Робоча програма біологія і екологія І курс

Опис документу:
Формування у студентів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності та функціонування живих систем, їх розвиток взаємодію, взаємозв`язок із довкіллям, розуміння біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя,природа,здоров`я, свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальноїцінності, застосування знань з біології у повсякденному житті.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Кам’янський державний енергетичний технікум

Циклова комісія _природничо - наукових_ дисциплін

Заступник директора з навчальної роботи
_______________________Т.В.Циновнік

"___" ____________ 20__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Біологія і екологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань

10 «Природничі науки»,12 «Інформаційні технології»,

14 «Електрична інженерія », 19 «Архітектура та будівництво»

(шифр і назва галузі знань)

спеціальність

101 «Екологія», 103 « Науки про Землю», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія»,141 «Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій»

(код і назва спеціальності)

відділення

Профільної загальноосвітньої підготовки

(назва відділення)

Кам'янське

2019

Робоча програма Біологія і екологія для студентів

галузь знань

10 «Природничі науки»,12 «Інформаційні технології»,

14 «Електрична інженерія », 19 «Архітектура та будівництво»

(шифр і назва галузі знань)

спеціальність

101 «Екологія», 103 « Науки про Землю», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія»,141 «Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій»

Розробник: Кривець А.А., викладач першої категорії

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії природничо - наукових

Протокол від « ____ » ________________2019року №____

Голова ЦК О.В.Котлярова

«____» _____________2019 року __________________ Котлярова О.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:
10 «Природничі науки»,12 «Інформаційні технології»,

14 «Електрична інженерія », 19 «Архітектура та будівництво»
(шифр і назва)

Вибіркова

Рік підготовки:

1,2-й

Семестр

1,2-й,3-й

Лекції

Модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування):
123 «Комп’ютерна інженерія»

126 год.

Змістових модулів –

Практичні, семінарські

Загальна кількість годин - 140

6 год.

Лабораторні

8 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4
самостійної роботи
студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Самостійна робота

0 год.

Вид контролю:

диференційний залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності та функціонування живих систем, їх розвиток взаємодію, взаємозв`язок із довкіллям, розуміння біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя,природа,здоров`я, свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальноїцінності, застосування знань з біології у повсякденному житті.

Завдання:.

 • оволодіння студентами термінологічним апаратом біології таекології, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти непреривність життя та його нерозривний зв`язок з довкіллям

 • розуміння універсальності функціонувальних ознак життя;

 • встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та міжциклового зв`язку біології та екології;

 • набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності

 • використання набутих знань , навичок, умінь у повсякденному житті

 • розвиток особостої відповідальності за стан довкілля

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати: основні поняття та терміни біолоії та екології

Вміти: застосовувати біологічні закони та вирішувати проблемно- наслідкові питання

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: здатність самостійно виконувати завдання у сфері біології ті екології у процесі навчання, наукове розуміння природи і сучасних технологій, здатність застосовувати його в практичній діяльності, уміння застосовувати науковий метод, формулювати гіпотези, збирати дані, розумно і раціонально користуватися природними ресурсами, набуття нових умінь і навичок ,генерувати нові ідеї проектної та винахідницької діяльності, знання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології

Структурно-логічна схема міждисциплінарних зв’язків:

Урбоекологія

Біологія

Основи екології

Загальна біологія

Хімія

3. Програма навчальної дисципліни

зан.

Назва розділів, тем програми, зміст заняття

Вид занять

Обсяг годин

Форма контролю

Вимоги до знань і вмінь студентів

Література

ауд.

сам

1

2

3

4

5

6

7

8

Тема 1. Біорізноманіття

1

Вступ

Міждисциплінарні зв`язки біології та екології.

Рівні організації біологічних систем ті їхній взаємозв`язок

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: міждисциплінарні зв`язки біології та екології, рівні організації біологічних систем ті їхній взаємозв`язок

1 с.4-7

2

Фундаментальні властивості живого.

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: властивості живого, важливість біологічних знань для розвитку людства

1 с.7 – 9

3

Систематика – наука про різноманітність організмів.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: терміни систематика, номенклатура

1 с.10-13,

4

Принцип наукової класифікації організмів.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: принцип наукової класифікації організмів.

1 с. 21-28

5

Лабораторна робота №1

Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу.

