Розвиток ключових та предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

54.

55.

56.

1

1

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає основні відомості про життя і творчість Рея Бредбері;

-уміє використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань (повідомлення або презентації про життя і творчість Р.Бредбері, жанр антиутопії);

-називає теми, які були найважливішими для письмен-ника, провідні проблеми його творів;

-переказує зміст роману;

-характеризує роман як один із вершинних у творчості письменника;

-визначає поняття «антиутопія»;

-виявляє риси антиутопії в романі «451° за Фаренгей-том»;

-уміє перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми «Риси антиутопії в романі Р.Бредбері «451° за Фаренгейтом»);

-висловлює власні погляди щодо теми «Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом»;

-уміє використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву;

-знає українські переклади творів письменника.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-аналізує твір у єдності змісту та форми;

-характеризує композицію та жанрову своєрідність роману Р.Бредбері «451° за Фаренгейтом»;

-називає етапи розвитку сюжету твору; символи меха-нізації людства, описані Р.Бредбері («механічний пес», модернізоване телебачення, телевізорна стіна тощо);

-розкриває особливості конфлікту роману;

-уміє використовувати різні види читання (вибіркове, пошукове) під час аналізу ідейного змісту твору; пере-

творювати інформацію з однієї форми в іншу (скла-дання схеми «Символіка образу книги в романі Р.Бред-бері»);

-визначає тему роману (знецінення культури); виявляє провідні мотиви твору: книги (читання), по-жежі, тотального контролю, інакомислення тощо; ремі-нісценції в романі та їх функцію;

-використовує українську мову як державну для ду-ховного й культурного самовияву;

-пояснює, проти яких негативних рис у людських ха-рактерах і явищ у житті суспільства спрямований твір та яку виховну функцію виконує; які моральні, соці-

альні та філософські проблеми відображає роман; у чому, на думку Р.Бредбері, полягає катастрофічність майбутньої людської цивілізації;

-доводить, що людський інтелект є найціннішим гад-жетом для збереження не тільки інформації, а й куль-тури усієї людської цивілізації;

-знаходить реалістичні елементи в тексті.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-уміє характеризувати образи, розповідати про мотиви їхніх учинків; вести полеміку;

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу: складання схеми або діаграми «Етапи духовного шляху Гая Монтега»;

-простежує особливості внутрішньої зміни Гая Монте-га, розкриває сутність протистояння героя тоталітар-ному суспільству;

-формулює та обґрунтовує власну думку щодо моти-

ву вчинків героїв роману та до проблем, що порушу-ються у творі, аргументуючи свою точку зору прикла-дами і цитатами з тексту;

-знаходить художні засоби створення образів у творі;

особливості індивідуального стилю митця;

- використовує різні види читання (вибіркове, пошу-кове) під час аналізу образів;

-висловлює власні думки та погляди щодо образу го-ловного героя роману; про образ майбутнього у творі Р.Бредбері; власні судження щодо проблем, пов’яза-

них із інтерпретацією роману, аргументуючи свою

точку зору прикладами і цитатами з тексту;

-створює власну інтерпретацію художнього образу;

-виявляє головну мету твору — підвести читача до думки про те, що науково-технічний прогрес не тільки несе добро, але, на жаль, нерідко призводить до втрати загальнолюдських цінностей;

- усвідомлює актуальність проблем, поставлених у творі (свобода і несвобода особистості в тоталітарному суспільстві, жорстокість системи у став-ленні до інакодумних, моральна деградація людей, на-товп і влада, відповідальність науки за її відкриття, людська гідність, щастя, любов до ближнього, вихо-вання, відповідальність влади свої дії; доля культури та традиції за умов нового суспільства, що взяло курс на їх знищення, людство та його майбутнє, не обхід-ність виховання в собі відповідальності, поваги до ін-ших, взаєморозуміння; альтруїзм тощо);

розкриває зв’язок проблематики твору з проблемами суспільства, існування людини, її морального вибору;

значення мистецтва (в тому числі й ху-дожньої літератури) для становлення особистості, життя людства;

-розповідає, що нового вніс у літературу Р.Бредбері своєю творчістю; бачення письменника у визначенні проблеми «натовп і влада», «особистість у тоталітарно-му суспільстві»;

-уміє створювати тексти (твори-мініатюри), висловлю-

ючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та ви-

користовуючи відповідні зображально-виражальні за-

соби;

-знає телевізійні постановки-інтерпретації роману Р.Бредбері;

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва.

Рей Дуглас Бредбері (19202012). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспіль-ства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом».

Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору – кни-ги (читання), пожежі, тоталь-ного контролю, інакомислен-ня тощо.

Натовп і влада. Важке про-зріння особистості в тоталі-тарному суспільстві.

Утопія, антиутопія, роман, реа-лізм, фантастика, інтелектуальна література, книга-попередження,

культура, соціальна антиутопія, масова і класична (елітарна) літе-ратура.

Інтелект, масова свідомість, сим-вол, провідні мотиви, реальність, фантастика, ремінісценція.

Художній образ, образна систе-ма, художні засоби, антитеза, діалог, художня деталь, підтекст,

державний стандарт, фантастика, тоталітаризм, інтелектуал, анти-герой, Апокаліпсис.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: Є.Крижевич,

О.Терех, В.Митрофанов.

Ліна Костенко «Вже поча-лось, мабуть, майбутнє…»

Артем Чапай – оповідання «233 за Цельсієм» (містить посилання на роман Р.Бред-бері, в якому також спалю-ються паперові книжки, але тепер – прихильниками копі-райту).

Портрети портрети Р.Бредбері – фото 1959р., 1976р., А.Лайт (фото 1975р.); Ч.Галлей (фото 2007р.).

Ілюстрації до роману «451° за Фаренгетом» - роман-ко-мікс, створений художником Т.Гамільтоном і Р. Бредбері;

ілюстратори Т.Боровська, І.Йод, О.Мезенцева (обкладинка книжки), І.Звягінцева, В.Яковенко.

Скульптура, архітектура: скульптура «Людина в малюн-ках», яка символічно зображає життя Р.Бредбері (ск. К.Сла-тофф, 2015р.).

Музеї: парк Рея Бредбері в Уокігані (штат Іллінойс, відкри-тий у 1992р.).

Фото: бібліотеки ім.Лоренса Павелла в Каліфорнійському Університеті у Лос-Анджелесі (де Р.Бредбері працював над романом);  Р.Бредбері в машині часу (реквізит для фільму за твором Г.Уеллса), сім’я Р.Бредбері в 1958р.; колишній будинок Р.Бредбері, в якому він мешкав в Лос-Анджелесі; Р.Бредбері в центрі керування польотами НАСА; Р.Бредбе-рі з президентом США Джорджем Бушем (молодшим) на

врученні Національної медалі мистецтв (2004р.); зірка Р.Бредбері на голлівудській Алеї слави.

Театр: «Театр Рея Бредбері» - телесеріал (США,Канада, Франція. Реж. Р.Бредшоу, Б.Мак-Дональд та ін.; 1985-1992р.р.); театральна французько-російська постановка роману А. Шапіро з театру Et Cetera та Б. Заборова, російського художника, 2007); балет (балетмейстер С.Здор, Красноярський театр опери та балету).

Відеоресурси: «You Tube» - фільм «451° за Фаренгейтом» (реж. Ф.Трюффо, 1966р.); фільм «451° за Фаренгейтом» (реж. Р.Бахрані, заплановано на весну 2018р.); телевистава «Знак саламандри» (за мотивами роману «451° за Фарен-гейтом») – 1984р.; фільм К.Віммера «Еквілібріум» 2002р. екранізація за мотивами роману Рея Бредбері; премія Рея Бредбері, яку періодично присуджують за кращий фантас-тичний кіносценарій у межах нагородження премією Не-б’юла (нагороди Американської асоціації письменників-фантастів). Першим володарем премії Бредбері 1992 р. став Джеймс Кемерон за фільм «Термінатор-2: Судний день».

Біблія, Старий Заповіт (Книга Екклезіаста), фі-лософія Платона, леген-да про Фенікса, відкрит-тя і романи Ж.Верна (улюблений герой Р.Бредбері – капітан Не-мо), Р.Бредбері «Усміш-ка», «Марсіанські хроні-и», Г.Уеллс «Машина часу», «Людина-неви-димка», А.Азімов

«Фах», Дж.Свіфт «Мандри Гуллівера».

Посмертна доля книг Генріха Гейне. Г.Гейне трагедія «Альманзор» («Там, де спалюють кни-ги, зрештою спалюють і людей»).

Анна Ахматова – (за ча-сів Сталіна острах перед несподіваними обшука-

ми карних органів спо-нукав поетесу тільки в пам’яті близьких людей зберігати особливо не-безпечні вірші. Ахмато-ва давала вивчити твір, а потім спалювала папе-ри).

Географія, історія, хімія, фізика, біоло-гія, українська літе-ратура.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
3
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!