Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Робоча програма дисципліни "Ціноутвореня"

Економіка

22.06.2021

99

3

0

Опис документу:
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ підготовки здобувачів початкового рівня вищої освіти Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кваліфікація: Молодший спеціаліст з економіки підприємства
Перегляд
матеріалу
Отримати код

БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР БЕГК БДПУ

______________Олена ЛІПАНОВА

_________ 20____р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки здобувачів початкового рівня вищої освіти


«ЦІНОУТВОРЕННЯ»


Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація: Молодший спеціаліст з економіки підприємства
20___ – 20___навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» для здобувачів початкового рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Розробник: Білова Юлія Анатоліївна, викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»Робоча програма схвалена на засіданні циклової комісії з підготовки фахового молодшого бакалавра з економіко-гуманітарного напрямку


Протокол від ________________20_____ року № ______

Голова комісії____________________ Віра МРИГА 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»


Нормативна

Модулів - 1

Спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»


Рік підготовки:

Змістових модулів 2

3-й

Загальна кількість годин 60

6

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітній ступінь: молодший спеціаліст


14 год.

Практичні, семінарські

16 год.

Самостійна робота

30 год.

Вид контролю: залік


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма дисципліни „Ціноутворення” передбачає розглянути особливості процесу ціноутворення, що здійснюється на основі сукупності загальних принципів, правил, методів розробки ціни.

Мета викладення дисципліни: полягає у формуванні у майбутніх фахівців системи економічних знань з теоретичних й методичних основ процесу ціноутворення в умовах ринку.

Основні завдання курсу:

- надати студентам базові знання щодо особливостей процесу ціноутворення; методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання.

1.3. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньої програми:


№ з/п

Програмні компетентності

Результати навчання


Загальні

ЗК-10 Мати базові знання в галузі, необхідні для засвоєння загально професійних дисциплін

ПРН-15. Уміння застосовувати отримані знання на практиці

Знання.

Знання та розуміння предметної області

Вміння.

Вміння використовувати знання для розв’язання економічних задач.

Знати:

сучасні підходи до процесу ціноутворення і умови їх застосування в різних галузях;

сутність ціни і процесу ціноутворення в умовах ринку;

функції ціни;

сутність цінової політики підприємств, основні види цінової політики;

методи реалізації цінової політики;

фактори, що впливають на формування цін;

Вміти:

використовувати на практиці методи ціноутворення;

визначати і аналізувати фактори, які впливають на формування цін;

визначати ринкову ціну товару; розрахувати ціни на різні види продукції і товарів;

визначати структуру ціни.


Фахові

ФК-10 Здатність приймати управлінські рішення по напрямку ціноутворення3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Ціни і конкуренція.

1. Сутність, види і функції цін у ринковій економіці

2. Цінова політика підприємства

3. Основні ціноутворювальні чинники

4. Структура ціни і формування її складових

Змістовий модуль 2. Цінова політика

5. Методи ринкового ціноутворення

6. Ціни біржової торгівлі

7. Ціни зовнішнього ринку


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Ціни і конкуренція

1.Сутність, види і функції цін у ринковій економіці

8

2

24

2. Цінова політика підприємства

8

2

24

3. Основні ціноутворювальні чинники

8

2

24

4. Структура ціни і формування її складових

9

2

43

Всього за змістовим модулем 1

33

8

1015

Змістовий модуль 2. Цінова політика

5. Методи ринкового ціноутворення

9

2

25

6. Ціни біржової торгівлі

9

2

25

7. Ціни зовнішнього ринку

9

2

25

Всього за змістовим модулем 2

27

6

615

Усього годин

60

14

1630


5. Теми лекційних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Сутність, види і функції цін у ринковій економіці

2

2.

Цінова політика підприємства

2

3.

Основні ціноутворювальні чинники

2

4.

Структура ціни і формування її складових

2

5.

Методи ринкового ціноутворення

2

6.

Ціни біржової торгівлі

2

7.