Лабораторна робота

2

Лабораторна робота

Вміти:, класифікувати та визначати таксономічне положення виду в системі органічного світу

1 с.7-13,

с. 21-28

інструкція

6

Навчальний проект

Складання характеристики виду за видовими критеріями

Комбіноване

2

Поточний контроль

Знати: складати характеристику виду за видовими критеріями

1 с.21-24,

індивідуальні завдання

Тема 2. Віруси, бактерії, археї

7

Віруси, віроїди, пріони.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати:віруси,прокаріотичні та еукаріотичні рганізми

1 с.28-30

1

2

3

4

5

6

7

8

8

Гіпотези походження вірусів.

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: гіпотези походження вірусів, процес взаємодії вірусів з клітиною-хазяїном

1 с.30-32

9

Роль вірусів в еволюції організмів.

Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: роль вірусів в еволюції організмів

1 с.33-36

10

Прокаріотичні організми: археї.

Особливості їхньої організації та функціонування. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: особливості архей, їх організаця та функціонування

1 с.37-40

11

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Гриби.

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Водорості.

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Рослини Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції. Тварини.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

певні види грибів, їх порівняльні характеристики.

певні види водоростей, їх порівняльні характеристики, певні види рослин, їх порівняльні характеристики.

1 с.45-48

1 с.49-58

1 с.58-60

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Узагальнення і систематизація знань за темою

Тематичне оцінювання

2

Фронтальна КР

Знати: певні види тварин, їх порівняльні характеристики.важливість систематики для сучасних біологічнихдосліджень,біорізноманіття

1 с.60-63

1 с.4-63

Тема 3. Обмін речовин і перетворення енергії

13

Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови та біологічної ролі. Особливості обміну речовин

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: поняття білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди, їх будова та біологічна роль

1 с.63-65

1 с.70-73

1 с.73-75

14

Практична робота №1

Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини

Практична робота

2

Практична робота

Вміти: складати схемиобміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини

Інструкція

1 с.75-82

15

Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Порушеня обміну речовин

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: поняття вітаміни та їх роль в обміні речовин, термін та причини та наслідки порушеня обміну речовин

1 с.82-85

16

Значення якості питної води

Раціональне харчування

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати:важливість начення якості питної води та раціонального харчування

1 с.85-87

1 с.87-89

17

Узагальнення та систематизація знань за темою

Тематичне оцінювання

2

Фронтальна КР

Знати: обмін речовин та перетворення енергії

1 с.63-101

Всього: за І семестр 34 год

Тема 4. Основні поняття генетики

Закономірності спадковості.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основні поняття генетики

Закономірності спадковості.

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: основні поняття генетики

закономірності спадковості., гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки

1 с.101-104

1 с.104-106

1 с.106-109

2

Практична робота№ 2

Розв`язування типових генетичних задач

Практична робота

2

Практична робота

Вміти: розв`язувати типові генетичні задачі

інструкція

1 с.104-109

3

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.,організацію спадкового матеріалу еукаріотичної клітини

1 с.109-110

4

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

Тематичне оцінювання

2

Поточний

контроль

Знати: сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

1 с.110-111

5

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: організацію спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

1 с.111-114

6

Гени структурні та регуляторні.

Регуляція активності гені в еукаріотичній клітині

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: поняття про гени структурні та регуляторні, регуляцію активності гені в еукаріотичній клітині

и: термін каріотип людини та його особливості.

1 с.114-116

7

Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу

Сучасний стан досліджень геному людини.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати:

термін каріотип людини та його особливості. поняття хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу сучасний стан досліджень геному людини.

1 с.116-119

8

Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: моногенне та полігенне успадкування ознак у людини, поняття позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини, закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини

1 с.119-121

1 с.122-125

1 с.125-128

9

Узагальнення та систематизація знань за темою Контрольна робота

Тематичне оцінювання

2

Фронтальна КР

Знати: поняття про гени структурні та регуляторні, регуляцію активності гені в еукаріотичній клітині

и: термін каріотип людини та його особливості,сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

1 с.101-128

Тема 5 . Основні поняття генетики

Закономірності мінливості.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини

1 с.128-130

11

Лабораторна робота №2

Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості

Лабораторна робота

2

Лабораторна робота

Вміти: визначати закономірності модифікаційної мінливості

1 с.128-130

інструкція

12

Мутації та їхні властивості.

Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: термін мутація та їхні властивості, біологічні антимутаційні механізми

1 с.130-132

1

2

3

4

5

6

7

8

13

Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: необхідність захисту геному людини від шкідливих мутагенних впливів генетичний моніторинг в людських спільнотах.

1 с.133-135

1 с.135-138

14

Особливості генофонду людських спільнот

Закономірності розподілу алелів в популяціях

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: особливості генофонду людських спільнот та чинників

закономірності розподілу алелів в популяціях

1 с.138-141

1 с.141-145

15

Сучасні завдання медичної генетики.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: сучасні завдання медичної генетики. спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини

1 с.145-147

16

Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: сучасні завдання медичної генетики. спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини

1 с.147-148

17

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини.

Медико-генетичне консультування та його організація

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: етоди діагностики та профілактики спадкових хвороб людини

1 с.148-155

18

Проект: створення буклету, постеру, презентації, бук-трейлеру, скрайбу тощо (один на вибір)

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: генетичний моніторинг в людських спільнотах

Скринінг-програми для новонароджених.

Генотерапія та її перспективи

індивідуальні завдання

1 с.138-155

1

2

3

4

5

6

7

8

19

Узагальнення та систематизація знань за темою

Тематичне оцінювання

2

Фронтальна КР

Знати: терміни спадковість і мінливість, типи успадкування ознак, застосовувати генетичні маркери, характеризувати мутагенні фактори

1 с.138-155

Тема 6. Особливості репродукції та розвитку організму людини

20

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: репродукцію як механізм забезпечення безперервності існування видів

1 с.155-158

21

Особливості процесів регенерації організму людини.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: особливості процесів регенерації організму людини., трансплантацію тканин та органів у людини, її перспективи

1 с.155-160

1 с.160-163

22

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики

Комбіноване

2

Поточнийконтроль

Знати: трансплантацію тканин та органів у людини, її перспективи

1 с.160-163

23

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливпають.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливпають

1 с.163-165

24

Старіння та смерть клітин.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливпають

1 с.163-165

25

Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки

1 с.165-168

26

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання., поняття статеві клітини

1 с.168-170

1

2

3

4

5

6

7

8

27

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: особливості гаметогенезу у людини

1 с.170-173

28

Лабораторна робота №3

Вивчення будови статевих клітин

Лабораторна робота

2

Лабораторна робота

Вміти: розвиток чоловічих і жіночих статевих клатин, будову статевих клітин

Інструкція

1 с.170-173

29

Узагальнення та систематизація знань за темою

Тематичне оцінювання

2

Фронтальна КР

Знати: особливості процесів регенерації організму людини., трансплантацію тканин та органів у людини, її перспективи, особливості гаметогенезу у людини

1 с.160-173

Тема 7. Репродуктивне здоров`я.

30

Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: суть та біологічне значення запліднення. ричини порушення процесів запліднення у людини

1 с.173-175

31

Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю

1 с.173-175

32

Репродуктивне здоров`я.

Сучасні можливості репродуктивної медицини Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження людини

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: особливості репродукції людини можливості репродуктивної медицини

1 с.179-181

1

2

3

4

5

6

7

8

33

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції).

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: поняття та механізм ембріогенезу людини, взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції), вплив позитивних і негативних чинників на ріст та розвиток людини;

1 с.182-186

34

Лабораторна робота №4

Вивчення етапів ембріоногенезу.

Взаємодія частин зародка, що розвивається

Лабораторна робота

2

Лабораторна робота

Вміти: характеристика етапів ембріонального розвитку, поняття та механізм ембріогенезу людини, взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції), вплив позитивних і негативних чинників на ріст та розвиток людини.

1 с.182-186

інструкція

35

Проект: створення буклету, постеру, презентації, бук-трейлеру, скрайбу тощо

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю

індивідуальні завдання

1 с.138-155

36

Узагальнення та систематизація знань за темою

Тематичне оцінювання

2

Фронтальна КР

Знати: мітоз, мейоз, амітоз, регенерація, трансплантація, гаметогенез, запліднення, онтогенез, ембріональна індукція;

порушень клітинного циклу;

значення регенерації;

суть та біологічне значення запліднення.

