• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • «Розвиток самостійності на уроках географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів»

«Розвиток самостійності на уроках географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів»

Опис документу:
Використання програм самореалізації особистості (можна, за бажанням та, не секрет, за достатком часу, розробити на любу тему шкільного курсу географії), передбачає гарантований педагогічний результат діяльності вчителя, дає змогу урізноманітнити форми і методи роботи, позбавляє шаблонів, формування всебічно розвиненої особистості учня, розвиток його творчих здібностей, набуття учнями певних навичок, які допомагають повірити в себе і ставитися до вчителів з повагою.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«Розвиток самостійності на уроках географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів»

Л.Л. Коновалюк, вчитель-методист, вчитель вищої категорії

Білокриницької ЗОШ І-ІІІст.

Великоолександрівського району

Херсонської області

Завдання загальноосвітньої школи на сучасному етапі - озброїти учнів основними принципами побудови наукової картини світу, методами здобування знань, прийомами дослідження та логікою наукового мислення. Тільки за цієї умови, закінчивши школу, випускники її виявляться підготовленими до життя, до практичної роботи і подальшої самоосвіти.

Вимоги, що пред'являються до уроку на сучасному етапі, ставлять перед вчителем завдання планомірного розвитку особистості учня шляхом включення в активну навчально-пізнавальну діяльність. Випускник школи повинен вміти застосовувати отримані в школі знання і вміння в реальних життєвих ситуаціях. Знайти оптимальні методи і засоби, що дозволяють активізувати пізнавальний інтерес учнів, підвести їх до розуміння того, що географія пронизує всі сторони життя людини і може бути застосована в будь-яких питаннях, починаючи від особистих і закінчуючи суспільно-значущими - завдання вчителя географії.

Один з факторів активізації пізнавальної і творчої діяльності учнів - різноманітність форм організації навчання, включення учнів в активну навчальну роботу, використання при цьому різноманітних прийомів, форм, методів пізнавальної і творчої діяльності. Завдання сучасного вчителя - не підносити знання школярам, а створити мотивацію і сформувати комплекс загально навчальних умінь вчити самого себе.

Важливим на сьогодні є поняття "об’єктивності” оцінювання досягнень учнів. Адже ще В.Сухомлинський наголошував: "Оцінка – це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури”[2]. Це один із інструментів впливу на особистість учня у навчально-виховному процесі, показник результативності, стимул діяльності учня. Тому форми і методи оцінювання навчальних досягнень учня можуть сприяти активізації творчого та духовно-психічного потенціалу особистості, самовдосконаленню. Об’єктивність оцінювання виходить на перший план тоді, коли процес навчання завершено (на певному етапі) і слід встановити його підсумковий результат з метою соціальної орієнтації учня і школи.

Саме модульно-рейтингова система навчання і оцінювання успішно поєднує всі переваги традиційних форм контролю і зводить до мінімуму недоліки кожної з них. Знімається проблема «тематичного стресу», стимулюється систематична самостійна та самоосвітня діяльність учня, налагоджується регулярний зворотній зв'язок, активізується навчально-пізнавальна діяльність учнів, посилюється її мотивація, збільшуються можливості раціонального управління навчанням з боку вчителя.

Адже рейтингова система допомагає не тільки об’єктивно оцінити учня, але й створює додатковий механізм активізації діяльності учня з усіх видів навчальної і позанавчальної діяльності.

У модульно-розвивальному навчанні креативне нетрадиційне мислення має велике значення для формування і розвитку позитивної «Я» концепції учня. Формування проблеми і творчий пошук нетрадиційних шляхів її розв’язання розвиває креативне мислення кожного учня тією чи іншою мірою. Рефлексія і самоконтроль дозволяють учням працювати так, щоб позитивно оцінити власні досягнення, результати, накреслити подальші шляхи власного вдосконалення, критично оцінити можливості та здобутки.

Рейтинговий бал дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищити їх рівень мотивації, розвивати впевненість кожного учня в своїх здобутках.

Рейтинг – це показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, програм у певний час, що визначається соціологічним опитуванням, голосуванням і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних.

