Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Робоча програма з дисципліни Технологія виробництва продукції рослинництва

Біологія

Для кого: 11 Клас, Дорослі

18.10.2021

49

1

0

Опис документу:

Ця робоча програма створена для проведення навчальних занять в аудиторії та самостійного навчання студентів. Призначена для роботи зі студентами спеціальності - фаховий молодший бакалавр з агрономії, напрямку 201 Агрономія

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Форма №Н-3.04

Відокремлений структурний підрозділ «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»


Циклова комісія агрономічних дисциплін
«Затверджую»


Т.в.о.заступника директора з навчально-методичноїроботи ______________/О.А.Білан_/

«____»__________2021 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Технологія виробництва продукції рослинництва»галузь знань0901 «Сільське господарство та лісництво»


спеціальність 201 «Агрономія»


відділення «Аграрний бізнес»

2021 р.
Робоча програма з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» для студентів за напрямком підготовки 0901 «Сільське господарство та лісництво», спеціальність 201 «Агрономія»

«___» ___________ 2021 року


Розробник: Григорян Л.В. – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Робоча програма затверджена на засіданні циклової (предметної) комісії агрономічних дисциплін


Протокол від “ 30 ”серпня 2021 року № ___1__


Голова циклової комісії _____________(_Григорян Л.В.____)


«30» серпня 2021 рокуСхвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 201 «Агрономія»

Протокол від «__30__» _серпня_ 2021 року №_____

«____» ____________ 2021 року


Голова ______________Білан о.А. • 1 Опис навчальної дисципліни


Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість кредитів –4,5

ECTS–6,75

Галузь знань

0901 «Сільське господарство та лісництво»

(шифр і назва)

Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки 201

(шифр і назва)

Змістових модулів -9

Спеціальність (професійне спрямування):

201

Агрономія

Рік підготовки:

2021-22


Семестр

Загальна кількість годин - 135

7,8


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних:

7 семестр–2,

8 семестр – 4; самостійної роботи студента - 3

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

«Молодший спеціаліст»

32 год.


Практичні, семінарські

48год.


Лабораторні

30- год.


Самостійна робота

25 год.


Вид контролю:залік, екзамен 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення різноманітних форм польових культур, їхніх ботанічних і біологічних особливостей, закономірнос­тей росту і розвитку, структури та програмування врожаю, стандартизації про­дукції рослинництва, а також набуття професійних умінь і навичок з розробки агротехнічних прийомів вирощування високих і стійких урожаїв за найменших затрат праці і матеріальних ресурсів.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Технологія виробництва продукції рослинництва” є засвоєння технологій вирощування сільськогоспо­дарських культур та освоєння інтенсивних, індустріальних, ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій для одержання стабільних високих урожаїв.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • загальну характеристику культур, біологічні й морфологічні особливості;

 • закономірності формування врожаю, розв’язання екологічних проблем у рослинництві, агротехнічні вимоги до сучасних інтенсивних технологій;

 • сучасні науково обґрунтовані системи землеробства і принципи побудови сівозміни;

 • інтенсивні новітні технології вирощування сільськогосподарських куль­тур;

 • ресурсозберігаючі технології;

 • технології органічного сільськогосподарського виробництва;

 • програмування врожаїв сільськогосподарських культур;

 • вимоги державного стандарту до якості сільськогосподарської продукції;

вміти:

 • розпізнавати польові культури за морфологічними ознаками;

 • складати технологічні карти з вирощування сільськогосподарських культур;

 • розраховувати норму висіву, густоту насадження, біологічну врожайність основних польових культур;

 • за даними про біологічні й екологічні особливості культур скласти загальну технологічну схему її вирощування, конкретизувати за сортовими особливостями;

 • розробити важливі варіанти технологічної схеми енергозберігаючої технології вирощування основних зернових культур.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 243 години.

3 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Вступ

Рослинництво — одна з провідних галузей сільськогосподарського вироб­ництва. Стан і завдання галузі рослинництва. Значення рослинництва як науки. Перспективи розвитку рослинництва.

Роль вітчизняної агрономії врозробці наукових основ рослинництва. Досягнення селекціонерів України в рослинництві та кращий досвід у виробництві.

Навчальна дисципліна “Технологія виробництва продукції рослинництва”. Зміст і зв’язок з іншими дисциплінами.

Агрокліматичне районування культур. Ботаніко-біологічні основи рослин­ництва.

Особливості вирощування польових культур в умовах радіонуклідного забруднення.


Змістовий модуль 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИРОСЛИННИЦТВА


  1. Технологія органічного виробництва

Поняття і зміст технологій вирощування сільськогосподарських культур. Технології вирощування продукції рослинництва: традиційні, інтенсивні. Схема традиційної технології.

Природа адаптивного потенціалу вищих рослин. Адаптивне рослинництво - основа отримання екологічно чистої продукції рослинництва. Агроекологічна класифікація культурних рослин. Органічне рослинництво. Основні принципи ведення органічного рослинництва. Шляхи переходу від традиційного вирощування сільськогосподарських культур до органічного виробництва.

Технологія органічного сільськогосподарського виробництва. Поняття про генно-модифіковані організми (ГМО). Значення сівозміни і попередників у біологізації рослинництва. Способи обробітку ґрунту під польові культури. Особ­ливості удобрення. Виробництво біогумусу. Захист рослин від шкідників, хво­роб. Боротьба з бур’янами.


  1. Особливості застосування ресурсо- та енергозберігальних технологій вирощування сільськогосподарських культур

Енерго- та ресурсозберігальні Mini-till, Strip-tillта мульчувальна техно­логія вирощування сільськогосподарських культур. Використання деструкторів целюлози.

Обгрунтування No-tillтехнології вирощування. Основні принципи ведення цієї технології. Правила формування структури посівних площ. Особливості удобрення та захисту рослин від шкідників і хвороб. Mini-till, Strip-tillтамульчувальна технологія посівів. Обґрунтування нульового обробітку ґрунту. Основні принципи технології. Структура ґрунту. Мінімальна механічна дія на грунт. Постійний рослинний покрив. Збереження та накопичення вологи. Контроль забур’яненості. Захист від ерозії ґрунтів. Агротехнічні вимоги до виконання робіт. Економічна та енергетична ефективність.


