• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Німецька мова
 • Робоча програма з предмету «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки «02 Культура і мистецтво» 024 «Хореографія» Спеціалізація: «Народна хореографія», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Робоча програма з предмету «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки «02 Культура і мистецтво» 024 «Хореографія» Спеціалізація: «Народна хореографія», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Опис документу:
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» призначена для немовних спеціальностей ВНЗ I-II рівня акредитацій, які продовжують вивчення німецької мови, розпочате у школі. Програма розрахована на 195 годин на 3-4 курсах.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Комунальний заклад

«Мелітопольське училище культури»

Запорізької обласної ради

Предметно-циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

«Затверджую»

заступник директора

з навчальної роботи

Шпиченко М.І.

_________________

«___» ______ 2018 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«Німецька мова за професійним спрямуванням»

нормативної навчальної дисципліни

підготовки молодшого спеціаліста

галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

024 «Хореографія»

Спеціалізація: «Народна хореографія»

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Мелітополь, 2018

Робоча програма з предмету «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки «02 Культура і мистецтво» 024 «Хореографія» Спеціалізація: «Народна хореографія», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

РОЗРОБНИК: викладач Капріор Н.Г. кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист».

Робоча програма затверджена на засіданні ПЦК соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № ___ від «___» ____________ 2018 року

Голова ПЦК ___________________

(Медведєва Л.Й.)

Схвалено методичною радою вищого навчального закладу за напрямом підготовки «02 Культура і мистецтво» спеціальності: 024 «Хореографія», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Протокол № ____ від «___» __________ 2018 року

Голова ______________ ( _______________ )

(підпис) (прізвище та ініціали)

Опис навчальної дисципліни

Курс

підготовки молодших спеціалістів

Галузь, напрям. спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість

національних кредитів

6,5

Галузь знань:

02 Культура і мистецтво

Спеціальність:

024 «Хореографія», 023 «Образотворче мистецтво, декоратив-не мистецтво, реставрація».

Обов’язкова дисципліна

Кількість

залікових

кредитів

5 сем

2

Спеціалізація:

- Народна хореографія;

- Образотворче мистецтво, декоратив-не мистецтво, реставрація;

Лекції

(теоретична підготовка)

_____

6

сем

2

7 сем

1.5

8 сем

1

Освітньо –

кваліфікаційний

рівень:

молодший спеціаліст

Практичні заняття

5 сем.

32

Змістових

модулів

5 сем.

3

6 сем.

3

6 сем.

42

7 сем.

2

7 сем

32

8 сем.

3

8 сем.

28

Кількість годин

5 сем

60

Самостійна робота

5 сем.

28

6 сем.

18

7 сем

13

8 сем.

2

6 сем

60

Вид

контролю

5 сем.

-

7 сем.

45

6 сем.

іспит

7 сем.

-

8 сем.

30

8 сем.

-

Загальна кількість годин

195

Практичні

заняття (заочна форма навчання)

5 сем.

10

Денна форма навчання

6 сем.

8

7 сем.

4

22

Заочна форма навчання

8 сем.

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45,5%

Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» призначена для немовних спеціальностей ВНЗ I-II рівня акредитацій, які продовжують вивчення німецької мови, розпочате у школі.

Програма розрахована на 195 годин на 3-4 курсах. Розподіл годин по семестрам має такий вигляд:

Денна форма навчання

Загальна кількість - 195 години

3 курс 1 семестр 3 курс 2 семестр 4 курс 1 семестр 60 год. 60год. 45 год.

4 курс 2 семестр

30 год.

Заочна форма навчання

Загальна кількість – 22 годин

3 курс 1 семестр 3 курс 2 семестр 4 курс 1 семестр

10 год. 8 год. 4 год.

У процесі навчання іноземної мови необхідно виходити з таких положень:

- усне мовлення, читання, переклад – види мовленнєвої діяльності, які є метою і засобом навчання іноземної мови; переклад крім того, є одним з засобів контролю розуміння прочитаного;

- фонетика, лексика, граматика постають як новий матеріал, під час роботи з яким, у студентів формуються мовленнєві навички і вміння, до того ж відбувається закріплення мовленнєвого матеріалу, набутого раніше.