1 с.155-185

Всього у ІІ семестрі 72год

Тема 8. Екологія

Основні поняття та закони

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: предмет вивчення екології, її завдання та методи, зв’язки екології з іншими науками екологічні чинники та їхня класифікація

3 с.7-14

3 с.14-18

2

Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій. Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: поняття популяції, класифікацію популяцій, структуру та характеристику популяцій механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій

3

Властивості та характеристики екосистем. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах

4 с.242-249

4

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій. Агроценози.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем., причини сукцесій та їхні типи агроценози, їхня структура та особливості функціонування

3 с.36-41

4 с.238-240

Тема 9. Біосфера як глобальна екосистема

5

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні цикли

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: біосферу як глобальна екосистему, її структуру та межі біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

3 с.27-35

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи

3 с.31-33

7

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні, види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини наслідки

3 с.150-155

3 с.92-98

8

Антропічний вплив на атмосферу, гідросферу.Наслідки забруднення атмосферного повітря, води та його охорона

Збереження біорізноманіття.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: причини порушення якості природних вод, причини та наслідки дефіциту водних ресурсів забруднення атмосферного повітря та його охорону

3 с.155-163

9

Практична робота №3

Оцінка екологічного стану свого регіону.

Практична робота

2

Поточний

контроль

Вміти: оцінювати екологічного стану свого регіону за певними показниками

3 с.75-98

індивідуальні завдання

10

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: екологічну політику в Україні: природоохоронне законодавство України необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

3 с.98-100

4 с.282-291

11

Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України Поняття про екологічне мислення.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: екологічну політику в Україні: природоохоронне законодавство України необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

3 с.98-100

4 с.282-291

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Узагальнення та систематизація знань за темою

Тематичне оцінювання

2

Фронтальна КР

Знати: біосферу як глобальна екосистему, її структуру та межі біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери

1 с.155-185

Тема 11. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

13

Завдання та досягнення сучасної селекції Внесок вітчизняних учених-селекціонерів. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів.

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: внесок вітчизняних учених-селекціонерів, методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів.

1 с.45-56

3 с.15-18

14

Значення для планування селекційної роботи вчення

М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин,

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: значення для планування селекційної роботи вчення

М. І. Вавилова

3 с.75-82

15

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції. Біоетичні проблеми сучасної медицини.Сучасна біотехнологія

Комбіноване

2

Поточний

контроль

Знати: застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.

біоетичні проблеми сучасної медицини.Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.

3 с.75-82

16

Проект (один на вибір; створення бук-трейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо)

Комбіноване

2

Поточний

контроль

 • Знати: поняття клонування організмів, нанотехнології в біології, трансгенні організми: за і проти.

1 с.255-260

індивідуальне завдання

17

Повторення, узагальнення та систематизація матеріалу

Тематичне оцінювання

2

Фронтальна КР

Знати: застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

1 с.250-60

3 с.7-41

3 с.75-82

Всього у ІІІ семестрі 34 год

4. Індивідуальні завдання

Реферати, доповіді, задачі, експераментальні контрольні роботи.

5. Методи навчання

Застосовується розповідь-пояснення, бесіда, лекція, ілюстрація, демонстрація, проблемно-пошукові методи, саморозвитку та самоосвіти, лабораторні дослідження.

6. Методи контролю

Поточний контроль: індивідуального і фронтального опитування, контрольних робіт (поверховий зріз чи ґрунтовний аналіз), лабораторний контроль, тестовий контроль, самоконтроль. 

Підсумковий контроль: диференційний залік.

7. Методичне забезпечення

 1. Програма нормативної навчальної дисципліни;

 2. Робоча навчальна програма дисципліни;

 3. Плани занять;

 4. Конспект лекцій з дисципліни;

 5. Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять;

 6. Контрольні завдання для заліків;

 7. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;

 8. Забезпечення ТЗН;

 9. Тестові завдання для поточного контролю знань студентів;

10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

8. Рекомендована література

Базова

 1. Підручник для 10 класу Біологія і екологія : підруч. для 10 кл. закл. Загальної середньої освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. – 272 с. : іл.

 2. Біологія: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Р. В. Шаламов, Г. А. Носов, М. С. Каліберда, А. В. Коміссаров — Харків: Соняшник, 2018. — 312 с.: іл.

 3. 1. О. А. Андерсон, М. А. Вихренко, А. О. Чернінський , « Біологія та екологія» рівень стандарту ,Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Київ: Школяр, 2018.

Допоміжна

 1. Екологія та охорона навколишнього природного середовища/ Джигерей В.С.: Навч.посіб.-К.:Т-во «Знання» КОО, 2000.-203с.

