Розділ 7. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини на початку ХХ століття

Історія України

Для кого: 9 Клас

22.05.2021

62

0

1

Опис документу:
Різнорівневі завдання для учнів 9-х класів з метою перевірки знань учнів з теми "Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини на початку ХХ століття". Тестові завдання складені відповідно до опрацьованого під час уроків матеріалу §33 - §36.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

______________________________________________________________Варіант №1

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповіді,

серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.

 1. Укажіть портрет діяча, з іменем якого пов’язано створення Русько-української радикальної партії (РУРП).

А

Б

В

Г 1. Яка течія в українському русі в Східній Галичині стала домінуючою наприкінці ХІХ — на початку XX ст.?

А

москвофільська

Б

радикальна

В

народовська

Г

старорусинська

А

Б

В

Г 1. Яка соціальна верства була домінуючою в структурі західноукраїнського суспільства наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.?

А

Б

В

Г
А

інтелігенція

Б

пролетаріат

В

підприємці

Г

селянство

 1. На початку XX ст. влада Австро-Угорщини йшла на поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію з

А

Б

В

Г
А

Німеччиною.

Б

Росією.

В

Італією.

Г

Румунією. 1. А

  А. Шептицький

  Б

  К. Триловський

  В

  І. Боберський

  Г

  Є. Петрушевич

  На початку ХХ ст. митрополитом Української греко-католицької церкви став

А

Б

В

Г
 1. Яка з характеристик розвитку промисловості західноукраїнських земель на початку ХХ століття відповідає дійсності?

А

Б

В

Г

А

розвивалась повільними темпами, але рівномірно

Б

мала однобокий, переважно сировинний характер

В

домінували галузі, які займалися глибокою переробкою сировини

Г

більшість населення Західної України працювала на заводах і фабриках
Завдання 7—8мають декілька варіантів відповіді,

серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ.

 1. На західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії розвивались промислові галузі виробництва:

А

машинобудування

Б

нафтовидобування

В

металургійна

Г

деревообробна

Д

ткацтво

 1. Для західноукраїнських земель на початку ХХ століття у розвитку торгівлі характерним явищем було наявність:


А

роздрібної торгівлі

Б

стаціонарної торгівлі

В

оптової торгівлі

Г

контрактової торгівлі

Д

індивідуальної

Завдання 9-10 мають декілька варіантів відповіді,

серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ.

1.

трудова еміграція в інші регіони імперії

2.

тиск аграрного перенаселення

3.

бурхливий розвиток залізничного транспорту

4.

розвиток нафтової промисловості

5.

швидкі темпи розвитку машинобудування

6.

трудова еміграція за кордон

7.

ослаблення сільської общини внаслідок столипінської аграрної реформи

9. Позначте три ознаки економічного розвитку Західної України на початку ХХ ст.


 1. Найбільшими центрами торгівлі на західноукраїнських землях були міста

А

Львів

Б

Тернопіль

В

Ужгород

Г

Свалява

Д

Чернівці


У завданні 11 - 12 установіть відповідність (логічні пари).

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) складається зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами (або цифрами), до кожного з яких потрібно дібрати один варіант відповіді. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

11. Установіть поняття за його визначенням.

1

суспільна течія, що виникла в 1830-х рр. на Правобережній Україні, основу якої становила молодь з польських і українських спольщених шляхетських родів, яка, усвідомивши свою відповідальність перед народом, зближувалася з ним

А

«москвофіли»

2

суспільна течія, що склалася в середині ХІХ ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті, представники якої виступали за національно-культурну, а згодом і державну єдність із російським народом

Б

«радикали»

3

суспільна течія, що виникла в 1860-х рр. у Галичині, представники якої спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців

В

«хлопомани»

4

суспільна течія, що виникла в 1870-х рр. у Галичині, представники якої прагнули надати українському руху політичного характеру та першими поставили перед собою завдання боротьби за незалежність України

Г

«народовці»Д

«самостійники

12.  Установіть відповідність.

1

відруб

А

виділення селянам землі в одному масиві

2

монополія

Б

зосередження чогось (наприклад, виробництва) в одному місці

3

страйк

В

невеликий населений пункт з господарством на віддалі від сіл

4

хутір

Г

об’єднання підприємств певної галузі чи місцевостіД

одночасна відмова від праці з пред’явленням вимог.

12

А

Б

В

Г

Д

1.


2.


3.


