадида унинг таркибига пластик каолин ва монтморилонитдан 10, 15, 20 ва 30% қуйилиши сифатига ижобий таъсир қилди. Бу ўз навбатида тайёрланадиган масса намлигини 3 – 5 % га ортишига олиб келади.Намлик ортиқ бўлиши ишлаб чиқаришга таъсири катта намлик катта бўлса ишлаб чиқариладиган махсулотни сифатини бузилишига олиб келади. Шунинг учун пластик қўшимча конга кул қўшилса массани кўришга сезгирлиги шунча ортади.

Изланишлар шуни кўрсатадики 20 % гача пластик қўшимча, бентонит гили қўшилса ва оптимал хароратда қўрсатилса намуналар механик мустахкамлиги 2 баробар, агар 30 % қўшилса 1,5 баробар ортади.Саноатлашган қурилиш тузилмалари ишлаб чиқариш учун сунъий енгил тўлдирувчи асосида тайёрланадиган енгил бетон зарур. Лойқум асосида агломерацион машинада олинган керамик енгил тўлдирувчи ўз механик хоссаси билан ажралиб туради. Юқори корбанатли лойқумдан олинган аглопорит шағали 44 миқдорда сиқилгандаги мустахкамлиги 0,3 – 0,8 МПа, яъни анча паст, чунки уларда ғоваклик юқори. Бу ўз навбатида бетон тайёрлашда боғловчи сарфини ортиб кетишига олиб келади.

Адабиётлар.

1.

Августиник А.А. Керамика. М. 1970 г.

2.

Болдова Л.Г. «Влияние некоторых технологических особенностей на прочность мелкозернистого кварцепоритобетона». Т. 1982 г

3.

Справочник по производству искусственных пористых заполнителей. М. 1966 г.

4.

Нудельман Б.И. «Аглопорит из лессовидных суглинков.» . Аглопорит и аглопоритобетон. Минск Наука и Техника 1964 г.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
3
міс.
0
8
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!