Впровадженням рейтингової системи оцінювання передбачає широке використання можливостей для організації навчально-виховного процесу, і зокрема контролю навчальної діяльності, використання з цією метою різноманітних методів і засобів. Потужним стимулом для підвищення ефективності й результативності навчально-виховного процесу є реалізація на практиці ідей педагогіки співробітництва, встановлення демократичних стосунків учителів та школярів. Відкритість, доступність, гласність при плануванні й проведенні занять забезпечуються відповідними засобами. Основним документом, що регулює взаємовідносини учителя й учня, стає програма контролю навчальних завдань, яка реалізується у вигляді "Програми самореалізації особистості». В цьому документі, що враховує специфічні особливості класу, предмета, теми вказуються всі передбачувані види діяльності, форми і види контролю, нижній та верхній оцінкові показники, критерії оцінки. Учні таким чином отримують реальну можливість чітко планувати свої досягнення, зіставляти їх із тими вимогами, які перед ними ставляться. У вчителя з'являються широкі можливості для стимулювання навчальної діяльності школярів завдяки введенню різноманітних додаткових умов (їх можна класифікувати як заходи заохочення та покарання).

Вводяться додаткові бальні оцінки за виконання завдань творчого та пошукового характеру, за різноманітні додаткової роботи, за виконання додаткових завдань (не обов'язкових, але таких, що сприяють більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу, розширенню загального кругозору, — інформаційних повідомлень, доповідей, рефератів, самостійних спостережень, досліджень тощо). При цьому і учні, і вчитель можуть виявити максимум творчості, активності у визначенні умов функціонування рейтингової системи, усвідомлено приймати рішення щодо їх корекції.

Практичне застосування створеної системи роботи направлено не стільки на перемоги учнів інтелектуально-творчого характеру, скільки на навченість, вихованість, розвиненість школярів, на їх грамотність та мовленнєву компетентність. Для учнів створено умови для активізації навчально-пізнавальної діяльності , таким чином наближено школяра до його головної мети - формування вміння вчитися, розвитку пізнавальної та творчої активності, живому осмислення географії, оволодіння змістом предмета, розвитку в собі якостей, необхідних для творчого ставлення до життя.

Предметом вивчення географії «Материки і океани» за модульно-розвивальною системою є вивчення особливостей природи материків, особиста навчально-розвивальна, самоосвітня і саморозвивальна діяльність учнів. В процесі вивчення материків виникає конфлікт освітньої діяльності з невідповідністю рівня інтелектуального та ментального досвіду і високого рівня абстракції особистого досвіду. Шляхом розв’язання цієї проблем вбачаю в творенні індивідуальних програм реалізації особистості. Найважливішою задачею вчителя є створення умов для усвідомлення кожним учнем усіх своїх інтелектуальних здібностей та потреб і допомогти кожному учневі розширити свій розумовий рівень розвитку. Спираючись на власні здобутки, було розроблено програму самореалізації особистості під час вивчення материків. Найважливішою задачею даної програми для учня є досягнення необхідного рівня розвитку, створення особистої моделі пошуку знань, здобуття вмінь та навичок, підвищення морального та естетичного рівня власного розвитку. Метою програми є забезпечення засвоєння знань та поширення загально навчальних та суто географічних навичок та вмінь учнів у процесі вивчення теми (н-д. «Південна Америка»)

Програма самареалізації особистості поділена на 5 розділів. В першому розділі є звернення до учнів, як до юних дослідників, що спонукає їх до творчої діяльності та спрямовує їхню пошукову роботу. Одним із пунктів є завдання в якому пропонується пригадати основні географічні поняття ( що таке клімат,погода,, акваторія, дельта , циклон, ендемік та ін.)

В другому розділі визначено що учні будуть знати, вміти, чому навчаться та з чим познайомляться за результатами вивчення навчального матеріалу з теми (н-д: Зверни увагу! За результатами вивчення навчального матеріалу з теми «Південна Америка», «Північна Америка», «Євразія» ти будеш:

Знати особливості природи і населення материка і фактори, що мали вплив на їх формування.

Познайомишся з видами господарської діяльності людини на ма­терику.

Вмітимеш визначати взаємозалежності між компонентами географічної оболонки.

Навчишся порівнювати особливості природи материка з природою інших материків ).

