Розвиток ключових та предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

29.

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-визначає реалізм як великий художній

напрям у Європі та США межі ХІХ-ХХст.;

специфічні ознаки реалізму як художнього

напряму в літературі й мистецтві, чинники йо-

го розвитку (історичні, естетичні, філософські),

національну специфіку в різних країнах;

-сприймає явища літератури в контексті роз-

витку світової культури;

-називає головні ознаки і проблеми літератури реалізму та його жанри;

-розуміє особливості взаємодії реалізму з ін-шими напрямами ХІХст. (романтизмом, нату-

ралізмом);

-читає, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне) під час роботи

зі статтею підручника про реалізм;

-уміє чітко формулювати визначення; перетво-

рювати інформацію з однієї форми в іншу

(складання схеми або таблиці «Ознаки реаліз-

му»); використовувати інтернет-ресурси для

отримання нових знань, підготовки повідом-

лення «В.Г.Бєлінський – теоретик реалізму»,

проекту «Реалізм в образотворчому мистецт-

ві»; проводити пошукову діяльність, словесно

оформлювати результати досліджень;

-знає видатних митців доби Реалізму, розкри-

ває їхнє значення в історії літератури та мис-

тецтва;

-виявляє нове світобачення, яке прийшло на

зміну романтизму; риси реалізму у прочитаних

творах;

-розкриває зв’язок реалізму з історією культу-

ри та філософської думки;

-проводить паралель між романтизмом та

Реалізмом, Просвітництвом і Реалізмом.

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реаліз-му як літературного напряму (зв'язок із дійс-ністю, аналітизм, типо-вість образів і ситуацій, розкриття впливу соці-ального середовища на людину, критичний па-фос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

Романтизм, реалізм та його ознаки, критич-ний реалізм, натуралізм,

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Традиції та своєрідність українського реалізму: М.Вовчок, І.Нечуй-Левиць-кий, С.Руданський, А.Свидницький, П.Мирний, П.Грабовський, Б.Грінчен-ко, І.Франко, І.Карпенко-Карий, М.Кро-пивницький, М.Старицький та ін.

«Исторические песни малорусского на-

рода» М. Драгоманова і В. Антоновича, «Чумацкие народные песни» І.Рудчен-

ка). 

Літературний маніфест реалізму – передмова О.де Бальзака до «Людської комедії».

Перші теоретики реалізму: Г.Курбе та Ж.Шанфльорі.

Живопис: Г.Курбе, Т.Руссо, Ж.-Ф.Мілле, Ж.Бретон

(Франція); італійський реалістичний живопис – веризм; російський та український реалістичний живопис, «пе-

редвижництво» (М.Ге, І.Рєпін, В.Перов, І.Крамськой,

В.Васнецов, О.Венеціанов, К.Трутовський;

Т.Шевченко, Д.Левицький, М.Ярошенко, М.Пимонен-

ко, Д.Боровиковський, С.Васильківський, М.Самокиш, К.Устиянович, А.Манастирський, О.Курилас, О.Нова-

ківський, І.Труш тощо).

Граверне мистецтво. Традиції Т. Шевченка продов-жували К. Трутовський, Л. Жемчужников (1861-1862 pp.- альбом офортів «Живописна Україна», перший ви- пуск здійснений Т.Шевченком), І. Соколов, О. Сласті-он (літографії до альбому «Старовина українська і за-порізька»).

Музика: Дж.Верді «Отелло», «Ріголетто», «Аїда»,

«Травіата», «Трубадур»; Ж.Бізе «Кармен»;

С.Гулак-Артемовський – перша українська опера «Запорожець за Дунаєм»(1862); опери М.Лисенка «Та-

рас Бульба», «Наталка-Полтавка», «Різдвяна ніч»; його вокальні твори під загальною назвою «Музика до

«Кобзаря» Шевченка», збірки народних пісень, роман-

си на слова І. Франка, Лесі Українки, М. Старицького; творчість С.Воробкевича, А.Вахнянина, Д.Січинського.

Скульптура: пам’ятник Б.Хмельницькому в Києві

(ск.М.Микешин - 1888); князю Володимиру в Києві

(ск.В.Демут-Малиновський, П.Клодт; арх. Т.Тон); ук-

раїнські скульптори Л.Позен ( «Жебрак», «Кобзар», «Скіф») і П.Забіла (погруддя Т.Шевченка,М.Некрасова, пам’ятники М.Гоголю в Ніжині, О.Пушкіну в Москві).

Архітектура: оперні театри в Одесі (арх.Ф.Фельнер і Г.Гельмер – 1884-1887), Києві (арх.В.Шребер-1897-

1901) та Львові (арх. З.Горголевський – 1897-1900); бу-

динок Львівського політехнічного інституту (арх. З.За-

харевич – 1873-1877).

Театр: 70-і роки ХІХст. – становлення професійного

українського театру (під керівництвом М.Кропивниць-

кого у 1882р.в Єлисаветграді було створено першу ук-

раїнську професійну трупу «Театр корифеїв»). У 1883р.

до трупи М.Кропивницького приєдналася аматорська трупа М.Старицького, який і очолив «Театр корифеїв». Визнаними діячами першого професійного українсько-

го театру були І.Карпенко-Карий (Тобілевич), П.Сакса-

ганський, М.Садовський, М.Заньковецька та ін.).

Технічні відкриття: винайдення динаміту (Альфред Нобель), залізобетону (Жозеф Моньє), методу розкла-

дання нафти (Дмитро Менделєєв), автомобіля, який

працює на бензині (Карл Бенц).

Доба Просвіт-

ництва і доба Ро-

мантизму.

Географія, історія,

англійська мова,

німецька мова, укра-

їнська література.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
5
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!