Зараз в ефірі:
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

робоча програма- мультимедійні технології в арт-менеджменті

Інформатика

Для кого: Дорослі

18.08.2020

219

4

0

Опис документу:
Сьогодні мультимедіа-технології - один із перспективних напрямів у інформатизації навчального процесу. Мультимедіа- та гіпермедіа-технології інтегрують у собі потужні розподілені освітні ресурси, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку ключових компетентностей, до яких відносяться в першу чергу інформаційна й комунікативна. Сучасні проекти потребують передових інформаційних технологій. Мультимедіа це система комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням ін
Перегляд
матеріалу
Отримати код

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРТ-МЕНЕДЖМЕНТІ

галузь знань — 02 Культура і мистецтво

спеціальність — 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

освітній рівень — (магістр)

освітня програма—

спеціалізація –

вид дисципліни – вибіркова

Форма навчання — денна/заочна

Навчальний рік — 2018/2019

Кількість кредитів ЕСТS —3

Мова викладання, навчання

та оцінювання — українська

Форма підсумкового контролю — екзамен

КИЇВ - 2020

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор інституту __________________ Зав. кафедри _____________________

__________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) прізвище та ініціали)

Протокол № ___ від «____» _______ 20 р. Протокол № _ від «_» _____ 20р.

Схвалено науково – методичною радою Академії ____________________________________________________________

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

1.Анотація навчальної дисципліни:

     1. Сьогодні мультимедіа-технології - один із перспективних напрямів у інформатизації навчального процесу. Мультимедіа- та гіпермедіа-технології інтегрують у собі потужні розподілені освітні ресурси, що здатні забезпечити середовище для формування та розвитку ключових компетентностей, до яких відносяться в першу чергу інформаційна й комунікативна. Сучасні проекти потребують передових інформаційних технологій. Мультимедіа   це система комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують текст, звук, графіку, фото, відео тощо в одному цифровому відтворенні. Зростає попит на кваліфіковані знання, що стосуються Інтернету, а особливо до Web-технологій. Інтернет – мета-мережа, яка складається з багатьох мереж, що працюють згідно з протоколами родини TCP/IP, об'єднані за допомогою шлюзів та використовують єдиний адресний простір і простір імен.

     2. Предметом курсу «Мультимедійні технології в арт-менеджменті» є системи опрацювання відео та аудіо даних, їх технічні і програмні засоби, та методи використання програмного забезпечення призначеного для роботи в мережі Інтернет. В такому контексті курс «Мультимедійні технології в арт-менеджменті» який передбачено навчальним планом НАКККіМ для студентів І курсу магістратури в 1 семестрі, є важливою складовою формування теоретичних знань та практичних навичок менеджерів.

2.Мета дисципліни: Метою викладання курсу «Мультимедійні технології в арт-менеджменті» є формування у майбутніх фахівців компетентності щодо теоретичних знань та практичних навичок з побудови та використання систем опрацювання відео та аудіо даних при розробці мультимедійних електронних видань засобами вмінь впровадження та використання технологічних рішень при розробці відео та аудіо компонентів мультимедійних електронних видань. в мережі Інтернет, засвоєння концепції підходу та його практичне застосування на прикладі мов проектування та програмування сайтів.

3.Завдання дисципліни: формування умінь прийняття управлінських рішень щодо керування мультимедійним програмним забезпеченням в мережі Інтернет, формування теоретичних знань та практичних навичок професійної роботи з використанням універсальних і спеціалізованих інформаційних технологій. Основними завданнями вивчення дисципліни застосовувати отримані дослідницькі результати при виконанні завдань та обов’язків професійного характеру, демонструючи обізнаність у сучасних світових соціокультурних практик та одержання студентами знань, умінь і навичок в області мультимедійного програмного забезпечення. Навчитися створювати й обробляти аудіо та відео данні з використанням мультимедійних технологій, моделювати ситуації та шукати шляхи їх вирішення, класифікувати професійне прикладне програмне забезпечення, яке підтримує мультимедійні інформаційні технології перетворення та обробки інформації. Розв’язання такого завдання потребує залучення, систематизування та узагальнення матеріалів інших навчальних дисциплін, тому курс «Мультимедійні технології в арт-менеджменті» передбачає широкі міждисциплінарні зв’язки.

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні набути такі компетентності:

загальні:

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);

- здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи,

розробляти та управляти проектами;

- дотримання вимог академічної доброчесності (недопустимість плагіату).

фахові:

- здатність до практичної адаптації науково-обгрунтованих соціокультурних практик;

- планування, обґрунтування та відстоювання теоретичної цінності та практичного значення проведеного дослідження та соціокультурного заходу;

- вміння швидко адаптуватися до специфічних умов і напрямів професійної діяльності з використанням системи документально-інформаційних комунікацій, здатність до активної соціальної мобільності;

- розроблення, апробація і впровадження в соціально-культурну діяльність інноваційних, художньо-творчих, рекреативних, інформаційних технологій та проектів.

