і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Розвиток ключових та предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.

Розвиток ключових та предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

54.

55.

56.

1

1

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає основні відомості про життя і творчість Рея Бредбері;

-уміє використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань (повідомлення або презентації про життя і творчість Р.Бредбері, жанр антиутопії);

-називає теми, які були найважливішими для письмен-ника, провідні проблеми його творів;

-переказує зміст роману;

-характеризує роман як один із вершинних у творчості письменника;

-визначає поняття «антиутопія»;

-виявляє риси антиутопії в романі «451° за Фаренгей-том»;

-уміє перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми «Риси антиутопії в романі Р.Бредбері «451° за Фаренгейтом»);

-висловлює власні погляди щодо теми «Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом»;

-уміє використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву;

-знає українські переклади творів письменника.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-аналізує твір у єдності змісту та форми;

-характеризує композицію та жанрову своєрідність роману Р.Бредбері «451° за Фаренгейтом»;

-називає етапи розвитку сюжету твору; символи меха-нізації людства, описані Р.Бредбері («механічний пес», модернізоване телебачення, телевізорна стіна тощо);

-розкриває особливості конфлікту роману;

-уміє використовувати різні види читання (вибіркове, пошукове) під час аналізу ідейного змісту твору; пере-

творювати інформацію з однієї форми в іншу (скла-дання схеми «Символіка образу книги в романі Р.Бред-бері»);

-визначає тему роману (знецінення культури); виявляє провідні мотиви твору: книги (читання), по-жежі, тотального контролю, інакомислення тощо; ремі-нісценції в романі та їх функцію;

-використовує українську мову як державну для ду-ховного й культурного самовияву;

-пояснює, проти яких негативних рис у людських ха-рактерах і явищ у житті суспільства спрямований твір та яку виховну функцію виконує; які моральні, соці-

альні та філософські проблеми відображає роман; у чому, на думку Р.Бредбері, полягає катастрофічність майбутньої людської цивілізації;

-доводить, що людський інтелект є найціннішим гад-жетом для збереження не тільки інформації, а й куль-тури усієї людської цивілізації;

-знаходить реалістичні елементи в тексті.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-уміє характеризувати образи, розповідати про мотиви їхніх учинків; вести полеміку;

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу: складання схеми або діаграми «Етапи духовного шляху Гая Монтега»;

-простежує особливості внутрішньої зміни Гая Монте-га, розкриває сутність протистояння героя тоталітар-ному суспільству;

-формулює та обґрунтовує власну думку щодо моти-

ву вчинків героїв роману та до проблем, що порушу-ються у творі, аргументуючи свою точку зору прикла-дами і цитатами з тексту;

-знаходить художні засоби створення образів у творі;

особливості індивідуального стилю митця;

- використовує різні види читання (вибіркове, пошу-кове) під час аналізу образів;

-висловлює власні думки та погляди щодо образу го-ловного героя роману; про образ майбутнього у творі Р.Бредбері; власні судження щодо проблем, пов’яза-

них із інтерпретацією роману, аргументуючи свою

точку зору прикладами і цитатами з тексту;

-створює власну інтерпретацію художнього образу;

-виявляє головну мету твору — підвести читача до думки про те, що науково-технічний прогрес не тільки несе добро, але, на жаль, нерідко призводить до втрати загальнолюдських цінностей;

- усвідомлює актуальність проблем, поставлених у творі (свобода і несвобода особистості в тоталітарному суспільстві, жорстокість системи у став-ленні до інакодумних, моральна деградація людей, на-товп і влада, відповідальність науки за її відкриття, людська гідність, щастя, любов до ближнього, вихо-вання, відповідальність влади свої дії; доля культури та традиції за умов нового суспільства, що взяло курс на їх знищення, людство та його майбутнє, не обхід-ність виховання в собі відповідальності, поваги до ін-ших, взаєморозуміння; альтруїзм тощо);

розкриває зв’язок проблематики твору з проблемами суспільства, існування людини, її морального вибору;

значення мистецтва (в тому числі й ху-дожньої літератури) для становлення особистості, життя людства;

-розповідає, що нового вніс у літературу Р.Бредбері своєю творчістю; бачення письменника у визначенні проблеми «натовп і влада», «особистість у тоталітарно-му суспільстві»;

-уміє створювати тексти (твори-мініатюри), висловлю-

ючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та ви-

користовуючи відповідні зображально-виражальні за-

соби;

-знає телевізійні постановки-інтерпретації роману Р.Бредбері;

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва.

Рей Дуглас Бредбері (19202012). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспіль-ства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом».

Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – кни-ги (читання), пожежі, тоталь-ного контролю, інакомислен-ня тощо.

Натовп і влада. Важке про-зріння особистості в тоталі-тарному суспільстві.

Утопія, антиутопія, роман, реа-лізм, фантастика, інтелектуальна література, книга-попередження,

культура, соціальна антиутопія, масова і класична (елітарна) літе-ратура.

Інтелект, масова свідомість, сим-вол, провідні мотиви, реальність, фантастика, ремінісценція.

Художній образ, образна систе-ма, художні засоби, антитеза, діалог, художня деталь, підтекст,

державний стандарт, фантастика, тоталітаризм, інтелектуал, анти-герой, Апокаліпсис.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: Є.Крижевич,

О.Терех, В.Митрофанов.

Ліна Костенко «Вже поча-лось, мабуть, майбутнє…»

Артем Чапай – оповідання «233 за Цельсієм» (містить посилання на роман Р.Бред-бері, в якому також спалю-ються паперові книжки, але тепер – прихильниками копі-райту).

Портрети портрети Р.Бредбері – фото 1959р., 1976р., А.Лайт (фото 1975р.); Ч.Галлей (фото 2007р.).

Ілюстрації до роману «451° за Фаренгетом» - роман-ко-мікс, створений художником Т.Гамільтоном і Р. Бредбері;

ілюстратори Т.Боровська, І.Йод, О.Мезенцева (обкладинка книжки), І.Звягінцева, В.Яковенко.

Скульптура, архітектура: скульптура «Людина в малюн-ках», яка символічно зображає життя Р.Бредбері (ск. К.Сла-тофф, 2015р.).

Музеї: парк Рея Бредбері в Уокігані (штат Іллінойс, відкри-тий у 1992р.).

Фото: бібліотеки ім.Лоренса Павелла в Каліфорнійському Університеті у Лос-Анджелесі (де Р.Бредбері працював над романом);  Р.Бредбері в машині часу (реквізит для фільму за твором Г.Уеллса), сім’я Р.Бредбері в 1958р.; колишній будинок Р.Бредбері, в якому він мешкав в Лос-Анджелесі; Р.Бредбері в центрі керування польотами НАСА; Р.Бредбе-рі з президентом США Джорджем Бушем (молодшим) на

врученні Національної медалі мистецтв (2004р.); зірка Р.Бредбері на голлівудській Алеї слави.

Театр: «Театр Рея Бредбері» - телесеріал (США,Канада, Франція. Реж. Р.Бредшоу, Б.Мак-Дональд та ін.; 1985-1992р.р.); театральна французько-російська постановка роману А. Шапіро з театру Et Cetera та Б. Заборова, російського художника, 2007); балет (балетмейстер С.Здор, Красноярський театр опери та балету).

Відеоресурси: «You Tube» - фільм «451° за Фаренгейтом» (реж. Ф.Трюффо, 1966р.); фільм «451° за Фаренгейтом» (реж. Р.Бахрані, заплановано на весну 2018р.); телевистава «Знак саламандри» (за мотивами роману «451° за Фарен-гейтом») – 1984р.; фільм К.Віммера «Еквілібріум» 2002р. екранізація за мотивами роману Рея Бредбері; премія Рея Бредбері, яку періодично присуджують за кращий фантас-тичний кіносценарій у межах нагородження премією Не-б’юла (нагороди Американської асоціації письменників-фантастів). Першим володарем премії Бредбері 1992 р. став Джеймс Кемерон за фільм «Термінатор-2: Судний день».

Біблія, Старий Заповіт (Книга Екклезіаста), фі-лософія Платона, леген-да про Фенікса, відкрит-тя і романи Ж.Верна (улюблений герой Р.Бредбері – капітан Не-мо), Р.Бредбері «Усміш-ка», «Марсіанські хроні-и», Г.Уеллс «Машина часу», «Людина-неви-димка», А.Азімов

«Фах», Дж.Свіфт «Мандри Гуллівера».

Посмертна доля книг Генріха Гейне. Г.Гейне трагедія «Альманзор» («Там, де спалюють кни-ги, зрештою спалюють і людей»).

Анна Ахматова – (за ча-сів Сталіна острах перед несподіваними обшука-

ми карних органів спо-нукав поетесу тільки в пам’яті близьких людей зберігати особливо не-безпечні вірші. Ахмато-ва давала вивчити твір, а потім спалювала папе-ри).

Географія, історія, хімія, фізика, біоло-гія, українська літе-ратура.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.
 • Додано
  10.08.2018
 • Розділ
  Зарубіжна література
 • Клас
  9 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  83
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  VO855908
 • Вподобань
  0
Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь