Розвиток ключових та предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

17-18.

19-20.

21-22.

2

2

2

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про життя і творчість О.Пушкіна;

його внесок у духовну скарбницю російської та світової літератури; про роль України в житті й творчості митця;

-характеризує поета як видатного російського поета – романтика та реаліста, а його творчість

як злет російської поезії;

-виразно читає напам’ять вірші О.Пушкіна;

-відтворює послідовність подій у вірші «До А.П.Керн», називає частини сюжету, розкриває зв’язок із біографією поета;

-визначає тему та головну думку творів; ком-

позицію вірша «До А.П.Керн»; характерні риси ліричного героя; особливості віршового розмі-ру, строфічної організації поетичних творів;

-з’ясовує історію пам’ятника, який О.Пушкін назвав «Олександрійським стовпом», які події пов’язані з цим витвором архітектури, яке сим-волічне значення він набув у вірші;

-встановлює, які народи згадані у вірші «Я па-м’ятник собі…», показує на мапі місця їхнього проживання, пояснює, чому автор у вірші про призначення поета й поезії згадує різні народи;

-називає провідні мотиви і домінуючі настрої

його лірики;

-знаходить епітети, метафори і порівняння у віршах та пояснює їх роль у творах; приклади конкретного втілення ознак романтизму в пое-зіях О.Пушкіна та ілюструє їх цитатами з текс-ту;

-порівнює оригінал і художні переклади (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою);

-робить висновок (аналізуючи вірш» «До А.П.Керн») у чому для ліричного героя полягає

повнота життя; (аналізуючи вірш «Я пам’ятник

собі поставив незотлінний…») у чому виявився

пророчий сенс цього вірша, як поет уникнув забуття, як у вірші розкрито тему людської

вдячності митцеві;

-уміє проводити пошукову діяльність, готу-

вати повідомлення (або презентації)

«О.Пушкін і Україна», «Цікаві факти про

О.Пушкіна», «Значення творчості О.Пушкіна

для розвитку світової літератури», «Етапи жит-

тя О.Пушкіна й шедеври поета»),

словесно оформлювати результати дослі-

джень; перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання схеми або таблиці

«Періоди життєвого і творчого шляху О.Пуш-кіна», «Адресати віршів О.Пушкіна»);

виокремлювати головну та другорядну інфор-

мацію; презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мов-

ні засоби;

- виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій і О.Пушкін);

-проводить паралель між віршами О.Пушкіна

та Дж.Байрона і порівнює романтичний світо-гляд двох поетів; між віршем О.Пушкіна « Я

пам’ятник собі поставив незотлінний…» та

одою Горація «До Мельпомени» (продовження

традиції);

-використовує українську мову як державну для духовного й культурного самовияву;

-створює портрет героїні пушкінської лірики; власні тексти (твір-роздум про роль поезії в су-часному житті);

- пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;

-знає імена українських перекладачів творів О.Пушкіна;

-висловлює власну думку щодо значення сло-

восполучення «творча діяльність людини», у чому її складність і водночас привабливість; яку роль має кохання в духовному житті люди-ни, чи сприяє воно розвитку особистості; у чо-му, згідно з авторською концепцією, О.Пушкін убачає цінність своєї поезії;

доводить, що люди завжди мають бути вдяч-

ними талановитим особистостям, які дарують їм свою працю, творчість і наснагу.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-тлумачить поняття «реалізм» та називає його

основні особливості;

-виявляє ознаки романтизму та реалізму в ро-мані;

-розповідає про творчу історію роману у віршах «Євгеній Онєгін»;

-аналізує роман, визначає його композицію та проблематику;

-знаходить епітети, метафори і порівняння у романі та пояснює їх роль у творі; слова, напи-сані іноземними мовами, встановлює їх значе-

ння та розкриває їхню роль у творі;

-характеризує головних героїв роману;

-дає власне визначення внутрішньої «хворо-би» Євгенія Онєгіна, з’ясовує, чому, за слова-ми автора, вона «подібна до англійського сплі-ну»; вказує на наслідки цієї «хвороби»;

-називає риси байронічного героя в образі Єв-

генія Онєгіна;

-пояснює, які зовнішні і внутрішні причини

призвели до того, що Євгеній Онєгін став обра-зом «зайвої людини»;

-розкриває мотиви вчинків персонажів, їхній духовний світ; зв’язок Тетяни Ларіної з приро-дою;

