Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

Робоча програма дисципліни "Економічна теорія"

Економіка

22.06.2021

157

10

0

Опис документу:
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ підготовки здобувачів початкового рівня вищої освіти Галузь знань: 07«Управління та адміністрування» Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кваліфікація: Молодший спеціаліст з економіки підприємства
Перегляд
матеріалу
Отримати код


БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР БЕГК БДПУ

__________ Олена ЛІПАНОВА

__________20___р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки здобувачів початкового рівня вищої освіти«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Галузь знань: 07«Управління та адміністрування»

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація: Молодший спеціаліст з економіки підприємства

Бердянськ, 20__– 20__навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для здобувачів початкового рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Розробник: Білова Юлія Анатоліївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Робоча програма схвалена на засіданні циклової комісії з підготовки фахового молодшого бакалавра з економіко-гуманітарного напрямку

Протокол від ________________20_____ року № ______

Голова комісії___________________________________ Віра МРИГА

(підпис)
 1. Опис навчальної дисципліниНайменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів –2

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»


Денна форма навчання

Нормативна

Семестр

2,3

Змістових модулів – 2


Спеціальність:

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Лекції

16 годин

Загальна кількість годин – 60

Практичні заняття

18 годин

Самостійна робота

26 годин

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи

студента -

Освітній ступінь:

«Молодший спеціаліст»

Вид контролю – залікМета та завдання навчальної дисципліни

Мета: набуття економічних знань, формування економічного мислення, адекватного ринковим відносинам.

Завдання: здобуття майбутніми фахівцями комплексу теоретичних знань з економічної теорії з урахуванням сучасного бачення закономірностей розвитку економічних систем, формування навичок аналізу реальних економічних процесів i прийняття обґрунтованих рішень з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною дiяльнiстю.

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньої програми:

№ з/п

Програмні компетентності

Результати навчання


Загальні

ЗК-10. Мати базові знання в галузі, необхідні для засвоєння загально професійних дисциплін

ПРН-1. Уміння використовувати економічні закони і категорії.

ПРН-14. Базові знання з теорії та практики економіки, планування, проектування, моделювання, контролю, стратегічного аналізу економічних подій, явищ і механізмів.

Знання.Знання теоретичних основ сучасної економічної теорії.

Вміння.Вміння використовувати набуті знання при вирішенні професійних та соціальних задач

Знати: об’єктивні основи формування і зміст сучасної економічної політики держави; сутність економічних систем, їх відмінності і закономірності розвитку; економічний зміст відносин власності, їх типи, види і форми; фундаментальні категорії та закони ринкової економіки, принципи її функціонування; проблеми виникнення та закономірності розвитку світового господарства, форми міжнародних економічних відносин України у міжнародному поділі праці; зміст перехідної економіки України, завдання удосконалення її трансформаційної моделі і забезпечення економічного зростання.

Вміння.

характеризувати економічні системи, пізнавати їх рушійні сили, особливості та механізм розвитку; аналізувати розподільчі відносини в ринковій економіці, виявляти шляхи подолання майнового розшарування та ліквідації бідності; робити рекомендації з приводу підвищення дієвості економічної політики держави в перехідному суспільстві України, підвищення ефективності використання ресурсів, зростання продуктивності суспільної праці, розвитку НТП тощо.ФаховіФК-15 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні основи економічного розвитку та ринкової економіки.

Тема 1. Зміст економічної діяльності суспільства та її результати. Предмет і метод економічної теорії. Зміст економічної діяльності суспільства. Потреби. Класифікація потреб. Закон зростання потреб. Фактори, процес і результати виробництва.

Тема 2. Економічні відносини власності. Економічні системи. Типи економічних систем.

Сутність власності як економічної категорії. Право власності. Типи, види і форми власності. Трансформація власності в умовах переходу України до моделі ринкової економіки. Роздержавлення та приватизація економіки. Порівняльна характеристика ринкової та планової (адміністративно-командної) економічних систем .Економічна система сучасної України.

Тема 3. Товарне виробництво. Гроші. Грошові системи.

Суть, умови виникнення та розвитку товарного виробництва. Просте та капіталістичне товарне виробництво. Товар та його властивості. Величина вартості товару. Виникнення грошей, їх сутність та функції. Поняття ціни. Види грошей. Визначення кількості грошей, необхідної для обігу. Поняття інфляції. Конвертованість грошей. Гроші в сучасній Україні.

Тема 4. Економічний механізм ринку. Різні види ринків та ринкова інфраструктура.

Механізм утворення ринкової ціни Конкуренція та монополія: вплив на утворення ринкової ціни. Антимонопольна діяльність держави. Товарні та фондові біржі. Визначення ціни акцій. Банки у ринковій економіці. Банківський прибуток.

Змістовий модуль 2. Основи мікро та макроекономіки. Світова економічна система.

Тема 5. Підприємство – як ланка господарства.

Сутність підприємства, його функції. Класифікація підприємств за різними ознаками. Підприємництво та його основні види. Фонди підприємства, їх кругооборот та оборот. Витрати виробництва і підприємницький доход.

Тема 6.Національна економіка.

Предмет макроекономіки. Макроекономічні показники. Сутність макроекономічного регулювання. Пряме та непряме регулювання. Податки в системі макроекономічних регуляторів. Державний бюджет України та його роль у макроекономічному регулюванні. Грошово-кредитне регулювання та грошово-кредитна політика держави.

Тема 7. Суть і форми міжнародних економічних відносин

Сучасні міжнародні економічні відносини. Міжнародна виробнича кооперація. міжнародна торгівля: форма, структура, напрями. Структура експорту та імпорту. Зовнішньоекономічний борг. Торговельний баланс. Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в Україні. Валютні відносини. Валютні ринки. Валютний курс. Валютна політика. Конвертованість валюти. Проблеми конвертованості грошової одиниці.