При організації процесу навчання німецької мови важливо враховувати, що: навчання всім видам мовленнєвої діяльності ведеться комплексно; формування навику вимови проходить у тісній єдності з оволодінням граматичними моделями, навичками усного мовлення та читання протягом всього курсу навчання; оволодіння лексичним матеріалом відбувається у роботі над текстом підручників, газет, літератури за фахом; виконання окремих видів роботи та ряду тренувальних вправ (фонетичних, лексичних, граматичних) переноситься на самостійне опрацьовування, щоб висвободити час на заняттях для розвитку мовленнєвих навичок.

Мета курсу:

-    практична: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної,соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

-  освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-   пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-   розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-   соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-   соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Завдання курсу: навчити читанню, письму ,перекладу текстів за фахом а, також, будувати власні усні та письмові висловлювання німецькою мовою. Надати знання з фонетики, граматики, елементів словотвору, синтаксису.

На кінець 4 курсу студент повинен:

 1. інтонаційно правильно оформлювати розповідні, питальні, спонукальні речення за допомогою пауз, фразового наголосу, руху основного тону, методичних завершень, ритмічних груп, темпу;

 2. уміти вести бесіду (задавати питання, відповідати на питання коротко та розгорнуто). Робити повідомлення на базі активно вивченої лексики (обсяг повідомлення 15-20 речень);

3) уміти, як при зоровому сприйнятті, так і на слух, розуміти текст, що містить у собі активно засвоєний лексичний та граматичний матеріал .

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

1

Кількість годин

денна форма

навчання

заочна форма навчання

усього

прак

тичні

сам.

роб.

усьо

го

прак

тичні

2

3

4

5

6

3 курс 5 СЕМЕСТР

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Kultur und Kunst.

Тема 1. Вступний курс. Введення лексики.

2

2

-

-

-

Тема 2. Культура і мистецтво. Театральний ландшафт Німеччини.

4

2

2

-

-

Тема 3. Планування відвідувань театру ( концерту ).

2

2

-

2

2

Тема 4. Заказ білетів у театральній касі або по телефону. Präteritum.

4

2

2

-

-

Тема 5. В театрі. Враження та думки. Präteritum.

4

2

2

2

2

Тема 6. Кіно. Про кіно та кінофільми. Кіноцентри „Мульти-плекс”.

4

2

2

2

2

Тема 7. Музика. Музика як хобі. Ми йдемо на концерт.

4

2

2

-

-

Тема 8. Опера. Оркестри.

4

2

2

-

-

Тема 9. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 4:

30

18

12

6

6

Змістовий модуль 2. Museum.

Тема 10. Музеї. Відвідування музеїв. Німецькі музеї. Трохи з історії.

6

2

4

2

2

Тема 11. Архітектура. Історія та види архітектури. Архітектурні стилі античності.

6

2

4

2

2

Тема 12. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 5:

14

6

8

4

4

Змістовий модуль 3. Architektur.

Тема 13. Готика. Ренесанс. Бароко. Рококо. Від класицизму до сучасності. Plusquamperfekt.

6

2

4

-

-

Тема 14. Прикладне мистецтво. Епохи, стилі та величні імена. Німецький живопис ХХ століття.

6

2

4

-

-

Тема 15. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Тема 16. Підсумковий тест.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 6:

16

8

8

10

10

Усього годин у 5 семестрі:

60

32

28

10

10

3 курс 6 СЕМЕСТР

Модуль 2

Змістовий модуль 4.

Тема 1. Мої зимові канікули. Мої найкращі дні.

2

2

-

-

-

Тема 2. Зимові свята в Німеччині та в Україні. Свято Різдва в Німеччині. Зворотні дієслова з прийменниками.

4

2

2

2

2

Тема 3. Новий рік в Україні та Німеччині. Прийменник `einander´.