-порівнює образи Євгенія Онєгіна та Володи-мира Лєнського, Євгенія Онєгіна та Тетяни; оригінал і художні переклади ( у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою); листи Тетяни та Онєгіна, (з якою ме-тою кожен із них був написаний, які очікуван-ня у них утілені);

-прогнозує долі інших героїв твору в часі;

-визначає, почуття яких персонажів роману можна назвати вигаданими, справжніми, легко-важними, тривалими; міфологічних персона-жів та пояснює функції міфологічного контекс-ту;

-формулює проблеми, пов’язані з образами ге-

роїв;

-використовує різні види читання (вибіркове, пошукове) під час аналізу образів;

-уміє перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання схеми або таблиці

«Ознаки романтизму та реалізму в романі О.Пушкіна «Євгеній Онєгін», «Порівняльна

характеристика Онєгіна та Ленського», «По-

рівняльна характеристика Тетяни та Ольги»);

-читає, використовуючи різні види читання (вибіркове, пошукове) під час аналізу образів роману;

-складає план-характеристику героя.

-висловлює власну думку щодо теми «Як не стати «зайвим» у суспільстві?».

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про культурні традиції ХІХ-го сто-ліття, відображені в романі «Євгеній Онєгін» (бали, дуелі, ворожіння тощо);

-розкриває особливості жанру роману у вір-шах;

-виявляє жанрові ознаки роману та взаємодію

романтизму з реалізмом; суть пушкінського реалізму (зображення суспільних явищ і харак-

терів з погляду «правди життя»); приклади конкретного втілення ознак романтизму і реа-лізму та ілюструє їх цитатами з тексту; особли-

вості індивідуального стилю митця;

-характеризує образ автора в романі;

-обгрунтовує думку про енциклопедичний ха-рактер твору;

-визначає особливості ритмічної організації строф роману;

-висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в романі, аргументуючи свою

точку зору прикладами і цитатами з тексту; думки, почуття, погляди щодо автора роману;

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва;

-уміє перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання схеми або таблиці

«Тематика ліричних відступів у романі «Євге-

ній Онєгін»; створювати тексти (твори-мініа-

тюри), висловлюючи власні ідеї, спираючись

на досвід і почуття та використовуючи відпо-

відні зображально-виражальні засоби;

-пояснює актуальність роману в сьогоденні.

Олександр Сергійович Пушкін. Лірика «До А. П. Керн», «Я па-м’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі по-ставив незотлінний…»). Значення творчості О.Пушкіна для розвит-ку російської та світової літера-тури. Провідні мотиви його ліри-ки. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

Олександр Сергійович Пушкін.

Роман «Євгеній Онєгін».

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчу-ження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленсь-кий – Ольга). Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Те-тяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетя-ни).

Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство О.Пушкіна (у жанрі, мові, автор-ській позиції, підході до зображе-ння дійсності). Образ автора.

Романтизм, реалізм, жанри лірики, ліричний герой, лірична замальовка, любовне послання, ода, правила кла-сицизму (висока лексика, урочиста інтонація тощо), символ.

Романтизм, реалізм, роман, роман у віршах, соціально-психологічний роман, сонет, «дзеркальна компози-ція», байронізм, байронічний герой, «зайва людина».

Романтизм, реалізм, соціально-пси-хологічний роман, «онєгінська строфа». ліричні відступи, ліричний герой, «місцевий колорит» у літера-турному творі.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: І.Франко, Є.Гребінка,Л.Боровиковський, М.Старицький, М.Рильський, Н.Забіла, М.Вороний, Б.Тка-ченко, М.Драй-Хмара,С.Голо- ванівський, А.Малишко,В.Со-

сюра, М.Зеров, М.Бажан,

М.Терещенко, І.Муратов, М.Черняхівський.

Україна і О.Пушкін: Одеса,

Катеринослав (Дніпро), Крим,

Київ, с.Кам’янка (поблизу Бі-

лої Церкви), маєток Родзянків на Полтавщині.

П.Куліш про О.Пушкіна та його значення для української

літератури; М.Маркевич, М.Максимович, Д.Бантиш-Ка-менський, О.Сомов і О.Пуш-кін.

Українські поети: М.Риль-

ський і О.Пушкін; В.Сосюра «Білі акації будуть цвісти…» (О.Пушкін «Я вас любив»); М.Рильський «Пушкін

(«Ще за дитячих літ він був для серця милий...»); «Пушкіну» («Ти пам’ятник собі воздвиг нерукотвор-ний...»); Л.Глібов «Журба»; поезія українських романтиків

(М.Петренка, В.Забіли, Є.Гребінки, П.Гулака-Арте-мовського).