 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

лекції

практичні, семінарські

лабораторні

самостійна робота

Змістовий модуль 1. Загальні основи економічного розвитку та ринкової економіки

Тема 1.Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

8

2

2


4

Тема2. Економічні відносини власності. Економічні системи. Типи економічних систем.

12

4

4


4

Тема 3.Товарне виробництво. Гроші. Грошові системи

10

2

4


4

Тема 4. Економічний механізм ринку. Різні види ринків та ринкова інфраструктура.

8

2

2


4

Разом за змістовим модулем 1

38

10

12


16

Змістовий модуль 2. Основи мікро та макроекономіки. Світова економічна система.

Тема 5.Підприємство –як ланка господарства.

722


3

Тема 6.Національна економіка Макроекономічні показники.

8

2

2


4

Тема7.Суть і форми міжнародних економічних відносин

7

22


3

Разом за змістовим модулем 2

22

6

6


10

Усього

60

16

18


26


5. Теми лекцій

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1.Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

2

2

Тема 2. Економічні відносини власності. Економічні системи

4

3

Тема 3.Товарне виробництво. Гроші. Грошові системи

2

4

Тема 4.Економічний механізм ринку. Різні види ринків та ринкова інфраструктура.

2

5

Тема 5.Підприємство –як ланка господарства.2

6

Тема 6.Національна економіка Макроекономічні показники.

2

7

Тема 7. Суть і форми міжнародних економічних відносин

2


Разом

164. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1.Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

2

2

Тема 2. Економічні відносини власності. Економічні системи. Типи економічних систем.

4

3

Тема 3.Товарне виробництво. Гроші. Грошові системи

4

4

Тема 4.Економічний механізм ринку. Різні види ринків та ринкова інфраструктура.

2

5

Тема 5.Підприємство –як ланка господарства.

2

6

Тема 6.Національна економіка Макроекономічні показники.

2

7

Тема 7. Суть і форми міжнародних економічних відносин

2


Разом

18

7. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1.Зміст економічної діяльності суспільства та її результати

4

2

Тема 2. Економічні відносини власності. Економічні системи. Типи економічних систем.

4

3

Тема 3.Товарне виробництво. Гроші. Грошові системи

4

4

Тема 4.Економічний механізм ринку. Різні види ринків та ринкова інфраструктура.

4

5

Тема 5.Підприємство –як ланка господарства.

3

6

Тема 6.Національна економіка. Макроекономічні показники.

4

7

Тема 7. Суть і форми міжнародних економічних відносин

3


Разом

269. Методи навчання

Під час вивчення дисципліни використовуються такі методи навчання, як: організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання і мотивації навчальної діяльності; контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

10. Засоби оцінювання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:

 • стандартизовані тести;

 • аналітичні звіти, реферати, есе;

 • презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

 • студентські презентації та виступи на наукових заходах;

 • розрахункові роботи;

 • інші види індивідуальних та групових завдань.Відповідність результатів контролю знань студентів у системі ЄКТС

За 4-бальною шкалою

Оцінка в ЄКТС

Критерії оцінювання

5(відмінно)

А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.

4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.

3(задовільно)

D

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

Е

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.

2(незадовільно)

FХ

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.


F

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.


10. Методичне забезпечення

 1. Навчальна типова програма дисципліни «Економічна теорія».

 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія».

 3. Комплект лекцій з дисципліни.

 4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

 6. Комплекс модульних контрольних робіт.

 7. Питання до заліку.

12. Рекомендована література

Базова

 1. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – Розд.IV.

 2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007.

 3. Основи економічної теорії. Підручник. За ред. Мочерного С.В. – Тернопіль, 2005р.

 4. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С.Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

 5. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001.

 6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. Відп. ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., перер. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004.

 7. Радченко В.В. Проблема власності: зміст і стратегія трансформації // Актуальні проблеми перехідної економіки України. Матеріали спільного семінару 29 жовтня 2003 року. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – с.55-61.

 8. Рибалкін В.О., Лазня І.В. Теорія власності. – К.: Логос,2000.

Додаткова:

 1. Гальчинстький А. Демократизація власності / Дзеркалотижня, 2005, 11-17 червня.

 2. Гош О.П. Ввести роздержавлення у закономірне русло // Економіка України. - 2000, №7.

 3. Єщенко П. Економіка перехідного періоду: теоретико – методологічні підходи // ЕкономікаУкраїни, 2001,№5.

 4. Лазня І.В. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні. – К.: Логос,1997.

 5. Ларцев В. До проблеми періодизації процессу приватизації // Економіка України, 2000, №12.

 6. Лукинов И.И. Эволюция экономических систем. - М.,2002.

 7. Мочерний С. До якої системи прямувати? // ЕкономікаУкраїни, 1993, №6.

 8. Перехідна економіка: Підручник // В.М. Геєць, Є.Г Панченко, Е.М. Лібанова та ін. За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003.

 9. Радченко В.В. Теорія власності в контексті економічних і політичних реформ в Україні / Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали міжн. н. – теор. конф. 8-9 лютого 2006 р. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – с.245-247.

 10. Туган – Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. – К.: Наукова думка, 1994. – С.218 – 246.

 11. Чухно А.А. Постіндустріальне суспільство: теорія, практика та її значення для Україні. – К., 2003.

13. Інформаційні ресурси

 1. http://mon.gov.ua. – Міністерство освіти та науки України

 2. http://www.ukrstat.gov.uaДержавний комітет з статистики України

 3. http://www.minfint.gov.uaМіністерство фінансів

 4. http://www.me.gov.uaМіністерство економіки

 5. http://www.kmu.gov.uaКабінет Міністрів України


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.