2

2

-

-

-

Тема 4. Свято Великодня в Німеччині та в Україні. Підрядні речення причини, часу.

4

2

2

-

-

Тема 5. Свято Масниці. Сумні та радісні події. День народження. Подарунки. Haben, sein + Infinitiv.

4

2

2

-

-

Тема 6. Загальні свята в Німеччині та в Україні.

2

2

-

-

-

Тема 7. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 4:

20

14

6

2

2

Змістовий модуль 5.

Тема 8. Видатний композитор України: М.В.Лисенко. Imperfekt.

2

2

-

-

-

Тема 9. Видатні композитори Німеччини: Р.Вагнер та С.Бах.

4

2

2

-

-

Тема 10. Видатний австрійський композитор: Й.Штраус.

2

2

-

-

-

Тема 11. Видатний австрійський композитор: В.А.Моцарт.

4

2

2

-

-

Тема 12. Видатний композитор Німеччини: Л.Бетховен.

4

2

2

-

-

Тема 13. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 5:

18

12

6

-

-

Змістовий модуль 6. Tanz.

Тема 14. Танець як вид мистецтва. Історія танцю. Танець в епоху Ренесансу. Präteritum.

4

2

2

2

2

Тема 15. Форми танцю. Präteritum. Музика і танець. Одяг. Показ танцю. Техніка танцю.

2

2

-

-

-

Тема 16. Викладач танцю. Відомі хореографи. Школа танцю.

4

2

2

2

2

Тема 17. Танець як вид спорту. Танець як виховання. Artikel.

2

2

-

Тема 18. Спорт в Німеччині. Види спорту. Спортивні змагання.

4

2

2

2

2

Тема 19. Легка атлетика. Спортивна гімнастика. Художня гімнастика.

2

2

-

-

-

Тема 20. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Тема 21. Підсумковий тест.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 6:

22

16

6

6

6

Усього годин у 6 семестрі:

60

42

18

8

8

4 курс 7 СЕМЕСТР

Модуль 3

Змістовий модуль 7. Massenmedien und Telekommunikationsmittel.

Тема 1. Радіо-та телебачення в Німеччині.

2

2

-

2

2

Тема 2. Преса. Німецька пошта.

2

2

-

-

-

Тема 3. Телефон в Німеччині. Телефоні розмови. Привітання та представлення абонента. Займенник - `es `.

2

2

-

-

-

Тема 4. Персональний комп’ютер та інтернет.

4

2

2

-

-

Тема 5. Транспорт в Німеччині. Авто. Знаки дорожнього руху. В авто майстерні.

4

2

2

-

-

Тема 6. Мандрівка поїздом. На вокзалі та в поїзді.

2

2

-

-

-

Тема 7. Заказ білету на літак. В аеропорту та літаку. Прикордонні та таможні формальності. Судноплавство.

4

2

2

-

-

Тема 8. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 10:

22

16

6

2

2

Змістовий модуль 8. Einkäufe machen.

Тема 9. Покупки та послуги. В магазині одягу та взуття. Plusquamperfekt.

4

2

2

2

2

Тема 10. Подарунки. Купувати, робити та дарувати подарунки.

2

2

-

-

-

Тема 11. Відвідування перукарні (дамські та чоловічі салони).У косметолога.

2

2

-

-

-

Тема 12. Продукти харчування. Спеціалізовані магазини. Modalverben.

2

2

-

-

-

Тема 13. Звички та культура харчування. Кулінарне мистецтво. Німецька кухня.

4

2

2

-

-

Тема 14. Медичне забезпечення. Відвідування лікаря. Префікси дієслів.

5

2

3

-

-

Тема 15. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Тема 16. Підсумковий тест.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 11:

23

16

7

4

4

Усього годин у 7 семестрі:

45

32

13

4

4

4 курс 8 СЕМЕСТР

Модуль 4

Змістовий модуль 9. Fremdsprachen und berühmte Leute.

Тема 1. Використання нім. мови в професійному житті людини.

