Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РУХЛИВОЇ ГРИ

Дошкілля

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

28.03.2020

668

9

0

Опис документу:
У статті проаналізовано дослідження з проблеми розвитку зв 'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобом української народної рухливої гри. Охарактеризовано українські народні рухливі ігри як засіб навчання зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вихователь ЗДО №14 м.Коломия

Беркоша Інна Іванівна

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РУХЛИВОЇ ГРИ

У статті проаналізовано дослідження з проблеми розвитку зв 'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобом української народної рухливої гри. Охарактеризовано українські народні рухливі ігри як засіб навчання зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: розвиток мовлення, старші дошкільники, українська народна рухлива гра..

В статье проанализированы исследования по проблеме развития связной речи детей старшего дошкольного возраста средством украинской народной подвижной игры. Охарактеризованы украинские народные подвижные игры как средство обучения связной речи детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: развитие речи, старшие дошкольники, украинская народная подвижная игра ..

In the article research is analysed on issue of development of the coherent broadcasting the children of senior preschool age by the means of the ukrainian folk movable game. Ukrainian folk outdoor games Characterized as a teaching tool connected speech children senior preschool age

Key words: language development, older preschooler, Ukrainian folk mobile game

Постановка проблеми. Розвиток зв'язного мовлення відіграє провідну роль у процесі розвитку дитини і займає центральне місце в загальній системі роботи з формування мови в дитячому садку. Зв'язне мовлення вбирає в себе всі досягнення дитини в оволодінні рідною мовою, його звуковою культурою словниковим складом, граматичним ладом. Володіння навичками зв'язного мовлення дозволяє дитині вступати у вільне спілкування з однолітками і дорослими, дає можливість отримати необхідну інформацію, а також передати накопичені знання та враження про навколишній світ.

Проблема розвитку зв'язного мовлення посідає головне місце в загальній системі роботи з розвитку мовлення в дошкільному навчальному закладі. Навчання зв’язного мовлення є водночас і метою, і засобом практичного опанування мовою. Зв'язне мовлення має надзвичайне значення для розвитку інтелекту та самосвідомості дитини, воно позитивно впливає на формування таких її важливих особистісних якостей, як комунікабельність, доброзичливість, ініціативність, креативність, компетентність. За допомогою добре розвиненого зв’язного мовлення дитини навчається чітко та ясно мислити, встановлювати контакт з тими, хто її оточує, ініціювати власні ідеї, брати участь у різних видах дитячої творчості.

Нині гостро стоїть проблема розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку, створення умов для повноцінного, всебічного розвитку особистості. Сприяти вирішенню цієї проблеми на рівні дошкільних навчальних закладів зможе раціональна організація системи розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з використанням української народної рухливої гри.

Аналіз наукових досліджень у цій галузі, вивчення педагогічного досвіду довели, що одним із таких підходів є застосування української народної рухливої гри в роботі з дошкільниками. З’ясовано, що, ігри використовуються в дошкільних навчальних закладах найчастіше рухової активності і навчальної мети. Питання активізації розвитку зв'язного мовлення з використанням засобу української народної рухливої гри що дозволяють не тільки вдосконалювати рухову сферу дитини, але формувати її мовленнєвий розвиток а також поширювати інформацію про навколишнє середовище. Однією з причин цього, на нашу думку, є неготовність педагогів організувати цю роботу так, щоб вона була ефективною як з точки зору навчання, так і фізичного виховання дошкільників. Безперечно, ця проблема є актуальною як для майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти, так і для педагогів, які вже мають досвід роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень свідчить, що проблема розвитку зв'язного мовлення за допомогою українських народних ; рухливих іграх була актуальною Вона досліджувалася класиками наукової думки і сучасними науковцями в різних аспектах: психологічному (Л. С. Виготський, Г. М. Леушина, О. Р. Лурія, Т. О.Піроженко, С. Л. Рубінштейн, І. О. Синиця та ін.); психолінгвістичному. О.Зимня, О. О. Леонтьєв, О. М. Шахнарович та ін.); лінгвістичному (М. ЇЇ. Кочерган, Т. О. Ладиженська, Л. Т. Мацько, М. Я. Плющ, В. М. Русанівський, Л. В. Щерба та ін.); педагогічному (Л. В. Ворошніна, В. Г. Захарченко, А. А. Зрожевська, Е. П. Короткова, Н. П. Орланова, Є. І. Тихеєва, О. С. Ушакова та ін); лінгводидактичному (А. М. Богуш, О. М. Біляєв, М. С. Вашуленко, Н. В. Гавриш, Т. К. Донченко, С. О. Караман, В. Я. Мельничайко, Л. М. Паламар, М. І. Пентилюк та ін.). Розвиток зв’язного мовлення старшого дошкільного віку засобом українських народних рухливих ігор присвячено дослідження (О. Богініч, Н. Денисенко, Л. Сварковська, І. Брехман, О. Дубогай, Н.Луцан ). Окремі аспекти використання українських народних рухливих ігор в навчанні дітей дошкільного віку порушено у працях Л. Бондаренко, В. 'Верховинця, В. Вільчковського, О. Воропая, В. Скуратівського, А.Усової, О.Яницької та ін. Упродовж останнього десятиріччя в центрі уваги багатьох досліджень є розвиток зв’язного мовлення.

Мета роботи–з’ясувати особливості організації зв’язного мовлення дітей засобом українських народних рухливих ігор.