Портрети О.Пушкіна: Ксав’є де Местра (прижиттєвий портрет поета-дитини); О.Кипренського, І.Рєпіна,П.Соколо-ва, В.Тропініна, Т.Райта, П.Кончаловського, Б.Кустодієва,

В.Сєрова, К.Коровіна, К.Петрова-Водкіна; Вів’єна .де Ша-тобрена, автопортрети О.Пушкіна на полях рукописів та в альбомах друзів.

Ілюстрації до роману «Євгеній Онєгін»: Л.Тимошенко.

О.Самокиш-Судковської, М.Кузьміна, М.Добужинського,

Д.Белюкіна, П.Мещерякова, К.Рудакова, М.Константинова.

Живопис: І.Рєпін «О.Пушкін на ліцейському іспиті 8 січня 1815 року»; І.Айвазовський «Пушкін на березі Чорного мо-ря»; І.Рєпін, І.Айвазовський «Прощання Пушкіна з Чорним морем»; М.Ге «Пушкін в селі Михайловському»; «Арина Родіонівна» (портрет невідомого художника); портрет На-талі Гончарової роботи Олександра Брюллова (акварель);

В.Гау – портрет Н.Гончарової; О.Наумов «Дуель Пушкіна з Дантесом»; портрет А.П.Керн (невідомий художник);

А.Ареф'єв-Богаев - ймовірний портрет Анни Керн; М.Баранов «Пушкін і його муза».

Графіка: «Анна Керн» (малюнок О.Пушкіна на полях ру-

копису); малюнки Наді Рушевої (портрети О.Пушкіна та Наталі Гончарової, А.П.Керн).

Музика: 20 опер і 10 балетів - опери М.Глінки, М.Мусорг-

ського, П.Чайковського, Я.Наполі; Ц.Кюї; романси на вірші О.Пушкіна П.Чайковського, М.Глінки, Г.Свиридова, С.Рах-

манінова,М.Римського-Корсакова, О.Бородіна, О.Дарго-

мижського, О.Верстовського, О.Аляб’єва, Д.Шостаковича,

А.Шнітке; балети Л.Мінкуса, Р.Глієра, А.Лядова, Б.Асаф’є-ва, А.Аренського, М.Чулакі; Ю.Шапорін – 5 рогмансів на вірші О.Пушкіна,О.Аляб’єв – романс «Я помню чудное мгновенье…»; В.Шебалін – хоровий твір на вірш «Зимняя дорога».

Відомі артисти-співаки: Ф.Шаляпін, Л.Собінов,С.Лємєшев, І.Козловський, В.Атлантов, П.Домінго; балерини Г.Улано-

ва, М.Плісецька.

Фільм-опера: «Євгеній Онєгін» (СРСР, 1959).

Скульптура: «Муза Мельпомена» (І-ІІст.н.е.).

Пам’ятники О.Пушкіну: в Одесі, Дніпрі, Тернополі, Пе-

тербурзі, Москві, Києві, Санкт-Петербурзі, Харкові, Киши-неві, більш ніж в 40-а країнах світу (Бельгії, Норвегії, Кубі, Канаді тощо).

Театр: Маріїнський театр в Санкт-Петербурзі, Великий театр у Санкт-Петербурзі, Москві, театри багатьох країн світу.

Кіно: більше 100-а фільмів на сюжети творів О.Пушкіна; 25 фільмів про поета.

Відеоресурси: «You Tube» - «Життя та творчість

О.С.Пушкіна», «Цікаві факти про Олександра Пушкіна»,

«Фильм Пушкин», «Письмо Татьяны Онегину», «Встреча с

Пушкиным» (Пушкінські місця в Петербурзі).

Горацій- ода «До Мель-помени»; Дж.Байрон «Мазепа» (поема «Пол-

тава» О.Пушкіна); М.Рильський – « Я пам’-ятник собі поставив не-тривалий...».

Порівняння оригіналу і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

Порівняльна характер-ристика поезій україн-ських романтиків з пое-

зією О.Пушкіна (образи ліричних героїв, темати-ка і проблематика, ху-дожні особливості.

Т.Шевченко «Гайдама-ки» - О.Пушкін «Євге-ній Онєгін» (жанрові ознаки роману у вір-шах).

Географія, історія,

російська літерату-ра, українська літе-ратура.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!