2

2

-

-

-

Тема 2. Німецька мова в інших країнах світу. Порядок слів у реченні.

2

2

-

-

-

Тема 3. Викладання німецької мови. Викладач іноземної мови.

2

2

-

-

-

Тема 4. Всесвітньо відомі художники України: І.Є.Репін та К.Білокур; Німеччини: Г.Ціллє та А.Дюрер. Präsens.

2

2

-

-

-

Тема 5. Відомий український конструктор – С.Корольов та вчений Є.Патон. Відомі німецькі вчені: В.К.Рентген та математик Гаусс. Futurum.

2

2

-

-

-

Тема 6. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 9:

12

12

-

-

-

Змістовий модуль 10. Verkehr.

Тема 7. Транспорт в Німеччині. Авто. Знаки дорожнього руху. В авто майстерні.

2

2

-

-

-

Тема 8. Мандрівка поїздом. На вокзалі та в поїзді.

2

2

-

-

-

Тема 9. Заказ білету на літак. В аеропорту та літаку. Прикордонні та таможні формальності. Судноплавство.

2

2

-

-

-

Тема 10. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 10:

8

8

-

-

-

Змістовий модуль 11. Reisen und Wandern.

Тема 11. Мандрівки. Підготовка до мандрівок. Готелі в Німеччині. Заказ номерів. Діалоги з адміністратором. На курорті.

2

2

-

-

-

Тема 12. Туристичні походи. Відпустка у кемпінгу. Відпустка на морі. Підводне плавання. Екстремальні види відпустки. Відпустка взимку.

4

2

2

-

-

Тема 13. Модульна контрольна робота.

2

2

-

-

-

Тема 14. Підсумковий тест.

2

2

-

-

-

Разом за змістовним модулем 11:

10

8

2

-

-

Усього годин у 8 семестрі:

30

28

2

-

-

Усього годин за весь курс навчання:

195

134

61

22

22

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Культура і мистецтво. Театральний ландшафт Німеччини.

2

2

Заказ білетів у театральній касі або по телефону. Präteritum.

2

3

В театрі. Враження та думки. Präteritum.

2

4

Кіно. Про кіно та кінофільми. Кіноцентри „Мульти-плекс”.

5

Музика. Музика як хобі. Ми йдемо на концерт.

2

6

Опера. Оркестри.

2

7

Музеї. Відвідування музеїв. Німецькі музеї. Трохи з історії.

4

8

Архітектура. Історія та види архітектури. Архітектурні стилі античності.

4

9

Готика. Ренесанс. Бароко. Рококо. Від класицизму до сучасності. Plusquamperfekt.

4

10

Прикладне мистецтво. Епохи, стилі та величні імена. Німецький живопис ХХ століття.

4

11

Зимові свята в Німеччині та в Україні. Свято Різдва в Німеччині. Зворотні дієслова з прийменниками.

2

12

Свято Великодня в Німеччині та в Україні. Підрядні речення причини, часу.

2

13

Свято Масниці. Сумні та радісні події. День народження. Подарунки. Haben, sein + Infinitiv.

2

14

Видатні композитори Німеччини: Р.Вагнер та С.Бах.

2

15

Видатний австрійський композитор: В.А.Моцарт.

2

16

Видатний композитор Німеччини: Л.Бетховен.

2

17

Танець як вид мистецтва. Історія танцю. Танець в епоху Ренесансу. Präteritum.

2

18

Викладач танцю. Відомі хореографи. Школа танцю.

2

19

Спорт в Німеччині. Види спорту. Спортивні змагання.

2

20

Персональний комп’ютер та інтернет.

2

21

Транспорт в Німеччині. Авто. Знаки дорожнього руху. В авто майстерні.

2

22

Заказ білету на літак. В аеропорту та літаку. Прикордонні та таможні формальності. Судноплавство.

2

23

Покупки та послуги. В магазині одягу та взуття. Plusquamperfekt.

2

24

Звички та культура харчування. Кулінарне мистецтво. Німецька кухня.

2

25

Медичне забезпечення. Відвідування лікаря. Префікси дієслів.