9. Інформаційні ресурси

1.www. zhmurko.ucoz.ua

2 .www. pidruchniki.in.ua

10. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

з дисципліни «Біологія та екологія»

Особливiстю біології як навчального предмета є його спрямованiсть на використання знань, умiнь i навичок у життi. Навчання біології у кiнцевому результатi має не тiльки дати суму знань, а й сформувати достатнiй рiвень компетенцiї. Тому складовими навчальних досягнень студентів з курсу біології є не лише володiння навчальним матерiалом та здатнiсть його вiдтворювати, а й умiння та навички знаходити потрiбну iнформацiю, аналiзувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних ситуацi­ях у межах вимог навчальної програми до результатiв нав­чання.

Оцінюються:

1) рiвень володiння теоретичними знаннями, що їх можна виявити пiд час усного чи письмового опитування, тестуван­ня;

2) рiвень умiнь використовувати теоретичнi знання пiд час розв’язування задач рiзного типу (розрахункових, експериментальних, якiсних);

3) рiвень володiння практичними умiннями та навичками, що їх можна виявити пiд час виконання лабораторних робiт;

4) змiст i якiсть творчих робiт студентів (рефератiв, проектів, творчих експериментальних робiт, виготовлення приладiв, комп’ютерне моделювання фiзичних процесiв тощо).

Основними видами оцiнювання є: поточне, тематичне, пiд­сум­кове за семестр, пiдсумкове рiчне оцiнювання та державна підсумкова атестацiя. Поточне оцiнювання носить заохочувальний, стимулюючий та дiагностико-корегуючий характер, його необхiднiсть визначається викладачем.

Навчальні досягнення студентів характеризуються за такими рівнями:

І. Початковий рiвень: вiдповiдь студента при вiдтвореннi навчального матерiалу елементарна, фрагментарна, зумовлена не­чiткими уявленнями про предмети i явища; дiяльнiсть студента здiйснюється пiд керiвництвом викладача.

ІІ. Середнiй рiвень: знання неповнi, поверховi; студент вiдтворює основний навчальний матерiал, але недостатньо осмислено, має проблеми з аналiзом та формулюванням висновкiв; здатний виконувати завдання за зразком.

ІІІ. Достатнiй рiвень: студент знає iстотнi ознаки понять, явищ, закономiрностей, зв’язки мiж ними, самостiйно застосовує знання у стандартних ситуацiях, умiє аналiзувати, робити висновки, виправляти допущенi помилки. Вiдповiдь студента повна, логiчна, обґрунтована; розумiння пов’язане з одиничними образами, не узагальнене.

IV. Високий рiвень: студент має глибокi, мiцнi, узагальненi знання про предмети, явища, поняття, теорiї, їхні суттєвi ознаки та зв’язок останнiх з iншими поняттями; здатний використовувати знання як у стандартних, так i в нестандартних ситуацiях.

Критерiї оцiнювання рівня володіння студентами теоретичними знаннями:

1

2

1бал

Студент володiє навчальним мате­рiа­лом на рiвнi­ розпiзнавання явищ при­роди, за допомогою викладача вiдповiдає на запитання, що потребують вiдповiдi “так” чи “нi”.

2 бали

Студент описує природнi явища на ос­новi свого попереднього досвiду, за допомогою викладача вiдповiдає на запитання, що потребують однослiвної вiд­по­вiдi.

3 бали

Студент за допомогою викладача описує явище або його частини у зв’язаному ви­глядi без пояснень вiдповiдних причин, називає фiзичнi явища, розрiзняє позначення окремих фiзичних величин.

4 бали

Студент за допомогою викладача описує явища, без пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його власних спостереженнях чи матерiалi пiдручника, розповiдях викладача тощо.

5 балів

Студент описує явища, вiдтворює знач­ну частину навчального матерiалу, знає одиницi вимiрювання окремих фi­зич­них величин, записує основнi формули, рiв­няння i закони.

1

2

6 балів

Студент може зi сторонньою допомогою пояснювати явища, виправляти допущенi неточностi (власнi, iнших студентів), виявляє елементарнi знання основних по­ложень (законiв, понять, формул).

7 балів

Студент може пояснювати явища, виправляти допущенi неточностi, виявляє знання i розумiння основних положень (законiв, понять, формул, теорiй).

8 балів

Студент умiє пояснювати явища, ана­лiзувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, зi сторонньою допомогою (викладача, одногрупників тощо) ро­бити висновки.

9 балів

Студент вiльно володiє вивченим матерiалом у стандартних ситуацiях, наводить приклади його практичного застосування та аргументи на пiдтвердження власних думок.