  1. Насіннєзнавство як наука, що вивчає розвиток і життя насіння


Насіннєзнавство як наука, що вивчає розвиток і життя насіння та методи визначення якості насіннєвого матеріалу. Причини різноякісності й показники якості насіння. Плоди та насіння, їх формування та достигання. Проростання насіння. Вплив екологічних умов та агротехніки на якість насіння. Сучасні способи підготовки посівного матеріалу.  1. Посівні якості насіння

Підготовка насіння до зберігання, сівби, посадки. Документація на посівні якості насіння (акт відбору середньої проби для визначення посівних якостей, посвідчення про кондиційність, результат аналізу насіння).


Лабораторні заняття 1,2

Відбір проб насіння. Вивчення та оформлення акту відбору середньої проби для визначення посівних якостей насіння.

Визначення чистоти насіння, маси 1000 насінин, енергії проростання, жит­тєздатності, схожості насіння, зараженості хворобами та шкідниками.


Практичне заняття 1

Вивчення документації на посівні якості насіння (посвідчення про кондиційність, результат аналізу насіння). Розрахунок господарської, посівної придатності та норми висіву насіння.


Змістовий модуль 2

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

  1. Зернові культури - основа сільськогосподарського виробництва

Збільшення виробництва зерна й підвищення його якості - важлива проблема галузі. Урожайність, посівні площі основних зернових культур.

Хімічний склад зерна і якість хліба. Класифікація польових культур.


  1. Загальна характеристика хлібів І та II груп

Ботанічна характеристика хлібів. Коефіцієнт кущистості, сорти, гібриди. Вилягання хлібів та заходи запобігання йому.

Біологічні особливості хлібів. Ріст і розвиток, етапи органогенезу. Відношення культур до температури, вологості, типу грунту, рН грунту, довготи світлового дня, способи запилення. Стиглість хлібів. Показники строків збирання врожаю.

Наукові основи основних елементів технології вирощування польових культур. Місце в сівозміні. Основний передпосівний обробіток грушу. Сівба. Догляд за посівами та збирання врожаю. Система удобрення. Вимоги до якості технологічних операцій. Основні елементи наукового програмування врожаю зернових культур.


Лабораторні заняття 3,4

Вивчення морфологічної характеристики зернових хлібів І та II груп.

Визначення зернових культур за зерном, проростками, сходами, суцвіттями. Вивчення фази розвитку хлібів.


2.3 Озимі культури

Значення озимих культур у зерновому балансі. Організаційно-господарське і економічне значення озимих культур. Урожайність, валові збори.

Біологічні особливості озимих культур. Час відновлення весняної вегетації. Зимостійкість хлібів. Морозостійкість. Загартування. Причини загибелі озимих культур у зимово-весняний період та заходи запобігання цьому. Контроль і оцінювання стану перезимівлі хлібів.

Весняне оцінювання перезимівлі з прогнозуванням потенційного врожаю. Пересів і підсів озимих культур.

Економічна ефективність вирощування озимих культур.


Лабораторне заняття 5

Вивчення характерних ознак сучасних сортів озимих зернових культур.


2.4 Озима пшениця

Стан і перспективи розвитку зернового господарства. Господарське значення культури. Ботанічна характеристика, види, різновидності, сучасні сорти. Біологічні особливості. Ріст і розвиток, етапи органогенезу озимої пшениці.


2.5 Сучасна технологія вирощування озимої пшениці

Вимоги до підбору попередника. Основний обробіток ґрунту. Агротехнічні вимоги. Типи основного обробітку ґрунту залежно від грунтово-кліматичних умов. Склад агрегатів. Оцінювання якості роботи.

Передпосівний обробіток ґрунту. Агротехнічні вимоги. Технологічні опе­рації. Оцінювання якості роботи. *

Сівба. Агротехнічні вимоги. Вплив строків сівби на розвиток рослин. Норма висіву, глибина, способи сівби. Оцінювання якості роботи.

Догляд за посівами. Використання технологічних колій.

Агротехнічні вимоги до технологічних операцій. Коткування посівів, боро­нування, підживлення за етапами органогенезу, види добрив, способи внесення. Хімічні засоби захисту рослин. Боротьба з хворобами, шкідниками, бур’янами, виляганням. Строки, норми використання хімічних препаратів.

Оцінювання якості роботи. Охорона праці та довкілля.

Збирання врожаю. Агротехнічні вимоги до збирання. Показники стиглості, способи збирання. Особливості збирання низькостебельних хлібів, полеглих, нерівномірно дозріваючих, на забур’янених площах.

Контроль якості роботи, боротьба з втратами врожаю.

Вирощування озимої пшениці за No-tillтехнологією. Переваги над традиційною технологією, недоліки.

Особливості вирощування під час зрошення на осушених землях та сучасних фермерських господарствах. Вирощування екологічно чистої про­дукції озимої пшениці.

Наукові досягнення та передовий досвід аграрних лідерів світового виробництва сільськогосподарської продукції. Застосування наукових вина­ходів, біологічних препаратів, нових продуктів мінерального живлення, засобів захисту рослин, мікродобрив, стимуляторів та регуляторів росту і розвитку культури, антистресантів (ризогумін, хелатомік, фосфорентерин, біополіцит, райкати, нутрівайт, келік, мікрокат, кельтак, разормін, гумати).

Використання потужних високопродуктивних агрегатів і комплексів машин відомих світових фірм для вирощування озимої пшениці.


Практичне заняття 2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимої пшениці за сучасною технологією.


2.6 Жито озиме

Господарське означення культури. Ботанічна характеристика. Сорти. Біологічні особливості. Зимостійкість. Можливість вирощування жита на легких піщаних ґрунтах.Сучасна технологія вирощування.


2.7 Тритикале

Господарське значення культури. Ботанічна характеристика. Сорти. Біоло­гічні особливості. Ресурсоощадна технологія вирощування.


2.8 Ячмінь озимий

Господарське значення культури. Ботанічна характеристика. Підвиди, різновиди, сорти. Біологічні особливості, зимувальні форми “дворучки” ячменю. Технологія вирощування.


2.9 Ярі культури: яра пшениця

Значення ярих зернових культур. Ранні та пізні культури. Господарське означення культури. Ботанічна характеристика. Сорти. Біологічні особливості. Вплив факторів на якість зерна. Сучасна технологія вирощування ярої пшениці.Лабораторне заняття 6

Визначення видів, різновидностей пшениці, ознак сучасних сортів. Визначення склоподібності та натури зерна пшениці.


2.10 Ярий ячмінь

Господарське значення культури. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості культури. Сучасні сорти. Технологія вирощування ярого ячменю на пивоварні цілі. Особливості збирання врожаю у зв’язку з будовою колоса, наявність підгону. Особливості вирощування пивоварних сортів ячменю. Ре- сурсозберігальна технологія.