В третьому розділі учням пропонується визначити які потрібно виконати домашні завдання, вибрати варіанти творчих завдань, які зацікавили найбільше учня. В цьому ж розділі зазначено обов’язкові до виконання завдання та завдання творчо-пошукового характеру, що дає можливість учням визначитися відповідно до своїх можливостей

(н-д: Вибери варіанти творчих завдань, що зацікавили тебе

Домашнє завдання (обов’язкове)

Випереджальні творчі завдання — підготувати повідомлення про дослід­ників материка.

Скласти щоденник мандрівника

Заповнити таблицю: «Характеристика природних зон материка»

Скласти схему «Населення материка»

Скласти кросворд за матеріалами, що вже ви­вчено.

Провести дослідження унікальності природи материка

Творчі завдання (одне на вибір учня):

1. Підготувати повідом­лення та намалювати одного з представ-

ників рослинного чи тваринно­го

світу материка.

2. На­писати «Листа двієчника»

3. Підготувати ма­теріал, що стосується топоніміки — походження назв географічних об'єк­тів на материку

4. Підготувати повідомлення про корінне та прийшле населен­ня материка).

Четвертий розділ відображає графік вивчення теми, де вказано завдання та вид навчальної діяльності. В цьому ж розділі поміщено рейтингову таблицю оцінювання. Учень має змогу самостійно обрати тему та визначити термін її виконання, таким чином розвивається самостійність у розв’язанні питань та завдань.

П’ятий розділ складається з таблиці в якій визначено вид діяльності, що оцінюється. Зазначено рейтинговий бал, що надає учневі можливість передбачити свої результати , а також учень може скорегувати свої досягнення виконанням додаткових завдань в тому випадку, якщо незадоволений своїм результатом.

В кінці вивчення теми кожен учень самостійно веде підрахунок свого рейтингового бала, який складається з балів само оцінювання, ба балів, які виставляє вчитель та переводить в 12-бальну систему оцінювання.

Нижче наведено таблиця для передення рейтингового балу в оцінку за 12-бальною системою:

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість

балів

1-10

11-22

23-34

35-39

40-44

45-50

51-56

57-62

63-69

70-80

81-90

91-100

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість балів

1-10

11-21

22-39

41-59

60-79

80-98

99-118

119-140

141-158

159-173

174-188

189-200

Так як материки вивчаються за одним і тим же планом, то вчителю не складає труднощів підготувати комплексну програму самореалізації особисті.

Таким чином, упровадження програми самореалізації особистості в процесі вивчення географії сприяє розвитку успішної особистості та формування предметних і ключових компетентностей, стимулює школярів до освоєння різних способів до комунікації, навчає учнів вирішувати дослідницькі завдання, виробляє у школярів самостійність, виховує почуття любові до навколишнього світу, почуття поваги до природодосліників та вчених, оцінювання своїх власних досягнень в рейтинговій системі діє як засіб діагностики і корекції знань та умінь.

Використання програм самореалізації особистості (можна, за бажанням та, не секрет, за достатком часу, розробити на любу тему шкільного курсу географії), передбачає гарантований педагогічний результат діяльності вчителя, дає змогу урізноманітнити форми і методи роботи, позбавляє шаблонів, формування всебічно розвиненої особистості учня, розвиток його творчих здібностей, набуття учнями певних навичок, які допомагають повірити в себе і ставитися до вчителів з повагою.

Література

1. Алферов О. Д. Формування відповідального ставлення до навчання: Навч. посіб. — М., 1984.С.17-18

2. Баженюк 3. С. Діагностика особливостей мотивації навчальної діяльності школярів підліткового віку // Методичні рекомендації. — Луцьк, 1999.Сс. 6-7

3. Гринько О. Проблеми стимулювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів // Рідна школа. — 1998. — № 5. С. 72—75.

4. Киричук О. В. Формування в учнів активної життєвої позиції. — К., 1983.С.5-6

5. Маркова А. К. Проблеми формування мотиваційної навчальної діяльності. — К., 1989.С.3-4

6. Ончева Т.В. Формування успішної особистості учнів у процесі навчання географії на принципах сталого розвитку / Т.В. Ончева// Географія та економіка в рідній школі. – 2015.-№4. С. 5-12

7. Пасічник Г.О. розвиток творчих здібностей школярів шляхом вровадження інтерактивних методів на уроках географії./ Г.О. Пасічник// Географія та економіка в рідній школі. – 2015.-№3. С. 14-17.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»