3

26

Туристичні походи. Відпустка у кемпінгу. Відпустка на морі. Підводне плавання. Екстремальні види відпустки. Відпустка взимку.

2

Методи навчання

Методи навчання іноземних мов можна ділити на різні способи. Відповідно до критеріїв діапазону і корисності вирізняють методи традиційні і альтернативні. Перші вважаються більш універсальними і частіше використовуються на практиці, другі адресовані конкретній аудиторії слухачів і можливі до використання в специфічних умовах.

Вважається, що найкращі рішення передової практики в методиці та методології вивчення іноземної мови це ті, які виявляються найбільш результативними в досягнені цілей, поставлених на основі аналізу індивідуальних потреб студентів в конкретній соціальній ситуації. Результативність методів залежить від мотивації і характеристики даної групи студентів, а також від поточних технічних і кадрових можливостей.

Традиційні методи.

- Безпосередній/прямий метод

- Граматично-перекладний метод

- Аудіо-лінгвальний метод

- Когнітивний метод

Альтернативні методи

 • Метод повної фізичної реакції

 • Ситуативний метод

Комунікативний підхід

Практичні заняття проводяться згідно основним методичним етапам:

 1. Презентація іншомовного матеріалу.

 2. Тренування.

 3. Практичне застосування засвоєного матеріалу.

Методи контролю

Поточний контроль здійснюється викладачем у формі усного опитування, контрольних робіт, тестів, граматичних та лексичних завдань для перевірки засвоєння матеріалу студентами і отримання певної кількості балів.

Модульний контроль - це контроль знань та вмінь студентів після вивчення певного модуля. Він проводиться шляхом виконання модульної контрольної роботи у формі тестових завдань тощо.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку. За результатами семестрового контролю здійснюється допуск до продовження навчання у наступному семестрі.

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту за програмою підготовки молодшого спеціаліста.

Розподіл балів, які отримують студенти

V семестр

Поточне тестування та самостійна робота

 

 

Змістовий модуль

1

Змістовий модуль

2

Змістовий модуль

3

Підсум-

ковий тест

Сума

МКР - 15б.

5б.- середн. бал

5б. – сам. роб.

МКР - 15б.

5б.- середн. бал

5б. – сам. роб.

МКР - 15б.

5б. - середн. бал

5б. – сам. роб.

25б.

100б.

25б.

25б.

25б.

VI семестр

Поточне тестування та самостійна робота

 

 

Змістовий модуль

4

Змістовий модуль

5

Змістовий модуль

6

Підсум-

ковий тест

Сума

МКР - 15б.

5б.- середн. бал

5б. – сам. роб.

МКР - 15б.

5б.- середн. бал

5б. – сам. роб.

МКР - 15б.

5б. - середн. бал

5б. – сам. роб.

25б.

100б.

25б.

25б.

25б.

VII семестр

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль

7

Змістовий модуль

8

30б.

100б.

МКР – 25б.

5б. – сам.роб.

5б. – середн. бал

МКР – 25б.

5б. – сам.роб.

5б. – середн. бал

35б.

35б.

VIIІ семестр

Поточне тестування та самостійна робота

 

 

Змістовий модуль

9

Змістовий модуль

10

Змістовий модуль

11

Підсум-

ковий тест

Сума

МКР - 15б.

5б.- середн. бал

5б. – сам. роб.

МКР - 15б.

5б.- середн. бал

5б. – сам. роб.

МКР - 15б.

5б. - середн. бал

5б. – сам. роб.

25б.

100б.

25б.

25б.

25б.

Примітка: За кожний змістовний модуль студент отримує максимум:

 • 25 балів (5,6,8 семестри), з яких: 15 б. – модульна контрольна робота, 5 б. – середній бал, 5 б. – самостійна робота студента.

 • 35 балів (7 семестр), з яких: 25 б. – модульна контрольна робота, 5 б. – середній бал, 5 б. – самостійна робота студента.