Практичне заняття 3

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування ярого ячменю.

2.11 Овес

Господарське значення культури. Ботанічна характеристика. Види вівса. Сорти. Біологічні особливості. Технологія вирощування. Показники стиглості та способи збирання.


Лабораторне заняття 7

Визначення підвидів, різновидностей ячменю, вівса, ознак сортів.


2.12 Кукурудза

Господарське значення культури. Ботанічна характеристика. Підвиди. Сучасні сорти, гібриди кукурудзи.Використання явища гетерозису.

Біологічні особливості культури.Сучасні енергоощадні технології вирощування кукурудзи. Особливості догляду за посівами з використанням міжрядних обробітків. Вирощування кукурудзи у сумішках. Вирощування кукурудзи в сучасних фермерських господарствах.

Використання наукових досягнень та кращого досвіду аграрних лідерів виробництва сільськогосподарської продукції. Застосування біологічних препа­ратів, нових продуктів мінерального живлення, засобів захисту рослин, мікро­добрив, стимуляторів росту, антистресантів.

Використання сучасних потужних високопродуктивних агрегатів і ком­плексів машин відомих світових фірм для вирощуванім кукурудзи.


Лабораторне заняття 8

Визначення ботанічної характеристики, підвидів, сортів та гібридів кукурудзи.

Практичне заняття 4

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування кукурудзи за сучасною технологією.


2.13. Просо, гречка, рис, сорго

Господарське значення культур. Ботанічна характеристика, види, підвиди, різновидності, сорти, групи. Біологічні особливості. Технологія вирощування. Особливості способів сівби, догляду за посівами.

Показники строків збирання врожаю. Післяукісні й післяжнивні посіви.

Диморфізм квіток гречки. Особливості запилення квіток гречки.

Особливості будови кореневої системи рису.

Особливості боротьби з бур’янами в рисовій сівозміні. Зрошення, достигання, збирання врожаю рису.

Технологія органічного виробництва круп’яних культур.


Практичне заняття 5

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування гречки за сучасною технологією. Визначення норм висіву зернових культур II групи.

Лабораторне заняття 9

Визначення підвидів, різновидностей, груп сортів просоподібних хлібів. Визначення видів, сучасних сортів гречки.


Змістовний модуль 3.

ЗЕРНОВІ БОБОВІ КУЛЬТУРИ

3.1 Зернобобові культури

Значення зернобобових культур у збільшенні виробництва зерна та вирі­шення проблеми рослинного білка. Азотофіксувальна здатність бульбочкових бактерій, умови підвищення їх активності.

Основні зернобобові культури зони, їх загальна характеристика, морфологічні ознаки.


Лабораторні заняття 10,11

Визначення зернобобових культур за насінням, сходами, листям, суцвіттям, плодами.

Вивчення видів, підвидів, різновидностей, сучасних сортів бобових культур.

3.2. Горох

Господарське значення культури. Ботанічна характеристика. Різноманіт­ність видів, сортів. Біологічні особливості гороху. Технологія вирощування.

Підготовка ґрунту. Склад агрегату. Види добрив, норми, строки, способи внесення.

Сівба. Підготовка насіння до сівби. Вимоги ДСТУ до якості насіння. Норми висіву, строки, способи сівби і глибина загортання насіння, швидкість руху агрегату. Оцінювання якості посівних робіт.

Збирання врожаю. Показники стиглості збирання з урахуванням умов зони, ботанічних і біологічних особливостей сорту. Визначення втрат під час збирання врожаю.

Особливості сучасних технологій вирощування гороху.

Практичне заняття 6

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування гороху за сучасною технологією.

3.3. Соя

Використання сої як високобілкової та олійної культури. Ботанічна характеристика. Підвиди та сучасні сорти. Особливості відношення до вологи, температури. Технологія вирощування. Строки, способи посіву та норми висіву. Догляд за посівами. Системи удобрення. Особливості азотофіксувальної здатності бульбочкових бактерій. Агротехнічні та хімічні заходи боротьби з бур’янами. Строки та способи збирання врожаю. Контроль якості збиральних робіт. Сучасна технологія вирощування сої. Новітні ефективні та економічно доцільні технології вирощування сої базуються на наукових досягненнях такращому досвіді аграрних лідерів світового виробництва сільськогосподарської продукції.

Вирощування сої в сучасних фермерських господарствах.

Особливості виробництва екологічно чистої продукції сої.


Практичне заняття 7

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування сої за сучасною технологією.


3.4. Люпин, квасоля, кормові боби, чина, нут, сочевиця

Харчове та кормове значення безалкалоїдних сортів люпину. Вплив люпину на поліпшення родючості ґрунту. Технологія вирощування люпину на насіння та зелене добриво. Технологія вирощування багаторічного люпину, квасолі, кормових бобів.

Квасоля - цінна харчова культура. Різноманітність видів квасолі.

Значення кормових бобів як високобілкової, невилягаючої культури. Ботанічна характеристика, біологічні особливості, сорти. Система удобрення. Строки, способи посіву та норми висіву. Особливості достигання. Застосування десикації посівів.

Цінність чини, нуту, сочевиці.

Особливості вирощування чини, сочевиці. Нут як просапна культура.

Практичні заняття 8, 9

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування люпину. Визначення норм висіву, густоти насадження зернобобових культур.


Змістовний модуль 4

КОРЕНЕПЛОДИ

  1. Коренеплоди. Цукрові буряки

Ботанічна різноманітність рослин, об’єднаних у групу коренеплодів. Подібність коренеплодів за метою вирощування, морфологією кореня, біологією розвитку і прийомами вирощування. Особливості будови коренеплодів. Дворічний цикл розвитку коренеплодів. Основні коренеплоди, які вирощують у зоні.

Цукрові буряки - основна цукроносна культура. Коротка історія культури. Агротехнічне значення культури. Морфологічні ознаки й біологічні особливості культури. Значення одноросткових, стійких до цвітучості високоцукристих сортів і гібридів цукрових буряків. Районовані сорти і гібриди. Стан і перспективи розвитку цукрового буряківництва в Україні.


  1. Сучасна інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків

Основні технологічні операції, їх послідовність. Марки машин з урахуванням зональної типової технології вирощування цукрових буряків. Місце в сівозміні. Обробіток ґрунту. Глибина і строки проведення обробітку. Склад агрегатів і способи їх руху. Вимоги до якості. Передпосівний обробіток ґрунту, строки і способи внесення гербіцидів, оцінювання якості роботи.