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

% у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.

Знати понятійно-категоріальний апарат мультимедійних технологій в арт-менеджменті; теоретичні засади мультимедійних технологій; історичні чинники формування професії в Україні і світі; правові аспекти галузі.

Лекції, практичні заняття

Опитування, тестові завдання, перевірка практичних завдань

20%

2.

Уміти здійснювати пошук та аналіз інформації необхідної для розуміння особливостей функціонування мультимедійних технологій в арт-менеджменті в сучасних умовах;

Лекції, практичні заняття

Опитування, тестові завдання, перевірка практичних завдань

20%

3.

Знати етапи становлення дисципліни; типи подій і види заходів; розробляти проекти та управляти ними, вміти аналізувати в сучасних умовах мультимедійні технології в арт-менеджменті.

Практичні заняття

Опитування, тестові завдання, перевірка практичних завдань

30%

4.

Застосовувати отримані знання на практиці; оволодіти інформаційними технологіями мережі Інтернет.

Практичні заняття

тестові завдання, перевірка практичних завдань

30%

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

11.2

22.1

44.1

44.2

Здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

ПР01

Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог, із залученням сучасних засобів редагування і друку.

ПР02

Застосовувати наукові стандарти в пошуку та використанні інформації для дослідницької роботи.

РП03.

.Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення поставлених професійних завдань, як у дослідницькій, так і у практичній роботі.

РП07

Застосовувати отримані дослідницькі результати при виконанні завдань та обов’язків професійного характеру, демонструючи обізнаність у сучасних світових соціокультурних практика.

РП10

7. Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього процессу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.)

  1. Форми оцінювання студентів:

 • семестрове оцінювання:

   1. Контрольна робота з тем курсу – 10 балів/ 6 балів*.

   2. Самостйні завдання з тем курсу – 25 балів/ 15 балів.

   3. Оцінювання роботи під час практичниз занять – 27 балів/ 16 балів.

   4. Оцінювання роботи під час лекційних занять – 18 балів / 11 балів;

   5. Підсумкова робота (екзамен): – 20 балів / 12 балів,

* максимальний бал / пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми контролю.

Система оцінювання різних форм навчальної роботи студентів в балах

Вид навчальної роботи

Макс.

кількість

балів за 1 заняття

Годин за тематичним планом

Макс.

кількість

балів за семестр

1.

Присутність на лекції, участь у дискусії, обговоренні теми лекції

1

18

18

2.

Усна відповідь на практичних заняттях

2

9

18

3.

Написання реферату, підготовка презентації на задану тему (практичне заняття)

1

9

9

4.

Самостійна робота

0,3

93

25

5.

Контрольна робота

10

6.

Екзамен

20

Усього за видами робіт за

- лекції

- практичні заняття

- самостійну роботу

- контрольну роботу

1

3

0,3

18

27

25

10

Додаткові види робіт (не є обов’язковими, додаються до основних балів в разі необхідності): участь у студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах, підготовка та публікування тез, статей

10

(сумарно за семестр)

 • підсумкове оцінювання: диференційований залік.

Підсумкове оцінювання навчальної дисципліни «Мультимедійні технології в арт-менеджменті» здійснюється за 100-бальною шкалою (де 20 балів підсумковий контроль – екзамен).

Для отримання загальної позитивної оцінки з навчальної дисципліни «Мультимедійні технології в арт-менеджменті» оцінка за екзамен не може бути меншою 12 балів.

  1. Організація оцінювання:

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем курсу:

- бали, отримані за відвідування та роботу на лекційних заняттях;

- бали, отримані за контрольні роботи (у формі тестування);

- бали, отримані за виконання самостійних завдань;

- бали, отримані за роботу на практичних заняттях;

- бали, отримані за підсумкову роботу (диференційований залік).

Зміст курсу включає в себе:

 • лекції (12 / 6 тем, для студентів денної / заочної форми навчання),

 • практичні заняття (12 / 4 тем, для студентів денної / заочної форми навчання),

 • самостійну роботу студентів (12/ 12 тем, для студентів денної / заочної форми навчання),

які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.

Умовою допуску до підсумкової роботи з навчальної дисципліни «Мультимедійні технології в арт-менеджменті» (екзамен) є отримання студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання контрольної роботи та виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Семестрова кількість балів

Підсумкова робота /

диференційований залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

40

20

60

Максимум

80

20

100

Студент, який протягом семестру отримав понад 60 балів, може бути звільнений від підсумкового контролю. У такому випадку підсумковим балом буде сума балів, отримана студентом протягом семестру.

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку з навчальної дисципліни «Дозвілля в мережі Інтернет» є обов’язковою.

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин на контрольній роботі, її відпрацювання та перездача здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.

7.3 Шкала відповідності оцінок

Оцінка за шкалою НАКККіМ (бали)

Оцінка за чотирибальною шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

90-100

Відмінно

А

82-89

Добре

В

74-81

С

64-73

Задовільно

Д

60-63

Е

35-59

Незадовільно

FX

1-34

F

 1. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять

Назва змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л.