Ціни зовнішнього ринку

2


Разом

146. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість

годин

денна форма навчання

1

Тема: Сутність, види і функції цін у ринковій економіці

Розрахунок видів ціни за одиницю товару з урахуванням ознак, що впливають на її величину

2

2

Тема: Основні ціноутворювальні чинники

Розрахунок цін з урахуванням чинників, які впливають на її величину

2

3

Тема: Структура ціни і формування її складових

Розрахунок складу ціни за елементами затрат і визначення структури за видами товару

4

4

Тема: Методи ринкового ціноутворення

Розрахунок роздрібної ціни за методами її утворення

2

5

Тема: Ціни біржової торгівлі

Розрахунок ціни пропозиції та попиту, ціни біржових угод та котирувальної

2

6

Тема: Ціни зовнішнього ринку

Розрахунок ціни на імпортно-експортну продукцію

2


Разом

16

7. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість

годин

денна форма навчання

1

Сутність, види і функції цін у ринковій економіці

Економічна суть ціни

Функції цін

Види цін залежно від факторів ціноутворення

Класифікація цін за ознаками

4

2

Цінова політика підприємства

Цінова стратегія і тактика підприємства

Система цінових знижок і націнок

4

3

Основні ціноутворювальні чинники

Рівень державного регулювання економіки

Антимонопольне законодавство та митна політика

Стан фінансово-кредитних відносин

Система оподаткування

Платоспроможність підприємства і населення

Кон’юнктура ринку

Ціни на аналогічні товари

Якість товару, канали реалізації, реклама

4

4

Структура ціни і формування її складових

Витрати та їх роль у формуванні ціни

Визначення прибутку в ціні

Формування в ціні товарних податків

Посередницькі надбавки (знижки) в ціні

3

5

Методи ринкового ціноутворення

Встановлення цін із урахуванням цінності товару та рівня поточних ринкових цін

Встановлення кінцевої ціни пропозиції на товар

Встановлення цін зі знижками і націнками для стимулювання збуту

Встановлення диференційованих цін та оперативне їх регулювання залежно від ситуації на ринку

Методи ринкового ціноутворення в системі маркетингу та ринкове корегування цін

5

6

Ціни біржової торгівлі

Порядок формування біржових цін

Види біржових цін, їх котирування

Ціна біржової угоди

5

7

Ціни зовнішнього ринку

Установлення цін на експортно-імпортну продукцію

5


Разом

30


8. Методи навчання

Під час вивчення дисципліни використовуються такі методи навчання, як: організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання і мотивації навчальної діяльності; контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.


9. Засоби оцінювання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:

 • стандартизовані тести;

 • презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

 • розрахункові роботи;

 • інші види індивідуальних та групових завдань.


10. Відповідність результатів контролю знань студентів у системі ЄКТС

За 4-бальною шкалою

Оцінка в ЄКТС

Критерії оцінювання

5(відмінно)

А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.

4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.

3(задовільно)

D

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

Е

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.

2(незадовільно)

FХ

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.


F

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.

 1. Методичне забезпечення

1. Навчальна типова програма дисципліни «Ціноутворення».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до заліку.


12. Рекомендована література


Базова


 1. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки. Монографія. — Тернопіль: Економічна думка, 2002.

 2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в умо­вах маркетингової орієнтації. Навчальний посібник. — К.: Професіонал, 2007.

 3. Біла О.Г., Косаріна В.П., Мельник СІ., Мосціховська О.І. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації. Підручник. — К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2008.

 4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. — К.: Вища школа, 2005.

 5. Павленко А.Ф., Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення. Монографія. — К: КНЕУ, 2004.

 6. Пінішко B.C. Ціни і ціноутворення. Опорний конспект лекцій. — Львів: Видавниц­тво Львівської комерційної академії, 2008.

 7. Пінішко B.C., Мединська Т.В. Ціни і ціноутворення. Навчально-методичний посіб­ник. — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009.

13. Інформаційні ресурси

 1. http://mon.gov.ua. – Міністерство освіти та науки України

 2. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

 3. http://www.minfint.gov.ua – Міністерство фінансів

 4. http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

 5. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.