Норми, строки внесення добрив залежно від типу ґрунту, зони і запла­нованого врожаю. Раціональне використання добрив з урахуванням їх післядії, склад агрегатів. Оцінювання якості робіт.

Підготовка насіння до сівби. Сівба. Вимоги ДСТУ до якості насіння.

Оптимальні строки сівби, норми висіву, глибина загортання насіння. Посів на кінцеву густоту. Встановлення сівалки на норму висіву.

Догляд за посівами. Формування густоти. Розпушування міжрядь, глибина і строки обробітків. Склад агрегатів, швидкість руху. Агротехнічні вимоги.

Хімічні способи боротьби з бур’янами. Захист від хвороб і шкідників.

Збирання врожаю. Строки і способи збирання. Підготовка поля. Комплектування збиральних агрегатів. Агротехнічні вимоги до технологічних операцій. Вимоги до здавальної сировини згідно з державними стандартами.

Сучасна енергозберігальна технологія вирощування цукрових буряків. Економічна ефективність.

Кращий досвід аграріїв провідних європейських країн, українських агрохолдингів, застосування наукових винаходів. Використання потужних високо­продуктивних агрегатів і комплексів машин відомих світових фірм для виро­щування цукрових буряків.


  1. Вирощування насіння цукрових буряків

Вирощування насіння цукрових буряків висадковим способом. Вирощування маточних коренів, висадків.

Вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом, технологічні операції 1-го та 2-го року вирощування культури.

Економічна ефективність безвисадкового способу вирощування насіння цукрових буряків.


Лабораторні заняття 12,13

Вивчення морфологічних ознак цукрових буряків, будови коренеплодів, сучасних сортів, гібридів.

Визначення густоти сходів цукрових буряків.

Визначення біологічної врожайності цукрових буряків Визначення вмісту сухих речовин у коренеплодах.


Практичні заняття 10,11

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування цукрових буряків за сучасною технологією. Визначення норми висіву, густоти насадження цукрових буряків.


Змістовний модуль 5

БУЛЬБОПЛОДИ Й БАШТАННІ КУЛЬТУРИ

5.1 Бульбоплоди. Картопля

Коротка історична довідка. Значення картоплі як продовольчої, технічної, кормової культури. Агротехнічне значення.

Ботанічна характеристика. Будова та хімічний склад бульб, смакові якості. Класифікація сортів картоплі за біологічними особливостями та господарським використанням. Трансгенні сорти. Особливості біології.

Відношення культури до ґрунтів, світла, температури, вологи. Причини виродження картоплі.

Сучасна технологія вирощування картоплі. Технологічна схема, основні технологічні операції, їх послідовність, новітні марки машин з урахуванням зональної типової технології вирощування. Місце картоплі в сівозміні. Монокультура. Основні вимоги до обробітку ґрунту. Основний обробіток ґрунту. Лущення стерні. Зяблевий обробіток грунту, глибина і строки проведення залежно від попередників, типу ґрунту та інших умов. Застосування і ефективність весняної оранки. Склад агрегатів. Ранньовесняне боронування, закриття вологи. Інші прийоми передпосадкового обробітку ґрунту з урахуванням грунтово-кліматичних умов зони. Оцінювання якості робіт.

Удобрення. Обґрунтування необхідності внесення органічних добрив у поєднанні з мінеральними. Реакція картоплі на хлоромісткі мінеральні добрива. Норми, строки й способи внесення добрив. Застосування складних добрив, мікродобрив, вапна. Склад агрегатів для внесення добрив. Оцінювання якості робіт.

Садіння картоплі. Підготовка бульб до садіння. Яровизація бульб. Сорту­вання, різання бульб. Застосування стимуляційних препаратів. Механізація сор­тування та завантаження бульб картоплі в картоплесаджалку. Склад агрегату для садіння картоплі.

Строки, способи, норми посадки бульб. Нарізання гребенів. Оцінювання якості садіння.

Догляд за картоплею. Обґрунтування прийомів догляду за картоплею, кількість їх та строки проведення. Склад агрегатів. Підготовка їх до роботи. Сучасна інтегрована система захисту. Вирощування насіння картоплі на безвірусній основі.

Технологія вирощування картоплі на зрошуваних ґрунтах.

Літня посадка картоплі на півдні України.

Особливості вирощування ранньої картоплі в сучасних фермерських господарствах. Особливості ресурсозберігальної технології вирощування кар­топлі з використанням препаратів нового покоління, до складу яких входять амінокислоти: райкати, разормін, мікрокати, амінокат, а також «Келік Калію», нутрівант плюс. Вирощування екологічно чистої продукції картоплі.

Збирання врожаю. Підготовка поля до збирання. Технологія збирання бульб залежно від напряму вирощування та кліматичних умов.Лабораторне заняття 14

Вивчення морфологічних ознак картоплі та основних сучасних сортів.

Практичні заняття 12-14

Розрахунок норм посадки картоплі та густоти рослин.

Визначення густоти саджень і біологічного врожаю перед збиранням.

Складання агротехнічної частини технологічної карти за сучасною технологією вирощування картоплі.


5.2. Баштанні культури

Значення баштанних культур. Родовий та видовий склад. Поширення, урожайність. Морфологічні та біологічні особливості. Основні сорти зони за­лежно від зони вирощування. Технологія вирощування екологічно чистої продукції гарбузів, кабачків, динь, кавунів. Особливості збирання, зберігання. Підготовка до реалізації. Вимоги державного стандарту до якості продукції.


Лабораторне заняття 15

Ознайомлення з морфологічними ознаками баштанних культур, вивчення їх видів, сортів.


Практичне заняття 15

Визначення норм висіву, густоти насадження баштанних культур.


Змістовний модуль 6

ОЛІЙНІ ТА ЕФІРООЛІЙНІ КУЛЬТУРИ


6.1 Олійні культури. Соняшник

Олійні культури, їх значення. Хімічний склад і використання рослинної олії. Найпоширеніші олійні культури зони. Соняшник як основна олійна куль­тура в Україні. Коротка історична довідка вирощування. Досягнення селекціо­нерів В.С. Пустовойта, Л.А. Жданова, В.І. Щербини та інших з виведення високоолійних сортів і гібридів соняшнику. Поширення та урожайність.

Ботанічна характеристика. Екологічні типи та групи соняшнику. Сорти. Біологічні особливості. Відношення культури до умов вологи, світла, тепла, грунту.