10 балів

Студент вiльно володiє вивченим матерiалом, умiло послуговується науковою термiнологiєю, вмiє опрацьовувати наукову iнформацiю (знаходити новi фак­ти, явища, iдеї, самостiйно використовувати їх вiдповiдно до поставленої мети тощо).

11 балів

Студент на високому рівні опанував програмовий матеріал, самостійно, у межах чинної прогами оцінює різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання.

12 балів

Студент вільно володіє прогамовим матеріалом, виявляє здібності, вміє самостійно поставити мету дослідження, вказує шляхи її реалізації, робить аналіз та висновки.

Визначальним показником для оцiнювання вмiння розв’язувати задачi є їх складнiсть. Складнiсть завдання залежить вiд типу завдання, його комплексностi (вимагає знань з однiєї або кiлькох рiзних тем), типового (за алгоритмом) або нестандартного розв’язку, кiлькостi послiдовних логiчних крокiв та операцiй, здiйснюваних студентом пiд час її розв’язування. Такими кроками можна вважати вмiння (здатнiсть):

 • усвiдомити хімічну суть задачi;

 • записати її умову в скороченому виглядi;

 • зробити схему або малюнок (за потреби), побудувати гра­фiки та проаналiзувати їх;

 • виявити, яких даних не вистачає в умовi задачi, та знайти їх у таблицях чи довiдниках;

 • виразити необхiднi величини в одиницях СІ;

 • брати чи вивести формулу для знаходження шуканої величини;

 • виконати вiдповiднi математичнi дiї й операцiї;

 • здiйснити обчислення числових значень невiдомих величин;

 • оцiнити одержаний результат та його реальнiсть, ра­цiо­на­ль­нiсть обраного способу розв’язування задачi.

Чим складнiшим є завдання, з яким справився студент, тим вищим балом оцiнюється його досягнення. При оцiнюваннi вмiнь студентiв виконувати завдання за 12-бальною шкалою доцiльно користуватися характеристиками рiвнiв навчальних досягнень студентiв, поданими нижче.

Критерiї оцiнювання навчальних досягнень студентiв при розв’язуваннi задач

Початковий рiвень

(1—3 бали)

Студент умiє розрiзняти хімічні величини, оди­ницi вимiрювання з даної теми, розв’язувати задачi з допомогою викладача лише на вiдтворення основних формул; здiйснювати найпростiшi математичнi дiї.

Середнiй рiвень

(4—6 балiв)

Студент розв’язує типовi задачi та виконує впра­ви на одну -двi дiї (за зразком), виявляє здатнiсть обґрунтовувати деякi логiчнi кроки з допомогою викладача.

Достатнiй рiвень

(7—9 балiв)

Студент самостiйно розв’язує типовi задачi й виконує вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний спосiб розв’язку.

Високий рiвень

(10—12 балiв)

Студент самостiйно розв’язує комбiнованi ти­повi задачi стандартним або оригiнальним способом, розв’язує нестандартнi задачi.

Критерiї оцiнювання навчальних досягнень студентiв при виконаннi лабораторних та практичних робiт

Початковий рiвень

(1 - 3 бали)

Студент демонструє вмiння користуватися хімічним посудом та обладнанням, може скласти рівняння реакцій лише з допомогою викладача, виконує частину роботи, порушує послiдовнiсть виконання роботи, вiдображену в iнструкцiї, не робить самостiйно висновки за отриманими результатами.

Середнiй рiвень

(4 - 6 балiв)

Студент виконує роботу за зразком (iнст­рук­цiєю) або з допомогою викладача, результат роботи студента дає можливiсть зробити правильнi висновки або їх частину, пiд час виконання роботи допущенi помилки.

Достатнiй рiвень

(7 - 9 балiв)

Студент самостiйно монтує необхiдне обладнання, виконує роботу в повному обсязi з дотриманням необхiдної послiдовностi проведен­ня дос­лiдiв та вимiрювань. У звiтi правильно і акуратно виконує записи, таблицi, схеми, графiки, розрахунки, самостiйно робить висновок.

Високий рень

(10 - 12 балiв)

Студент виконує всi вимоги, передбаченi для достатнього рiвня, виконує роботу за самостiйно складеним планом, робить аналiз результатiв, роз­раховує похибки (якщо потребує завдання). Бiльш високим рiвнем вважається виконання роботи за самостiйно складеним ори­гiнальним планом або установкою, їх обґрунтування.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
2
міс.
0
0
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!