Наприкінці семестру студенти виконують підсумковий тест, який оцінюється у 25 балів (5,6,8 семестри), та 30 балів (7 семестр). За пропуск одного заняття без поважної причини від загальної суми балів відраховується один бал відповідно. Загальна максимальна кількість балів отриманих студентом за семестр – 100. Семестрова оцінка виставляється за шкалою оцінювання ECTS.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з урахуванням

національної шкали EKTS

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, які побудовані таким чином, що певний рівень навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, навички та вміння опановані студентами повністю.

Рівні навчальних

досягнень

Національна

шкала

Шкала EKTS

Шкала оцінювання навчальних досягнень

Теоретична підготовка

Практична підготовка

Студент

2…5

1…100

F…A

початковий

2

незадовільно

0134

F

Студент не володіє матеріалом

- виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача

- виконує фрагменти завдання з постійною допомогою викладача

3559

FX

Має фрагментарні знання (менше половини)при незначному загальному обсязі навчального матеріалу;відсутні сформовані навички та уміння; під час відповіді допускаються суттєві помилки.

- планує та виконує частину завдання з допомогою викладача

- виконуючи практичні завдання припускається помилок, які не може самостійно виправити.

середній

3

задовільно

60…74

DE

Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно,на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу.

- має елементарні навички виконання завдання

достатній

4

добре

75…89

BC

Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.

- вміє за зразком виконати практичні завдання, передбачені програмою.

- самостійно виконує завдання

- може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання;

- має стійкі навички виконання завдання

високий

5

відмінно

90…100

A

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні й колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

- може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінювати результати власної практичної діяльності.

- вміє виконувати завдання не передбачені навчальною програмою

- вміє вільно використовувати знання для роз”вязання поставлених перед ним завдань;

- має стійка навички у нестандартних ситуаціях.

Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни включає: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні програми викладання німецької мови для професійного спілкування; підручники, навчальні посібники, інструктивно-методичні матеріали до практичних занять; контрольні завдання; текстові та електронні варіанти тестів для поточного та підсумкового тестування; методичні матеріали з питань самостійного опрацювання фахової літератури.

Рекомендована література

Основна

 1. Носков С.А. Немецкий язык: для средних специальных учебных заведений. – 9-е изд., - Мн.: Выш.шк.; 2008. – 384 с.

 2. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. Учебник нем.яз. М.: 2005 г. – 305 с.

 3. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. К.: Інститут системних досліджень освіти України. – 2003 р.

 4. Басай Н.П. Підручник для 10 кл. Нім.мова, К.: «Освіта», 2006 р.

 5. Бим И.А., Пассов Е.И. Нем.яз. Книга для чтения. М.: - 2004 г.

Додаткова

 1. Тестові завдання для перевірки знань. Міністерство освіти України. К.: «Проза», 2003 р.

 2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс нем.яз., К.: «Логос», - 2007 г.

 3. Німеччина про себе. Видано на замовлення Установи з питань преси та інформаційного федерального уряду Німеччини. Hamburg. – 2001 р.

 4. Meese Herrad. Радіокурс нім.мови. Deutsch – warum nicht? - ФРН.

 5. Grundkurs. Deutsch für Erwachsene. Hallo, Nachbarn! Band 3, Goethe-Institut.

 6. Brückenkurs. Deutsch für die Mittelstufe, Hueber. Goethe-Institut.

 7. Hauptkurs. Deutsch für die Mittelstufe, Hueber. Goethe-Institut.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.osvita.com.ua/

 2. http://megaresheba.ru/publ/nemeckiy/nemeckiy/6

 3. http://www.de-online.ru/index/temy_i_topiki_na_nemeckom_jazyke/0-283

 4. http://www.de-online.ru/index/grammatika/0-7

 5. http://www.drofa.ru/files/presentations/visual/Contents/Language/02_Lang_Deutch/021_Deutch_Gramm/Deutch_Gramm.htm

 6. http://www.de-online.ru/index/testy_po_nemeckomu_jazyku/0-309

 7. http://ru.osvita.ua/test/training/5194/

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
7
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!