Інтенсивна сучасна ресурсоощадна технологія вирощування соняшнику. Місце культури в сівозміні. Основний обробіток ґрунту. Весняний обробіток грунту. Склад агрегатів, способи їх руху. Підготовка насіння до сівби. Особливості удобрення соняшнику. Вимоги державного стандарту до якості насіння. Строки. Способи посіву та глибина загортання насіння. Норми висіву з урахуванням особливостей сорту (гібриду) та зональної густоти рослин. Склад агре­гату для сівби. Організація роботи посівних агрегатів. Догляд за посівами. Заходи боротьби з бур’янами, хворобами та шкідниками соняшнику. Охорона праці та навколишнього середовища. Використання бджіл. Передзбиральна десикація посівів. Строки проведення, норми внесення десикантів. Агротехнічні вимоги до виконаних робіт.

Збирання врожаю. Особливості достигання, показники стиглості. Пото­ковий спосіб збирання. Комплектування та робота збирально-транспортних комплексів. Контроль за якістю роботи і боротьба з втратами врожаю. Особливості вирощування соняшнику під час зрошення. Технологія виро­щування соняшнику в сучасних фермерських господарствах. Післязбиральний механізований обробіток насіння. Підготовка насіння до реалізації. Вимоги державного стандарту.


Лабораторні заняття 16,17

Вивчення морфологічних ознак соняшника.

Визначення панцирності, лузжистості. Аналіз кошика.


Практичне заняття 16

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування соняшнику за сучасною технологією.

6.2 Ріпак, гірчиця, рицина, арахіс, мак, льон олійний, кунжут, лялеманція

Зони вирощування.Значення ріпаку як цінної олійної і кормової культури. Економічна ефективність вирощування. Ботанічна характеристика, види, підвиди, сучасні сорти. Біологічні особливості.

Особливості сучасної енергозберігальної технології вирощування озимого ріпаку. Використання кращого досвіду аграрних лідерів виробництва сільськогосподарської продукції, сучасних біопрепаратів, нових препаратів мінерального живлення, деструкторів стерні.

Господарське значення олійних культур.

Актуальність антинаркотичної пропаганди. Сорти олійного та опіумного маку.

Вимоги ДСТУ до якості продукції.


Лабораторне заняття 18

Вивчення морфологічних ознак ріпаку, гірчиці, рицини, арахісу, маку.


Практичне заняття 17

Розрахунки норм висіву олійних та ефіроолійних культур.


6.3 Ефіроолійні культури. М’ята перцева

Ботанічна різновидність ефіроолійних культур. Господарське значення м’яти перцевої. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості. Технологія вирощування.

Отримання посадкового матеріалу. Особливості догляду та збирання врожаю.


6.4 Коріандр, аніс, кмин, лаванда, шавлія мускатна

Особливості вирощування. Використання їх як цінної сировини в харчовій, консервній, фармацевтичній, косметичній, миловарній промисловості. Ботанічні різновидності, біологічні особливості.

Нові перспективні ефіроолійні культури.


Лабораторне заняття 19

Вивчення морфологічних ознак м’яти перцевої, коріандру, анісу, кмину, лаванди, шавлії мускатної.


Змістовний модуль 7

ПРЯДИВНІ ТА НАРКОТИЧНІ КУЛЬТУРИ

7.1 Льон-довгунець, коноплі, бавовник, джут, канатник

Значення прядивних культур та їх загальна характеристика. Поширення. Групи та сорти. Фази розвитку льону-довгунцю. Анатомічна будова стебла льону. Вихід волокна і номерність, способи підвищення виходу льоноволокна та поліпшення його якості. Біологічні особливості, ботанічна характеристика.

Ресурсоощадна технологія вирощування льону-довгунцю. Місце в сівозміні. Обробіток грунту залежно від типу ґрунтів, попередників та інших умов. Внесення гербіцидів за основного та передпосівного обробітку грунту. Удобрення. Строки, способи, норми внесення. Види добрив.

Сівба. Підготовка насіння до посіву. Вимоги державного стандарту до якості насіння. Норми висіву, їх обґрунтування - для комбайнового збирання. Способи, строки сівби та глибина загортання насіння. Склад агрегатів. Швидкість руху. Якість роботи. Догляд за посівами. Боротьба з ґрунтовою кіркою. Хімічні заходи боротьби з бур’янами, шкідниками. Строки, норми, способи внесення пестицидів.

Збирання врожаю. Фази стиглості. Способи збирання. Комплектування збирально-транспортних комплексів, контроль за якістю роботи.

Боротьба з втратами врожаю. Первинна переробка льону-довгунцю. Підго­товка до реалізації, вимоги ДСТУ до якості. Досвід кращих господарств з пер­винної переробки та реалізації льону. Економічна ефективність інтенсивної технології вирощування в кращих господарствах зони, окремих колективах. Заходи, що зменшують втрати врожаю.

Поширення однодомних конопель, сучасні безнаркотичні сорти конопель. Конопля на зеленець. Механізація збирання та первинна обробка коноплі. Оцінювання якості волокна, соломки, коноплі.


Лабораторне заняття 20

Вивчення морфології прядивних культур.


Практичні заняття 18 - 20

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування льону- довгунцю за сучасною технологією.

Складання технологічної карти вирощування конопель за інтенсивною технологією.

Розрахунок норм висіву, густоти насадження прядивних культур.


7.2. Тютюн, махорка, хміль

Коротка історична довідка. Значення тютюну, махорки. Шкідливість тю­тюнокуріння. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості.

Сівба та садіння. Особливості догляду. Збирання та післязбиральна дороб­ка тютюну і махорки.

Народногосподарське значення хмелю, райони поширення, урожайність.

Сорти. Закладання хмільників, кращі попередники. Садіння хмелю одно­річними саджанцями, живцями. Строки садіння хмелю. Догляд за хмільниками. Удобрення. Боротьба з павутинним кліщем, хмільниковою попелицею, дротя­ником тощо.

Збирання врожаю, сушіння та зберігання шишок.

Вивчення морфологічних ознак тютюну та махорки.


Змістовний модуль 8

ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В РОСЛИННИЦТВІ

Поняття про стандартизацію. Державний нагляд за впровадженням і дотриманням умов стандартів. Правові основи стандартизації.

Стандартизація показників якості продукції рослинництва. Стандартизація технологічних процесів і операцій. Стандартизація методів і засобів контролю якості продукції.


Практичні заняття 21, 22

Вивчення нормативно-технічної документації стандартів у рослинництві.