4.
11

А

Б

В

Г

Д

1.


2.


3.


4.

_____________________________________________________________Варіант №2

Завдання 1-6 мають чотири варіанти відповіді,

серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ.

 1. А

  покращення соціально-економічного становища українського селянства.

  Б

  створення великих колективних сільськогосподарсь ких підприємств.

  В

  формування єдиного всеукраїнського сільськогоспо дарського ринку.

  Г

  сприяння еміграції українських селян до Північної Америки.

  Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було

А

Б

В

Г 1. Що мало визначальний вплив на процес створення українських політичних партій в Галичині наприкінці ХІХ ст.?

А

Б

В

Г

А

політизація українського руху в Наддніпрянщині

Б

поширення європейських політичних ідей і доктрин

В

масова еміграція українців до Північної Америки

Г

організаторська діяльність греко-католицької церкви
3. Укажіть спільну рису соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій на початку ХХ ст.

А

Б

В

Г

А

подолання селянського безземелля та малоземелля

Б

початок широкомасштабного залізничного будівництва

В

скасування особистої залежності селян від поміщиків

Г

зростання частки іноземного капіталу в промисловості 1. У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося

А

Б

В

Г

А

відкриття у Львові окремого українського університету.

Б

впровадження загального виборчого права для чоловіків.

В

започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах.

Г

об’єднання Галичини, Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край.
 1. Хто був засновником української організації, згаданої в уривку документа: «…поляки боялися хлопської організації… та ще в таких формах.., які вони вважали на свій виключний привілей.., а найбільше їх дражнила назва «Січ» та назви січової старшини… у цьому вбачалася їм гайдамаччина»?

А

Б

В

Г

А

Д. Донцов

Б

І. Боберський

В

Є. Петрушевич

Г

К. Трильовський

 1. У якому році у Львові створено перший осередок товариства «Просвіта»?

А

Б

В

Г

А

1849 р.

Б

1868 р.

В

1875 р.

Г

1892 р.


Завдання 7—8мають декілька варіантів відповіді,

серед яких треба вибрати ДВІ ПРАВИЛЬНІ.

 1. Які із зазначених нижче фактів біографії належать А. Шептицькому?А

український адвокат, громадський діяч, доктор права, посол до Галицького сейму 10-го скликання.

Б

В Палаті панів промовляв в дні 28 червня 1910 р. та підніс свій авторитетний голос в справі українського університету. Він виказував, що утворення українського університету у Львові уважає справою конче важною і конечною. Се була перша промова Українця в Палаті панів...

В

український  мовознавець і педагог; визначний громадсько-політичний, культурний, економічний діяч Буковини

Г

Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський – предстоятель Української греко-католицької церкви

 1. Українські фізкультурно-спортивні організації називались:А

Союз січей.

Б

Сокіл

В

Січ

Г

Пласт

Завдання 9-10 мають декілька варіантів відповіді,

серед яких треба вибрати ТРИ ПРАВИЛЬНІ.


 1. З перелічених політичних партій на початку 20 ст. на західноукраїнських землях існували:
А

Русько-Українська радикальна партія ( РУРП)

Б

Українська національно-демократична партія (УНДП )

В

Революці́йна украї́нська партія (РУП )

Г

Українська Соціал-Демократична Партія (УСДП)

Д

Украї́нська наро́дна партія (УН П)


 1. Найбільшими центрами торгівлі були міста

А

Львів

Б

Тернопіль

В

Ужгород

Г

Свалява

Д

Чернівці


У завданні 11 - 12 установіть відповідність (логічні пари). Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) складається зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами (або цифрами), до кожного з яких потрібно дібрати один варіант відповіді. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).


 1. Встановіть відповідність між організацією та роком виникнення:


1

Сокіл

А

1900р.

2

Січ

Б

1894р.

3

Український січовий союз

В

1912р.

4

Пласт

Г

1911р.Д

1905р.


 1. Установіть відповідність.


1

відруб

А

виділення селянам землі в одному масиві

2

монополія

Б

зосередження чогось (наприклад, виробництва) в одному місці

3

страйк

В

невеликий населений пункт з господарством на віддалі від сіл

4

хутір

Г

об’єднання підприємств певної галузі чи місцевостіД

одночасна відмова від праці з пред’явленням вимог.


11

А

Б

В

Г

Д

1.


2.


3.


4.


12

А

Б

В

Г

Д

1.


2.


3.


4.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця