Робочий навчально-тематичний план.Музичний інструмент фортепіано

Опис документу:
Робочий план для учня 1 класу фортепіано музичної школи . Мета та завдання освітнього компоненту. Основні методи та форми роботи. Оцінювання. Календарний план на учбовий рік по модулям. Очікувані результати.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Музична школа №1 імені Стефана Вільконського

Навчальний план елементарного підрівня початкової мистецької освіти
Музичний інструмент фортепіано

1 клас

Укладач

Юдіна Ірина Аркадіївна,
викладач по класу фортепіано

м.Чернігів
2019

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета та завдання викладання навчальної дисципліни:
Всебічний розвиток здобувача освіти,його талантів,здібностей,компетентностей відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб.
Метою музичної освіти є формування основ музичної культури здобувачів як невід`ємної частини їхньої духовної культури,комплексу ключових,предметних і меж предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури,а також естетичного досвіду емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.
Ця мета конкретизується в
основних завданнях,спрямованих на формування базових освітніх компетентностей та загальний розвиток здобувача:
1) введення учнів у світ добра і краси,відбитий у музичних творах,засвоєння ними початкових знань про особливості художньо-образної мови музичного мистецтва;
2) розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього світу крізь призму музичного мистецтва,прилучення учнів до животворного джерела людських почуттів і переживань,втілених в музиці;
3) збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів,підведення їх до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва в його найпростіших втіленнях;
4) сприяння розвитку образного мислення,уяви,загально-музичних та фахових здібностей учнів;
5)формування здатності до різних видів активної музично-творчої діяльності,опанування початковими знаннями та навичками;
6) формування естетичних,духовних та моральних якостей творчої особистості;
7) виховання патріотичного духу та бережливого ставлення до мистецької спадщини рідної землі;
8) формування та розвиток піаністичних навичок,опанування різних форм і методів індивідуальної самостійної роботи;
9)формування інтересу та потреби у здобувача в постійному розширенні культурного світогляду та вишуканого музичного смаку за допомогою кращих зразків класичної,народної та сучасної музики;
10) накопичення виконавського репертуару.


План побудовано із врахуванням таких принципів:
дитиноцентрованості і природо-відповідності,адаптації до індивідуальних особливостей,інтелектуальних і фізичних можливостей,потреб та інтересів учнів; доступності,поступовості і перспективності навчання;
узгодження цілей,змісту і очікуваних результатів навчання.


Зміст навчального плану 1 класу фортепіано має потенціал для формування у здобувачів таких ключових
компетентностей:
1. Загальна інтегрована компетентність, що передбачає здатність до самостійного опанування нескладного матеріалу,учень виконує твори з навчальної програми на достатньо високому виконавському рівні,застосовує елементарні теоретичні знання,демонструє стійкий інтерес до музичного мистецтва.
2. Загальна мистецька компетентність, спрямована на володіння здобувачем базових понять з мистецтва, його видів та жанрів,національних традицій та розмаїття,уміння висловлювати свої думки, образно мислити, співпрацювати з викладачем.
3. Музично-теоретична компетентність , що передбачає оволодіння теоретичними основами,формування термінологічного словника учня,поняття про засоби музичної виразності,намагання підбору
на слух простих мелодій.
4. Музично-виконавська компетентність, яка передбачає формування індивідуальних виконавських якостей,розвиток технічних можливостей виконавського апарату та високої сценічної культури в обраному виді мистецтва,психологічна готовність до публічного демонстрування своїх досягнень.
5. Компетентність колективної взаємодії в мистецтві,що передбачає на початковому рівні здатність грати в дуеті з викладачем та співати в хорі.
6. Художнє уявлення,уміння висловити свою думку щодо настрою музичного твору,його «персонажів» та «подій»,знайти жанрові признаки танцю,маршу,пісні.

Рекомендований вік здобувача освіти для початку навчання за даним планом 6-7 років. Тривалість опанування навчального плану визначається індивідуальним темпом набуття відповідних компетентностей, передбачених програмою. Навчальні досягнення здобувачів першого-другого років навчання підлягають вербальному оцінюванню з акцентуванням на сильних сторонах з метою формування впевненості в своїх можливостях,адаптування освітнього процесу до здатностей дитини,визначення будь якого успіху та досягнення на кожному етапі навчання,стимулювання бажання вчитися.