Визначення натуральної скидки продукції. Оцінювання якості техноло­гічних операцій.


Змістовний модуль 9

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

9Л. Теоретичні основи програмування врожаю

Методи програмування врожаю

Теоретичні основи програмування врожаю. Поняття про програмування і прогнозування врожаю. Етапи програмування врожаю.

Основні фактори життєдіяльності рослин, які визначають їх продук­тивність. Урахування основних законів землеробства під час програмування врожаю. Поняття про теоретично можливий урожай в конкретних грунтово- кліматичних умовах.

Методи програмування врожаю. Основні фактори, що впливають на програмування врожаю сільськогосподарських культур. Комплекс метеорологічних факторів, які визначають стан і продуктивність сільськогосподарських культур.

Фотосинтетична активна радіація (ФАР) та її роль у формуванні врожаю. Методи розрахунку забезпеченості ФАР основних сільськогосподарських культур з урахуванням зональних особливостей. Калорійність біомаси.

Коефіцієнт водоспоживання культур. Використання поживних речовин з грунту і добрив. Вологозабезпеченість сільськогосподарських культур і вро­жайність. Імовірність несприятливих метеорологічних явищ у районах інтен­сивного землеробства і врахування їх під час програмування врожаю.

Добрива - один з основних факторів програмування врожаю. Розрахунок норм внесення добрив. Захист рослин від хвороб, шкідників, бур’янів- не­від’ємна частина одержання запрограмованих врожаїв.

Оптимізація умов водно-повітряного режиму грунту.

Агротехнічні прийоми, які підвищують ефективність фотосинтезу. Результати наукових досліджень і практики в одержанні запрограмованих врожаїв сільськогосподарських культур.


Практичні заняття 23 - 27

Розрахунок потенційної врожайності.

Визначення виробничої врожайності.

Розрахунок густоти стояння рослин і норми висіву.

Розрахунок доз добрив на запрограмовану врожайність.

Програмування врожаю з розробкою технологій вирощування провідних культур (зернових, зернобобових, коренеплодів, бульбоплодів, олійних, прядивних).

4 ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Сучасна інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці.

 2. Нова (No-till) технологія вирощування озимих культур у зоні Лісостепу.

 3. Ресурсозберігаюча технологія вирощування озимого жита.

 4. Інтенсивна технологія вирощування ярої пшениці.

 5. Ресурсозберігаюча технологія вирощування ярого ячменю.

 6. Інтенсивна технологія вирощування вівса.

 7. Ресурсозберігаюча технологія вирощування кукурудзи на зерно.

 8. Сучасна технологія вирощування рису.

 9. Особливості вирощування кукурудзи на зелений корм, силос.

 10. Енергозберігаюча технологія вирощування гороху.

 11. Біотехнологія вирощування сої.

 12. Інтенсивна технологія вирощування люпину.

 13. Інтенсивна технологія вирощування проса.

 14. Інтенсивна технологія вирощування екологічно чистої продукції гречки.

 15. Особливості технології вирощування екологічно чистої продукції картоплі.

 16. Особливості вирощування озимої пшениці на насіння.

 17. Ресурсозберігаюча технологія вирощування цукрових буряків.

 18. Особливості вирощування цукрових буряків на насіння.

 19. Інтенсивна технологія вирощування кормових буряків.

 20. Ресурсозберігаюча технологія вирощування картоплі.

 21. Особливості вирощування насінєвої картоплі.

 22. Ресурсозберігаюча технологія вирощування соняшнику.

 23. Ресурсозберігаюча технологія вирощування озимого ріпаку.

 24. Сучасні технології вирощування льону-довгунцю.

 25. Інтенсивна технологія вирощування конопель.

 26. Технологія вирощування пивоварного ячменю.

 27. Технологія вирощування кормових бобів.

 28. Особливості технології вирощування екологічно чистої продукції круп’яних культур.


 1. Структура навчальної дисципліниРозділ

Тема

Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботи

Назва

Назва

лек-ції

лабо-ратор-ні

прак-тичні

самос-тійна робота

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 курс

Змістовний модуль 1


Вступ2

2

4

1

Теоретичні та еколого- біологічні основи рослинництва

1.1

Технологія органічного виробництва

1

2

3

1.2

Особливості застосування ресурсо- та енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур

1

2

3

1.3

Насіннєзнавство як наука, що вивчає розвиток і життя насіння

1

2

3

1.8

Посівні якості насіння

1

4

4

2

11

Всього за розділ

6

4

4

10

24

Змістовний модуль 2

2

Зернові культури

2.1

Зернові культури - основа

сільськогосподарського

виробництва

1

-

-

4

5

2.2

Загальна характеристика хлібів І та ІІ груп

1

2

-

6

9

2.3

Озимі культури

1

2

-

2

5

2.4

Озима пшениця

1

-

2

4

7

2.5

Сучасна технологія вирощування озимої пшениці

1

-

2

4

7

2.6

Жито озиме

1

2

2

2

7

2.7

Тритикале

1

-

2

2

5

2.8

Ячмінь озимий

1

-

2

2

5

2.9

Ярі культури: яра пшениця

1

2

2

6

11

2.10

Ярий ячмінь

1

-

2

2

5

2.11

Овес

1

-

-

2

3

2.12

Кукурудза

1

2

2

6

11

2.13

Просо, гречка, рис, сорго


-

2

2

4

Всього за розділ

12

10

18

44

84


Всього за 5,6 семестри


18

14

22

54

108

4 курс

Змістовний модуль 3

3

Зернові бобові культури

3.1

Зернобобові культури

2

4

4

2

12

3.2

Горох

2

-

2


4

3.3

Соя

2

-

4


6

3.4

Люпин,квасоля, кормові боби, чина, нут, сочевиця

2

-

4

4

10

Всього за розділ

8

4

14

6

32

4

Коренеплоди

4.1

Коренеплоди, цукрові буряки

2

2

4

2

10

4.2

Сучасна інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків

2


2


4

4.3

Вирощування насіння цукрових буряків

-


2


2

Всього за розділ

4

2

8

2

16

Всього за 7 семестр


12

6

22

8

48

Змістовний модуль 4

5

Бульбоплоди і баштанні культури

5.1

Бульбоплоди. Картопля

2

2

4

2

10

5.2

Баштанні культури

2

2

2

2

8

Всього за розділ

4

4

6

4

18

6

Олійні та ефіроолійні культури

6.1

Олійні культури. Соняшник

2

4

2

2

10

6.2

Ріпак, гірчиця, рицина, арахіс, мак, льон олійний, кунжут, лялеманція

2

2

2

2

8

6.3

Ефіроолійні культури. М’ята перцева

2

4

-

-

6

6.4

Коріандр, аніс, кмин, лаванда, шавлія мускатна

2

6

-

-

8

Всього за розділ

8

16

4

4

32

7

Прядивні та наркотичні культури

7.1

Льон-довгунець, конопля, бавовник, джут, канатник

2

2

6

4

14

7.2

Тютюн, махорка, хміль

2

2

-

2

6

Всього за розділ

4

4

6

6

20

8

Основи стан-дартизації в рослинництві2

-

4

2

8

Всього за розділ

2

-

4

2

8

9

Основи програмування врожаю сільськогосподарських культур

9.1

Теоретичні основи програмування врожаю. Методи програмування врожаю

1

-

-

1

2

9.2

Агрохімічні основи програмування врожайності

1

-

10

-

11

Всього за розділ

2

-

10

1

13

Всього за 5,6 семестри

18

14

22

54

108

Всього за 7,8 семестр

32

36

52

25

135

Всього годин з навчальної дисципліни

50

50

74

79

2436 Теми лекційних, семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин

3 курс


Вступ

2

1

Теоретичні та еколого-біологічні основи рослинництва


1.1

Технологія органічного виробництва

1

1.2

Особливості застосування ресурсо- та енергозберігальних технологій вирощування сільськогосподарських культур

1

1.3

Насіннєзнавство як наука, що вивчає розвиток і життя насіння

1

1.4

Посівні якості насіння

1

2

Зернові культури


2.1

Зернові культури – основа сільськогосподарського виробництва

1

2.2

Загальна характеристика хлібів І та ІІ груп

1

2.3

Озимі культури

1

2.4

Озима пшениця

1

2.5

Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці

1

2.6

Жито озиме

1

2.7

Тритикале

1

2.8

Ячмінь озимий

1

2.9

Ярі культури: яра пшениця

1

2.10.

Ярий ячмінь

1

2.11

Овес

1

2.12.

Кукурудза

1

2.13.

Просо, гречка, рис, соргоВсього за 3 курс

18

4 курс

3

Зернові бобові культури


3.1.

Зернобобові культури

2

3.2.

Горох

2

3.3

Соя

2

3.4

3.4 Люпин,квасоля, кормові боби, чина, нут, сочевиця

2

4

Коренеплоди


4.1

Коренеплоди, цукрові буряки

2

4.2

Сучасна інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків

2

5

Бульбоплоди і баштанні культури


5.1

Бульбоплоди. Картопля

2

5.2

Баштанні культури

2

6

Олійні та ефіроолійні культури


6.1

Олійні культури. Соняшник

2

6.2

Ріпак, гірчиця, рицина, арахіс, мак, льон олійний, кунжут, лялеманція

2

6.3

Ефіроолійні культури. М’ята перцева

2

6.4

Коріандр, аніс, кмин, лаванда, шавлія мускатна

2

7

Прядивні та наркотичні культури


7.1

Льон-довгунець, конопля, бавовник, джут, канатник

2

7.2

Тютюн, махорка, хміль

2

8

Основи стандартизації в рослинництві

2

9

Основи програмування врожаю сільськогосподарських культур


9.1

Теоретичні основи програмування врожаю. Методи програмування врожаю

1

9.2

Агрохімічні основи програмування врожайності

1


Всього за 4 курс

32

ВСЬОГО

50

 1. Теми лабораторних занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин


3 курс

1.

Відбір проб насіння. Вивчення та оформлення акту відбору середньої проби для визначення посівних якостей насіння.

Визначення чистоти насіння, маси 1000 насінин, енергії проростання, життєздатності, схожості насіння, зараженості хворобами та шкідниками

4

2.

Вивчення морфологічної характеристики зернових хлібів І та II груп. Вивчення зернових культур за зерном, проростками, сходами, суцвіттями. Вивчення фази розвитку хлібів

2

3.

Вивчення характерних ознак сучасних сортів озимих зернових культур

2

4.

Вивчення характерних ознак озимого жита

2

5.

Визначення видів, різновидностей пшениці, ознак сортів. Визначення скловидності зерна пшениці, натури

2

6.

Визначення підвидів, різновидностей ячменю, вівса, ознак сортів

-

7.

Визначення підвидів, різновидностей, груп сортів кукурудзи

2

8.

Визначення підвидів, різновидностей, груп сортів просоподібних хлібів. Визначення видів, сортів, гречки

-


Всього за 3 курс

14


4 курс

Визначення зернобобових культур за насінням, сходами, листям, суцвіттям, плодами.

Визначення видів, підвидів, різновидностей, сортів бобових культур

2


2

Вивчення морфологічних ознак цукрових буряків, будови коренеплодів, сортів, гібридів.

Визначення густоти сходів цукрових буряків.

Визначення біологічної врожайності цукрових буряків

Визначення вмісту сухих речовин у коренеплодах.

6

Вивчення морфологічних ознак картоплі та основних сортів

2

Ознайомлення з морфологічними ознаками баштанних культур, вивчення їх видів, сортів.

2

Вивчення морфологічних ознак соняшнику.

Вивчення панцирності, лузжистості. Аналіз кошика.

4

Вивчення морфологічних ознак ріпаку, гірчиці, рицини, арахісу, маку.

2

Вивчення морфологічних ознак м’яти перцевої, коріандру, анісу, кмину, лаванди, шавлії мускатної.

Технологія вирощування ефіроолійних культур.

2

2

Вивчення морфології прядивних культур.

2

Вивчення морфологічних ознак тютюну та махорки.

2


Всього за 4 курс

30

Всього

44

8 Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин


 1. курс


Вивчення документації на посівні якості насіння. Розрахунок господарської, посівної придатності та норми висіву насіння.

4

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимої пшениці за інтенсивною технологією.. Технологія вирощування озимих зернових культур.

4

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимого жита. Технологія вирощування озимого жита

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування тритикале.

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування озимого ячменю.

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування ярої пшениці.

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування ярого ячменю.

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування кукурудзи.

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування гречки. Технологія вирощування просоподібних хлібів та гречки.

2


Всього за 3 курс

22


4 курс


Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування гороху.

6

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування сої.

4

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування люпину.

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування бобових культур.

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування цукрових буряків.

2

Визначення норми висіву, густоти насадження цукрових буряків.

2

Розрахунок норм посадки картоплі та густоти рослин. Визначення густоти саджень і біологічного врожаю перед збиранням.