Однією з невід’ємних складових навчально-виховного процесу в дитячому дошкільному закладі є навчання дітей мовленню Слово відтворює світ всередині самої людини. І дуже важливо допомогти дитині якомога успішніше оволодіти цим даром. Відомо, що гра є всебічним засобом розвитку дитини та виступає як засіб фізичного виховання і як метод організації дитячого колективу. Через ігрову діяльність дошкільник входить у світ знань оволодіває духовними цінностями. Граючись діти відчувають радість від реалізації своїх фізичних і розумових сил, що є невід'ємною умовою розвитку.

Український народ своїм багатовіковим досвідом інтуїтивно відібрав найефективніші засоби гармонійного виховання підростаючого покоління, чільне місце серед яких посідають українські народні рухливі ігри. Традиційно у навчально-виховному процесі вони використовуються як засіб фізичного виховання. Проте розвивально -виховний потенціал українських народних рухливих ігор значно ширший. У наукових дослідженнях рухливі ігри визнані суттєвим елементом української національної культури та засобом навчання.Будучи важливим засобом надбання і передачі соціального досвіду, українські народні рухливі ігри входять у всі сфери виховної роботи, емоційно збагачуючи особистість, викликаючи потребу до творчої діяльності та підвищення мовленнєвого розвитку.

Рухливі ігри важливі для розвитку зв’язного мовлення дитини. Цінність їх не лише в тому, що вони розвивають рухи дітей, а й у тому, що спонукають малят бути активними, міркувати, досягати успіху та спілкуватися з героями.

Завдяки| цим іграм дитина розвиває свою мову і звуковимову, й легше побудувати діалог або монолог. Значення рухливої гри для розвитку мовлення дітей, проблеми впровадження її в практику роботи ДНЗ вивчають психологи та педагоги.

Українські народні рухливі ігри є важливим засобом виховання дітей, сприяють розширенню знань про навколишній світ, забезпечують естетичну насолоду від виконання рухів, поєднаних з примовками, приспівками, створюють передумови для закріплення рухових навичок та розвитку зв’язного мовлення. Українська народна рухлива гра є незаперечним доказом педагогічного таланту народу, його високої педагогічної майстерності. За допомогою народних ігор діти в старшому дошкільному віці опановують перші елементи грамоти, розвивають слух, завчають мелодику прекрасної української мови, вірші, скоромовки, заклички, лічилки. Українська народна рухлива гра - це своєрідна школа рухів, етики і естетики, уміння приймати раптове й найдоцільніше рішення, це школа фізичного гарту, сили, витривалості, спритності, товариських, людських стосунків.

Цікавий зміст, сюжет, емоційна насиченість, елементи змагань, гра у команді, виконання рухів у незвичних, часто комічних ситуаціях та зусилля, з ними пов'язані, викликають у дітей позитивні емоції, почуття свободи, покращують настрій, задовольняють потребу дитини в рухах, сприяють збагаченню рухового досвіду. Радісна атмосфера рухливої гра є надзвичайно цінною для фізичного і психічного здоров’я кожної дитини

Власне українська народна рухлива гра має важливе значення не лише для розвитку фізкультурно-оздоровчих процесів, але й для розвитку зв’язного мовлення дітей, вона акумулює у собі значні перспективи інтеграції різних видів діяльності дітей. На думку К. Крутій, за допомогою емоційною забарвленістю рухової активності діти входять до ситуації, через рухи тіла вчиться передавати свої емоції і стани, шукати творчі композиції, нові форми рухів поставленої мети. Народна рухлива гра є невичерпним джерелом поповнення словникового запасу дітей, збагачення мови (женчик, горщик, копа, бусень, горобейко, гилка, цурка, скраклі, шуляки, швигалки та ін.).

У ході гри діти мають можливість діяти, конкретні дії зумовлюють мовленнєву активність дошкільника і водночас спрямовують розвиток гри. Саме у грі розвивається уміння дитини переносити функції, способи дії з одного предмета на інший, що має вирішальну значущість для розвитку наочно-образного мислення та розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. Дитина словом позначає свої дії, осмислюючи їх у такий спосіб, словом вона користується, щоб доповнити дії, виразити свої думки і почуття. У грі між дітьми встановлюється надзвичайно насичений мовленнєвий зв’язок, що має можливість виходу за межі конкретної ситуації. Гра - перехідна проміжна ланка між повного залежністю мовлення від речей і предметних дій та свободою слова. Саме у “звільненні слова” і полягає значення гри з однолітками для мовленнєвого розвитку дітей. Граючись, вони не лише маніпулюють іграшками, а й пояснюють, що саме роблять. Без пояснень, які надають нового змісту предметам і діям, неможливе ні осмислення ролей, ні освоєння умовного простору гри. Причому це пояснення завжди комусь адресоване. Без домовленості та взаємного розуміння гра розпадається.

Отже, використання українських народних рухливих ігор, під час навчання не тільки відповідає психологічним потребам цього віку, а й створює оптимальні умови для формування багатьох процесів, потрібних для розвитку мовлення.

Список використаної літератури

  1. Богуш А, Луцан Н. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників/ Богуш А, Луцан Н.//-К.,2008.-256с.

  2. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови: підручник /А. М. Богуш, Н. В. Гавриш / [за ред. А. М. Богуш]. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с

  3. Луцан Н.І. Розвиток мовлення в ігровій діяльності дошкільників // Обрії. Науково-педагогічний журнал. - 2004. №2(19). - С.97-100.

  4. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. — К. ІЗМН, 1997. — 232 с

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.