Для оцінювання пропонується 4-рівнева система оцінювання:
-«має значні успіхи»
-«демонструє помітний прогрес»
«досягає результат за допомогою вчителя»
«ще потребує уваги і допомоги»


Форми організації освітнього процесу:
1)Основна форма проведення занять-індивідуальний урок;
2)Інтегрований урок-засвоєння нових знань, контроль та корекція з використанням наочності(ілюстрації,відеозаписи,дидактичні ігри);
3)Нестандартний урок: урок-гра,урок-екскурсія,урок-віртуальна подорож,урок-концерт,урок-конкурс,урок-квест із застосуванням цікавих творчо-пошукових технологій;
4)Чергування різних видів діяльності: інтелектуальноі,комунікативної,вокально-виконавської,інструментально-виконавської,пластично-рухової;
5)Відвідування концертів видатних виконавців,музичних спектаклів,перегляд музичних дитячих програм в позаурочний час
В основу структури планування
покладені різні грані музики як єдиного цілого. План має тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів (сприймання музики, виконання вправ та творів, засвоєння необхідних піаністичних навичок, музичних понять і термінів, ритмічна й пластична імпровізація, тощо) на одному уроці.
Процес навчання творчий та динамічний,потребуючий від педагогічного працівника певної винахідливості,імпровізації та гнучкості.


Методи навчання:
1)Вербальне спілкування (бесіди,роз`яснення)
2)Наочно-слуховий (показ з демонструванням піаністичних прийомів,спостереження,слухання музики)
3)Емоційний (використання асоціацій,образних порівнянь)
4)Практичний ( робота над вправами за інструментом і без інструменту,читання з аркушу,виконання творів).

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Елементарний підрівень
1клас

Навчальні модулі

Зміст навчання

Середня кількість годин

Результати навчання

Навчальний модуль 1

Ознайомлення з інструментами

піаніно і рояль та їх будовами.
Музичні та шумові звуки,виникнення звуку.Довгий та короткий звук.
Знайомство з регістрами,октавами,гра «Схованки».
Будова руки,гра «Гойдалки»,»Вітання».
Формування невимушеної прямої посадки за інструментом,активного м
язового тонусу,координованих рухів рук та пальців,відчуття клавіатури.

Ігри »Краплинки»,»Сніжинки»,»М`ячик»,

»Краб»,»Калачики»,»Ліфт» на розвиток рухливості кисті.
Знайомство з первинними жанрами-пісня,танець,марш.
Накопичення слухового багажу-слухання творів у виконанні педагога. Порівняння творів контрастних за характером та жанром.
Поняття ритму,ритмичні ігри-лічилки,поспівки.

Використання
дитячих шумових та ударних інструментів.
Перші доторки до клавіш,формування первинних уявлень про основні засоби звуковидобування, початкові вправи
non legato, legato,staccato.
Формування навички розташування пальців на клавішах.

Формування первинних аплікатурних навичок.

Гра в ансамблі з педагогом-обов’язковий компонент донотного періода навчання,який активізує сприйняття музичних образів,музичної мови та засобів музичної виразності.

В роботі використовується збірка Олени Плахцінської «Перші кроки маленького піаніста» вид.»Навчальна книга-Богдан» 2016-76с.

7
(резервна
1 година)

Здобувач освіти(учень) вміє слухати гру викладача,реагувати на настрій музики пластично-ритмічними рухами,

виконує підготовчі вправи для організації первинних ігрових рухів,

вміє простукати заданий ритм,відтворює голосом почуту мелодію,вміє повторити за викладачем п’єси з простим ритмічним малюнком,

має первинні уявлення про основні способи звуковидобування,
про слуховий контроль при грі в дуеті з викладачем

та має
чітке розуміння,що не можна грати на краю клавіш.

Навчальний модуль 2

Подальше стимулювання пізнавального інтересу,що забезпечує оволодіння основними поняттями гри на інструменті,музичної грамоти та загальними знаннями музичної культури.
Ознайомлення з основами музичної грамоти:розташування нот в скрипковому ключі на лінійках,між лінійками,над/під лінійками та на додаткових лінійках,
тривалість звуків та пауз,
поняття про розмір,такт,метр,сильну та слабку долі.
Поняття про знаки альтерації-діез,бемоль,бекар.
Поняття про лігу,репризу та фермату.
Первинні навички читання з аркушу.
Гра по нотам 3-м пальцем,потім 2-м,3-м,4-м пальцями
non legato.
Гра усіма пальцями.
Штрих
legato. Короткі ліги,опора на перший звук.
Штрих
staccato.
Формування навички вірної аплікатури. Подальше формування та вдосконалення основних прийомів звуковидобування та інтересу до підбору на слух.
В роботі використовується збірка: О.Геталова, И.Визная «В музыку с радостью»,изд.»Композитор,Санкт-Петербург» 2006-176с.

розділ I,частина I-V

7
(резервна
1 година)

Учень знає розташування нот в скрипковому ключі,розрізняє тривалість звуків,пауз
(цілу,половинну,четвертну,восьму),має уявлення про такт,розмір,метр

Вміє описати враження після
прослуховування творів різних жанрів та характеру,
висловлює бажання підібрати на слух знайому мелодію,яка складається з 2-3 нот.