2


Складання агротехнічної частини технологічної карти інтенсивної технології вирощування картоплі. Технологія вирощування картоплі.

2

Визначення норм висіву, густоти насадження баштанних культур.

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування соняшнику.

2

Розрахунок норм висіву олійних та ефіроолійних культур

2

Складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування льону-довгунцю за інтенсивною технологією.

2

Складання технологічної карти вирощування конопель за інтенсивною технологією. Технологія вирощування прядивних культур.

2

Розрахунок норм висіву, густоти стояння прядивних культур.

2

Вивчення нормативно-технічної документації стандартів у рослинництві. Визначення натуральної скидки продукції. Оцінка якості технологічних операцій.

4

Програмування врожаю з розробкою технологій вирощування провідних культур (зернових, зернобобових, коренеплодів, бульбоплодів, олійних, прядивних).

Розрахунок потенційної врожайності.

Розрахунок густоти стояння рослин і норми висіву.

Визначення виробничої врожайності.

Розрахунок доз добрив на запрограмовану врожайність.

10


Всього за 4 курс

48

Всього

70

9 Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

3 курс

Агрокліматичне районування культур.

Ботаніко-біологічні основи рослинництва.

2


Технології виробництва продукції рослинництва

2

Особливості застосування ресурсо- та енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур

2

Насіннєзнавство як наука, що вивчає розвиток і життя насіння

2

Посівні якості насіння

2

Зернові культури - основа сільськогосподарського виробництва

4

Загальна характеристика хлібів І та II груп

6

Озимі культури

2

Озима пшениця

4

Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці

4

Жито озиме

2

Тритикале

2

Ячмінь озимий

2

Ярі культури: яра пшениця

6

Ярий ячмінь

2

Овес

2

Кукурудза

6

Просо, гречка, рис, сорго

2


Всього за 3 курс

54


4 курс

Зернобобові культури

2

Люпин,квасоля, кормові боби, чина, нут, сочевиця

4

Коренеплоди, цукрові буряки

2

Бульбоплоди. Картопля

2

Баштанні культури

2

Олійні культури. Соняшник

2

Ріпак, гірчиця, рицина, арахіс, мак, льон олійний, кунжут, лялеманція

2

Льон-довгунець, конопля, бавовник, джут, канатник

4

Тютюн, махорка, хміль

2

Основи стандартизації в рослинництві

2

Агрохімічні основи програмування врожайності

1


Всього за 4 курс

25

Всього

79 • Індивідуальні завдання

Виготовити сноповий матеріал

Написання реферату по заданій темі

Написання курсової роботи

Скласти технологічні карти з технології вирощування основних польових культур • Методи навчання

Лекції, лекційно-семінарські заняття, розповідь, бесіда, показ, демонстрація, лабораторні роботи ознайомчого характеру, практичні роботи пошукового характеру, пояснення, інформаційне повідомлення.


 • Методи контролю


Усний контроль, письмовий контроль, тестовий контроль знань, складання заліку, екзамену.


 • Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Залік – 30 балів

Екзамен –40 балів


всього 100 балів

10

10

10

5

Змістовий модуль №2

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

10

10

10

5

Змістовий модуль №3

ТІ

Т2

10

10

Змістовий модуль №4

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

10

10

10

5

5


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

Б

задовільно

60-63

Е

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниМетодичне забезпечення

 • Навчальна програма з дисципліни;

 • Робоча програма з дисципліни;

 • Витяг з навчального плану;

 • Конспект лекцій;

 • Плани занять;

 • Методичне забезпечення самостійної роботи студентів;

 • Інструктивно-методичні матеріали для виконання практичних, лабораторних робіт;

 • Запитання до заліку, екзамену;

 • Методичне забезпечення поточного контролю знань студентів;

 • Альбом з сільськогосподарськими культурами;

 • Гербарій;

 • Роздатковий матеріал;

 • Мірна стрічка;

 • Презентації по темах;

 • Відеофільм.Рекомендована література

Базова


 1. Білоножко М.А. Рослинництво. Лабораторно-практичні заняття. - К.: Вища школа, 1982.

 2. Мортук Б. Н. Рослинництво. - К.: Урожай, 1999.

 3. Кияк С.Г. Рослинництво: Підручник / За ред. В.Г. Влоха. – 2-ге вид. допов. і перероб. – К.: Вища шк.., 1992. – 420 с.


Допоміжна


 1. Алімов А.М. Технологія виробництва продукції рослинництва.- К.: Вища школа, 1995.

 2. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко Н.А. Рослинництво\За ред. 0.І. Зінченка. - К.: Аграрна освіта, - 2001. – 591 с.

 3. КаленськаС. М., Шевчук О. Я., Дмитришак М.Я., Козяр О.М., Демидась Г.І. Рослинництво\ За ред. О. Я. Шевчука. - К.:НАУ, 2005.

 4. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технологія вирощування сільськогосподарських культур. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 816 с.

 5. Бадьорна Л.Ю. Технологія в галузях рослинництва: Навч. посібник / Бадьорна Л.Ю., Бадьорний О.П., Стасів О.Ф. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 666 с.

 6. Левицька Ю.О. Основи агрономії. Навч. посібн. / Левицька Ю.О., Шевніков М.Я., Бакума А.В. – К.: Аграрна освіта, 2008.

 7. ПодпрятовГ. І., Войцехівський В.І., МацейкоЛ. М., Рожко В.І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва: Посібник. - К.: Арістей, 2004.

 8. Про органічне виробництво: Проект закону України.

 9. Рослинництво з основами програмування врожаю. За ред. О.Г. Жатова. - К.: Урожай, 1995.

 10. Стецишин П.О. Основи органічного виробництва. - Вінниця: Нова книга, 2008.

 11. П.ЯрошЮ. М., Трусов Б.А. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції. - К.: Центр духовної культури, 2005.

 12. Журнал Пропозиція. № 12. – 2009; № 6 - 2010.


 • Інформаційні ресурси

Сайт wwwHYPERLINK "http://www.agroexpert.kiev.ua/".HYPERLINK "http://www.agroexpert.kiev.ua/"agroexpertHYPERLINK "http://www.agroexpert.kiev.ua/".HYPERLINK "http://www.agroexpert.kiev.ua/"kievHYPERLINK "http://www.agroexpert.kiev.ua/".HYPERLINK "http://www.agroexpert.kiev.ua/"ua

Сайт www.uk.wikipedia.orgВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.