Розвиток ключових та предметних компетентностей на уроках зарубіжної літератури.

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

23-24.

25-26.

27-28.

2

2

2

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про життя і творчість М.Лермон-

това; його внесок у духовну скарбницю росій-ської літератури і світу;

-характеризує поета як видатного російського поета – романтика та реаліста;

-читає, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, навчальне) під час роботи

зі статтею підручника про життя і творчість поета);

-виразно читає напам’ять вірші М.Лермонто-ва;

-аналізує втілення традиційних для творчості М.Лермонтова тем і мотивів у віршах «Сосна»,

«І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в само-тині…»; особливості використання слова

«сосна» в німецькій і російській мовах; пояс-нює , який новий зміст надав цій темі М.Лер-монтов у вірші «Сосна»; які сфери буття та явища природи знайшли відображення у вірші «На дорогу йду я в самотині…»; якою є автор-ська оцінка життя в останніх рядках вірша « І нудно і сумно…»;

-розкриває символічне значення образів дерев

У ліриці митця (сосна, пальма, дуб);

-визначає головну думку творів; характерні риси ліричного героя; особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних тво-рів;

-називає провідні мотиви і домінуючі настрої

його лірики;

-знаходить епітети, метафори і порівняння у віршах та пояснює їх роль у творах; схожість пушкінського Онєгіна і лермонтовського лі-ричного героя;

-порівнює вірш Г.Гейне «Самотній кедр на

стромині…» та вірш М.Лермонтова «На півно-

чі дикій…»; оригінал і художні переклади (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою); долі двох російсь-

ких поетів миколаївської доби – О.Пушкіна та М.Лермонтова; долю поета доби Просвітницт-ва Ф.Шиллера та М.Лермонтова;

-уміє проводити пошукову діяльність, готу-

вати повідомлення (або презентації)

«М.Лермонтов – художник», «Таємничий рід М.Лермонтова»;словесно оформлювати ре-

зультати досліджень; перетворювати інфор-

мацію з однієї форми в іншу (складання схе-

ми або таблиці «Особливості лірики М.Лер-

монтова», «Ознаки романтизму в поезіях М.Лермонтова»);виокремлювати головну та

другорядну інформацію; висловлює думки,

почуття, погляди про вірші М.Лермонтова (чи бере ліричний герой М.Лермонтова відпові-

дальність за долю свого покоління, як лірич-

ний герой ставиться до суспільства, чому він

не знаходить місця в соціальному середовищі;

які духовні цінності утверджуються у вірші «На дорогу йду я в самотині…»;

-створює психологічний портрет лермонтов-

Ського покоління;

-виявляє приклади конкретного втілення оз-

нак романтизму в поезіях М.Лермонтова та ілюструє їх цитатами з тексту;

-робить висновок про те, що потрібно людині, аби усвідомлювати осмисленість власного іс-нування (на основі аналізу віршів поета);

-проводить паралель між віршами М.Лермон-

това та Г.Гейне, Дж.Байрона і порівнює роман-тичний світогляд поетів;

-знає імена українських перекладачів творів М.Лермонтова.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-переказує зміст роману М.Лермонтова «Герой

нашого часу»;

-визначає його композицію та проблематику;

-використовує різні види читання (ознайом-лювальне, навчальне) під час роботи зі статтею

підручника про сюжет і композицію роману;

-аналізує роман, систему оповідачів у творі;

-називає особливості композиції твору та її роль у розкритті характеру Печоріна (невідпо-відність хронології розгортання подій та їх від-творення автором як засіб підкреслення певних рис характеру головного героя); явища приро-ди, зображені в романі; доводить, що М.Лер-

монтов був знавцем природи, майстерно відо-

бразив її у творі;

-знаходить іншомовні слова в романі, пояс-нює, чому в щоденнику Печоріна використано французькі слова й вислови, які з них поширені й понині; наводить приклади використання цих слів у різних контекстах;

-уміє перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання схеми або таблиці «Хронологічне і фактичне розташування глав

роману М.Лермонтова «Герой нашого часу»,

«Ознаки романтизму та реалізму в романі

М.Лермонтова «Герой нашого часу»; графічне зображення карти мандрівок Печоріна – міста, гори, річки, згадані в романі);

-пояснює, чому мешканців П’ятигорська автор

назвав «водяним товариством»;

-порівнює оригінал і художні переклади ( у фрагментах і цілісно за умови володіння учня-ми іноземною мовою);

-дає визначення понять «реалізм», «морально-психологічний роман», «соціально-психоло-гічний роман», філософсько-психологічний ро-ман;

-висловлює думки, погляди про особливості композиції, сюжету та оповідної системи тво-ру; враження від перегляду екранізації роману.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-характеризує головних героїв роману, їхній

духовний світ;

-дає розгорнуту характеристику образу Печо-ріна, підкреслюючи суперечливість його нату-ри;

-порівнює образи Євгенія Онєгіна і Григорія

Печоріна; називає риси байронічного героя в образі Печоріна; визначає коло тем, які під

Час особистої зустрічі для обох персонажів були б цікавими;

використовує різні види читання (вибіркове, пошукове) під час аналізу образу Печоріна та інших персонажів;

-знаходить риси «зайвої людини» в образі Пе-чоріна; епітети, метафори і порівняння у рома-ні (характеристика персонажів) та пояснює їх роль; вказує, яких рис не вистачало Печоріну,

щоб знайти своє місце в суспільстві й бути корисним у ньому;

-перетворює інформацію з однієї форми в

іншу (складання схеми або таблиці «Порів-

няльна характеристика Онєгіна і Печоріна як

«зайвих людей», «Жіночі образи в романі»,

«Печорін у взаєминах із другорядними персо-

нажами роману»);

-робить висновок про роль другорядних пер-

сонажів у розкритті характеру Печоріна;

-виявляє жанрові ознаки роману та новатор-

ство М.Лермонтова у цьому жанрі; приклади конкретного втілення ознак романтизму і реа-лізму та ілюструє їх цитатами з тексту; особли-

вості індивідуального стилю митця;

-висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в романі, аргументуючи свою

точку зору прикладами і цитатами з тексту; думки та погляди про героїв роману;

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва;

-розповідає про поєднання романтичних та реалістичних тенденцій у творі;

-пояснює актуальність роману в сьогоденні; чому люди дозволяють себе використовувати; які суспільні вади засуджує Печорін; які його власні недоліки є породженням тогочасного суспільства; даремно чи недаремно минуло життя Печоріна; які висновки для себе зроби-

ли, дізнавшись про життя Печоріна;

-уміє створювати тексти (твори-мініатюри), ви-словлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зобра-жально-виражальні засоби.

Михайло Юрійович Лермонтов (18141841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»).

Мотиви «світової скорботи» у лі-риці М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

М. Лермонтов. Роман «Герой на-шого часу». Особливості розвит-ку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

Складність образу Печоріна, засо-би його розкриття, духовна тра-гедія. Печорін у системі інших образів. Новаторство М.Лермон-това в жанрі роману.

Романтизм, реалізм, жанри лірики, ліричний герой, філософський моно-лог-роздум, елегія, символ, психоло-гізм, контраст, антитеза, поетичний пейзаж.

Романтизм, реалізм, роман, соціаль-но-психологічний роман, філософсь-ко-психологічний роман, байронізм, байронічний герой.

Романтизм, реалізм, роман, соціаль-но-психологічний роман, філософсь-ко-психологічний роман, байронізм, байронічний герой, «зайва людина», «місцевий колорит» у літературному творі.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: І.Франко, М.Старицький, П.Грабовсь-

кий,М.Рильський, В.Сосюра, О.Пчілка, М.Зеров, М.Тере-щенко, М.Драй-Хмара, М.Упеник, Л.Первомайсь-кий; О.Кундзіч (роман «Ге-

рой нашого часу»).

Корифеї української літера-

тури про М.Лермонтова.

М.Лермонтов і Україна:

Київ, Києво-Печерська лав-ра, Чернігівщина, знайомст-

во в Московському універ-ситеті з М.Максимовичем (ученим-ботаніком, зби-

рачем українського фолькло-ру); книга И.Я.Заславского «Лермонтов и Украина» (Дніпро, 1989р.).

Українські поети:

Л.Глібов «Журба», Т.Шев-

ченко «Минають дні, минають ночі…», М.Косто-маров «Соловейко»; поезія українських романтиків.

Портрети М.Лермонтова: автопортрет 1837-1838р.р.; портрети М.Лермонтова в дитинстві невідомого художника

(1817р., 1820-1822р.р.); П.Заболотський «М.Лермонтов в мундирі лейб-гвардії Гусарського полку», К.Горбунов – останній прижиттєвий портрет М.Лермонтова в сюртуку офіцера Тенгінського піхотного полку (1841р.).

Ілюстрації: Л.Непомнящий - до вірша «На дорогу йду я в самотині…»; герб роду Лермонтових з написом «Доля моя Іісус».

до роману «Герой нашого часу»: М.Врубеля, М.Тирси, Д.Шмаринова, В.Сєрова, В.Бехтєєва.

Живопис: І.Шишкін «На півночі дикій…»; М.Лермонтов «Герцог Лерма», «Краєвид Тифліса», «Краєвид П’ятигор-ська», «Спогади про Кавказ», «Черкес», «Сцена з кавказь-кого життя», «Пейзаж з двома березами», «Морський крає-вид з вітрильним човном», «Кавказький краєвид із сак-лею». «Іспанська монахиня», «Пейзаж із вершниками», «Портрет В.Лопухіної», «Портрет батька», «Напад. Сцена з кавказького життя», «Тамань», «Бій з кавказькими

горцями»; К.Кольман «Головна вулиця Царського Села», В.Поляков «Три пальми», М.Врубель «Демон»,

Малюнки М.Лермонтова «Замальовки військових», «Мо-

лода жінка і стара», «Черкес з конем», «Вершник і вершни-ця», «Сутичка горців з козаками», «Дитина, яка тягнеться до матері» (подарований 15-річним поетом батькові), «Ду-ель»,

Музика: А.Рубінштейн – опера «Демон», М.Іпполітов-Іва-

нов. – симфонічна поема «Мцирі», А.Хачатурян – музика до драми «Маскарад», В.Шебалін – хоровий твір на вірш «Утес», О.Варламов – романси «Белеет парус одинокий», «Горные вершины».

Пам’ятники М.Лермонтову: в П’ятигорську, Тарханах, Пензі, Санкт-Петербурзі, Москві, Кісловодську.

Кіно: фільм «Тамань» (1916); фільм «Герой нашого часу» (реж.С.Ростоцький, 1966); телеекранізація «Сторінки жур-налу Печоріна» (реж.О.Ефрос, 1967); фільм «Герой нашого часу» (1967); фільм «Лермонтов» (реж.М.Бурляєв).

Театр: «Герой нашого часу» - вистава Театру на Таганці в Москві.

Фото: будиночок у П’ятигорську, де М.Лермонтов прожив

останні два місяці свого життя; місце дуелі М.Лермонтова; перше захоронення; надгробний пам’ятник на могилі М.Лермонтова в Тарханах; Тархани.

Відеоресурси: «You Tube» - біографічний документальний фільм «Лермонтов» (1943); «Михаил Лермонтов. Мисти-ческий гений»; романс О.Варламова «Горные вершины» (виконує І.Козловський і Є.Таланов).

Г.Гейне «Самотній кедр на стромині…»; вірші О.Пушкіна та Дж.Байро-на; романи О.Пушкіна «Євгеній Онєгін» та М.Лермонтова «Герой нашого часу»; трагедія В.Шекспіра «Гамлет» і роман М.Лермонтова «Герой нашого часу» (сила натури героя і тягар обставин, ставлення Гамлета і Печоріна до світу і до власної особистості; «пастка» Гамлета і експерименти Печоріна над своїми противника-ми, як спроба підкорити зло істині та добру; дружба і кохання в долі Гамлета і Печоріна).

Порівняння оригіналу і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

Географія, історія,

німецька мова, ро-

сійська література, українська літерату-ра.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
8
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!