Навчальний модуль 3

Продовження роботи над вірною та вільною організацією ігрового апарату,розвитком музичного слуху, пам’яті та почуття ритму.
Прищеплення навичок самостійності,свідомого відношення до занять та навичок слухового контролю.
Закріплення навичок читання нот

з аркушу в скрипковому ключі.
Вивчення розташування нот в басовому ключі.
Поняття про лад,тональність,
вивчення інтервалів:прима,секунда,терція,
кварта,квінта.
Довгі ліги. Поєднання різних штрихів.
Вивчення творів по черзі кожною рукою та нескладних творів двома руками.
Початкові знання про інтонування,як основу музичної думки(початок фрази,речення,кульмінація,закінчення)Подальше формування навички грати в дуеті з педагогом.
Збірки: О.Геталова
«В музыку с радостью»,частина VI
Б.Милич «Маленькому піаністу»,Музична Україна,1981

8

Учень вміє грати твори різними штрихами по черзі кожною рукою та двома руками нескладні твори.
Намагається ставити пальці біля чорних клавіш,
контролювати свої дії:сидіти рівно за інструментом,грати зібраними пальцями,дивитись в ноти.
Намагатись грати виразно,усвідомлюючи поняття про фразировку. Вміє сконцентрувати увагу на поставленій задачі.

Навчальний модуль 4

Закріплення придбаних піаністичних
навичок та теоретичного матеріалу.
Вміння прочитати з аркушу нескладні твори,вміння застосувати всі знання
при розборі нового твору.
Поняття про мелодію,акомпанемент.

Динамічні відтінки f,p,ff,pp,mf,
mf,crescendo,diminuendo.
Вміння розрізняти пісенні,танцювальні та маршеві твори,
вміння розрізняти темпи (швидко та повільно),характери творів.
Вивчення творів напам’ять.
Підготовка до академічного концерту.
Збірка О.Геталової «В муз
ыку с радостью»,
М.Белованова «Музыкальный учебник для детей»,
Е.Тургенєва,О.Малюков «Я играю с педагогом»,вид.»Фенікс»,2005

7
(резервна
1 година)

На кінець року учень знає клавіатуру,нотний стан,ноти в скрипковому та басовому ключі,інтервали прима,секунда,
терція,кварта,квінта,
тривалість нот та пауз,динамічні
відтінки,знаки альтерації,штрихи,
володіє первинними навичками звуковидобування,
намагається підбирати на слух
знайомі мелодіі.


Очікувані результати навчання здобувача на кінець 1 класу:

Учень знає ноти в скрипковому і басовому ключі,тривалість нот та пауз,знаки альтерації,інтервали,динамічні відтінки,штрихи,аплікатуру,

розрізняє жанри та характери творів,самостійно читає з аркушу прості твори,осмислено та емоційно виконує вивчені твори,намагається працювати над окремими деталями,концентрувати увагу на виконуваній задачі,відпрацьовує на уроці поставлені викладачем завдання шляхом багатократних повторень. Усвідомлює потребу закріплення матеріалу вдома. За допомогою батьків планує щоденні домашні заняття.

Репертуар для слухання:
П.Чайковський «Дитячий альбом»,»Танець маленьких лебедів»;
В.Косенко «Дощик», «Вальс»,»Скерцино»,
«Старовинний танець»,»Гумореска»;
Л.Ревуцький «Колискова»,»Веснянка»;
Ю.Щуровський «Танець»,»Скерцо»,»Шарманка»;
Р.Шуман «Марш»(Альбом для юношества);

В.А.Моцарт Менует До мажор;
М.Глинка «Полька»,»Марш Чорномора»;
Л.Бетховен «Бабак»,»Екосез»;
Й.С.Бах «Менует»,»Полонез»,»Волинка»(Нотний зошит А.М.Бах)

Використана література:
І.М.Рябов,О.М.Мурзіна «Виховання та навчання в ДМШ.Фортепіано 1 клас»
вид.»Музична Україна»,1988,45с
А.Алексеєв «Методика навчання гри на фортепіано»,вид.»Музика»,1982
А.Д.Артоболевская «Первая встреча с музыкой» вид.»Советский композитор»1987,101с
Л.А.Баренбойм «Путь к музыке.Книжка с нотами для начинающих обучаться игре на фортепиано», вид. «Радянський композитор»1988,168с.
С.А.Барсукова «Азбука игры на фортепиано»,вид.»Фенікс»2004,128с.
Н.Н.Горошко «Муз
ыкальная азбука для самых маленьких», вид.»Фенікс» 2007,178с.
Б.А.Поливода ,В.Е.Сластененко «Школа игры на фортепиано» 2009,136с.
А.А.Шмитд-Шкловская «О воспитании пианистических навыков» вид.»Музика»1985,69с.
М.Н.Белованова «Уроки муз
ыки для детей. Донотный период.Нотная грамота»,вид.»Фенікс» 2013,155с.


Література для батьків:
Ф.Я.Розинер «Ваши дети,
вы и музыка»,изд.»Знание»1973,96с.

М.Казиник «Погружение в музыку»,изд. АСТ 2016,304с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»