пр.

с.р.

л.

пр.

с.р.

СЕМЕСТР 7. Інтернет-технології та ресурси в галузі

1.Вступ. Аналітичний огляд: інструменти, застосування, перспективи. Теоретичні поняття про засоби мультимедіа. Програми:Windows Live Movie Maker; Avidemux ; XMedia Recode ; VirtualDub; VSDC Free Video Editor; Lightworks; ZS4 Video Editor; Shotcut; Ulead Video Studio та інші.

10

2

2

6

10

1

10

2.Мультимедійні об'єкти та формати їхньої передачі. Створення інтерактивних мультимедійних середовищ, зберігання та  передачі мультимедійного контенту в програмах Ulead Video Studio, XMedia Recode ; VirtualDub; VSDC Free Video Editor та інших.

10

2

2

6

8

1

10

3.Комп’ютерна обробка, аналіз та відтворення цифрових зображень Векторні графічні редактори. Найбільш популярні: Corel Draw, Macromedia Free Hand - для Windows, Inkscape - для всіх ОС

10

2

2

6

10

1

10

4.Растрові графічні редактори: Adobe Photoshop для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS X, GIMP для GNU/Linux і інших POSIX-сумісних.

10

2

2

6

10

1

10

5.Засоби обробки звуку. .Цифровий та аналоговий запис і обробка звуку. Якість звукозапису.

10

2

2

6

1

10

6.Синтезування та обробка звукового контенту будь-якої складності. Апаратура для запису звуку. Студія звукозапису.

10

2

2

6

1

10

7.Апаратні та програмні засоби мультимедіа. 3D моделювання приміщень для дослідження акустичних властивостей, акустичної експертизи театрів, концертних залів, кінотеатрів, клубів і студійних комплексів.

10

2

2

6

1

10

8.Монтаж відео та аудіо матеріалів. Модифікація динамічних зображень під час створення. Мастерінг треків.

10

2

2

6

8

1

10

9.Відео-студії. Засоби створення й обробки аудіо- та відеоданих, методи їх застосування в комп’ютерних мультимедійних технологіях.

10

2

2

6

8

10

10.Використання мультимедійних технологій в мережі Інтернет. Програмно-апаратне забезпечення мережі Інтернет.

10

2

2

6

8

10

11.Протоколи Візуалізація інформаційного процесу на основі сенсорного зображення. Монтаж та показ відео.

10

2

2

6

1

20

12.Програмування сайтів в мережі Інтернет. Комп'ютерне моделювання засобами мови JavaScript.

10

2

2

6

1

20

Разом за семестр

120

24

24

72

150

6

4

140

Форма контролю

екзамен

екзамен

Загальний обсяг _120_ год., в тому числі (вибрати необхідне):

Лекцій24_ год.

Практичні заняття24__ год.

Самостійна робота - 72_ год.

 1. Рекомендовані джерела:

Основні:

 1. Антоненко В. М., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і технології. К., 2005.– 131с.

 2. Вінічук І.М. Інтернет-технології та ресурси. К., 2014. – 169 с.

 3. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології. Х., 2014.— 222 с.

 4. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посібник / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К., 2006. – 208 с

 5. Плескач В.Л., Рогушина Ю. В., Кустова Н. П. Інформаційні технології та системи. К., 2016. — 519 с.

 6. Плескач В.Л., Затонацька Т. Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник. К., 2015. — 718 с.

 7. Титоренко Г. А. Інформаційні технології в маркетингу. К., 2016.— 335 с.

 8. Тарнавський Ю.А.. Практикум з Інтернет -технологій. К., 2004. – 136 с.

Додаткові:

 1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем. К., 1998.− 140 с.

 2. Гордієнко І. В. Інформаційні системи і технології в менеджменті.К., 2003. – 259 с.

 3. Галузинський Г.П. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації: К., 2002. – 280 с..

 4. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office. – К., 2007. – 296 c.

 5. Шалин П. А. Windows XP: Энциклопедия. – СПб. : Питер, 2007. – 688 с.

 6. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дубук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів . К., 2012. – 296 с.

Інтернет-ресурси:

 1. http://www.mon.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства освіти та науки України

 2. http://www.iteach.com.ua – український сайт програми Intel «Навчання для майбутнього».

 3. http://www.intel.com/education/teach - Intel® Teach to the Future

 4. http://osvita.org.ua – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні заклади України і Росії

 5. http://www.ccf.kiev.ua/ - соціальна освіта в Україні (організація семінарів, тренінгів, дистанційна освіта у галузі соціальної педагогіки)

 6. http://school.kiev.ua/ - портал присвячений проблемам впровадження нових технологій в галузі середньої освіти України

 7. http://khm.cellwireless.com.Cell Wireless Corporation – Connecting the World. Khm’s Business Center.

 8. http://phones.cellwireless.com.Cell Wireless Online Telephony StoreTelephony Products.

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.